Menu

Genealogie van de familie Van Amelsfort

Die Strijthoeven

Uittreksel uit een artikel "HET KASTEEL DE STRIJDHOEF TE UDENHOUT", van W.A. Fasel, zoals opgenomen in het tijdschrift De Kleine Meijerij, jaargang XXIV, afl. 1De naam Strijdhoeven komt voor het eerst voor in 1380, als sprake is van zekere beemd bij Clappenscoer tussen Mette Palarts en "de erfenissen genoemd de Strijthoeven". In 1410 werden verkocht zes bunders beemd "bij Cleppenscoer bij 't broeck die Strijthoeve".


In het 15e eeuwse leenregister Strickgriffier wordt het goed omschreven als "vier hoeven lants en beempts geheyten die Strythoeven, comende mitten twee seyden aen des heren straten ende mitten andere syde aan d'erve Jan van Haren". De Strijthoeven waren een Brabants leengoed, ter waarde van twee volle lenen. Een vol leen was een inkomen van meer dan 10 ridders; een ridder was een zekere geldswaarde, in 1644 4 gulden.


De Strijdhoeven waren 4 hoeven = 48 bunder groot en bestonden uit de Grote en de Kleine Strijdhoeve. In de 15e eeuw bestond de Grote Strijdhoeve uit des Heerdenshoeve, en des Riddershoeve (aan die Scoerstraat) (naar de familie de Ridder) en de Kleine Strijdhoeve (aldernaest der Cruustrate) uit Scerpenbroecshoeve en Loyaertshoeve. Tot 1620 waren de beide Strijthoeven in één familie, maar in dat jaar zijn zij uit elkaar geraakt en eerst in 1770 weer bijeengekomen. Het kasteel de Strijdhoef is gebouwd op de Grote Strijthoeve, die lag tussen de Kleine Strijthoeve en het Clappenschoor.


Het landbezit van de beide Strijthoeven in de loop der eeuwen laat zich met enige berekeningen vaststellen. In de 15e eeuwse leenboeken heeft het goed een grootte van 4 hoeven is 48 bunder. In de 18e eeuwse verpondingsregisters is de kleine Strijthoeve 20 + 12 + 12 = 44 lopense groot, terwijl de Grote Strijthoeve 30 + 40 lopense goed land bezat, alsmede een ongenoemde hoeveelheid bos en slecht land. Dit laatste deed f. 9,- in de verponding, terwijl uit het register blijkt, dat voor slecht land en houtland 1 stuiver per lopense werd geheven, hetgeen dus neerkomt op 180 lopense. Tesamen geeft dit een totaal van 294 lopense (ongeveer 48,5 Ha.) Aangenomen dat de middeleeuwse bunder gelijk is aan de moderne bunder of hectare, moet men derhalve concluderen, dat door de eeuwen heen het landbezit van de Strijthoeven nagenoeg onveranderd was gebleven. Het is moeilijk de landerijen precies te lokaliseren, maar aangenomen mag worden, dat de Strijthoeven zich oorspronkelijk uitstrekten vanaf de Groenstraat en langs de Schoorstraat in de richting van de duinen.
Zoeken in website: Genealogie van de familie Van Amelsfort