Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort

Rechterlijk Archief Tilburg, 1531-1564

Uittreksel Rechterlijk Archief Tilburg, inventarisnummer 279 - 308, 1531-1564. Voor het totaal, zie Regionaal Archief Tilburg.
Bewerkt door: J.R.O.Trommelen.


1531, mei 5 - R 279/4v-5v
Gekomen zijn voor schepenen:
Daniel zoon van wijlen Aert van Riel voor hemzelf en voor Arijaena dochter van wijlen Cornelis zoon van wijlen Aert van Riel.
Nog dezelfde Daniel vs voor de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Aert van Riel als momber en Willem zoon van wijlen Wouter Verschueren als grootvader en Ghijsbert Willem Verschueren als als toeziener der onmondige kinderen vs, die Willem vs gewonnen had bij wijlen Jenneke zijn vrouw, dochter van Willem zoon van wijlen Wouter Verschueren.
Nog dezelfde Daniel vs voor het onmondige kind van Jan zoon van wijlen Aert van Riel als momber en Boeijen zoon van wijlen Henrick Boeijens als toeziener van het vs kind, welk kind Jan vs gewonnnen had bij wijlen Heijlwich zijn vrouw, dochter van wijlen Henrick Boeijens.
Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden als momber van zijn kind en Daniel zoon van wijlen Aert van Riel als toeziener van het vs kind, wat Daniel Jan van Boerden gewonnen had bij Margriet, zijn vrouw, dochter van wijlen Aert van Riel.
Ze hebben bij rade van sommigen van hun vrienden en magen onderling een erfdeling gedaan van de erfgoederen als onder beschreven staat. Middels deze erfdeling zal Arijaena dochter van wijlen Cornelis zoon van wijlen Aert van Riel en het kind van Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden hebben:
een stuk erf in land, weide en heide, genaamd de Goerman, gelegen in Tilborch achter dat Creijenven tussen:
erfenis van Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
erfenis van Jan van Ghierl, waar een waterlaat tussen gaat ander zijde
erfenis van de kinderen van Gerit Hermans, een einde
erfenis van de weduwe van Gerit Hagaerts, waar die waterlaat ook tussen gaat ander einde.
Nog een stuk erf in weiland genaamd dat Buchtken, gelegen in die Sloprijt tussen:
erfenis van Lemmen Willem Lemmens een zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Jan Gerit Hermans, waar aan het ene einde
een waterlaat tussen gaat beide einden.
Nog een stuk erf in land genaamd de Eijckacker, gelegen in die Hasselt Acker, tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Geenen ander zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Nog een stuk erf in weide gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan van Gierl en anderen een zijde
erfenis van Lijsbeth Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouters een einde
een gemeijne weg ander einde.
Nog een stuk erf in land gelegen in de Schijve bij de Bedbuer tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo en de Bedbuer een zijde
erfenis van Arijaen Leijten en anderen ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Willem Gast
van den Bosch een einde
erfenis van de erfgenamen vs en anderen ander einde.
Nog een stuk erf in land gelegen aen die Vlasstraet tussen:
erfenis van Peter Gerit Smolders een zijde
erfenis van de weduwe van Willem van Spaendonck ander zijde
erfenis van Willem Arijaen Mutsaerts een einde
een waterlaat en de Vlasstraet ander einde.
Nog een stuk beemd, genaamd dat Bloock gelegen in Tilborch aen het Houtlaer tussen:
erfenis van Denijs Meijnaerts een zijde
erfenis van Peter Weijmers ander zijde
erfenis van Claeus die Wijse een einde
erfenis van de weduwe van Michiel Roelofs ander einde.
Nog een stuk beemd onbedeeld liggende in de beemd van Cornelis Daniels, genaamd de Bloten Beempt, gelegen in die Bloetbeempden, de gehele beemd tussen:
erfenis van Pauwels Jan van Boerden en anderen een einde
erfenis van Arijaen Martens ander zijde
die Hultensche Koeijweijen een einde
een waterlaat genaamd die Leije ander einde.
Uit welke erven Arijaen en het kind voors jaarlijks moeten gelden :
aan de Tafel van de Heilige Geest in de kerk van Tilborch een mud rogge erfpacht;
aan Gerit Jan Wouters 4 lopen rogge erfpacht;
aan Neel Theeuwen tot Oerl 4 lopen rogge erfpacht;
aan Cornelis die Greeff van Oesterhout 2 lopen rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilborch 2 st en een oert st. erfcijns;
Welke cijnsen en pachten vs Arijaaen en het vs kind zullen moeten betalen en de momber en toeziener elk in de naam als voor hebben beloofd die te betalen ter plaatse daartoe gezet, zodat de andere kindsdelen hier afgedeeld ervan ontlast zullen zijn.
Ook is voorwaarde gesteld en hebben de andere deelsliede beloofd als er enige andere kommer op kwam, in deze brief niet genoemd, zullen ze die kommer kinds - kindsdeel gelijk gelden zonder arg en list.
Hiertegen zullen de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Aert van Riel en het onmondige kind van wijlen Jan zoon van wijlen Aert van Riel hebben:
Huis, hof, schuur, turfschop en erf, gelegen in Tilborch in die Hasselt tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert een zijde
erfenis van Gherit Jan Ghijben, Peter Jan Heijsten en anderen ander zijde
erfenis van Jan en Aert zonen van Meeus Peter Meeus een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk erf in land en weide genaamd de Heijdries gelegen in de Tetenbraeck tussen:
erfenis van Aert van Gierl en anderen een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
erfenis van Jan en Aert zonen van Meeus Peter Meeus een einde
erfenis van Arijaen Gerit Meeus ander einde.
Nog een stuk erf in land genaamd dat Smael Ackerken gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert van Gierl een zijde
erfenis van Jan Gerit Hermans ander zijde en een einde
erfenis van Heijn Vermee ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan en Aert zonen van Meeus Peter Meeus een zijde
erfenis van Heijn Vermee ander zijde en een einde
erfenis van het Convent van Tongerlo ander einde.
Op welk huis, hof, schuur, turfschop en erven Daniel vs met zijn mede vrienden elk in de naam als voor vertegen hebben t.b.v. de onmondige kinderen van wijlen Willem zoon van wijlen Aert van Riel en t.b.v. het onmondige kind van Jan zoon van wijlen Aert van Riel.
Uit welk huis, hof, schuur, turfschop en erven vs de onmondige kinderen van Willem en Jan vs jaarlijks zullen gelden:
aan de erfgenamen van wijlen Ghijsbert Beerten de Oude 1 mud rogge en 13 lopen erfpacht.
Welke pachten de onmondige kinderen van Willem en Jan vs zzullen betalen zodat de andere deelslieden ervan ontlast zullen zijn, met voorwaarden als voor.
Nog te laten wegen over de Heijdries hen die daarover mogen wegen.

1530, maart 7 n.st. - R 279/9r
Berthout zoon van wijlen Willem Zegers verkoopt aan Cornelis zoon van wijlen Jan Veramelvoert samen met alle schepenbrieven en het recht een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 11 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Op het Zant tussen:
erfenis van de kinderen van Denis Mutsaerts een zijde
erfenis van Peter van Wissel ander zijde.
Nog hiertoe een stuk erfenis genaamd de Grote Hoeff, groot ongeveer 3 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van meester Jan van Vladracken een zijde
erfenis van Peter van Wissel ander zijde.
Nog een stuk land genaamd de Zandacker, groot ongeveer 7 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van de kinderen van Denis Mutsaerts een zijde
erfenis van Cornelis Marten Vels ander zijde.
Nog een stuk erf genaamd de Steltacker, groot ongeveer 8 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Peter voors een zijde
erfenis van Cornelis voors ander zijde.
Nog een stuk heideveld groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aen Maesdijck tussen:
erfenis van Arijaen Smolders een zijde
erfenis van Willem Laureijs Huijb Scheenkens ander zijde.
Nog een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 15 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Opt Sant tussen:
erfenis van Berthout voors een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde.
Nog een stuk land groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in dat Ghilschot tussen:
erfenis van Berthout voors een zijde
erfenis van Peter van Wisselt ander zijde.
Nog hiertoe een stukje land groot ongeveer 7 vierdevaetsaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Berthout voors een zijde
erfenis van Peter van Wisselt ander zijde.
Welk eerst genoemde huis etc. Berthout voors gekocht had van de wettige kinderen van wijlen Gerit Jan Maes Geenen en dat andere huis etc had hij gekocht van de wettige kinderen uit het eerste en tweede huwelijk van wijlen Denis Mutsaerts en het laatste stuk land had hij gekocht van Peter natuurlijk zoon van Robbrecht van Wissel. In het eerstgenoemde huis etc was Berthout ook deels verstorven van Gerit Jan Maes Geenen de vader van zijn vrouw.
Uit het eerste huis en de andere hoven en erven zijn te betalen alle pachten, cijnsen en kommer, welke in de schepenbrieven begrepen staan behalve 2 mud rogge en vijf lopen rogge erfpacht die te gelden staan aan de kinderen van Peter Lemmens, die afgelegd zouden zijn.
Verder zijn te gelden uit de erven voors 2 mud rogge aan Berthout voors.

1530, maart 17 n.st. - R 279/9v
Cornelis zoon van wijlen Jan Veramelvoert heeft beloofd als principaal schuldenaar te betalen aan Berthout zoon van wijlen Willem Zegers een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge uit huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 25 lopensaet. gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Opt Zant tussen:
erfenis van Cornelis voors een zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Steltacker, groot ongeveer 8 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Arijaen Leijten een zijde
erfenis van Cornelis voors ander zijde
erfenis van meester Jan van Vladracken een einde
de gemeijn straat ander einde.

1531, december 5 - R 279/22r
Gekomen zijn voor schepenen Cornelis en Arijaen, gebroeders, Lijsbeth en Anna, gezusters, kinderen van wijlen Cornelis Arijaen Smolders, die Cornelis gewonnen had bij zijn vrouw Aleijt dochter van wijlen Jan Maes Aelwijns ter eenre en Hanrick zoon van wijlen Hanrick Claeus Truijen als man van Adriaena en Jan zoon van wijlen Aert Verhoeven als man van Marij, dochters van wijlen Cornelis Arijaen Smolders voors, die Cornelis gewonnen had bij Cornelia zijn huisvrouw, dochter van wijlen Peter vander Schueren de Oude, ter andere zijde en ze hebben bij raad van sommige van hun vrienden en magen een erfdeling en erfscheiding gemaakt van de erfgoederen, die hun in de naam als boven van hun ouders voors aangekomen waren.
Zo zullen Cornelis en Arijaen, gebroeders, en Lijsbeth en Anna, gezusters, en Aleijt hun moeder hebben, houden en bezitten, Aleijt voors in tocht terwijl ze voor haar kinderen ten erve blijven, een huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Rijt, aldaar tussen:
erfenis van Jan die Vet en meer anderen een zijde
erfenis van Jan die Vet ander zijde
erfenis van meester Jan van Vladracken een einde
de gemeijn straat ander einde.
Een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde
erfenis van Jan die Vet ander zijde
erfenis van Cornelis Veramelvoert een einde
de gemeijn straat ander einde.
Waaruit Aleijt, Cornelis, Arijaen, Lijsbeth en Anna zullen gelden een jaarlijkse en erfelijke pacht van een half mud rogge aan de Heilige Geest van Oisterwijk en die te leveren, daar men die van rechtswege schuldig is te leveren.
Nog aan Lambert vanden Broeck in den Bosch te leveren dertig lopen rogge erfpacht.
Nog aan de kinderen van Willem van Spaendonck 14 lopen rogge erfpacht, welke voors erfpachten Aleijt, Cornelis, Arijaen, Lijsbeth en Anna voors moeten gelden en beloofd hebben super se et bona sua etc ter plaatse en ter stede daartoe geordineerd, zodat de andere deeelslieden. hun nakomelingen en hun goederen daarvan zullen zijn etc. Onder voorwaarde, mocht er in de toekomst hier enige kommer meer op komen, hier niet genoemd, dat ze die kommer kinds-kinds gelijk zullen helpen betalen.

1532, februari 10 n.st. - R 279/48r
Gekomen zijn voor schepenen Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden als momber en Jan zijn zoon, die hij gewonnen had bij Margriet zijn huisvrouw, dochter van wijlen Aert van Riel ter ener zijde en Peter zoon van wijlen Wouter Vermee voor Arijaena dochter van wijlen Cornelis Aert van Riel ter andere zijde en ze hebben bij rade van sommige van hun vrienden onder hun tweeen een erfdeling gemaakt van de erfelijke goederen, die Jan en Arijaena voors ten deel gevallen waren tegen hun ooms en tantes, kinderen van wijlen Aert van Riel.
Zo zal Daniel voors als momber van Jan zijn zoon ten behoeve van zijn zoon hebben, houden en bezitten een stuk erf in weiland liggende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
erfenis van Lijsbeth dochter van wijlen Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Wouter Jan Wouters een einde
de gemeijne weg ander einde.
Nog een stuk erfenis gelegen in land genaamd de Eijckacker, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Peter Gerit Jan Maes Gheenen ander zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Nog een stuk beemd onbedeeld liggende in de beemd van Cornelis Daniels genaamd de Blooten Beempt, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Blootbeempden, de gehele beemd aldaar tussen:
erfenis van Pauwels Jan van Boerden met meer anderen een zijde
erfenis van Arijaen Martens ander zijde
de Hultensche Koeijweijen een einde
die Leije ander einde.
Hieruit te gelden:
aan Gerit Jan Wouters, 4 lopen rogge erfpacht;
aan Jan Eelen Mutsaerts, mud rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilburg, een half vuerijser erfcijns.
Mocht op dit deel enige kommer komen in enige toekomende tijden, hier niet genoemd, dan zullen Daniel en Peter kinds-kinds etc.

1532, maart 18 n.st. - R 279/58v
Daar Peter dochter van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts, die Gerit gewonnen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, vermaakt en nagelaten had haar recht en deel in een huis, hof ene rfenis daaraan liggende en daar toe behorende, welk deel Peter voors verstorven was van Gerit haar vader, gelegen in de Hasselt, waar Gerit woonde, aan de kinderen van Goeijaert Aert Goeijaerts, die Aert verkregen had bij Kathelijn voors, zijn huisvrouw, zoals staat in het testament van Peter voors, zo is gestaan voor schepenen Goeijaert voors als momber van zijn kinderen voors en het voors recht en deel van het voors huis hof en erfenis heeft hij wettelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Engel, aan Jan Jan Vet als man van IJke en aan Heeske hun zuster, allen dochters van wijlen Gerit Jan Reijner Crillaerts en Kathelijn voors.

1532, december 5 - R 280/22r
Jan zoon van wijlen Hanrick Peter Aerts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Aert zoon van wijlen Jan Veramelvoert een huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Jan verkoper voors een zijde
erfenis van Claeus Peter Hanrick Aerts ander zijde
erfenis van de Abt van Tongerlo een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te gelden:
aan Ghijsbert Vermee een half mud rogge erfpacht;
aan Claeus van Ghierl 9 lopen rogge erfpacht;
aan de Heer van Tilburg een halve Oude Grote erfcijns.
Nog hierover te laten wegen een stuk land toebehorende aan Jan verkoper voors en nog een waskuil te mogen gebruiken om in te wassen, liggende op het voors stuk land.

1533, februari 3 n.st. - R 280/51v-52r
Anthonis zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten en Marij zijn zuster; Peter zoon van wijlen Lambrecht Weijmers als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, Engel dochter van wijlen Peter Ghijsbrecht Beerten, Jeronimus nat. zoon van wijlen heer Rutger van Holten, priester, als man en momber van Barbara zijn huisvrouw, voor hemzelf en voor Gielis van Zomeren man en momber van Aleijt; Willem zoon van wijlen Adriaen Mutsaerts weduwnaar van Kathelijn, Peter en Laureijs, gebroeders, en hun zuster Geertruijt, kinderen van Willem en van Kathelijn voors, voor henzelf en voor Arijaen hun broer, Bertelmeeus zoon van wijlen Ghijsbrecht Beerten de jonge voor hemzelf en voor zijn broers en zusters en ook nog voor Lambrecht Gerit van Dongen man van Engel zijn huisvrouw, Laureijs zoon van wijlen Jan Berhouts als man en momber van Henricka zijn huisvrouw, Engel en Marij, gezusters, dochters van wijlen Lenaert Willem Verschueren, voor henzelf en voor hun zusters, die Lenaert voors gewonnen had bij Hanricka voors, allen dochters van wijlen Ghijsbrecht Hanrick Beerten de Oude, die Ghijsbrecht voors gewonnen had bij wijlen Engelberen zijn huisvrouw, natuurlijk dochter van wijlen Jan de Jonge zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Steven zoon van wijlen Claeus Stevens 5 lopen rogge erfpacht uit een erfpacht van 17 lopen rogge uit een stuk beemd, groot ongeveer 5 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Bloeck tussen:
erfenis van Jan Wouters en Gerit Wouters een zijde
erfenis van Thomaes Geenen ander zijde.
Nog uit een stuk land groot ongeveer 1 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Tetenbraecken tussen:
erfenis van Jan Wouters een zijde
erfenis van Aert Cort Daniels ander zijde.
Nog uit een stuk land groot ongeveer 1 lopensaet gelegen als voor tussen:
erfenis van Lambrecht Roelofs een zijde
erfenis van Matheeus Goeijaerts ander zijde.
Nog uit een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet gelegen als voor tussen:
erfenis van de kinderen van Jan Nouwen beide zijden.
Nog uit een stuk erfenis genaamd die Peertsvennen groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van de erfgenamen van Peter Aerts een zijde
erfenis van Heijlwich Aert vander Amervoert ander zijde.
Welke 17 lopen rogge erfpacht voors Aert nat. zoon van wijlen Aert van Riel verkocht had aan Steven zoon van wijlen Jan vanden Amervoert, hem te tochten en aan Steven en Jan de Jongste, gebroeders, zonen van wijlen Reijnen van Broeckhoven ten erve te blijven. De voors Steven zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven had die verkocht aan Jan de Jongste, zijn broer, zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven.
Deze 17 lopen rogge erfpacht waren aan Anthonis voors met zijn mede erfgenamen aangekomen en verstorven van Engelberen voor hun moeder en grootmoeder, dat aan Engelberen verstorven was van Jan de Jonge, haar vader, zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven.

1533, februari 25 n.st. - R 280/52r-52v
Jan zoon van wijlen Gerit Ansems heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan en Aert zonen van wijlen Meeus Peter Meeus een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Jan vanden Amervoert een zijde
erfenis van de erfgenamen van Meeus Peter Meeus ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde,
wat Jan verkoper voors gekocht had Jan zoon van wijlen Laureijs Mutsaerts als man en momber van Peter dochter van wijlen Gerit Cornelis Ansems zijn huisvrouw en Peter had dat gekocht van Cornelis en Jan, haar broers, zonen van wijlen Gerit Cornelis Ansems, Claeus Hanrick van Spaendonck als man en momber van Appolonia en van Jan Lambrecht Gerits als man van Margriet, allen dochters van wijlen Gerit Cornelis Ansems.
Jan en Aert, kopers voors, moeten hieruit betalen aan de Kerck van Tilburg 1 blanck erfcijns; aan de Heer van Tilburg st. erfcijns; aan Aert Peter Paeijmans 6 lopen rogge jaarlijks erfpacht en aan de Rector van Sint Anthonis Altaar in de kerk van Tilburg 2 lopen rogge erfpacht.

1533, november 21 - R 281/10v
Michiel Gerit Jan Wouters heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Gerit Hermans twee vijfde deel in een stuk beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Dalem, aldaar tussen:
erfenis van Ariaen Leijten een zijde
erfenis van Cornelis Wouter Jan Wouters ander zijde.
Nog twee vijfde deel in een stuk beemd, de gehele beemd gelegen als voor tussen:
erfenis van Steven Claeus Stevens een zijde
erfenis van Gherit die Bont en anderen ander zijde.
Nog twee vijfde deel in een beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie voors in die Heijningen bij de Broecksloet tussen:
erfenis van Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
erfenis van Gerit Jan Maes Geenen ander zijde
Nog twee vijfde deel in een beemd, de gehele beemd gelegen in de parochie voors in Wouwenbroeck tussen:
erfenis van de weduwe van Peter Zegers een zijde
erfenis van Goessen Jan Ghijben ander zijde.
Nog twee vijfde deel in een beemd, gelegen in de parochie voors voor den Elsbeempt, de gehele beemd tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Alijt de weduwe van Gherit Jan Maes Geenen ander zijde
Nog twee vijfde deel in een beemd. de gehele beemd gelegen in de parochie voors in Dalem, tussen:
erfenis van Cornelis Wouters een zijde
erfenis van Jan Willem Mutsaerts ander zijde.
Hieruit moet betaald worden de cijns die hier van rechtswege uitgaat.

1533, december 2 - R 281/11v
Hiertegen zal Jan (Wouter Vermee) voors hebben een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Michiel Gerit Wouters een zijde
erfenis van Jan Meeus en meer anderen ander zijde
erfenis van Cornelis die Beer een einde
de gebuerwech ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert ander zijde en een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Jan van Ghierl een zijde
een gebuerwech ander zijde
erfenis van Arijaen Gerit Meeus een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.
Een vierde deel in een beemd gelegen in de parochie voors in die 12 Buender, de gehele beemd tussen:
erfenis van Daniel en Jan zonen van wijlen Jan van Boerden
alias Luijtkens een zijde
etcetera ut supra (als voor).
Uit de beemd moet Jan voors gelden in de berghen cijns te betalen in Breda 1 stuiver en 1 hollands erfcijns. Hij moet de schouw van de beemd voors onderhouden.
Voorwaarden zijn als voor.

1533, december 4 - R 281/12r
Jan zoon van wijlen Henrick Peter Aerts heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Peter zoon van wijlen Jan Matheeus een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behoren-de, groot ongeveer 4 lopensaet. gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van de Abt van Tongerlo een zijde en een einde
erfenis van Aert Veramelvoert ander zijde
de gemeijn straat ander einde.
En stuk land groot ongeveer 3 lopensaet en 20 roeden, gelegen als voor tussen:
erfenis van de Abt van Tongerlo een zijde
erfenis van het Convent van Tongerlo, waar een waterlaat tussendoor gaat ander zijde
erfenis van Henrick Appels een einde
erfenis van Claeus Henrick Peter Aerts ander einde.
Nog hiertoe het gebruik van wassen in een watering gelegen bij het huis, hof en erfenis voors.
Peter koper voors moet hieruit betalen aan Joest Beerijs Eelkens een half mud rogge erfpacht; aan Jenneke de weduwe van Claeus Stevens een half mud rogge erfpacht; aan de Heilige Geest van Tilburg 1 lopen rogge erfpacht; aan de weduwe van Hanrick Peter Aerts 1 mud rogge erfpachtte los staande met 45 karolus gulden.
Hij moet de schouw van de waterlaat onderhouden.

1533, december 2 - R 281/13r-13v
Hiertegen zal Hanricka dochter van wijlen Jan Aert van Riel hebben een huis, hof en de helft van de schuur met de grond en erfenis daaraan liggende , gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Wijllem van Riel hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert ander zijde
erfenis van Jan Meeus Peter Meeus een einde
de gemeijn straat ander einde.
Een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Teetenbraeck, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van wijlen Willem van Riel hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Aert Ghijsbrecht van Ghierl ander zijde
erfenis van Aert Meeus Peter Meeus een einde
erfenis van Jan Gherit Hermans ander einde.
Een stuk land gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Meeus Peter Meeus een zijde
erfenis van Hanrick Vermee ander zijde en een einde
erfenis van Jan Jan Eelkens ander einde.
Een stuk weiland gelegen als voor tussen:
erfenis van Ariaen Gerit Meeus een zijde
erfenis van de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans een einde
de gemeijn straat ander einde.
Hieruit te gelden aan Laureijs Jan Berthouts 7 lopen rogge erfpacht; aan Steven Claeus Stevens 5 lopen rogge erfpacht; aan de kinderen van Ghijsbrecht Beerten 5 lopen rogge erfpacht.
Te laten wegen hun, die daarop recht hebben over het laatste stuk weiland. Verder moet de waterlaat onderhouden worden.
Met voorwaarden ut supra (als voor).

1533, december 4 - R 281/14r
Verschenen zijn voor schepenen Eelen en Bastiaen, gebroeders, zonen van Jan zoon van wijlen Elen Mutsaerts, Daniel zoon van wijlen Cornelis Hermans als man en momber van Cornelia zijn huisvrouw, en Meeus Steven Meeus als man en momber van Dimpna zijn huisvrouw, dochters van Jan voors, en ze hebben onderling een erfscheiding en erfdeling gedaan en gemaakt van de erf- en kwijtpachten en beemden, die Jan zoon van wijlen Elen Mutsaerts hun heden zijn tocht heeft overgegeven.
Elen voors zal hebben, houden en voor zijn deel blijven bezitten een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op Steven Smit.
Nog hiertoe een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg op die Bunten tussen:
erfenis van Peter Ghijsbrecht van Boerden een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert ander zijde
die Dongh Aa een einde
de Broecksloet ander einde.
Hieruit te gelden op de Spijker te Tilburg aan het Convent van Tongerlo 1 tuijn erfcijns.
Voorwaarde is gesteld, mocht er meer kommer of last opkomen dan hier genoemd, dan zullen de andere deelslieden deze kommer en last als die komt mede helpen dragen.

1534, februari 2 n.st. - R 281/26r
Aert zoon van wijlen Jan Veramelvoert heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 84 stuivers uit een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoven, aldaar tussen:
erfenis van Claeus Hanrick Peter Aerts een zijde
erfenis van Peter Jan Matheeus ander zijde
erfenis van de Abt van Tongerlo een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Daniel van Boerden een zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen ander zijde en een einde
erfenis van Cornelis Jan Reijnen ander einde.

1534, maart 9 n.st. - R 281/37r
Jan en Herman, gebroeders, zonen van wijlen Gerit Herman Heijsten hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Daniel Jan Reijnen een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt Acker, aldaar tussen:
erfenis van wijlen Ghijsbrecht van Gierl een zijde
erfenis van Aert Veramelvoert ander zijde
erfenis van Daniel Jan Reijnen een einde
een gebuurweg ander einde.

1534, maart 27 n.st. - R 281/41v
Hiertegen zal Herman (zoon van wijlen Gerit Heijsten) voors hebben, houden en erfelijk blijven bezitten een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Bunten, aldaar tussen:
erfenis van Aert Veramelvoert een zijde
erfenis van Peter van Boerden ander zijde
de landscheiding met Breda een einde
de Broecksloet ander einde.
Herman voors moet hieruit betalen 1 tuijn erfcijns aan het Convent van Tongerlo en hij meot de schouw verwaren.
Nog hiertoe de helft van een jaarlijkse en erfelijke pacht van een mud rogge uit een stuk land groot ongeveer 2 lopensaet genaamd die Lange Acker, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in dat Creijenvenne, aldaar tussen:
erfenis van IJda weduwe van Reijnier Crillaerts een zijde
erfenis van Jan Jan van Boerden ander zijde
en nog uit meer onderpanden. Welke helft van dat mud rogge erfpacht nu betaalt Herman voors.

1535, october 2 - R 282/24r-24v
Gekomen zijn voor schepenen Cornelis en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis van Amelvoert en van wijlen Jennijke diens huisvrouw, dochter van wijlen Cornelis Wouter sBonten, met Jorijs Henrick Leijten als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Cornelis en Jennijke voors en ze hebben een erfdeling en erfscheiding gemaakt van de goederen van wijlen Cornelis hun vader en schoonvader op de manier hierna volgende.
Vanwege deze erfdeling zal Cornelis zoon van wijlen Cornelis van Amelvoert hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een huis, hof, schuur, schaapskooi met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd opt Zandt, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde
erfenis van de erfgenamen van Jan van Vladracken
met meer anderen ander einde.
Een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd int Ghilschot opten Zandtacker, aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Jorijs Henrick Leijten hiertegen gedeeld ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Jan voors hiertegen gedeeld ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor opten Stelacker tussen:
erfenis van Jorijs Henrick Leijten hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Arijaen Jan Leijten ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de erfgenamen van meester Jan van Vladracken ander einde.
Een stuk beemd genaamd die Laijaert gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aenden Ouden Dreijboem, aldaar tussen:
erfenis van Peter Weijmers een zijde
erfenis van Peter Berijs Eelkens en meer anderen ander zijde
erfenis van Aleijdt Gherit Jan Maes Ghenen een einde
erfenis van Denijs Crillaerts en meer anderen ander einde.
Nog een stuk beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Bloeck, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van Claeus Stevens een zijde
erfenis van Cornelis Daniels ander zijde
erfenis van Marten Jan Gherits een einde
erfenis van Gherit Henricks en meer anderen ander einde.
Een stuk heiveld gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aen Maesdijck aen die Leije, aldaar tussen:
erfenis van Huijbrecht Leemans een zijde
erfenis van Jan Arijaen Smolders ander zijde
die Leije een einde
erfenis van Jan Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld ander einde.
Cornelis voors moet hieruit jaarlijks gelden:
14 lopen rogge erfpacht aan Laureijs Henrick Zwijssen;
1 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg;
17 lopen rogge erfpacht aan de weduwe van Gherit Jan Maes Ghenen;
23 lopen rogge erfpacht aan de zusters van Orthen in den Bosch te betalen;
4 lopen rogge erfpacht en 12 stuiver erfcijns aan Jan van Eijck in den Bosch te betalen;
een halve stuiver en een halve oertstuiver en een smael hoen erfcijns aan het Convent van Tongerlo;
een halve oertstuiver erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg;
6 karolus gulden erfcijns aan Jan vanden Zande in den Bosch, te los staande met 100 karolus gulden;
Hij moet de andere deelslieden laten wegen zover dit nodig is.
Mocht hier nog meer kommer op staan, hier niet genoemd, dan zullen de andere deelslieden mee betalen.

1535, october 2 - R 282/24v-25r
Hiertegen zal Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, hof, schuur, schaapskooi en turfschop met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd opt Zandt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld eenzijde
erfenis van Jorijs Henrick Leijten hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van de erfgenamen van meester Jan van Vladracken een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Een stuk land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd int Ghilschot op de Zandacker, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Arijaen Jan Leijten ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van de erfgenamen van meester Jan van Vladracken ander einde.
Een stuk land genaamd de Coeijacker gelegen in de parochie voors int Ghilschot tussen:
erfenis van het Godshuis van Tongerlo een zijde
erfenis van Jan die Vet en meer anderen ander zijde
erfenis van de erfgenamen van meester Jan voors een einde
erfenis van de erfgenamen van Cornelis Arijaen Smolders ander einde.
Een stuk beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in Meeus Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Jan Wijericks een zijde
erfenis van Goijaert Pulskens ander zijde
erfenis van Arijaen Jan Leijten een einde
erfenis van Jan van Ghierl ander einde.
Ee heiveld gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd aen Maesdijck aldaar tussen:
erfenis van Jan Laureijs Eelkens een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en een einde
erfenis van Cornelis Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld ander einde.
Hieruit jaarlijks te gelden:
5 mud rogge erfpacht aan Jan van Eijck in den Bosch te betalen;
een halve Oude Groten erfcijns aan de Hoge Rentmeester in den Bosch in Oisterwijk te betalen;
6 karolus gulden erfcijns aan Anthonis die Molder te los staande met 100 karolus gulden;
1 stuiver erfcijns in Breda te betalen uit de beemd in Meeus Hoeve.
Hij moet de andere deelslieden laten wegen indien dat nodig is.
voorwaarden als voor.

1535, october 2 - R 282/25v
Hiertegen zal Jorijs Henrick Leijten hebben, houden en erfelijk bezitten een huis, hof, schaapskooi met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd opt Zand, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van Denijs Mutsaerts een zijde
erfenis van Jan Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld ander zijde
erfenis van Cornelis Cornelis Veramelvoert een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
Nog een huis met de erfenis daartoe behorende gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd int Ghilschot inde Stelacker, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis Cornelis Veramelvoert hiertegen gedeeld een zijde
erfenis van Arijaen Jan Leijten ander zijde
erfenis van de erfgenamen van meester Jan van Vladracken een einde
de gemeijn straat ander einde.
Een stuk beemd gelegen in de parochie voors aenden Groten Werffbosch, aldaar tussen:
erfenis van Lemmen Willem Lemmens een zijde
erfenis van Lemmen voors met meer anderen ander zijde
erfenis van Willem Veramelvoert en meer anderen een einde
erfenis van Cornelis Sijmons ander einde.
Nog een stuk beemd gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd in die Bloeck, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs weduwe van Jan Sijmons een zijde
erfenis van Cornelis Daniels ander zijde
erfenis van Marten Jan Gherits een einde
erfenis van de erfgenamen van Jan van Gorp de Jonge ander einde.
Hieruit moet hij jaarlijks gelden:
4 mud rogge erfpacht aan de Zusters van Orthen in den Bosch te leveren;
1 mud rogge erfpacht aan Berthout Willem Zegers te los staande met 50 karolus gulden;
1 mud rogge erfpacht aan de weduwe van Pauwels Jan Pauwels te los staande met 50 karolus gulden;
1 stuiver erfcijns te betalen in Ghilze;
Hij moet de andere deelslieden laten wegen als dat nodig is.
Vooewaarden als voor.

1535, december 31 - R 282/34v-35r
Huijbrecht en Jan, zonen van Goijaert Jan Smitten, ook voor Bastiaen hun broer, onmondige, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Gherit Hermans een vijfde deel in een erfpacht van 5 lopen rogge, die men jaarlijks beurt op Daniel Jan van Boerden, welke 5 lopen rogge erfpacht Aert natuurlijk zoon van wijlen Aert van Riel verkocht had aan Steven vanden Amervoert, hem te tochten en Jan Wouter Gheenkens ten erve te blijven, wat aan verkopers verstorven was van Henrick Jan Wouter Gheenkens, hun grootvader;
Nog hiertoe een vijfde deel in een stukje land gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt in die Teetenbraeck, aldaar tussen:
erfenis van Herman Gherit Hermans een zijde
erfenis van Herman voors met meer anderen ander zijde
erfenis van Gherit van Ethen een einde
erfenis van de kinderen van wijlen Willem van Riel ander einde

1535, december 12 - R 282/35r
Laureijs zoon van wijlen Sijmon Heijsten, Arijaen Jan van Gorp als man van Barbel, Aert zoon van wijlen Jan Gherits als man van Dijmpna en Jan Anthonis tsHeerden als man van Elijsabeth, allen dochters van wijlen Sijmon voors,
Laureijs voors en Lambrecht Hoofmans als momber en toeziener van de onmondige kinderen van wijlen Jan vanden Kerckhoff, die Jan voors verkregen had bij Cornelia zijn vrouw, ook dochter van Sijmon voors, welke kinderen Sijmon voors verkregen had bij wijlen Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Wouter Gheenkens, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan zoon van wijlen Gherit Hermans een vijfde deel in een erfpacht van 5 lopen rogge, die men jaarlijks heft op Daniel Jan van Boerden, welke 5 lopen rogge erfpacht Aert natuurlijk zoon van wijlen Aert van Riel verkocht had aan Steven vanden Amervoert, hem te tochten aan Jan Wouter Gheenkens ten erve te blijven, wat aan de kinderen van Sijmon voors verstorven was van wijlen Gherit Jan Wouter Gheenkens hun grootvader.

1536, januari 12 n.st. - R 282/35v
Heeske dochter van wijlen Gerit Jan Crillaerts en Jan Jan Vets als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit voors, welke kinderen Gerit voors verkregen had bij Kathelijn zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gerit Jan Wouters, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert hun zwager twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer anderhalf lopensaet, een half vierdevaetsaet en zeven en een halve roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts, wat zijn in vruchtgebruik bezit een zijde
erfenis van Heeske voors ander zijde
erfenis van Lemmen Willem Lemmens, waar een gebuurweg tussendoor gaat een einde
de Creijenvenschestraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 16 roede, genaamd den Veecken Acker gelegen in de parochie voors te plaatse genaamd in Sterts Hoeve, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn de weduwe voors een zijde
erfenis van Cornelis die Beer ander zijde
erfenis van Jan Wouter Vermee een einde
die Langhstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 roede, gelegen in de parochie en plaats voors tussen:
erfenis van Kathelijn de weduwe voors een zijde
erfenis van Jan Jan Vets ander zijde
erfenis van Peter Thijs van Eijnde een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Koper voors moet de verkopers laten wegen over het laatste stuk land van 2 lopensaet.

1536, januari 12 n.st. - R 282/36r
Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts en Willem zoon van wijlen Jan van Amelvoert als man en momber van Engel zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts, hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Jan Jan Vets hun zwager twee derde delen in een erf met een schuur daarop staande, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 8 roeden, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts,
wat zij in vruchtgebruik bezit een zijde en een einde
erfenis van Peter Thijs vanden Eijnde ander zijde
die Cortstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 1 lopensaet en 1 roede, gelegen als voor tussen:
erfenis van Heeske voors een zijde
erfenis van Willem voors ander zijde
erfenis van Peter Thijs vanden Eijnde een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde;
nog twee derde delen in eens tuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 3 roeden, gelegen in de parochie voors in de Grote Acker, aldaar tussen:
erfenis van Jan van Gierl een zijde
erfenis van Heeske voors ander zijde
erfenis van Henrick Appels een einde
die Langhstraet ander einde;
nog twee derde delen in een stuk land, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Willem verkoper voors een zijde
erfenis van Peter Jan Meeus ander zijde
erfenis van Aert van Gierl beide einde.
Jan koper voors moet de verkopers over het eerste stuk laten wegen 2 lopensaet land gedurende het leven van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts en Heeske moet hij laten wegen 1 lopensaet eeuwig over het andere stuk land.

1536, januari 12 n.st. - R 282/36r
Willem zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man en momber van Engel zijn huisvrouw en Jan Jan Vet als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochters van wijlen Gherit Jan Crillaerts, die Gherit voors verkregen had bij Kathelijn zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Wouters, hebben wettelijk en eerfelijk verkocht en overgegeven aan Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts twee derde delen in een stuk land, het geheel groot ongeveer 1 lopeensaet, 13 roede en een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt, aldaar tussen:
erfenis van Willem verkoper een zijde
erfenis van Cornelis Wouters ander zijde
erfenis van Lemmen Willem Lemmens een einde
die Creijenvenschestraet ander einde;
twee derde delen in een stuk land genaamd inden Grooten Acker, het gehele stuk groot ongeveer 2 lopensaet en een vierdevaetsaet, gelegen ut supra tussen:
erfenis van Kathelijn weduwe van Gherit Jan Crillaerts een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Henrick Appels een einde
die Langhstraet ander einde;
nog twee derdde delen in een stuk lad, het gehele stuk groot ongeveer 1 lopensaet en 1 roede, gelegen als voor tussen:
erfenis van Henrick Appels een zijde
erfenis van Jan Jan Vet ander zijde
erfenis van Peter Thijs van Eijnde een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.

1536, januari 12 n.st - R 282/36r
Jan Jan Vet als man en momber van IJke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts heeft beloofd als een principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Heeske dochter van wijlen Gherit Jan Crillaerts een jaarlijkse en erfelijke cijns van 41 stuivers en 1 ort uit de onderpanden genoemd in de brief van Jan voors.

1536, januari 12 n.st. - R 282/36r
Staat te los ten schoonste altijd met Lichtmis met 33 karolus gulden van 20 stuivers per stuk, een half jaar tevoren op te zeggen.

1536, januari 12 n.st. - R 282/36r
Item in voege als voor het Jan voors aan Willem voors ook beloofd een erfcijns gelijk aan Heeske voors gedaan is en te lossen gelijk aan Heeske gelost moet worden.
In margine: niet uitgereikt maar gelost.

1536, maart 20 n.st. - R 282/57r
Peter Jan van Heijst heeft beloofd als een principaal schuldenaar te betalen aan Goijaert Jan Michiel Roelofs een jaarlijkse en erfelijke pacht van 18 lopen rogge uit en van een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 8 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo een zijde
erfenis van Aert Jan Veramelvoert ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
de gemeijn straat ander einde,
nog uit een stuk land groot ongeveeer 4 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van het Convent van Tongerlo beide zijden en een einde
erfenis van Jan Meeus Peters ander einde.
Deze pacht van 18 lopen rogge mag gelost worden met 40 karolus gulden.

1536, maart 22 n.st. - R 282/57v
Jan zoon van wijlen Gherit Hermans heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Daniel zoon van wijlen Jan van Boerden ten behoeve van Jan diens zoon, drie gedeelten van vijf gedeelten in een erfpacht van 25 lopen rogge, die men jaarlijks beurt van Daniel Jan van Boerden uit zijn gronden, welke erfpacht van 25 lopen rogge Aert natuurlijk zoon van wijlen Aert van Riel verkocht had aan Steven van den Amervoert te tochten, dat aan Jan Wouter Gheenkens ten erve moest blijven, en welke 3 delen aan Jan verkoper voors deels verkocht zijn door de erfgenamen van wijlen Gherit Jan Wouter Gheenkens, te weten die 3 gedeelten, en een derde deel was hem verstorven van wijlen Gherit voors als man en momber van zijn huisvrouw.

1536, april 2 n.st. - R 282/63r-63v
Cornelis zoon van wijlen Jan Veramelvoert had gevest aan Berthout zoon van wijlen Willem Zegers een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogge uit een huis, hof met de grond en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Op 't Zandt, aldaar tussen:
erfenis van Cornelis voors een zijde en een einde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde en ander einde;
ook uit een stuk land genaamd de Steltacker, zoals in schepenbrieven van Tilburg van 1530, maart 17 n.st. voor Pasen staat.
Zo is verschenen Berthout Willem Zegers en hij heeft bekend dat aan hem is afgelost door Cornelis voors
1 mud rogge erfpacht in mindering van de 2 mud rogge erfpacht.

1537, januari 17 N. St. | R 283/ 25r
Eelen zoon van wijlen Gherit Reijnen een stuk beemd, gelegen te Tilburg in die Buntten.
Belendingen: Peter Ghijben van Beurden een zijde
Jan Veramelvoert ander zijde
De Dongen Aa een einde
Broecksloet ander einde
Jan Eelen Mutsaerts als man van Peter dochter van Wouter Beij, kocht deze van Wouter Beij en Eelen had deze geerfd van zijn moeder Peter Beij.

1537, januari 22 N. St. | R 283/ 31 vso
Cornelis Veramelvoert bekent schuldig te zijn aan Steven Claeus Steven Reijnen een jaarl. pacht van 12 lopen rogge uit een beemd, groot 7 lopensaet, geheten die Lapaert (?), gelegen te Tilburgh in die Creijvaert (?) Belendingen:
Peter vande Eijnden een zijde
Peter Beerijs Eelkens ander zijde
wed. Denis Mutsaerts een einde
erfen. van Gerit Jan Maes Geenen ander einde
Staat te los met 30 karolus gulden van 20 st. per stuk.

1537, januari 27 N. St. | R 283/ 32 vso-33r
Erfdeling van de goederen van Cornelis Jan Veramelvoert, weduwnaar van Jenneke Cornelis Wouter sBonten.
1. Aan Cornelis Cornelis Jan Veramelvoert is te deel gevallen.
1a. een jaarl. en erf. pacht van 6 lopen rogge uit een pacht van 2 mudden en 2 lopen rogge uit:
huis etc. gelegen in de parochie van tilburg.
Belendingen: Jan vande Camp een zijde
de gemeint ander zijde
verder uit een stuk land, groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg.
Belendingen: Jan Vrancken een zijde
Zegher Wouters erfgen. ander zijde
verder uit een deel van een beemd, toebehorend aan Jan Jan Cort Bont, gelegen te Tilburg in die Bunt.
verder nog uit alle erven, die van Jan Jan Cort Bont geerfd had van zijn moeder Elijsabeth, gelegen te Tilburg.
Wouter Jan Cort Bont betaalde voor Jan Jan Cort Bont deze pacht van 2 mud en 2 lopen rogge. Wouter sBonten had de genoemde 6 lopen rogge gekocht van Hendrick Claeus Roeij Gerits en Jenneke Cornelis Wouter sBonten .
2a. een erfpacht van 5 lopen rogge uit huis, hof en erf gelegen te Tilburg aan die Hoeve, groot 2 lopensaet. Belendingen:
Henrick Appels een zijde
Cornelis Jan van Gorp ander zijde
Gherit Jan Ghijben een einde
gemeijn straet ander einde
Cornelis Jan Veramelvoert had die pacht gekocht van Adam Wouter sBonten.
2. Aan Jorijs Hendrick Leijten als man van IJken Cornelis van Amelvoert is ten deel gevallen:
een pacht van 1 mud rogge jaarlijks uit huis, hof en erf, gelegen te Tilburg aan dat Creijeven.
Belendingen: Jan Eelkens een zijde
Jan Meeus ander zijde
Jan Eelkens een einde
gemeijn straet ander einde
Cornelis Jan Veramelvoert had deze pacht gekocht van Cornelis, wed. van Marcelis Goijaerts.

1537, februari 1 N. St. | R 283/ 34r
Peter Jan Matheeus Heijsten bekent schuldig te zijn aan Cornelis Cornelis Daniels een jaarl. cijns van 69 st en 1 oirt st. uit:
1. een stuk land, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hoeve.
Belendingen: Convent van tongerlo een zijde
Convent van tongerlo ander zijde
Henrick cornelis appels een einde
Claeus Peter Aerts ander zijde
2. huis, hof schuur en gron, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilbur, aan die Hoeven.
Belendingen: Convent van Tongerlo een zijde
gemeijn straet anderzijde
Convent van Tongerlo een einde
Aert Veramelvoert ander einde
Deze pacht staat te los met 50 karolus gulden van 20 stuiver per stuk.

6, januari 31 N. St. | R 283/ 34 vso
Peter en Embrecht zonden van Jan Meeus, verkopen aan hun zuster Henrick Jan Meeus:
1. 2/3 deel van een stuk land, gelegen te Tilburg, aan dat Creijeven.
Belendingen: Dijmpna Arijaen Eelkens een zijde
Embrecht Jan Meeus ander zijde
Peter Jan Meeus een einde
gemeijn straet ander einde
2. 2/3 deel van een stuk land, gelegen te Tilburg in Sterts.
Belendingen: Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
Jan Wouerts Vermee ander zijde
Arijaen Gerit Meeus een einde
Willem VerameIvoert ander einde
3. 2/3 deel van een weiland, gelegen te Tilburg in het Creijeven.
Belendingen: Gerit Reijnen een zijde
Peter Gerit Jan Maes Meeus een einde
gemeijn straet ander einde
Hieruit is te gelden jaarlijks:
2/3 deel van een erfpacht van mud rogge aan verscheidene personen.
2/3 deel in 1 st. erfcijns aan Jacop Vermee.

1537 februari 19 N. St. | R 283/ 43 vso
Uitspraak in een geschil tussen:
1. Goijaert zoon van wijlen Aert Goijaert als man van Kathelijn, dochter van Gherit Jan Wouters, eerder wed. van Gherit Jan Reijnen Crillaerts.
en
2. de kinderen van wijlen Gherit Crillaerts en Kathelijn wouters, te weten:
Willem Jan Veramelvoert als man van Engelen Crillaerts Jan Jan van Vels als man van IJken Crillaerts over 40 kar. gulden, die Goijaerts verkregen had uit de goederen van voornoemde kinderen, over eikenbomen op het goed van de kinderen en over roerende goederen.
De kinderen hebben afgezien van hun eis op bovengenoemde zaken maar Hadewich Crillaerts, Willem Veramelvoert en Jan Vels zullen na de dood van Kathelijn Wouters erven:
een bed, wegende 6 steen; een lopen; een nuijser, een seef; een heekel en een tafellaken.

1537, maart 19 n. St. R/ 283 53r
Jan, zoon van wijlen Goijaert Jans bekent schuldig te zijn aan Aert Veramelvoert, Mathijs
Willem Laureijsz., Anthonis Jan Ariaen Smolders en Sijmon Willem vande Gheijn, dekens
van de gulde van St.Barbara autaer in de kerck van Tilburg, een jaarlijkse cijns van
68 st. ter zake van een weekmisse, gemaakt en geordonnerd door Marije, dochter van
wijlen Peeter Beerthen uit een stuk land, groot 11 lopensaet, gelegen te Tilburg, Aent Ven.
Belendingen: de rector van O.L.Vr. altaar in het nieuwe koor van de kerk Tilburg een zijde
dezelfde rector en meer anderen ander zijde
Aert Marcelis van Vessem een einde
gemeijn straet ander einde
Staat te los met 54 karolus gulden van 50 st. per stuk.

1537, maart 13 N. st. | R 283/57r
Erfdeling van de goederen van wijlen Marij, dochter van Claeus Steven Reijnen, gehuwd geweest met
Snel zoon van wijlen Jan Snellen.
Aan hun onmondige kinderen Jenneke, Heijlwich, Cornelis en Lucas met Jan Claeus Steven Reijnen en
Steven Claeus Steven Reijnen als mombers en Henrick Jan Zwijsen en Jan Arijaen Lemmens als
toesienders, is ten deel gevallen:
1. een jaarl. pacht van 1 mud rogge te betalen door Denijs, zoon van wijlen Andries (Salve (?)
uit zeker onderpand.
Snel Jan Snellen had die pacht verkregen als erfenis van Jan Snellen, zijn vader. Jan Snellen had die geerfd van Snellaert Willem Snellaert zijn vader.
2. een jaarl. pacht van 4 lopen rogge uit een erfpacht van 8 lopen rogge jaarlijks, die betaald wordt door Claeus Steven Huijben.
3. een stuk land, groot 3 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve theijnde Anebraecken.
Belendingen:
Joest Berijs Eelkens en anderen een zijde
Willem Jan Veramelvoert ander zijde
Adriaen die Canter een einde
Korst Stelaerts ander einde
4. een schrijne met een bedde, een vrouwenhoeijcke, ingebracht door Marij Claeus Steven Reijnen.

1537, juni 10 | R 284/5r.
Jan zoon van wijlen Wouter Gherits koopt in naarderschap van Gherit Gherit Reijnen een stuk beemd, gelegen te Tilburg in die Bunten.
(zie R 283/25r 17-1-1537n.st.)
Belendingen volgens bovenstaande:
Peter Ghijben van Boerden een zijde
Jan Veramelvoert ander zijde
de Dongen Aa een einde
Broecksloet ander einde
Jan bood zijn Godtspenninck, Wijncoop, Brieffgeldt en Hoofdpenningen.
Gherti Reijnen had dit gekocht van Elen Jan Elen Mutsaerts.

1538, Januari 17 n.st. | R 284/26v.
Henrick Jan Peter Meeusdochter verkoopt aan Ariaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus een stuk land, groot 1 lopensaet, gelegen te Tilburg in stertshoeve.
Belendingen:
Cornelis Wouter Jan Wouters een zijde
Jan Wouter Vermee ander zijde
Ariaen Gherit Meeus een einde
Willem Veramelvoert ander einde

1538, februari 16 n.st. | R 284/36 v.
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Jan Veramelvoert verkoopt aan Steven Claeus Steven Reijnen:
A) 6 lopen rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit een pacht van 3 mud rogge min 2 lopen rogge uit:
1) huis, hoeve en erfenis te Tilburg.
Belendingen:
Jan vande Camp een zijde
gemeijnt ander zijde
2) een stuk land, groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg.
Belendingen:
Jan Vrancken een zijde
Zeger Wouters erfgenamen ander zijde
3) een stuk beemd, toebehorend aan Jan zoon van wijlen Jan Cort Bont, geheten die Bunt, gelegen te Tilburg.
4) verder uit alle erf, die Jan Jan Cort Bont geerfd had van wijlen Elijsabeth zijn moeder, welke erf Wouter Jan Cort Bont van Jan voors. voor de erfpacht van de 2 mudden min 2 lopen rogge en voor enige andere kommer verkregen had. Deze 6 lopen rogge uit huis, hof en erf groot 2 lopensaet, gelegen te Tilburg, aan die Hoeven.
Belendingen:
Henrick Appels een zijde
Cornelis Jan van Gorpdochter ander zijde
Gherit Jan Peter Ghijben een einde
gemeijn straet ander einde
Cornelis zoon van Jan Veramelvoert had die gekocht van Adam zoon van wijlen Wouter sBonten. Cornelis Cornelis Jan Veramelvoert had de pacht van 6 lopen en 5 lopen rogge verkregen uit een erfdeling met Jan zijn broer en Jorijs Henrick Leijten, zijn zwager.

1538, maart 15 n.st. | R 284/45r.
Claeus zoon van wijlen Henrick Weijmers verkoopt aan Peter Cornelis Huijb Smitten een stuk grond gelegen te Tilburg aan die Rijt int Ghilscot.
Belendingen:
Ariaen Laijeten een zijde
Jan Cornelis Veramelvoert ander zijde
Ariaen Laijten een einde
gemeijn straet ander einde

1538, maart 8 n.st. | R 284/49vso-50r.
Aan Cristijn, dochter van Wouter Jan Soffaerts en Bertelmeus Willem Verlijnden als man van Berten Soffaerts is ten deel gevallen:
1) een huis, hof, grond en erf, gelegen te Tilburg aen den Berckdijck.
Belendingen:
Adriaen Jan Zwijsen een zijde en een einde
Gherit Denijs Goijaerts ander zijde
gemeijn straet ander einde
Hieruit te betalen jaarlijks 1 stuivers nieuw erfcijns aan de Heer van Tilburg.
2) een stuk land, liggend achter voorgaand perceel gelegen te Tilburg aen den Berckdijck.
Belendingen:
Henrick van Spaendonck een zijde
Jan Thonis Denijs Goijaerts en Gherit Denijs Goijaerts ander zijde
Henrick van Spaendonck een einde
Denijs Goijaerts en het stukje land hierna volgend ander einde
3) 1 stukje land, gelegen te Tilburg in die Schijve in de Anebraecke.
Belendingen:
Denijs Goijaerts een zijde
Arijaen die Canter ander zijde
Sijmon die Wagemaker een einde
Ariaen die Canter, Henrick van Spaendonck en vorig land genaamd de Langeacker ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 4 lopen rogge aan Joest Boes vanden Bosch. Verdr nog een stukje land gelegen als voor, genaamd de Cortenacker.
Belendingen:
Arijaen die Canter ander zijde
4) een stuk beemd, gelegen te Tilburg int Broeck van Heusden.
Belendingen:
Laureijs Henrick Zwijsen een zijde
Jacop Thomaes Michiels ander zijde
erfgenamen van Cornelis Veramelvoet een einde
die leije ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 3 penning oudts en penning nieuw aan de Heer van Tilburg.
5) een stuk beemd, gelegen te Tilburg aenden Haensbergh.
Belendingen:
Peter Meeus Biekens een zijde
Denijs Mutsaerts ander zijde
Denijs Mutsaerts een einde
Hilleke Theuwe ander einde
6) het vierde deel van een stuk erf in beemd en heide, gelegen te Tilburg in die Schooten.
Belendingen:
Jan Matheus Peijmans een zijde
Peter Nouewen ander zijde
gemeijnt van Tilburg een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
7) een stuk heiveld, gelegen te Tilburg aan t Fen aenden Berckdijck.
Belendingen:
Lucas van Amerzoijen een zijde
weduwe van Thomaes Beerthen ander zijde
Denijs Mutsaerts een einde
Cornelis Peter Berijs ander einde
te onderhouden sHeren shouwen.

1538, maart 23 n.st. | R 284/52r.
Testament van Jutta weduwe van Jan Verschueren, dochter van wijlen Jan Huijb Melis, voor Adriaen, dochter van wijlen Cornelis Goeens en van wijlen Kathelijn, dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors. dat zij Adriaen alleen gebruiker en in tochten bezitten zal, al hetgeen dat door Jutta hier voortijds na haar dood in enige van haar testamenten gemaakt en haar gegeven is geweest, wilende voorts, dat de kinderen van Adriaen voors. nu zijnde en ook die zij hierna zal krijgen bij Cornelis Cornelis Veramelvoert, haar tegenwoordige man, of bij iemand anders in wettige bedde, dat deze kinderen de erfelijkheid zullen hebben van alles, dat Adriaen voors. eertijds van Jutta voors. in haar voor testament gemaakt mocht hebben, zodat Adriaen voors. noch Cornelis haar man geen macht zullen hebben de goederen van Jutta voors. nog toekomende te verkopen, te verzwaren noch ook enigszins te verzwaren, en dit alles om beters wille en om zekere zaken haar Jutta voors. daar toe porrende.
Zij heeft nog begeerd, dat al haar testamenten en uiterste willen eertijds door haarzelf geordineerd van waarde gehouden te worden, ratificerende en approberende die zelve bij deze zo verre die deze haar tegenwoordig uiterste wil niet contrarierend of adverserend zijn. Willende ook dat deze uiterste wil vast en onverbrekelijk gehouden zal worden zonder iemands wederzeggen door hemzelf of iemand anders, en ingeval er iemand is,die dit breken of er iets tegen zeggen wil, die maakt zij Jutta uit al haar havelijke en erfelijke goederen met 1 ouden Groten eenmaal te geven. Zonder arglist.

13 juli 1538. | R. 285/3 vso.
Jacop Thomaes michiel vande Velde heeft bekend schuldig te zijn voor huis, hof etc. en 2 stukken land (zie voorgaande acte) 1 mud rogge erfpacht aan Laureijs Henrick Zwijsen en 50 st. erfcijns aan de H.Geest van Tilburg.
Tot meerdere zekerheid van Zwijsen en de H.Geest heeft Jacop Thomaes Michiels van de Vlede gegeven tot mede onderpand, een beemd, ca buender gelegen int Broeck van Heusden door den ouden Dreijboem. Belendingen:
Bertelmeus Verlijnden een zijde
Claeus Henrick Peter Aerts ander zijde
erfg. van Cornelis Veramelvoert een einde
gemeijn lopend water genaamd die Leije ander einde

9 september 1538 | R. 285/5 vso.
Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert bekent schuldig te zijn aan Laureijs zoon van wijlen Jan Berthouts een jaarl. en erf. cijns van 3 Karoluisgulden uit:
1. huis, hof, schuur, schaapskooi en erf, groot 6 lopensaet, gelegen te Tilburg opt t Sant.
Belendingen: erfgen. van wijlen meester Jan van Vladracken een zijde
Jan Cornelis Veramelvoert ander zijde
Cornelis Veramelvoert een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
2. uit een stuk land, genaamd den Zandacker, gelegen te Tilburg in dat Gilschot.
Belendingen: Cornelis Veramelvoert een zijde
Arijaen Leijten
en anderen ander zijde
erfg. van Meetser Jan van
Vladracken een einde
die gemeijn Rijtsche
straet ander einde
Staat te los met 50 kar. gulden van 20 st. per stuk.

25 september 1538 | R. 285/8vso-9r
Lambrecht, zoon van wijlen Henrick Weijmers koopt in recht van aarderchap een stuk land, gelegen in Tilburg in de Rijt int Ghilschot, dat Claeus Henrick Weijmers verkocht had aan Peter Cornelis Huijb Smitten.
Belendingen: Arijaen Leijten een zijde
Jan Cornelis Veramelvoert ander zijde
Arijaen een einde
ghemeijn straet ander einde

7 december 1538 | R. 285/13r-13vso.
Erfruiling tussen:
Jan, zoon van wijlen Jan Zomers en Peter zoon van wijlen Jan Reijnen
Jan Jan Zomers zal hebben een mud rogge jaarl. en erf. pacht uit een pacht van 1mud rogge, Tilburg maat, uit huis, grond, hof en erf, groot 31 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Hoeven tussen:
Gherit genaamd die Bont een zijde
kinderen wijlen Aert Roelofs ander zijde
Aert van der Amersfoert een einde
gemeijn straet ander einde
welke pacht van 1 mud rogge Roelof wijlen Jan Roelofs gekocht had van Matheus zoon van wijlen Goijaert gemaand der kijnder, en wat Wouter zoon van wijlen Willem vander Schueren geerfd had van broeder Henrick zoon van wijlen Willem Francken, convent broeder uit het convent van de regulieren van Sinte Michiels te Schoonhoven, uit kracht van zekere brieven van dat convent denzelve gegund en verleend, zoals dat in versechillende schepenbrieven van den Bosch beschreven staat.
Welk half mud rogge Peter Jan Reijnen aangekomen en verstorven was van wijlen Wouter Willem Verschueren zijn oude vader, op welk mud rogge Peter op vertegen heeft ten behoeven van Jan Jan Zomers, tezamen met de genoemde brieven
Hiertegen zal Peter Jan Reijnen hebben een huijs, hof, schuur, schop, schaapskooi met grond en erf, in land heide en weide, gelegen te tilburg in de Heijdseijde theijnde de Stockhasselt aent Hoelven, tussen:
Jan Gherit Reijnen en Cornelis Peter Mutsaerts een zijde
Elijsabeth wed. v. Cornelis Sijmons en Peter Wouters en de wed. van Adriaen Cornelis Hermans ander zijde
een gemeijn kerckpat een einde
gemeijn straet ander einde
Nog hiertoe een stuk land, genaamd de Hogenacker gelegen te Tilburg in die Heijseijde als boven, tussen:
Peter Gherit Jan Maes Geenen een zijde
Elijsabeth wed. van Cornelis Sijmons ander zijde
erfg. van wijlen Jan Sijmina een einde
gemeijn kerckpat als boven ander einde
waartoe Jan Jan Zomers vertegen heeft ten behoeve van Peter Jan Reijnen.
Hieruit te gelden jaarlijks:
2 mud rogge erfpacht aan div. personen
3 st. omtrent erfcijns aan de rentmeester van de Bosch te Oisterwijk te leveren
1 oertst erfcijns aan de Heer van Tilburg
3 st. min 1 oerst erfcijns aan de erfgen. van Lucas van Amerzoijen.

19 december 1538 | R. 285/14r.
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert verkoopt aan Jan Henrick Vermee een stuk heideveld groot 15 lopensaet en 10 roeden, gelegen te Tilburg aen Maesdijck, tussen:
Huijbrecht Leemans een zijde
Jan Ariaen Smolders ander zijde
Jan cornelis Veramelvoert een einde
die Leije ander einde
te onderhouden sHeren schouwen van de Leij.

31 december 1538 | R. 285/ 17vso-18r.
Erfruiling tussen
Denijs zoon van wijlen Ariaen Mutsaerts en Cornelis zoon van wijlen Peter Mutsaerts.
Denijs zal hebben een stuk beemd, 2 bunder gelegen op die hooge Maeije in de Ghilsche Vucht tussen:
Jan van Ghierl uit riel een zijde
Goijaert Peters Ghilze ander zijde
Wouwen Broeck een einde
de uitgangen aldaar ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks 2 braspenningen in 'sHeeren cijns van Breda te Ghilze te betalen.
Als Denijs het nodig vindt vastigheid op deze beemd te hebben in het land van Breda dan zal
Cornelis daarvoor zorgen ten koste van Denijs
Hiertyegen zal Cornelis hebben:
2/3 deel in een beemd, de gehele beemd 7 lopensaet in de Ghilsche Vucht in Sijmons Hoeve tussen:
Laureijs wed. van Jan Sijmons een zijde
Cornelis Veramelvoert ander zijde
Marten Jan Geenen een einde
Goessen Veracker ander einde
Hieruit te betalen jaarlijks 2/3 deel in een braspenning erfcijns in sHeeren cijns van Breda in Ghilze te betalen.
Als Cornelis het nodig vindt in deze beemd vastigheid te hebben in het land van Breda kan Denijs daar voor zorgen op kosten van Cornelis.

8 januari 1539 n. st. | R. 285/ 22 vso.
IJken de wed. van Jorijs Henrick Jan Leijten dochter van wijlen Cornelis Veramelvoert, Jorijske, onmondige dochter van IJken en Jorijs vs Cornelis en Jan, broers, zonen van wijlen Cornelis Veramelvoert als toezienders van Jorijsken verkopen aan Jan, Bastiaen en Adriaen, gebroeders, en aan Cornelis hun zuster, kinderen van wijlen Henrick Jan Leijten alle versterf en recht van versterf, de ze ze verkregen hadden na de dood van Henrick Jan Leijten.

8 januari 1539 n.st. | R. 285/22 vso-23r.
Jan, Bastiaen en Adriaen, gebroeders, en Cornelis hun zuster, kinderen van wijlen Henrick Jan Leijten bekennen schuldig te zijn aan Cornelis en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Veramelvoert als toezienders voor Jorijske Jorijs Henrick Jan Leijten een jaarl. en erf. pacht van mud rogge uit.
1. huis, hof en erf, groot 6 lopensaet, gelegen te Goirle in Abcoven tussen:
Meester Gherit van Nerven een zijde
wed. van aert Smits ander zijde
gebuerwech een einde
gemeijn straet ander einde
2. een stuk land, genaamd die Braeck, gelegen te goirle in Abcoven tussen:
Meester Gherit van Nerven een zijde
joest Backs ander zijde
de Leije een einde
gemeijn straet ander einde
3. een stuk erf in land en weiland genaamd het Eppeven, gelegen te Goirle in Abcoven tussen:
Claeus Sterts een zijde
gebeuerwech ander zijde
Joncker Jan van Brecht een einde
Joest Jan Backs ander einde
Is hier bijgestaan Peter de wed. van Henrick Jan Leijten en zij heeft haar tocht en recht van tochten in voornoemd huis en percelen overgegeven en opgedragen aan Jan, Adriaen en Bastiaen, gebroeders, en Corneliske hun zuster, haar kinderen, om ze te bezwaren en te belasten met mud rogge erfpacht aan Jorijsken voornoemd wat te los zal staan met 20 kar. gulden van 20 st. Staat te los wanneer Jorijsken tot haar mondige jaren zal zijn gekomen en niet eerder. R. 285/25r.
IJken de wed. van Jorijs Henrick Jan leijten mag deze pacht de eerste 6 jaar beuren, daarna is hij voor Jorijsken Jorijs Henrick Jan Leijten.

8 januari 1539 n.st. | R. 285/23 r.
Jan Bastiaen en Adriaen, broers, zonen van Henrick Jan Leijten, als mombers, en Cornelis en Jan, zonen van Cornelis Veramelvoert als toesienders van Jorijsken, onmondige dochter van Jorijs Henrick Jan Leijten en van IJken Cornelis Veramelvoert verkopen aan IJken, de moeder van Jorijsken, alle versterf en recht van versterf, dat Jorijske verkregen had van Jorijs haar vader en wat zij zal erven van IJken haar moeder.
IJken de wed. van Joreijs Henrick Jan Leijten draagt over ten behoeve van Jorijsken haar dochter al haar tocht en recht van tochten wege voorschreven.

8 januari 1539 n. st. | R. 285/ 23 vso.
IJken wed. van Jorijs Henrick jan Leijten dochter van wijlen Cornelis Veramelvoert bekent schuldig te zijn aan Jan Bastiaen en Adriaen, zonen van wijlen Henrick Jan Leijten als mombers en Cornelis en Jan zonen van wijlen Cornelis Veramelvoert, als toezienders van jorijsken Jorijs Henrick Jan leijten te betalen bij meerderjarigheid van Jorijsken 40 kar. gulden met 1 mud rogge pacht of 1 mud rogge jaarl. pacht te los met 40 kar. gulden. Na haar dood moet IJken Jorijsken 50 kar. gulden betalen met 1 mud rogge te pacht of de erfgenamen moeten betalen 1 mud rogge jaarl. pacht te los met 50 kar. gulden. IJken moet verder haar dochter onderhouden met eten en drinken en wat zij nodig heeft na haar staat en macht tot Jorijsken volwassen is. Doet zij dat niet dan gaat Jorijsken naar haar Mombers. IJken moet dan de kosten betalen.

3 februari 1539 N. St. | R. 285/36 vso.
Henrick zoon van wijlen Peter Crillaerts, weduwnaar van Cornelis dochter van wijlen Peter Aerts Verschueren draagt over aan zijn wettige kinderen zijn tocht en recht van tochtenwege dat hij bezat na de dood van zijn vrouw en kind in:
1. een stuk land, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Schijve. Belendingen:
Marten Jan Geenen een zijde
Henrick Peter Crillaerts ander zijde
Jan Elen Willekens een einde
Wouter Thonis Diercx ander einde
2. de helft van een stuk beemd, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg in Dalem int Broeck van Heusden Belendingen: erfg. v. Willem Ghijselen een zijde
Claeus die Wijse ander zijde
erfg. van Willem Ghijselen een einde
kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde

6 februari 1539 N.St. | R. 285/39r-39 vso.
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Arijaen smolders, Korstiaen zoon van wijlen Lenaert Verbunt als man van Elijsabeth Cornelis Arijaen Smolders bekennen schuldig te zijn aan Adriaen, zoon van wijlen Cornelis Arijaen Smolders, een jaarl, en erf. pacht van 23 lopen rogge en een erfcijns van 84 st. en 1
oertst. uit:
1. 2 huizen, hoeven, schueren en erf, gelegen te Tilburg aan die Rijt tussen:
Jan die Vet en anderen een zijde
Jan die Vet en anderen ander zijde
die Vrou van Doerne een einde
gemeijn straet ander einde
2. een stuk land, groot 5 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Rijt tussen:
Jan die Vet een zijde
de abt van Tongerlo ander zijde
Cornelis Cornelis Veramelvoert een einde
gemeijn straet ander einde
3. een stuk land, groot 4 lopensaet en 1 vierdevaet gelegen te Tilburg aan die Rijt:
tussen: Jan die Vet een zijde
Ariaen Leijten ander zijde
Claeus van Spaendonck een einde
gemeijn straet ander einde
Cornelis en Korstiaen zullen jaarlijks zolang Aleijdt, wed. van Cornelis Arijaen Smolders leeft niet meer schuldig te zijn dan de helft van de pacht vs.

6 februari 1539 N.St. | R. 285/39vso-4Or.
Erfdeiling tussen:
Cornelis, zoon van wijlen Cornelis Arijaen smolders en
Korstiaen zoon van wijlen Lenaert Verbunt als man van Elijsabeth Cornelis Arijaen Smolders van de erfoederen nageloaten door wijlen cornelis Arijaen smolders.
Cornelis Arijaen Smolders zal hebben een huis, hof, schuur en erf, gnaamd die nije stede gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Jan die Vet en Cornelis Veramelvoert een zijde
Korstiaen Lenaert Verbunt gedeeld geheten, dou stede ander zijde
mijn vrouwe van Doerne een einde
gemeijn straet ander einde
Hieruit te gelden jaarlijks:
de helft van 30 lopen rogge erfp. aan Lambrecht vanden Broek in den Bosch
de helft van mud rogge erfp. aan de H.Geest van Oisterwijk
de helft in 14 lopen rogge erfpacht aan Marij de wed. van Willem van Spaendonck
de helft in 3 mud rogge erfp. aan Aleijdt te laten gebruiken en volgen wat heden door haar kinderen haar gevest en beloofd is.
verder de helft in 2 maal 23 lopen rogge erfpacht en in 2 maal 84 st. en 1 oertst. erfcijns aan Adriaen en Anna zijn broer en zuster en die te lossen.
Verder sHeeren schouwen van de waterlaet achter de erfenis lopende te onderhouden.
Hiertegen zal erven Korstiaen Lenaert Verbunt
1. een huis, hof, schuur en erf, geheten dou stede gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Jan die vet een zijde
Cornelis Cornelis Arijaen Smolders
hieraf gedeeld ander zijde
Embrecht die Canter een einde
gemeijn straet ander einde
2. een struk land, gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Jan die Vvet een zijde
abt van Tongerlo ander zijde
Cornelis Cornelis Veramelvoert een einde
gemeijn straet ander einde
2. een struk land gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Jan die Vet een zijde
Ariaen Leijten ander zijde
Claeus van Spaendonck een einde
gemeijn straet ander einde
Hieruit te gelden de helft in de pacht en cijnsen en ander commer als Cornelis voors. uit zijn deel moet betalen op de manier als in diens brief beschreven staat.

14 februari 1539 n.St. | R. 285/43 r.
Herman, zoon van wijlen Gherit Hermans als man van Anna,
Reijnier zoon van wijlen Sijmon Reijnkens als man van Cornelia, dochters van wijlen Denijs Mutsaerts, voor henzelf en met hen Adriaen zoon van wijlen Jan Mutsaerts en Peter zoon van wijlen Gherit Smolders als mombers vrienden en magen van Jacop, onmondige zoon wijlen Wijllem Denijs Mutsaerts en van wijlen Aleijd diens vrouw dochter van wijlen Jan Mutsaerts elk zijn recht en deel in een stuk heideveld en in een stuk erf gelegen aan het voors. heiveld genaamd die Bergen gelegen te Tilburg in die Rijt bij t Sandt tussen:
IJken wed. van Jorijs Henrick Leijten een zijde
Peter Denijs Mutsaerts en de gemeijn straet ander zijde
IJken wed. van Jorijs Henrick Leijten een einde
gemeijnt van Tilburg ander einde
het wegen dat de kinderen van wijlen Cornelis Veramelvoert zeggen te hebben over het heiveld te onderhouden.

18 februari 1539 N.St. | R. 285/45 r.
Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert bekent schuldig te zijn aan heer Jan Boon, priester een jaarl. erf. cijns van 60 st. uit
1. huis, hof, schuur en grond, groot 16 lopensaet gelegen te Tilburg Opt Zandt. Belendingen:
erfg. van meester Jan van Vladracken een zijde
Cornelis Veramelvoert een einde
Cornelis Veramelvoert en IJken wed. van Jorijs Leijten ander einde
2. een stuk land, groot 7 lopensaet, gelegen te Tilburg Opt Zandt Belendingen:
Arijaen Leijten een zijde IJken wed. van Jorijs Leijten ander zijde
Meester Jan Vladracken een einde
de Rijtstraet ander einde
Staat te los met 50 kar. gulden van 20 st.
R. 285/45r.

17 maart 1539 N.St. | R. 285/48r-48vso.
Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert verkoopt aan Henrick zoon van wijlen Jan Vermee een jaarl. en erf. pacht van 9 lopen rogge uit huis, hof en erf, groot 6 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Hoeven tussen:
Meeus Vermee een zijde
gemeijnt ander zijde
Convent van Tongerloo beide einden
Deze pacht had Cornelis Jan Veramelvoert gekocht van Peter Wouter Severs. Jan Cornelis had die verkregen van wijlen zijn vader eensdeels en deels uit een erfdeling met zijn broer en zwager.
De pacht staat te los.

12 augustus 1539 | R 286/14vso.
Alzo IJken, dochter van wijlen Cornelis Veramelvoert tot man gehad heeft toen hij leefde Joris zoon van wijlen Henrick Leijten, bij wie zij verkregen had een dochter, geheten Jorijsken, die ook gestorven is na de dood van Joris voors. haar vader, en omdat gekomen zijn de andere kinderen van wijlen Henrick Leijten en IJken voors. willen molesteren en kwellen ter zake van zekere kwesties en goederen, die Joris voors. in het huwelijk in gebracht had etc., zo zijn gekomen voor schepenen Meeus, zoon van wijlen Anthonis Verbunt en Jan zoon van wijlen Claeus Stevens (Reijnen) om zekere redenen hen daartoe porrende en hebben beloofd IJken voors. samen, op hun goederen hebbende en verkrijgende
en dat in zoverre dat IJken voors. door de kinderen en erfgenamen van wijlen Henrick Leijten gemolesteerd, gekweld genooijd of bestoren wordt, met enig recht, hier of elders, in geestelijk en wereldlijk recht, al deze molestatie, Kwelling, moijsel, stoot, crot, hijnder of scade ter zake van dien te lijden, uit te dragen aff te doen en scadeloos daar aff te houden en met recht dat te verantwoorden en te verdedigen.

19 november 1539 | R 286/23r-23vso.
Aert zoon van wijlen Jan vander Amervoert verkoopt aan Cornelis zoon van wijlen Jan Reijnen een stuk land, groot 5 lopensaet en 7 roede, gelegen te Tilburg in die Hasseltsche ackeren tussen:
Jan Daniel van Boerden een zijde
Daniel Jan Reijnen ander zijde
Daniel Jan Reijnen daar een gemeijn
gebuerzoeij tussen gaat een einde
Cornelis Jan Reijnen, waar een gemeijn
waterlaat tussen gaat ander einde
's Heeren schouwen van de zoeij en de waterlaet te onderhouden.

19 december 1539 | R 286/25vso.
Daar Jan zoon van wijlen Jan Sijmons van Maerle verkocht had aan Cornelis Cornelis Wouter Jan Wouters een huis etc. in die Hasselt ut supra en Jan voors. had Cornelis voors. daarop genoemd de cijnsen en pachten voors.
Daarom is gestaan voor schepenen Cornelis voors. en heeft beloofd als schuldenaar de jaarlijkse pachten en cijnsen te betalen en kwijten, zodat Jan voors., zijn goederen en die van zijn erfgenamen daar geen last meer van zullen hebben.
Tot grotere zekerheid heeft Cornelis voors. nog als onderpanden gesteld:
1) een stuk land, groot 4 lopensaet, genaamd die Zwalu, gelegen in die Langhstraat tussen:
weduwe van Peter Zegers een zijde
Jan Gherit Hermans en Peter Wouter Verme ander zijde
Willem Veramelvoer en Jan Gherit Hermans een einde
Langhstraat ander einde
2) een stuk land, groot 6 lopensaet, genaamd dat Gheloeckt, gelegen te Tilburg in die Creijevensche straat, tussen:
Arijaen Meeus een zijde
Jan Wouter Vermee ander zijde
Cornelis Wouter Jan Wouters een einde
de voors. straat ander einde

7 februari 1540 n.st. | R 286/54r.
Lambrecht zoon van wijlen Henrick Weijmers bekent schuldig te zijn aan Jan zoon van wijlen Ariaen Stappaerts een jaarlijke en erfelijke pacht van mud rogge uit:
1) huis, hof en erf, groot 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt tussen:
Meeus Ariaen Buckincks een zijde
genuerstraetken ander zijde
Arijaen Leijten een einde
gemeijn straet ander einde
2) een stuk land, 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in die Rijt in dat Ghilsschot tussen:
Arijaen Leijten een zijde
Jan Veramelvoert ander zijde
Arijaen Leijten een einde
gemeijn straat ander einde
Staat te los met 24 karolus gulden van 20 stuivers.

31 maart 1540 | R 287/2r.
Hiertegen zal Willem Peter Mercx van Thournhout als man van Engels voors. hebben een jaarlijkse en erfelijke pacht van 5 lopen rogge uit een pacht van 17 lopen rogge uit een stuk beemd, groot 2 lopensaet, gelegen in Tilburg in die Blaeck tussen:
Jan Wouters en Gherit Wouters een zijde
kinderen van Thomaes Geenen ander zijde
nog uit 2 stukken land in Tilburg in die Teeten Braeck en nog uit 2 stukken land in Tilburg in die Peertsvennen,
welke 17 lopen rogge Aert zoon van wijlen Aert van Riele geloofd had aan Steven zoon van wijlen Jan vander Amervoert, Steven en Jan de jonge, zonen van wijlen Reijner van Broeckhoven, welke 17 lopen rogge Jan de jonge zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven gekocht had van Steven zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven.
Nog zal hij hebben een stuk beemd, groot 2 lopensaet in een beemd van 2 buender, gelgen als in vorige deelbrief, tussen:
Peter Lambrecht Weijmers hiertegen gedeeld een zijde
Jan Huijbrecht Smitten hiertegen gedeeld ander zijde
landschap van Breda een einde
die Leije ander einde
Hieruit te gelden dezelfde commer, met voorwaarde, als voor Willem voors. (Peter Mercx) verkoopt aan Laureijd zoon van wijlen Jan Berthouts de 5 lopen rogge ut supra.

3 januari 1541 n.st. | R 287/36vso.
Heijlwich weduwe van Daniel Peter Hermans, dochter van Jan Michiel Roelofs draagt over aan haar wettige kinderen al haar tocht en recht van tochtenwege dat ze bezat na de dood van haar man Daniel in 1/3 deel van een beemd, gelegen te Tilburg in die Sporckt, de hele beemd tussen:
Weduwe van Wouter Willem Zegers een zijde
Aert Veramelvoert ander zijde
Jacop Cornelis Heijmericks een einde
kinderen van wijlen Peter Hermans ander einde

3 januari 1541 n.st. | R 287/36vso.
Joest en Herman, zonen van wijlen Peter Herman Heijsten, de wettige kinderen van wijlen Peter Melis en van Aleijdt diens vrouw, Thonis Goeijaert Pulskens en de wettige kinderen van wijlen Daniel Peter Herman Heijsten met Heijlwich zijn vrouw kopen van Herman zoon van wijlen Gerit Herman Heijsten 2/3 deel van een stuk beemd gelegen te Tilburg in die Sporckt, de hele beemd tussen:
Laureijs Henrick Zwijsen een zijde
Ariaen Meeus ander zijde
Aert Veramelvoert een einde
gemijn water de Broecksloet ander einde
Uit de hele beemd te gelden jaarlijks:
2 stuivers en 1 penning Hollands erfcijns aan de Heer van Tilburg.
sHeren schouwen van de Broecksloet te onderhouden.

1 februari 1541 n.st. | R 287/53r-53vso.
Peter zoon van wijlen Willem sBrouwers, Aert zoon van wijlen Jan Veramelvoert als man van Jenneke, Sijmon zoon van wijlen Gherit Huijben als man van Aleijd, Jan Cornelis Veramelvoert als man van Jenneke Cornelis zoon van wijlen Gherit Emmen als man van Thomaes, dochters van wijlen Willem sBrouwers en van Mechteld diens vrouw, dochter van wijlen Pauwels Thomaes, voor henzelf en voor Kathelijn hun zuster, ook dochter van wijlen willem en Mechteld, verkopen aan Heijliger zoon van wijlen Willem Berijs hun zwager elk zijn recht en deel in huis, hof, schuur, turfschop en erf, groot 10 lopensaet en 1 vierdevaetsaet, gelegen te Tilburg in Oerle tussen:
Jan Claeus Thomaes van Enschot een zijde
gemeijn straet ander zijde
gemeijn straet een einde
Henrick Martens ander einde
welk huis, hof, schuur etc. Mechteld weduwee van Willem sBrouwers gekocht had van Jan zoon van wijlen Huijbrecht Smitten en wat de verkopers elk tot zijn deel verstorven was van hun moeder Mechteld.
Uit het hele huis jaarlijks te gelden:
mud rogge aan het gilde van St. Peter altaar in de kerk van Tilburg
4 lopen rogge erfpacht aan de altaristen in de kerk voors.
4 lopen rogge erfpacht aan de H. Geest van Oisterwijk
4 stuiver en 1 ortstuiver erfcijns aan
braspenning erfcijns aan de H. Geest van den Bosch
Verder moet koper Mechteld voors. huisvesting geven in de uitkamer met de zolder, daartoe een stoel in de haard, zolang ze wenst.

1 februari 1541 n.st. | R 287/53vso.
Mechteld ut supra heeft haar tocht en recht van tochtenwege in huis etc. ut supra overgeven aan haar kinderen ut supra.

1 februari 1541 n.st. | R 287/53vso.
Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs bekent schuldig te zijn aan Aert zoon van wijlen Jan Veramelvoert een jaarlijkse en erfelijke cijns van 6 karolus gulden van 20 stuivers en 5 stuivers uit huis, hof etc. ut supra.
Staat te los met 104 karolus gulden van 20 stuivers. | R 287/53vso.

5 februari 1541 n.st. | R 287/57vso-58r.
Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert verkoopt aan Gerit zoon van wijlen Thomaes van Enschot een stuk heiveld, gelegen te Tilburg aan Maesdijck tussen:
Jan Laureijs Eelkens een zijde
Huijbrecht Lemmens een einde
gemeijnt van Tilburg ander zijde
Hieruit te betalen jaarlijks in Oisterwijk oude Groten aan de Hoge Rentmeester van den Bosch.

11 maart 1541 n.st. | R 287/68vso-69r.
Erfdeling van de erfenis van wijlen Heer Jan Vermee, priester, tussen Jan en Willem, gebroeders, natuurlijke zonen van Heer Jan voors., welke hen verstorven waren bij testament vermaakt door wijlen Heer Jan hun vader als volgt:
1) Jan zal hebben de helft in een stuk beemd, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van wijlen Henrick Vermee, de hele beemd 7 lopensaet genaamd de Heijningen bij die Hoge Brugge, tussen:
Henrick Appels een zijde
Wouter Thonis ander zijde
........................ een einde
de Leije ander einde
2) De helft in een stuk bemd genaamd de Hackelaert int Ghilsche Broeck, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van wijlen Henrick Vermee, de hele beemd 18 lopensaet tussen:
Willem Willem Mutsaerts een zijde
Ariaen Ghijb Goessens ander zijde
Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniels een einde
....................... ander einde
3) De helft in een stuk beemd, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van Henrick voors. gelegen te Tilburg aan den Elsbeempt, het hele stuk groot 3 lopensaet gelegen tussen:
de Elsbeemtp een zijde
Jenneke Ghijsbrecht Vermee ander zijde
Matheus vanden Oudenhoven een einde
......................... ander einde
4) De helft in lopensaet beemd, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van Henrick voors., gelegen te Tilburg aan den Elsbeempt tussen:
Matheus vanden Oudenhoven een zijde
Margriet Martens ander zijde
Matheus vanden Oudenhoven een einde
Jan van Ghierl ander einde
5) De helft in een stuk beemd, de andere helft toebehorend aan de kinderen van Henrick voors. de hele beemd 3 lopensaet, gelegen te tilburg un Meeus Hoeve tussen:
Margriet Martens een zijde
Matheus vanden Oudenhoven ander zijde
Matheus vanden Oudenhoven een einde
Goijaert Pulskens ander einde
6) De helft in een stukje beemd, waarvan de andere helft toebehoort aan de kinderen van Henrick Vermee, het hele stukje 1 lopensaet, genaamd Doertken, gelegen in Tilburg naast de Langh Hoeve tussen:
Jan Wienricks van Ghilze een zijde
Jan van Ghierl ander zijde
Jan Cornelis Veramelvoert een einde
Gherit Vranck Lemmens ander einde
Waaruit Jan zal gelden:
uit de beemd genaamd de Heijningen de helft van 1 stuiver erfcijns aan de hoge rentmeester in den Bosch in Oisterwijk te betalen
uit de helft va nde Hackelaert de helft van 48 stuivers erfcijns aan Heer Jan van Brecht, ridder,
uit de helft van de andere stukken beemd de helft van 2 stuivers en 1 oertstuiver aan zekere personen te Breda
's Heeren schouwen te onderhouden.
Mocht er nog enige commer op staan, hier niet genoemd, dan zal Willem voors. daarvan de helft betalen.
Verder te betalen jaarlijks de helft in 1 Wilhelmus tuijn erfcijns te Breda.

1541, november 5 - 288/22v.
Jan zoon van wijlen Henrick Peter Aerts had verkocht aan Peter zoon van wijlen Jan Matheus een huis, en erfenis daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeve tussen de abt van Tongerlo een zijde en een einde en Aert Veramelvoert ander zijde met het andere einde hoedende aan de gemeijn straat, en hiertoe een stuk land groot ca 3 lopensaet en 20 roeden gelegen als voor tussen de abt van Tongerloe een zijde, het Convent van Tongerlo ander zijde, waar een waterlaat tussen loopt, Henrick Appels een einde en Claeus Henrick Peter Aerts ander einde, waabij voorwaarde was gesteld, dat Peter zoon van wijlen Jan Matheus, koper, bij deze erfenis zou hebben een erfweg, zoals Jan verkoper voors. zeide te hebben, over het erf destijds toebehorende aan Claeus Henrick Peter Aerts, gelegen aan een zijde van het stuk land voors. over de voors. erfenis te mogen gebruiken, wat verzuimd en vergeten was in de voors. veste te vertellen.
Zoals Jan verkoper openbaar bekend had, daarom is gestaan voor schepenen Jan zoon van wijlen Henrick Peter Aerts en heeft deze erfweg, die hem toebehoorde naar hij zeide, om te wegen van het huis tot het voors. stuk land van de 3 lopensaet en 20 roeden over het erf destijds toebehorende aan Claeus Henrick Peter Aerts en nu de weduwe van Claeus voors. overgedragen aan Peter zoon van wijlen Jan Matheus.

1542, januari 12 n.st. - 288/36r-37r.
Hiertegen zal Wijtman (Corstiaen van Gorp als man en momber van Aleijt dochter van wijlen Ghijsbrecht Beerten) voors. als man etc. hebben een stuk land groot ca 4
lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Corvel
Acker tussen:
Ariaena dochter van wijlen Ghijsbrecht Beerten hier af gedeeld een zijde
erfenis van Henrick Martens ander zijde
erfenis van Wouter Daniels, waar een waterlaat tussendoor gaat een einde
een gemeijn voetpad ander einde.
Nog de helft van een stuk land genaamd de Kijnderbocht gelegen als voor
tussen:
erfenis van Jan Ghijsbrecht Beerten, hier afgedeeld, westwaarts een einde
erfenis van Mathijs weduwe van Peter Marijen ander zijde
erfenis van Adriaena Ghijsbrecht Beerten hier afgedeeld e van Elijsabet weduwe van Wouter Cornelis een einde
de Heerbaen ander einde.
Nog een stuk beemd groot ca 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd in die Heeze tussen:
erfenis van Cornelia weduwe van Bertolomeus Ghijsbrecht Beerten met Engelke haar dochter hier afgedeeld eenzijde
de Enschotse Beempt ander zijde
erfenis van Jan Ghijsbrecht Beerten, hier afgedeeld een einde
de Oude Leije ander einde.
Nog de helft noordwaarts liggende in een stuk beemd groot ca 4 lopensaet
de gehele beemd gelegen als voor tussen:
erfenis van Cornelis voors. en haar dochter hier afgedeeld een zijde
erfenis van Mathijs weduwe van Peter Marijen ander zijde
erfenis van Claeus Leemen van Beeck een einde
de Oude Leije ander einde.
Nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van 6 lopen rogge uit een pacht van 1
mud rogge, welke 1 mud rogge Jan zoon van wijlen Jan Semeijnen, Henrick Jan vande Camp en Jan zoon van wijlen Ghijb van Rennendonck geloofd hadden aan Kathelijn dochter van wijlen Willem vande Loe, weduwe van Pauwels van Dordrecht sBrouwers en Willem en Aert haar kinderen te gelden uit de goederen van wijlen Henrick vande Woude genaamd die Penninckbergh gelegen in Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt en welke 1 mud rogge erfpacht Jan de jonge zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven gekocht had van Steven zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven, zijn broer.
Nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van 13 lopen rogge, die Aert natuurlijk zoon van wijlen Aert van Riel geloofd had aan Steven zoon van wijlen Jan vander Amervoert en Jan de Oude zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven, Steven te tochten en Jan ten erve te blijven, uit een stuk beemd groot ca 2 lopensaet, gelegen in de parochie Tilburg ter plaatse genaamd in die Bloeck, welke 13 lopen rogge erfpacht Jan de jonge zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven gekocht had van Jan de oude zijn broer.
Nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 lopen rogge uit een erfpacht van 17 lopen rogge, die Aert natuurlijk zoon van wijlen Aert van Riel geloofd had aan Steven zoon van wijlen Jan van Amelvoert, Steven en Jan de jonge, gebroeders, zonen van wijlen Jan van Broekhoven uit een stuk beemd in die Bloeck ennuit meer onderpanden genaamd die Teetenbraeck en die Peerdevennen en welke 17 lopen erfpacht Jan de jonge zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven gekocht had van Steven zoon van wijlen Reijner van Broeckhoven en welke 6, 3, en 2 lopen rogge erfpacht in een erfdeling ten deel gevallen waren aan de kinderen van wijlen Ghijsbrecht Beerten de jonge tegen de andere erfgenamen van wijlen Ghijsbrecht Beerten de oude.
Nog een jaarlijkse erfelijke pacht van mud rogge in de maat van den Bosch, wat Jan zoon van wijlen Bertolomeus Jongelincx gekocht had van Sijmon zoon van wijlen Gherit vanden Kerckhoff uit een huis, hof en grond groot samen 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Goirle tussen de gemeijn straten aan beide zijden en nog uit een stuk land groot ca 1 lopensaet gelegen als voor tussen erfenis van het Convent van Tongerloe aan beide zijden, Jan van Dun een einde en de gemijn straat ander einde.
En nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van 9 lopen rogge, die Jan zoon van wijlen Jan Hermans geloofd had te betalen aan Gherit zoon van wijlen Matheus van Weert uit een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg aan de Gemeijne Dijck en nog uit deel van een huis en hoeve met de grond en toebehoren gelegen aan die Ruijbracken.
Hieruit te gelden:
ca 1 thuijn erfcijns aan de erfgenamen van Dierck Borchgreeffs.
1/5 deel in 9 stuivers erfcijns min 2 oert aan de Heer van Tilburg.
'sHeren schouwen te onderhouden.
Met als voorwaarden voor.

1542, januari 16 n.st. - 288/40v.
Cornelis Cornelis Wouters heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniels, haar tochten en haar kinderen en haar kinderen ten erve, een jaarlijke en erfelijke cijns van 58 stuiver uit een huis, hof, schuur en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende groot ca 3 3 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hasselt tussen:
de gemeijn straat een zijde
erfenis van Cornelis Cornelis sBeren en de weduwe van Willem van Riel ander zijde
de gemijn straat een einde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 7 lopensaet gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamdin die Hasseltsche Ackeren tussen:
erfenis van Jan Ghijsbrecht van Ghierl een zijde
erfenis van Adraien Roij Gherits ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Wouters en Cornelis Wouter Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog uit een stuk land groot 4 lopensaet e 7 roeden gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen een zijde
erfenis van Adraien Meeus Roij Gherits ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Wouters en Henrick Cornelis Heijnen een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde.
En nog een stuk erf in land en weiland groot ca 2 lopensaet gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd aan die Hasselt in die Langhstraet tussen:
erfenis van Adriaen Peter Zegers een zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans en Peter Wouter Vermee ander zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans en Willem Veramelvoert een einde
die Langhstraet ander einde.
In Margine: deze cijns van 58 st is door Cornelis Jans de Sweer aan Jan Peter de bont als man van Anna dochter van Cornelis Cornelis Daniels gelost met alle achterstallige cijns. Januari 16 1598.

1542, januari 27 n.st. - R 288/50r.
Jan zoon van wijlen Meeus Peter Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betelan aan Joest zoon van wijlen Peter Hermans ten behoeve van Jan en Ariaenke, broer en zuster, kinderen van wijlen Peter Melis, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 31 stuivers en 1 oirtstuiver uit een huis, hof en erfenis daar aan liggende, groot ca 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven tussen:
erfenis van Aert Meeus Peter Meeus een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert ander zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Willem van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 4 lopensaet, gelegen als voor tussen:
erfenis van Wouter Zwevers een zijde
erfenis van Peter Heijstmans ander zijde
erfenis van Peter Hejstmans een einde
erfenis van de Abt van Tongerlo ander einde.
In margine: gelost anno 53.

1542, januari 14 n.st. - R 288/50v.
Jan zoon van wijlen Meeus Peter Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Katheln weduwe van Willem Wouter Jacobs een jaarlijkse en erfelijke pacht van mud rogge elk jaar erfelijks op Onze lieve Vrouwedag lichtmis en voor de eerste termijn met lichtmis nu a.s. over ene jaar uit een huis, hof en erfenis daaraan liggende groot ca 5 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Hoeven tussen:
erfenis van Aert Meeus Peter Meeus een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert ander zijde
erfenis van de kinderen van wijlen Willem van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit eren stuk land groot ca 4 lopensaet gelegen als voor tussen:
erfenis van Wouter Zwevers een zijde
erfenis van Peter Heijstmans ander zijde en een einde
erfenis van de Abt van Tongerlo ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 5 vierdevaetsaet gelegen als voor tussen:
erfenis van Aert Meeus Peter Meeus een zijde
erfenis van willem Goijaerts ander zijde
erfenis van de kinderen van wijken Willem van Riel een einde
erfenis van Jan Jan Eelkens ander einde.
Nog uit een stuk erf in weiland groot ca 3 lopensaet gelegen als voor tussen:
erfenis van Gherit Jan Peter Ghijben een zijde
erfenis van Henrick Appels ander zijde
erfenis van Gherit voors. en Henrick Appels een einde
de gemeijn straat ander einde.

1542, mei 8 - R 289/5r-5v
Jan zoon van wijlen Meeus Peter Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Heijlwich weduwe van Jan Elen Willems, dochter van wijlen Herman Ariaens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers, hof, schuur, schaapskooi, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 5 lopensaet min 1 vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Aert Meeus Peter Meeus ander zijde
de kinderen van wijlen Willem van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 4 lopensaet en 1 vierdevaertsaet, gelegen als voor tussen:
Gherit Jan Peter Ghijben een zijde
het Convent van Tongerlo ander zijde en een einde
Peter Jan Matheus ander einde.
In margine: Gelost anno 57. ander einde

1542, december 14 - R 289/32r-32v
Erfruil tussen Jacop en Michiel, gebroeders, zonen van wijlen Thomaes Michiels. Michiel zal hebben een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden tussen:
Bastiaen Crillaerts een zijde
Willem Joest Berijs ander zijde
Cornelis Veramelvoert een einde
een lopende water genaamd die Leije ander einde.
Hieruit te gelden 1 blanck erfcijns aan de Heer van Tilburg.
'sHeren schouwen van de Leije te onderhouden.

1543, januari 16 n.st. - R 289/36r-36v
Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus weduwnaar van Adriaena dochter van wijlen Adriaen Bruenincx heeft overgedragen aan Adriaen, Gherit de oude Jan, Henrick, Cornelis en Gherit de jonge, gebroeders, Heijlwich en Marija, gezusters, kinderen van Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus en Adriaena zijn vrouw, alle tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat na de dood van wijlen Adriaena zijn vrouw in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Jan Jan van Ghierl en meer anderen een zijde
Henrick Cornelis Heijen en anderen ander zijde
de erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Strijacker en de Berghacker, welke akkers aan elkaar zijn gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in dei Hasseltsche ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman diens broer een zijde
Cornelis Gherit Hermans, Adriaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijn gebuerweg een einde
die Stockhasseltschestraat ander einde.
Nog in een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Creijenvenschestraet tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Jan Jan Sijmons ander zijde
Jan Gherit Hermans en Michiel Gherit Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Hoeck gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Sterts Hoeven tussen:
Peter Wouter Vermee een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde
Henrick Cornelis Heijnen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Veeken Acker gelegen als voor tussen:
Henrick Cornelis Heijnen beide zijden
Cornelis Wouters een einde
Die Langhstraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Aendewech gelegen als voor tussen:
Henrick Cornelis Heijnen een zijde en
beide einden.
Michiel Jan Gherit Wouters ander zijde.
Nog in een stuk land tot een dries liggende gelegen als voor tussen:
Adriaen Peter Zegers een zijde
Michiel Gherit Jan Wouters ander zijde
het stuk land genaamd Aendewech laatst genoemd een einde
erfgenamen van wijlen Gherit Hagaerts ander einde.
Nog in een stukje erf in heide en weide genaamd Craneborch gelegen als voor tussen:
de gemeijnt van Tilburg een zijde
Cornelis Cornelis Wouters en Michiel Gherit Jan Wouters een einde
Henrick Cornelis Heijnen ander zijde.
Nog in een stukje heiveld genaamd die Heijhoeff gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
Henrick voors. en meer anderen ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stukje heiveld groot ca 3 lopensaet gelegen in de parochie voors. aan de Oude dreijboem en daartoe ook het vierde deel in een zestersaet heideveld ook aldaar gelegen, hem en Ardriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus toebehorende.
Nog in een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden gelegen in Oerl.
Adriaen eerstgenoemd zal behouden zijn leven lang het gebruik in de uitkamer staande aan de voors. huis en daartoe jaarlijks 2 roeden bleckelingen te mogen laten slaan in een stuk heideveld gelegen achter de Creijenven en verder dat hem zal geschieden al wat hem zijn kinderen voor schepenen van Ghestel toegestaan en beloofd hebben.

1543, januari n.st. - R 289/37v-38r
Hieruit zal Jan (kind van Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus en Adriaena zijn vrouw) voors. hebben de helft van een schuur, te weten het einde oostwaarts staande p de stede, grond en erfenis aan Gherit de oude toegedeeld, onder voorwaarde, dat ze daarop nog 12 jaar zal mogen blijven staan als Jan dat wil.
Nog hiertoe een stuk land van de voors. stede afgedeeld, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt tussen:
Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
Gherit de oude, hem toegedeeld ander zijde
erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Strijacker en de Berchacker, aan elkaar tot een stuk liggende, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman zijn broer een zijde
Cornelis Gherit Hermans, Adriaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijne gebuurweg een einde
die Stockhasseltschestraet ander einde.
Nog de helft in een stuk heiveld genaamd de Heijhoeff, te weten de helft noordwaarts, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
Gherit de Oude, hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraet
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Gherit de oude, hier afgedeeld ander zijde
Michiel Gherit Jan Wouter een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog de helft in een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op de
kinderen van wijlen Claeus Thomaeus van Enschot en hun gronden gelegen in de parochie van Tilburg in Oerle.
Hieruit te gelden:
ca n thuijn erfcijns aan de Heer van Tilburg
5 penningen holland erfcijns aan Jacop Emmen in Oisterwijk.
de helft van 1 mud rogge erfpacht aan Cornelis Gherit Hermans,
het gehele mud te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers, te lossen wanneer Gherit de oude, die de andere helft betaalt, gereed zal zijn om zijn helft te lossen.
'sHeren schouwen in de Heijsloot van de waterlaat door het heiveld de Heijhoeve lopende te onderhouden en daartoe Adriaen zijn vader jaarlijks te laten slaan 1 roede blekkelingen in de helft van het voors. heideveld
Met voorwaarden als voor

1543, februari 16 n.st. - R 289/38r-39v
Jan Adriaen Gherit Jan Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick zijn broer een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
Gherit de oude zoon van Adriaen Gherit Jan Meeus, hier afgedeeld ander zijde
erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde.
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Strijacker en de Berchacker, aan elkaar liggende, samen groot ca 10 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen erven ut supra.
Nog uit een stuk land groot ca 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraet tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
en verder ut supra.
Nog uit de helft van een stuk heideveld genaamd de Heijhoeff, te weten uit de helft noordwaarts, groot ca 10 lopensaet, gelegen i de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
en verder ut supra in de deelbrief van Jan voors.

1543, januari 31 n.st. - R 289/41r
Peter zoon van wijlen Aert Verschueren voor hemzelf, Willem zoon van Peter voors. in de naam van Adriaen zoon van wijlen Adriaen Beije, wiens moeder was Jenneke dochter van wijlen Aert Verschueren en Willem ook nog voor de kinderen van wijlen Jacop Back en wijlen Heijlwich diens dochter van wijlen Aert Verschueren.
Huijbrecht, Jan en Bastiaen, gebroeders Zonen van wijlen Goijaert Smitten ook voor Jan hun broer en Huberta hun zuster, onmondige, van welke Goijaert moeder was Lijsbet dochter van wijlen Huijb Melis. Margriet en Joest, gezusters, dochters van Marten Ghijb Goessens. Melis zoon van wijlen Claeus Smeijers als man van Heeske, Adriaen en Jan Brocken als man van Daniel, dochters van Marten voors., die Marten verwekt had bij Heijlwich zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis. Peter Denijs Crillaerts als man van Daniella dochter van wijlen Daniel zoon van wijlen Claeus Jan Huijb Melis voors.
Cornelis zoon van wijlen Marcelis Groten en Dingen zijn zuster, die Marcelis verwekt had bij Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Huub Melis, Aert zoon van wijlen Cornelis Goijaerts, die Cornelis verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors.,
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert als man van Adriana dochter van wijlen Cornelis Goijaerts voors.
Huijbrecht zoon van wijlen Cornelis Goijaert als man van Agnes dochter van Jan Brekelmans.
De voornoemde Marten Ghijb Goessens voor Matheus zoon van Jan Brekelmans, van welke Mathijs en Agnes moeder was Jacop dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors. hebben verkocht aan Marten zoon van wijlen Daniel Jan Huijb Melis elk hun recht en deel in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen:
Peter Wouter Marijen een zijde
Jan Henrick Hixpoers ander zijde
die Heijstraet een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe elk zijn deel in een stuk heideveld gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in dat Goerken tussen:
Jenneke weduwe van Peter Gherits een zijde en een einde
Peter Peter Mutsaerts ander zijde
de gemeijnt van Tilburg genaamd het Goerke ander einde
Uit het gehele huis en erfenis te gelden:
Mud rogge erfpacht aan Beatris vande Laer
3 stuiver en 1 oertstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg
'sHeren schouwen van de waterlaat door deze erfenis lopende te onderhouden.
(N.B. dit is de erfenis van Jutta Huijb Melis weduwe van Jan Aert (Verschueren).

1543, februari 8 n.st. - R 289/46v-47r
Jan zoon van Ariaen Meeus heeft verkocht aan Gherit de oude zoon van Ariaen Meeus een stuk erf in land en weide gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Aert van
Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog 2 stukken land genaamd de Strijacker in de Berckacker aan
elkaar gelegen in de parochie voors. in de Hasseltsche ackeren tussen:
erfenis van Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman zijn broer een zijde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans, Ariaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijn gebuerweg een einde
de Stockhasseltchestraet ander einde.
De helft in een stuk heiveld genaamd de Heijhoef, te weten de helft noordwaarts liggende, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Appels een zijde
erfenis van Gherit de oude zoon van Ariaen Meeus hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
erfenis van Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijvenvenschestraet tussen:
erfenis van Willem Jan Veramelvoert een zijde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus de oude ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog de helft in een erfpacht van mud rogge, die men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden.
Nog de helft in een schuur te weten het einde oostwaarts aan de Hasselt op de stede en grond van Gherit Ariaen Meeus de oude.
Welke stukken erf, de helft van het half mud rogge erfpacht en de helft van de schuur Jan verkoper toegekomen was in een erfdeling met zijn broers en zusters, zoals in een schepen deelbrief van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen.
Hieruit zal Gherit gelden de kommer en lat in de deelbrief voors. begrepen.

1542, mei 8 - R 289/5r-5v
Jan zoon van wijlen Meeus Peter Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Heijlwich weduwe van Jan Elen Willems, dochter van wijlen Herman Ariaens, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers, hof, schuur, schaapskooi, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 5 lopensaet min 1 vierdevaetsaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Aert Meeus Peter Meeus ander zijde
de kinderen van wijlen Willem van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 4 lopensaet en 1 vierdevaertsaet, gelegen als voor tussen:
Gherit Jan Peter Ghijben een zijde
het Convent van Tongerlo ander zijde en een einde
Peter Jan Matheus ander einde.
In margine: Gelost anno 57. ander einde

1542, december 14 - R 289/32r-32v
Erfruil tussen Jacop en Michiel, gebroeders, zonen van wijlen Thomaes Michiels. Michiel zal hebben een stuk beemd gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Oude Dreijboem in het Broeck van Huesden tussen:
Bastiaen Crillaerts een zijde
Willem Joest Berijs ander zijde
Cornelis Veramelvoert een einde
een lopende water genaamd die Leije ander einde.
Hieruit te gelden 1 blanck erfcijns aan de Heer van Tilburg.
'sHeren schouwen van de Leije te onderhouden.

1543, januari 16 n.st. - R 289/36r-36v
Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus weduwnaar van Adriaena dochter van wijlen Adriaen Bruenincx heeft overgedragen aan Adriaen, Gherit de oude Jan, Henrick, Cornelis en Gherit de jonge, gebroeders, Heijlwich en Marija, gezusters, kinderen van Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus en Adriaena zijn vrouw, alle tocht en recht van tochtenwege, dat hij bezat na de dood van wijlen Adriaena zijn vrouw in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Jan Jan van Ghierl en meer anderen een zijde
Henrick Cornelis Heijen en anderen ander zijde
de erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Strijacker en de Berghacker, welke akkers aan elkaar zijn gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in dei Hasseltsche ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman diens broer een zijde
Cornelis Gherit Hermans, Adriaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijn gebuerweg een einde
die Stockhasseltschestraat ander einde.
Nog in een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Creijenvenschestraet tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Jan Jan Sijmons ander zijde
Jan Gherit Hermans en Michiel Gherit Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Hoeck gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in Sterts Hoeven tussen:
Peter Wouter Vermee een zijde
de gemeijnt van Tilburg ander zijde
Henrick Cornelis Heijnen een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog in een stuk land genaamd de Veeken Acker gelegen als voor tussen:
Henrick Cornelis Heijnen beide zijden
Cornelis Wouters een einde
Die Langhstraet ander einde.
Nog in een stuk land genaamd Aendewech gelegen als voor tussen:
Henrick Cornelis Heijnen een zijde en beide einden.
Michiel Jan Gherit Wouters ander zijde.
Nog in een stuk land tot een dries liggende gelegen als voor tussen:
Adriaen Peter Zegers een zijde
Michiel Gherit Jan Wouters ander zijde
het stuk land genaamd Aendewech laatst genoemd een einde
erfgenamen van wijlen Gherit Hagaerts ander einde.
Nog in een stukje erf in heide en weide genaamd Craneborch gelegen als voor tussen:
de gemeijnt van Tilburg een zijde
Cornelis Cornelis Wouters en Michiel Gherit Jan Wouters een einde
Henrick Cornelis Heijnen ander zijde.
Nog in een stukje heiveld genaamd die Heijhoeff gelegen in de parochie voors.
ter plaatse genaamd achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
Henrick voors. en meer anderen ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stukje heiveld groot ca 3 lopensaet gelegen in de parochie voors. aan de Oude dreijboem en daartoe ook het vierde deel in een zestersaet heideveld ook aldaar gelegen, hem en Ardriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus toebehorende.
Nog in een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden gelegen in Oerl.
Adriaen eerstgenoemd zal behouden zijn leven lang het gebruik in de uitkamer staande aan de voors. huis en daartoe jaarlijks 2 roeden bleckelingen te mogen laten slaan in een stuk heideveld gelegen achter de Creijenven en verder dat hem zal geschieden al wat hem zijn kinderen voor schepenen van Ghestel toegestaan en beloofd hebben.

1543, januari n.st. - R 289/37v-38r
Hieruit zal Jan (kind van Adriaen zoon van wijlen Gherit Jan Meeus en Adriaena zijn vrouw) voors. hebben de helft van een schuur, te weten het einde oostwaarts staande p de stede, grond en erfenis aan Gherit de oude toegedeeld, onder voorwaarde, dat ze daarop nog 12 jaar zal mogen blijven staan als Jan dat wil.
Nog hiertoe een stuk land van de voors. stede afgedeeld, gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hasselt tussen:
Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
Gherit de oude, hem toegedeeld ander zijde
erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land genaamd de Strijacker en de Berchacker, aan elkaar tot een stuk liggende, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen:
Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman zijn broer een zijde
Cornelis Gherit Hermans, Adriaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijne gebuurweg een einde
die Stockhasseltschestraet ander einde.
Nog de helft in een stuk heiveld genaamd de Heijhoeff, te weten de helft noordwaarts, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
Gherit de Oude, hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraet
Willem Jan Veramelvoert een zijde
Gherit de oude, hier afgedeeld ander zijde
Michiel Gherit Jan Wouter een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog de helft in een half mud rogge erfpacht, dat men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaeus van Enschot en hun gronden gelegen in de parochie van Tilburg in Oerle.
Hieruit te gelden:
ca n thuijn erfcijns aan de Heer van Tilburg
5 penningen holland erfcijns aan Jacop Emmen in Oisterwijk.
de helft van 1 mud rogge erfpacht aan Cornelis Gherit Hermans,
het gehele mud te los met 50 karolus gulden van 20 stuivers, te lossen wanneer Gherit de oude, die de andere helft betaalt, gereed zal zijn om zijn helft te lossen.
'sHeren schouwen in de Heijsloot van de waterlaat door het heiveld de Heijhoeve lopende te onderhouden en daartoe Adriaen zijn vader jaarlijks te laten slaan 1 roede blekkelingen in de helft van het voors. heideveld
Met voorwaarden als voor

1543, februari 16 n.st. - R 289/38r-39v
Jan Adriaen Gherit Jan Meeus heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick zijn broer een jaarlijkse en erfelijke cijns van 7 karolus gulden van 20 stuivers uit een stuk land groot ca 3 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
Gherit de oude zoon van Adriaen Gherit Jan Meeus, hier afgedeeld ander zijde
erfgenamen van wijlen Aert van Riel een einde.
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd de Strijacker en de Berchacker, aan elkaar liggende, samen groot ca 10 lopensaet, gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in die Hasseltsche Ackeren tussen erven ut supra.
Nog uit een stuk land groot ca 3 lopensaet en 1 vierdevaetsaet gelegen in de parochie voors. in die Creijenvenschestraet tussen:
Willem Jan Veramelvoert een zijde
en verder ut supra.
Nog uit de helft van een stuk heideveld genaamd de Heijhoeff, te weten uit de helft noordwaarts, groot ca 10 lopensaet, gelegen i de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
en verder ut supra in de deelbrief van Jan voors.

1543, januari 31 n.st. - R 289/41r
Peter zoon van wijlen Aert Verschueren voor hemzelf, Willem zoon van Peter voors. in de naam van Adriaen zoon van wijlen Adriaen Beije, wiens moeder was Jenneke dochter van wijlen Aert Verschueren en Willem ook nog voor de kinderen van wijlen Jacop Back en wijlen Heijlwich diens dochter van wijlen Aert Verschueren.
Huijbrecht, Jan en Bastiaen, gebroeders Zonen van wijlen Goijaert Smitten ook voor Jan hun broer en Huberta hun zuster, onmondige, van welke Goijaert moeder was Lijsbet dochter van wijlen Huijb Melis. Margriet en Joest, gezusters, dochters van Marten Ghijb Goessens. Melis zoon van wijlen Claeus Smeijers als man van Heeske, Adriaen en Jan Brocken als man van Daniel, dochters van Marten voors., die Marten verwekt had bij Heijlwich zijn vrouw dochter van wijlen Claeus Jan Huijb Melis. Peter Denijs Crillaerts als man van Daniella dochter van wijlen Daniel zoon van wijlen Claeus Jan Huijb Melis voors.
Cornelis zoon van wijlen Marcelis Groten en Dingen zijn zuster, die Marcelis verwekt had bij Margriet zijn vrouw dochter van wijlen Huub Melis, Aert zoon van wijlen Cornelis Goijaerts, die Cornelis verwekt had bij wijlen Kathelijn zijn vrouw dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors.,
Cornelis zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert als man van Adriana dochter van wijlen Cornelis Goijaerts voors.
Huijbrecht zoon van wijlen Cornelis Goijaert als man van Agnes dochter van Jan Brekelmans.
De voornoemde Marten Ghijb Goessens voor Matheus zoon van Jan Brekelmans, van welke Mathijs en Agnes moeder was Jacop dochter van wijlen Jan Huijb Melis voors. hebben verkocht aan Marten zoon van wijlen Daniel Jan Huijb Melis elk hun recht en deel in een huis, hof, schuur, schaapskooi en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen:
Peter Wouter Marijen een zijde
Jan Henrick Hixpoers ander zijde
die Heijstraet een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe elk zijn deel in een stuk heideveld gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd in dat Goerken tussen:
Jenneke weduwe van Peter Gherits een zijde en een einde
Peter Peter Mutsaerts ander zijde
de gemeijnt van Tilburg genaamd het Goerke ander einde
Uit het gehele huis en erfenis te gelden:
Mud rogge erfpacht aan Beatris vande Laer
3 stuiver en 1 oertstuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg
'sHeren schouwen van de waterlaat door deze erfenis lopende te onderhouden.
(N.B. dit is de erfenis van Jutta Huijb Melis weduwe van Jan Aert (Verschueren).

1543, februari 8 n.st. - R 289/46v-47r
Jan zoon van Ariaen Meeus heeft verkocht aan Gherit de oude zoon van Ariaen Meeus een stuk erf in land en weide gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in de Hasselt tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Heijnen en anderen een zijde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Aert van
Riel een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog 2 stukken land genaamd de Strijacker in de Berckacker aan
elkaar gelegen in de parochie voors. in de Hasseltsche ackeren tussen:
erfenis van Gherit Jan van Boerden, Jan Gherit Hermans en Herman zijn broer een zijde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans, Ariaen Peter Zegers en Goijaert Aert Goijaerts ander zijde
een gemeijn gebuerweg een einde
de Stockhasseltchestraet ander einde.
De helft in een stuk heiveld genaamd de Heijhoef, te weten de helft noordwaarts liggende, gelegen in de parochie voors. achter het Creijenven tussen:
erfenis van Henrick Cornelis Appels een zijde
erfenis van Gherit de oude zoon van Ariaen Meeus hier afgedeeld ander zijde
de gemeijnt van Tilburg een einde
erfenis van Peter Gherit Jans ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. in die Creijvenvenschestraet tussen:
erfenis van Willem Jan Veramelvoert een zijde
erfenis van Gherit Ariaen Meeus de oude ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een einde
die Creijenvenschestraet ander einde.
Nog de helft in een erfpacht van mud rogge, die men jaarlijks heft op de kinderen van wijlen Claeus Thomaes van Enschot en hun gronden.
Nog de helft in een schuur te weten het einde oostwaarts aan de Hasselt op de stede en grond van Gherit Ariaen Meeus de oude.
Welke stukken erf, de helft van het half mud rogge erfpacht en de helft van de schuur Jan verkoper toegekomen was in een erfdeling met zijn broers en zusters, zoals in een schepen deelbrief van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen.
Hieruit zal Gherit gelden de kommer en lat in de deelbrief voors. begrepen.

1545 maart 30 | R 291/58r
Henrick zoon van wijlen Peter Crillaerts, weduwnaar van Cornelia dochter van wijlen Peter Aert Verschueren had overgedragen zijn recht van tochten, wat hij bezat in de helft van een stuk beemd, de gehele beemd ca 5 lopensaet, gelegen in Tilburg ter plaatse Dalem in het Broeck van Huesden tussen:
de erfgenamen van Willem Ghijsele een zijde en einde
Claeus de Wijse ander zijde
kinderen van Cornelis Veramelvoert ander einde,
aan zijn wettige kinderen, die hij verwekt had bij wijlen Cornelia, zijn eerste vrouw voornoemd, en de kinderen van Henrick voors., bij name van Jan en Hadewtg,zijn zuster, en Peter zoon van wijlen Ghijske Stevens als man van Elijsabet, dochter van Henrick voors., voor hen zelf en mede voor Jan de jonge, Andries en Kathelijn, hun broers en zuster, kinderen van Henrick voors., waar Jan de Oude, Hadewig en Peter voors. voor instaan, hadden de voors. helft van het stuk beemd verkocht aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen, haar te tochten en haar wettige kindenren, door wijlen Wouter Cornelis Spapen verwekt, ten erve, daarom zijn gestaan voor schepenen de voors. Jan de Jonge en Andries, gebroeders, zonen van Henrick Peter Crillaerts voors., en Kathelijn hun zuster, voor henzelf, nu ze tot hun mondige jaren gekomen zijn, en ze hebben wettelijk op de helft van het stuk beemd vertegen en dat overgegeven aan Elijsabet de weduwe van Wouter Cornelis Spapen voornoemd te tochten en haar kinderen ten erve.
Elijsabet en haar kinderen zullen hieruit betalen hun deel in 1 blanck min 1 penning erfcijns aan de Heer van Tilburg.

1545 december 23 | R 292/35vso-36r
Korstaien zoon van wijlen Lenaert Verbunt verkoopt aan Cornelis Peter Berijs Eelkens 1/3 deel in een stuk beemd gelegen te Tilburg aan de Haensbergh, waarvan de andere twee derde delen toebehoren aan Jan Jan van Gierle, de gehele beemd tussen:
Gherit Denijs Meijnaerts een zijde
Willem Veramelvoert en de weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts ander zijde
de weduwe van Claeus Herman van Riel een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Cornelis Koper moet daaruit betalen:
ca 5 Hollandse penningen erfcijns aan de Heer van Tilburg.
s Heren schouwen van de Leij door het voors. stuk beemd lopende en de heiningen te onderhouden.

1546 januari 30 n.st. | R 292/56r-56vso
Hiertegen zal Jan Steven Claeus Stevens als man van Berijs voors. of zijn gemachtigden ten behoeve van hem hebben:
1) Een stuk beemd gelegen te Tilburg aan de Oude Dreijboem tussen:
Laureijs Zwijsen een zijde
Denijs Crillaerts ander zijde
Jan Meeus Maes een einde
die Leije ander einde.
2) De helft in een onbedeeld stuk beemd, waarvan de andere helft ten deel gevallen is aan Lijske dochter van wijlen Joest berijs Eelkens voors., het hele stuk beemd gelegen ut supra als in Lijske's deelbrief.
3) Nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van-I mud rogge, bossche maat, in den Bosch te leveren uit een stuk land groot ca 6 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Berckdijck tussen:
Wouter van Ghierle een zijde
Gherart zoon van wijlen Back Onmaten ander zijde
Item uit een stuk land ca 3 lopensaet groot, gelegen als voor tussen:
Gerart voors. een zijde
Aert vanden Amersvoert ander zijde.
Item uit een stuk heiveld groot ca 19 lopensaet gelegen als voor tussen:
Jan genaamd vander Velde een zijde
Willem genaamd Vell ander zijde.
Welke pacht meester Sijmon Coudenberch ten behoeve van Elijsabet de weduwe van Berijs Eelkens gekocht had van Willem zoon van wijlen Peter Willems, verwekt door Peter voors. en Beatris diens vrouw, dochter van wijlen Willem van Spaendonck en wat dezelfde Willem zoon van wijlen Jan van Spaendonck gekocht had van Peter zoon van wijlen Laureijs als man van Margriet dochter van wijlen Aert genaamd Coelborner en wat de voors. Margriet dochter van wijlen Aert genaamd Coelborner wettelijk gekocht had van Gerard zoon van wijlen Wouter Back Onmaten, zoals dat staat in schepenbrieven van den Bosch.
4) Nog zal hij hebben 1 mus rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit huis, hoeve, grond en toebehoren en erf daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in de Berckdijck tussen:
Peter Stelaerts een zijde en einde
de kinderen van Thomaes Aelwijn ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
welke pacht van 1 mud rogge eertijds Willem zoon van wijlen Henrick Leemans als schuldenaar geloofd had aan Kerstijn de weduwe van Michiel vander Velde dochter van wijlen Henrick Leemans en wat Peter Jan Crillaerts gekocht had van Peter Willem Leemans, wat Peter Willem Leemans gekocht had van Thomaes zoon van wijlen Michiel vander Velde en van Michiel Cockelberch als man van Oeijen dochter van wijlen Michiel vander Velde. En dat zelve mud rogge had Joest zoon van wijlen Berijs Eelkens gekocht van Marcelis Aert van Vessem als man van Lijsbet dochter van Chijsbrecht Vermee en Ghijsbrecht Vermee had dat gekocht van Peter Crillaerts.
5) Nog zal hij hebben 20 stuivers jaarlijkse en erfelijke rente uit huis, Hoeve met grond en toebehoren, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Goirle aan de Gebuerhoevel tussen:
Michiel Soffaerts een zijde
Anthonis Jan Adriaens ander zijde
welke 20 stuivers jaarlijkse en erfelijke rente Wouter Henrick Aerts als schuldenaar geloofd had aan Lijsbet de weduwe van Berijs Eelkens en welke 20 stuivers jaarlijkse rente te los staan met 18 karolus gulden.
Op welke 2 beemden, 2 mud rogge erfpacht en op die 20 stuivers jaarlijkse rente Willem, Bastiaen en Jan, gebroeders, Marike en Lijsbet, gezusters, Mathijs, Jan Ghijsbrecht Beerten, Berijs, Huijbrecht en Steven voors. vertegen hebben.
Jan Steven Claeus Stevens zal gelden uit het eerste stuk beemd 1 mud rogge erfpacht aan Meeus Steven Meeus Stevens en I Oude Grote erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Uit de helft van het andere stuk beemd de helft van ca 1 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg.
s Heren schouwen te onderhouden.
Met voorwaarden als voor.

1546 februari 6 n.st. | R 292/65vso-66vso
Erfdeling van de goederen van wijlen Adriaen Leijten, waarin Peterke de weduwe van Adriaen voors. haar tocht overgegeven had, door:
Marten zoon van wijlen Adriaen Leijten.
Goijaert Jan Michiel Roelofs als man van Marija.
Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel als man van Jenneke.
Henrick Claeus van Spaendonck als man van IJke en Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Heijlwig.
Allen dochters van wijlen Adriaen Leijten, welke kinderen Adraien voors.
verwekt had bij zijn vrouw Peterke, dochter van wijlen Marten Vels.
Marten voors. zal hebben:
1) een huis, hof, schuur, schaapskooi, varkenskooike, met grond en toebeho ren, genaamd de Oude Stede, met erf daaraan liggende, groot ca 8 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Rijt tussen:
Henrick Claeus van Spaendonck, hiertegen gedeeld een zijde
Lambrecht Henrick Lemmens en anderen ander zijde
een gemeijn akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
2) Nog een stuk land groot ca 5 lopensaet en 6 roeden, gelegen te Tilburg in dat Ghilschot tussen:
de Abt van Tongerlo een zijde
Jan Cornelis Veramelvoert ander zijde
de Vrouwe van Doerne en haar kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
3) Nog een stuk land groot ca 2 lopensaet en 8 roeden, gelegen te Tilburg in die Vellinge Hoeve tussen:
Henrick Claeus van Spaendonck, hiertegen gedeeld een zijde
Marten Ariaen Leijten ander zijde
de voors. akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
4) Nog een stuk heiveld genaamd 't Ven gelegen als voor tussen:
Claeus van Spaendonck een zijde
Cornelis Gherit Smolders ander zijde
Henrick Claeus van Spaendonck, hiertegen gedeeld waar een gracht tussen ligt, die is en blijven zal half en half een einde
die gemeijn straat ander einde.
5) Nog de helft in een stuk beemd, onbedeeld liggende, waarvan de andere helft toebehoort aan Heijlwig de weduwe van Goijasert Jan Vet met haar kinderen, gelegen te Tilburg in Dalem, de hele beemd tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
de erfgenamen van wijlen Vrouw Ghijselen, genaamd de Enschotsche beemd ander zijde
Denijs Crillaerts een einde
Bertolomeeus Rubbens ander einde.
6) Nog de helft in een stukje beemd, waarvan de andere helft ook toebehoort aan Heijlwig voors., het geheel stukje groot ca 1 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Jan Denijs Meijnaerts een zijde
Lambrecht Willem Lemmens ander zijde
Denijs Crillaerts een einde
Peter Gherit Smolders ander einde.
7 Nog de helft onbedeeld liggende in een stuk beemd gelegen achter de Elsbeempt, waarvan de andere helft toebehoort en ten deel gevallen is aan Henrick Claeus van Spaendonck voors., het geheel stuk beemd tussen:
Jan Wienricks van Ghilse een zijde
Margriet de weduwe van Jan Martens ander zijde
Jan Veramelvoert een einde
een straat genaamd die Wierincksstraet ander einde.
8) Nog het vierde deel onbedeeld liggende in 2 stukken beemd gelegen op die Maeije, het ene stuk tussen:
de Heilige Geest van Ghilze een zijde
Meeus Loijen van Riel ander zijde
de Wouwen Broeck een einde.
de Ghilsche Dijck ander einde.
Het andere stuk groot ca 3 bunder gelegen tussen:
de kinderen van Jan Huijb Keijen een zijde
Cornelis Willem Meeus ander zijde
Het Wouwen Broeck een einde
die Rijensche Leije ander einde.
9) Nog hiertoe 35 stuvers jaarlijkse en erfelijke rente te betalen op Sint Jan Baptist geboortedag uit een stuk land genaamd de Schipliess, groot ca 5 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Bedbuer tussen:
Claeus Steven Reijnen en anderen een zijde
Gherit Adriaen Smolders en anderen ander zijde
Welke 35 stuivers jaarlijkse en erfelijk rente Marten Jan Gherit Wouters geloofd had aan Adriaen zoon van wijlen Jan Leijten voors., welke rente te los staat.
10) Nog hiertoe zal hij hebben mud rogge jaarlijkse ene rfelijke pacht, die wijlen Adriaen Leijten placht te heffen op Peter Denijs Mutsaerts en zijn gronden.
Op welk huis, hof, schuur, schaapskooi, varkenskooike met grond, toebehoren en erf daaraan liggende, 2 stukken land, stuk heiveld, de helft in 3 stukken en het vierdedeel in 2 stukken beemd en in de 35 stuivers jaarlijkse rente en op het half mud rogge Goijaert, Adriaen, Henrick en Pauwels vertegen hebben.
Waaruit Marten voors. zal gelden, te weten uit de voros. stede
2 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
Uit de helft van de beemd gelegen achter de Elsbeempt de helft van 14 stuivers erfcijns aan de rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in de kerk van Breda. Nog 2 stuivers erfcijns aan de Heer van Breda.
Uit het stuk land in het Ghilschot mud rogge erfpacht aan Laureijs Zwijsen. Uit het vierde deel twee stukken beemd op die Maeije het vierde deel in ca 5 stuiver erfcijns aan de Heer van Breda.
Nog hiertoe aan Peterke zijn moeder jaarlijks 3 mud rogge, te los staand met 150 karolus gulden en dezelve haar leevn lang te geven een stoel in de haard, de uitkamer met de zolder, de helft van het ooft in de boomgaard en nog daartoe 4 stuiver erfcijns aan de kinderen van Ariaen Hermans in Gilze te betalen, te los met 37 karolus gulden.
Nog door het voros. stuk heiveld genaamd 't Ven te wegen Henrick Claeus van Spaendonck uit het andere stuk heiveld op het einde daaraan liggende en hem ten deel gevallen als boven, met behemelde beesten en ter Minster schade.
Ook door de voorst deur van zijn stede voors. dezelve Henrick voors. met zijn huisgenoten de winterdag met een voetpad te wegen en anders niet.
Daartoe 's Heren schouwen te onderhouden..
Hij heeft geloofd deze pachten, zijnsen en andere kommer te betalen en te onderhouden, zodat de andere deelsluiden,hun goederen en nakomeling, daarvan geen hinder meer hebben.
Mocht er op het deel van Marten voors. enige andere kommer komen, hier niet genoemd, dan zullen de andere deelsluiden elkaar kinds kinds deel gelijk helpen dragen en betalen.

1546 februari 6 n.st. | R 292/67vso-68r
Hiertegen zal Henrick (Claeus van Spaendonck als man van IJke wijlen Adriaen Leijten) hebben:
1) een huis, hof, schuur met grond en erf daaraan liggende, groot ca 9 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Rijt tussen:
Adriaen Denijs Meijnaerts een zijde
Marten voors. hiertegen. Gedeeld ander zijde
een gemeijne akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
2) Nog een stuk land genaamd de Steltacker, groot ca 5 lopensaet en 14 roeden, gelegen te Tilburg in dat Ghilschot tussen:
Lambrecht Henrick Lemmens en Jan Cornelis Veramelvoert een zijde
Willem Cornelis Peters ander zijde
de Vrouwe van Doerne en kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
3) Nog een stuk land groot ca 2 lopensaet en 8 roeden gelegen te Tilburg in die Vellinge Hoeve tussen:
Marten voors. hiertegen gedeeld een zijde
Cornelis Cornelis Jannen ander zijde
een akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
4)Nog een stuk erf nu tot land liggende, eertijds in heide, genaamd 't Ven gelegen als voor tussen:
Cornelis Erijt Gherit Smolders een zijde
Claeus van Spaendonck ander zijde
Marten voors. hiervan afgedeeld, waar een gracht tussen ligt en die is en blijft half en half een-einde
Claeus van Spaendonck voors. ander einde.
5) Nog een stuk beemd gelegen te Tilburg in Dalem tussen:
Peter Wienrick van Riel een zijde
de Abt van Tongerlo ander zijde
Bertolomeeus Rubbens een einde
Laureijs Zwijsen ander einde.
6) Nog de helft onbedeeld liggende in een stuk beemd, gelegen achter de Elsbeempt, waarvan de andere helft ten deel gevallen is aan Marten voors., het gehele stuk tussen:
Jan Wienrick van Ghilze een zijde
etc. zoals in de deelbrief-van Marten voors.
7) Nog de helft in 3 stukken heiveld onbedeeld liggende ut supra als in de deelbrief van Goijaert voors,
8) Nog het vierde deel onbedeeld liggende in 2 stukken beemd gelegen op die Maeije etiam ut supra in literis Martini prescripti.( ook ut supra als in de brief van Marten voors.)
Op welk huis, hof, schuur met grond, toebehoren en erf daaraan liggende, 2 stukken land, stuk erf, stuk beemd, de helft en het vierde deel in de andere stukken beemd voors. Marten, Goijaert, Adriaen en Pauwels vertegen hebben.
Waaruit Henrick zal gelden, te weten uit het huis, hof etc. 2 lopen rogge erfpacht aan de altaristen in de kerk van Tilburg.
Uit de helft van de beemd gelegen achter de Elsbeempt de helft van 14 st erfcijns aan de rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in de kerk van Breda.
Nog uit dezelfde helft de helft van 3 stuivers erfcijns aan de Heer van Breda, Uit het vierde deel van de 2 stukken beemd op die Maeije het vierde deel in ca 5 stuiver erfcijns aan de Heer van Breda.
Aan Peterke de weduwe van ,Adriaen Leijten, zijn schoonmoeder, 3 mud rogge erfpacht te los staand met 150 karolus gulden.
s Heren schouwen te onderhouden.
Daartoe het Hoel liggende tussen zijn huis en de openbare straat open te houden om daardoor te lossen het water van de messije van Marten voors. zijn zwager.
Met voorwaarden als voor.

1545 december 23 | R 292/35vso-36r
Korstaien zoon van wijlen Lenaert Verbunt verkoopt aan Cornelis Peter Berijs Eelkens 1/3 deel in een stuk beemd gelegen te Tilburg aan de Haensbergh, waarvan de andere twee derde delen toebehoren aan Jan Jan van Gierle, de gehele beemd tussen:
Gherit Denijs Meijnaerts een zijde
Willem Veramelvoert en de weduwe van Denijs Ariaen Mutsaerts ander zijde
de weduwe van Claeus Herman van Riel een einde
de gemeijnt van Tilburg en Goirle ander einde.
Cornelis Koper moet daaruit betalen:
ca 5 Hollandse penningen erfcijns aan de Heer van Tilburg.
s Heren schouwen van de Leij door het voors. stuk beemd lopende en de heiningen te onderhouden.

1546 januari 30 n.st. | R 292/56r-56vso
Hiertegen zal Jan Steven Claeus Stevens als man van Berijs voors. of zijn gemachtigden ten behoeve van hem hebben:
1) Een stuk beemd gelegen te Tilburg aan de Oude Dreijboem tussen:
Laureijs Zwijsen een zijde
Denijs Crillaerts ander zijde
Jan Meeus Maes een einde
die Leije ander einde.
2) De helft in een onbedeeld stuk beemd, waarvan de andere helft ten deel gevallen is aan Lijske dochter van wijlen Joest berijs Eelkens voors., het hele stuk beemd gelegen ut supra als in Lijske's deelbrief.
3) Nog een jaarlijkse en erfelijke pacht van-I mud rogge, bossche maat, in den Bosch te leveren uit een stuk land groot ca 6 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Berckdijck tussen:
Wouter van Ghierle een zijde
Gherart zoon van wijlen Back Onmaten ander zijde
Item uit een stuk land ca 3 lopensaet groot, gelegen als voor tussen:
Gerart voors. een zijde
Aert vanden Amersvoert ander zijde.
Item uit een stuk heiveld groot ca 19 lopensaet gelegen als voor tussen:
Jan genaamd vander Velde een zijde
Willem genaamd Vell ander zijde.
Welke pacht meester Sijmon Coudenberch ten behoeve van Elijsabet de weduwe van Berijs Eelkens gekocht had van Willem zoon van wijlen Peter Willems, verwekt door Peter voors. en Beatris diens vrouw, dochter van wijlen Willem van Spaendonck en wat dezelfde Willem zoon van wijlen Jan van Spaendonck gekocht had van Peter zoon van wijlen Laureijs als man van Margriet dochter van wijlen Aert genaamd Coelborner en wat de voors. Margriet dochter van wijlen Aert genaamd Coelborner wettelijk gekocht had van Gerard zoon van wijlen Wouter Back Onmaten, zoals dat staat in schepenbrieven van den Bosch.
4) Nog zal hij hebben 1 mus rogge jaarlijkse en erfelijke pacht uit huis, hoeve, grond en toebehoren en erf daaraan liggende, groot ca 4 lopensaet, gelegen te Tilburg in de Berckdijck tussen:
Peter Stelaerts een zijde en einde
de kinderen van Thomaes Aelwijn ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
welke pacht van 1 mud rogge eertijds Willem zoon van wijlen Henrick Leemans als schuldenaar geloofd had aan Kerstijn de weduwe van Michiel vander Velde dochter van wijlen Henrick Leemans en wat Peter Jan Crillaerts gekocht had van Peter Willem Leemans, wat Peter Willem Leemans gekocht had van Thomaes zoon van wijlen Michiel vander Velde en van Michiel Cockelberch als man van Oeijen dochter van wijlen Michiel vander Velde. En dat zelve mud rogge had Joest zoon van wijlen Berijs Eelkens gekocht van Marcelis Aert van Vessem als man van Lijsbet dochter van Chijsbrecht Vermee en Ghijsbrecht Vermee had dat gekocht van Peter Crillaerts.
5) Nog zal hij hebben 20 stuivers jaarlijkse en erfelijke rente uit huis, Hoeve met grond en toebehoren, groot ca 2 lopensaet, gelegen te Goirle aan de Gebuerhoevel tussen:
Michiel Soffaerts een zijde
Anthonis Jan Adriaens ander zijde
welke 20 stuivers jaarlijkse en erfelijke rente Wouter Henrick Aerts als schuldenaar geloofd had aan Lijsbet de weduwe van Berijs Eelkens en welke 20 stuivers jaarlijkse rente te los staan met 18 karolus gulden.
Op welke 2 beemden, 2 mud rogge erfpacht en op die 20 stuivers jaarlijkse rente Willem, Bastiaen en Jan, gebroeders, Marike en Lijsbet, gezusters, Mathijs, Jan Ghijsbrecht Beerten, Berijs, Huijbrecht en Steven voors. vertegen hebben.
Jan Steven Claeus Stevens zal gelden uit het eerste stuk beemd 1 mud rogge erfpacht aan Meeus Steven Meeus Stevens en I Oude Grote erfcijns aan de Heer van Tilburg.
Uit de helft van het andere stuk beemd de helft van ca 1 stuiver erfcijns aan de Heer van Tilburg.
s Heren schouwen te onderhouden.
Met voorwaarden als voor.

1546 februari 6 n.st. | R 292/65vso-66vso
Erfdeling van de goederen van wijlen Adriaen Leijten, waarin Peterke de weduwe van Adriaen voors. haar tocht overgegeven had, door:
Marten zoon van wijlen Adriaen Leijten.
Goijaert Jan Michiel Roelofs als man van Marija.
Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel als man van Jenneke.
Henrick Claeus van Spaendonck als man van IJke en Pauwels zoon van wijlen Peter Crillaerts als man van Heijlwig.
Allen dochters van wijlen Adriaen Leijten, welke kinderen Adraien voors.
verwekt had bij zijn vrouw Peterke, dochter van wijlen Marten Vels.
Marten voors. zal hebben:
1) een huis, hof, schuur, schaapskooi, varkenskooike, met grond en toebeho ren, genaamd de Oude Stede, met erf daaraan liggende, groot ca 8 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Rijt tussen:
Henrick Claeus van Spaendonck, hiertegen gedeeld een zijde
Lambrecht Henrick Lemmens en anderen ander zijde
een gemeijn akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
2) Nog een stuk land groot ca 5 lopensaet en 6 roeden, gelegen te Tilburg in dat Ghilschot tussen:
de Abt van Tongerlo een zijde
Jan Cornelis Veramelvoert ander zijde
de Vrouwe van Doerne en haar kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
3) Nog een stuk land groot ca 2 lopensaet en 8 roeden, gelegen te Tilburg in die Vellinge Hoeve tussen:
Henrick Claeus van Spaendonck, hiertegen gedeeld een zijde
Marten Ariaen Leijten ander zijde
de voors. akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
4) Nog een stuk heiveld genaamd 't Ven gelegen als voor tussen:
Claeus van Spaendonck een zijde
Cornelis Gherit Smodlers ander zijde
Henrick Claeus van Spaendonck, hiertegen gedeeld waar een gracht tussen ligt, die is en blijven zal half en half een einde
die gemeijn straat ander einde.
5) Nog de helft in een stuk beemd, onbedeeld liggende, waarvan de andere helft toebehoort aan Heijlwig de weduwe van Goijasert Jan Vet met haar kinderen, gelegen te Tilburg in Dalem, de hele beemd tussen:
Henrick Cornelis Appels een zijde
de erfgenamen van wijlen Vrouw Ghijselen, genaamd de Enschotsche beemd ander zijde
Denijs Crillaerts een einde
Bertolomeeus Rubbens ander einde.
6) Nog de helft in een stukje beemd, waarvan de andere helft ook toebehoort aan Heijlwig voors., het geheel stukje groot ca 1 lopensaet, gelegen als voor tussen:
Jan Denijs Meijnaerts een zijde
Lambrecht Willem Lemmens ander zijde
Denijs Crillaerts een einde
Peter Gherit Smolders ander einde.
7 Nog de helft onbedeeld liggende in een stuk beemd gelegen achter de Elsbeempt, waarvan de andere helft toebehoort en ten deel gevallen is aan Henrick Claeus van Spaendonck voors., het geheel stuk beemd tussen:
Jan Wienricks van Ghilse een zijde
Margriet de weduwe van Jan Martens ander zijde
Jan Veramelvoert een einde
een straat genaamd die Wierincksstraet ander einde.
8) Nog het vierde deel onbedeeld liggende in 2 stukken beemd gelegen op die Maeije, het ene stuk tussen:
de Heilige Geest van Ghilze een zijde
Meeus Loijen van Riel ander zijde
de Wouwen Broeck een einde.
de Ghilsche Dijck ander einde.
Het andere stuk groot ca 3 bunder gelegen tussen:
de kinderen van Jan Huijb Keijen een zijde
Cornelis Willem Meeus ander zijde
Het Wouwen Broeck een einde
die Rijensche Leije ander einde.
9) Nog hiertoe 35 stuvers jaarlijkse en erfelijke rente te betalen op Sint Jan Baptist geboortedag uit een stuk land genaamd de Schipliess, groot ca 5 lopensaet, gelegen te Tilburg aan de Bedbuer tussen:
Claeus Steven Reijnen en anderen een zijde
Gherit Adriaen Smolders en anderen ander zijde
Welke 35 stuivers jaarlijkse en erfelijk rente Marten Jan Gherit Wouters geloofd had aan Adriaen zoon van wijlen Jan Leijten voors., welke rente te los staat.
10) Nog hiertoe zal hij hebben mud rogge jaarlijkse ene rfelijke pacht, die wijlen Adriaen Leijten placht te heffen op Peter Denijs Mutsaerts en zijn gronden.
Op welk huis, hof, schuur, schaapskooi, varkenskooike met grond, toebehoren en erf daaraan liggende, 2 stukken land, stuk heiveld, de helft in 3 stukken en het vierdedeel in 2 stukken beemd en in de 35 stuivers jaarlijkse rente en op het half mud rogge Goijaert, Adriaen, Henrick en Pauwels vertegen hebben.
Waaruit Marten voors. zal gelden, te weten uit de voros. stede
2 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
Uit de helft van de beemd gelegen achter de Elsbeempt de helft van 14 stuivers erfcijns aan de rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in de kerk van Breda. Nog 2 stuivers erfcijns aan de Heer van Breda.
Uit het stuk land in het Ghilschot mud rogge erfpacht aan Laureijs Zwijsen. Uit het vierde deel twee stukken beemd op die Maeije het vierde deel in ca 5 stuiver erfcijns aan de Heer van Breda.
Nog hiertoe aan Peterke zijn moeder jaarlijks 3 mud rogge, te los staand met 150 karolus gulden en dezelve haar leevn lang te geven een stoel in de haard, de uitkamer met de zolder, de helft van het ooft in de boomgaard en nog daartoe 4 stuiver erfcijns aan de kinderen van Ariaen Hermans in Gilze te betalen, te los met 37 karolus gulden.
Nog door het voros. stuk heiveld genaamd 't Ven te wegen Henrick Claeus van Spaendonck uit het andere stuk heiveld op het einde daaraan liggende en hem ten deel gevallen als boven, met behemelde beesten en ter Minster schade.
Ook door de voorst deur van zijn stede voors. dezelve Henrick voors. met zijn huisgenoten de winterdag met een voetpad te wegen en anders niet.
Daartoe 's Heren schouwen te onderhouden..
Hij heeft geloofd deze pachten, zijnsen en andere kommer te betalen en te onderhouden, zodat de andere deelsluiden,hun goederen en nakomeling, daarvan geen hinder meer hebben.
Mocht er op het deel van Marten voors. enige andere kommer komen, hier niet genoemd, dan zullen de andere deelsluiden elkaar kinds kinds deel gelijk helpen dragen en betalen.

1546 februari 6 n.st. | R 292/67vso-68r
Hiertegen zal Henrick (Claeus van Spaendonck als man van IJke wijlen Adriaen Leijten) hebben:
1) een huis, hof, schuur met grond en erf daaraan liggende, groot ca 9 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Rijt tussen:
Adriaen Denijs Meijnaerts een zijde
Marten voors. hiertegen. Gedeeld ander zijde
een gemeijne akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
2) Nog een stuk land genaamd de Steltacker, groot ca 5 lopensaet en 14 roeden, gelegen te Tilburg in dat Ghilschot tussen:
Lambrecht Henrick Lemmens en Jan Cornelis Veramelvoert een zijde
Willem Cornelis Peters ander zijde
de Vrouwe van Doerne en kinderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
3) Nog een stuk land groot ca 2 lopensaet en 8 roeden gelegen te Tilburg in die Vellinge Hoeve tussen:
Marten voors. hiertegen gedeeld een zijde
Cornelis Cornelis Jannen ander zijde
een akkerweg een einde
die gemeijn straat ander einde.
4)Nog een stuk erf nu tot land liggende, eertijds in heide, genaamd 't Ven gelegen als voor tussen:
Cornelis Erijt Gherit Smolders een zijde
Claeus van Spaendonck ander zijde
Marten voors. hiervan afgedeeld, waar een gracht tussen ligt en die is en blijft half en half een-einde
Claeus van Spaendonck voors. ander einde.
5) Nog een stuk beemd gelegen te Tilburg in Dalem tussen:
Peter Wienrick van Riel een zijde
de Abt van Tongerlo ander zijde
Bertolomeeus Rubbens een einde
Laureijs Zwijsen ander einde.
6) Nog de helft onbedeeld liggende in een stuk beemd, gelegen achter de Elsbeempt, waarvan de andere helft ten deel gevallen is aan Marten voors., het gehele stuk tussen:
Jan Wienrick van Ghilze een zijde
etc. zoals in de deelbrief-van Marten voors.
7) Nog de helft in 3 stukken heiveld onbedeeld liggende ut supra als in de deelbrief van Goijaert voors,
8) Nog het vierde deel onbedeeld liggende in 2 stukken beemd gelegen op die Maeije etiam ut supra in literis Martini prescripti.( ook ut supra als in de brief van Marten voors.)
Op welk huis, hof, schuur met grond, toebehoren en erf daaraan liggende, 2 stukken land, stuk erf, stuk beemd, de helft en het vierde deel in de andere stukken beemd voors. Marten, Goijaert, Adriaen en Pauwels vertegen hebben.
Waaruit Henrick zal gelden, te weten uit het huis, hof etc. 2 lopen rogge erfpacht aan de altaristen in de kerk van Tilburg.
Uit de helft van de beemd gelegen achter de Elsbeempt de helft van 14 st erfcijns aan de rector van Onze Lieve Vrouwe Altaar in de kerk van Breda.
Nog uit dezelfde helft de helft van 3 stuivers erfcijns aan de Heer van Breda, Uit het vierde deel van de 2 stukken beemd op die Maeije het vierde deel in ca 5 stuiver erfcijns aan de Heer van Breda.
Aan Peterke de weduwe van ,Adriaen Leijten, zijn schoonmoeder, 3 mud rogge erfpacht te los staand met 150 karolus gulden.
s Heren schouwen te onderhouden.
Daartoe het Hoel liggende tussen zijn huis en de openbare straat open te houden om daardoor te lossen het water van de messije van Marten voors. zijn zwager.
Met voorwaarden als voor.

1547 juni 20 | R. 294/8r.
Wouter en Aerdt, gebroeders, zonen van Wouter Peter vanden Eijndt,
Jan zoon van wijlen Herman Aert Noeijens als man van Agneet,
Adriaen zoon van wijlen Denijs Meijnaerts als man van Cornelia,
Peter zoon van wijlen Henrick van Loon als man van Maria,
allen dochters van Wouter Peter vanden Eijnde voors., voor henzelf en ook voor Wouter zoon van wijlen Henrick Andries Huijben als man van Jenneke dochter van Wouter Peter vanden Eijnde voors., waar zij voor instaan en geloofd hebben, verkopen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert met afgaan en vertijen een stuk beemd voor ca 1 bunder liggende, gelegen te Tilburg in het Houtlaer tussen:
Andries Laureijs Ariaens met meer anderen een zijde
Gherit zoon van wijlen Henrick van Loon voornoemd ander zijde
Jan Thonis Diercks en anderen een einde
die Vrouwe van Doerne en haar kinderen ander einde.
En beloven te waranden en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen.

1548 februari 3 n.st. | R. 294/42vso-43r.
(blad 43 beschadigd en deels onleesbaar)
Jan zoon van wijlen Jan Eelkens verkooptaan?? Jan zoon van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons met afgaan en vertijen etc. een huis, hof, schuur met grond en erfenis daaraan liggende groot ca 4 lopensaet of zo groot als dit met de maat bevonden zal worden gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hoeven tussen:
de Abt van Tongerloe een zijde en een einde.
Aerdt Jan Veramelvoert ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk akkerland groot ca 3 lopensaet en 17 roeden of zo groot dat met de maat bevonden zal worden gelegen als voor tussen:
de Abt van Tongerloe een zijde
het Convent van Tongerloe ander zijde
Henrick Cornelis Appels een einde
Adriaen Jan van Ghesel ander einde,
samen met het recht van wegen als dit voors. stuk akkerland heeft over het erf van de voor. Adriaen Jan van Ghesel vogens?? schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. het voors. Huis, hof, schuur met grond en erfenis en het stuk akkerland met het recht van wegen voors. te waren behalve dat Jan koper voors. daaruit moet betalen:
mud rogge erfpacht aan Jenneke de weduwe van Claeus Stevens en haar kinderen.
mud rogge erfpacht aan Lijsbet de weduwe van Joest Berijs Eelkens met haar kinderen.
1lopen rogge erfpacht aan de Tafel van de heilige Geest van Tilburg.
1 stuiver en 1 oirtstuiver erfcijns aan het Godshuis van Tongerloe, sZondags na Lichtmis op
de Spijker te Tilburg jaarlijks te betalen.
Nog 1 oirstuiver erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg.
s Heren schouwen van de waterlaat, lopende naast het stuk akkerland voors. tussen het convent van Tongerloe voors. te onderhouden.
Jan verkoper voors. heeft verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.

1548 februari 7 n.st. | R. 294/48r.
Henrickske dochter van wijlen Jan Aerts van Riel met haar voogd verkoopt aan Marten zoon van wijlen Ariaen Fiers en Jenneke zijn tegewoordige vrouw, weduwe van Willem Aerts van Riel, voor 1/3 deel en Cornelis en Willemke, gezusters, dochter van wijlen Willem Aerts van Riel en Jenneke voors. voor de andere 2 derde delen samen met alle brieven en recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, haar toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg aan die hasselt tussen:
de kinderen van wijlen Willem van Riel, dat hier destijds tegen gedeeld is een zijde
Willem Veramelvoert ander zijde
Jan Meeuw een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Tetenbraeck tussen:
de kinderen van wijlen Willem van Riel voors.,
dat hier ook destijds tegen gedeeld is een zijde
Aert Ghijsbrecht van Ghierl ander zijde
Aert Meeus Peter Meeus een einde
Jan Gherit Hermans met meer anderen ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
Aert Meesu?? Peter Meeus een zijde
Henrick Vermee met zijn kinderen ander zijde en een einde
Jan Peter Eelkens ander einde.
Nog een stuk weiland gelegen als voor tussen:
Ariaen Gherit Meeus een zijde
de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
Herman Gherit Hermans met meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Tot welk huis, hof etc. 2 stukken land met het stuk weiland voornoemd Henrick Jan Aert van Riel dochter voornoemd toegekomen was in een erfdeling en erfscheiding gemaakt met Ghijsbrecht zoon van wijlen Willem Wouter Verschueren als momber en Peter zoon van wijlen Wouter Vermee als toeziener van de wettige kinderen van wijlen Willem Aerts van Riel zoals dat in schepen brieven van Tilburg, daarop gemaakt, volkomen is begrepen.
Henrickske heeft geloofd met haar voogd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie van harentwege daarop komend zelf allemaal af te doen, behalve dat Marten met zijn kopers voornoemd daaruit moeten betalen de kommer, die in de voors. deelbrief staat.

1547 juni 20 | R. 294/8r.
Wouter en Aerdt, gebroeders, zonen van Wouter Peter vanden Eijndt,
Jan zoon van wijlen Herman Aert Noeijens als man van Agneet,
Adriaen zoon van wijlen Denijs Meijnaerts als man van Cornelia,
Peter zoon van wijlen Henrick van Loon als man van Maria,
allen dochters van Wouter Peter vanden Eijnde voors., voor henzelf en ook voor Wouter zoon van wijlen Henrick Andries Huijben als man van Jenneke dochter van Wouter Peter vanden Eijnde voors., waar zij voor instaan en geloofd hebben, verkopen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoert met afgaan en vertijen een stuk beemd voor ca 1 bunder liggende, gelegen te Tilburg in het Houtlaer tussen:
Andries Laureijs Ariaens met meer anderen een zijde
Gherit zoon van wijlen Henrick van Loon voornoemd ander zijde
Jan Thonis Diercks en anderen een einde
die Vrouwe van Doerne en haar kinderen ander einde.
En beloven te waranden en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle kommer en calangie daarop komende allemaal af te doen.

1548 februari 3 n.st. | R. 294/42vso-43r.
(blad 43 beschadigd en deels onleesbaar)
Jan zoon van wijlen Jan Eelkens verkooptaan?? Jan zoon van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons met afgaan en vertijen etc. een huis, hof, schuur met grond en erfenis daaraan liggende groot ca 4 lopensaet of zo groot als dit met de maat bevonden zal worden gelegen in de parochie van Tilburg aan die Hoeven tussen:
de Abt van Tongerloe een zijde en een einde.
Aerdt Jan Veramelvoert ander zijde
die gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk akkerland groot ca 3 lopensaet en 17 roeden of zo groot dat met de maat bevonden zal worden gelegen als voor tussen:
de Abt van Tongerloe een zijde
het Convent van Tongerloe ander zijde
Henrick Cornelis Appels een einde
Adriaen Jan van Ghesel ander einde,
samen met het recht van wegen als dit voors. stuk akkerland heeft over het erf van de voor. Adriaen Jan van Ghesel vogens?? schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Hij heeft beloofd super se et bona sua etc. het voors. Huis, hof, schuur met grond en erfenis en het stuk akkerland met het recht van wegen voors. te waren behalve dat Jan koper voors. daaruit moet betalen:
mud rogge erfpacht aan Jenneke de weduwe van Claeus Stevens en haar kinderen.
mud rogge erfpacht aan Lijsbet de weduwe van Joest Berijs Eelkens met haar kinderen.
1lopen rogge erfpacht aan de Tafel van de heilige Geest van Tilburg.
1 stuiver en 1 oirtstuiver erfcijns aan het Godshuis van Tongerloe, sZondags na Lichtmis op
de Spijker te Tilburg jaarlijks te betalen.
Nog 1 oirstuiver erfcijns aan de Gezworenen van Tilburg.
s Heren schouwen van de waterlaat, lopende naast het stuk akkerland voors. tussen het convent van Tongerloe voors. te onderhouden.
Jan verkoper voors. heeft verder geloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig te houden en alle andere kommer en calangie daarop komende zelf allemaal af te doen.

1548 februari 7 n.st. | R. 294/48r.
Henrickske dochter van wijlen Jan Aerts van Riel met haar voogd verkoopt aan Marten zoon van wijlen Ariaen Fiers en Jenneke zijn tegewoordige vrouw, weduwe van Willem Aerts van Riel, voor 1/3 deel en Cornelis en Willemke, gezusters, dochter van wijlen Willem Aerts van Riel en Jenneke voors. voor de andere 2 derde delen samen met alle brieven en recht, met afgaan en vertijen, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, haar toebehorende, gelegen in de parochie van Tilburg aan die hasselt tussen:
de kinderen van wijlen Willem van Riel, dat hier destijds tegen gedeeld is een zijde
Willem Veramelvoert ander zijde
Jan Meeuw een einde
die gemeijn straat ander einde.
Nog een stuk land gelegen in de parochie voors. ter plaatse genaamd die Tetenbraeck tussen:
de kinderen van wijlen Willem van Riel voors.,
dat hier ook destijds tegen gedeeld is een zijde
Aert Ghijsbrecht van Ghierl ander zijde
Aert Meeus Peter Meeus een einde
Jan Gherit Hermans met meer anderen ander einde.
Nog een stuk land gelegen als voor tussen:
Aert Meesu?? Peter Meeus een zijde
Henrick Vermee met zijn kinderen ander zijde en een einde
Jan Peter Eelkens ander einde.
Nog een stuk weiland gelegen als voor tussen:
Ariaen Gherit Meeus een zijde
de Heilige Geest van Tilburg ander zijde
Herman Gherit Hermans met meer anderen een einde
die gemeijn straat ander einde.
Tot welk huis, hof etc. 2 stukken land met het stuk weiland voornoemd Henrick Jan Aert van Riel dochter voornoemd toegekomen was in een erfdeling en erfscheiding gemaakt met Ghijsbrecht zoon van wijlen Willem Wouter Verschueren als momber en Peter zoon van wijlen Wouter Vermee als toeziener van de wettige kinderen van wijlen Willem Aerts van Riel zoals dat in schepen brieven van Tilburg, daarop gemaakt, volkomen is begrepen.
Henrickske heeft geloofd met haar voogd super se et bona sua etc. dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangie van harentwege daarop komend zelf allemaal af te doen, behalve dat Marten met zijn kopers voornoemd daaruit moeten betalen de kommer, die in de voors. deelbrief staat.

1552, maart 7 n.st. | R 297/82v.
Henrick zoon van wijlen Cornelis Appels heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Willem zoon van wijlen Jan vander Amelvoert, hem tot recht van tochten en zijn voorkinderen, die hij verwekt en verkregen had bij wijlen Engel zijn vrouw, dochter van wijlen Gherit Jan Reijner Crillaerts, tot erfrecht te blijven, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 39 stuivers en 2 oirtstuivers, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, genaamd Bonten Stede, groot ca 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven bij de Dreijboom aldaar tussen:
erfenis van Jan Jan Eelkens met meer anderen een zijde
erfenis van Jan en Aert, gebroeders, zonen van wijlen Meeus Jan Meeus met meer anderen ander zijde
erfenis van Gherit Jan Peter Ghijben een einde
de gemeijnt van Tilburg ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en het voors. huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende voors. altijd goed etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.
In margine: gelast anno 55 ergo vacat (dus vervallen)

1552, maart 7 n.st. | R 297/83r.
Te mogen lossen altijd met lichtmis met 33 karolus gulden, 20 stuivers of die waarde in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarcijns en achterstel, die dan ten achter is en onbetaald staat, behalve dat Henrick voors. of zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen als ze met lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen.
En ook als Willem voors. of zijn nakomelingen het gelieven of behoeven de voors. hoofdsom te hebben en dat aan Henrick voors. of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd en verkondigd zal worden, dan zal Henrick voors. of zijn nakomelingen gehouden zijn de voors. hoofdsom samen met alle onbetaalde achterstel met lichtmis daarop volgende op te brengen en te betalen, wat de voors. Henrick als schuldenaar op zich en al zijn goederen, hebbende en namaals verkrijgende, aan Willem voors. zo geloofd heeft, zonder arglist.

1552, maart 12 n.st. | R 297/85r-86r.
Jan en Cornelis , gebroeders, zonen van wijlen Cornelis Pete sBeren hebben op de wijze van erfdeling en erfscheiding wettelijk overgegeven en opgedragen aan Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien ten behoeve van hem en van Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Steven zoon van wijlen Claeus steven Reijnen als toeziener van Jan en heijlke, broer en zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd, met afgaan en vertijen, elk het derde deel hen toebehorende in een huis en hof met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende groot ca 1 lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan de Hasselt tussen:
de gemeijn straten een zijde en een einde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Nog in een stuk van ca 4 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd een zijde
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
die Langhstraet ander einde.
Nog in een stuk land van ca 2 lopensaet gelegen in de parochie en plaats laatstgenoemd tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen een zijde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters een einde
de voors. Langhstraet ander einde.
Nog hiertoe een stuk land van ca 2 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voors. tussen:
erfenis van Cornelis zoon van wijlen Cornelis Peter sBeren voornoemd een zijde en einde
erfenis van de kinderen van wijlen Wouter Peter Zegers ander zijde
de gemeijnt van Tilburg ander einde,
zoals ze zeiden.
Jan en Cornelis , gebroeders bovengenoemd, hebben geloofd als schuldenaars super se et bona sua etc. elk zijn derde deel in het huis etc. en in de andere percelen bovengenoemd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat de kinderen van wijlen Henrick Wouter Marien voors. daaruit moeten betalen:
12 lopen rogge erfpacht aan de Heilige Geest van Tilburg.
ca 1 braspenning erfcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
3 penningen Hollands erfcijns aan de Heilige Geest van Tilburg.
Daartoe sHeren schouwen van de waterlaat achter aan het huis etc. lopende te onderhouden naar oude gewoonte.
Welke pacht , cijnsen en schouwen voors. de kinderen van wijlen Henrick voornoemd zo zullen betalen en onderhouden en Denijs voors. voor hemzelf en de voors. Cornelis Wouters als momber en Steven voors. als toeziener hebben geloofd voor Jan en Heijlke voors. als schuldenaars super se et bona sua etc. die zo te betalen en te onderhouden, dat er Jan en Cornelis, gebroeders bovengenoemd en hun goederen daarvan ongelast zijn en blijven.
Jan en Cornelis , gebroeders voors., hebben verder geloofd dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle andere (kommer) en calangies daarop komende tot hun derde deel voors. voor hen allemaal af te doen.

1552, november 4 | R 298/28r-28v.
Herman zoon van wijlen Gherit Hermans heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis zoon van Jan Gherit Hermans, met afgaan en vertijen, een huis, hof en erfenis daaraan liggende, hem toebehorende, groot ca 2 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Hasselt tussen:
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen een zijde
erfenis van Marten Ariaen Fiers ander zijde
erfenis van Jan Meeus Vermee en Aert zijn broer een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog hiertoe een stuk land hem ook toebehorende groot ca 2 lopensaet en 5 roede gelegen in de parochie en plaats voornoemd tussen:
erfenis van Jenneke weduwe van Peter Willem Beren met haar kinderen een zijde
die gemeijnt van Tilburg ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Claeus Wouters ander einde,
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk, behalve dat Anthonis koper voors. daaruit moet betalen, te weten uit het huis, hof en erfenis voors. 15 lopen rogge erfpacht aan de nakomelingen van wijlen Ghijsbrecht Beerten.
'sHeren schouwen van de waterlaat lopende naast het voors. huis en hof te onderhouden naar oude gewoonte.
Uit het stuk land voors. te betalen het vierde deel in een half vuerijser erfcijns aan de nakomelingen van wijlen Lucas van Amerzoijen.
Herman verkoper voors. heeft verder geloofd op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies, daar meer op komende, voor hem allemaal af te doen.

1553, maart 2 n.st. | R 298/101r.
Jan zoon van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Willem van Gorp een jaarlijkse en erfelijke cijns van 5 karolus gulden en 2 stuivers, de karolus gulden tot 20 stuivers per stuk gerekend of die waarde in ander goed geld dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 4 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hoeven tussen:
erfenis van Aert Jan Veramelvoirt een zijde
erfensi van de Abt van Tongerloe ander zijde en een einde
die gemijn ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 3 lopensaet min 5 roeden gelegen in de parochie en plaats voorschreven tussen:
erfenis van de Abt van Tongerloe een zijde
erfenis van het Convent van Tongerloe ander zijde
erfenis van Adriaen Jan van Ghestel een einde
erfenis van Henrick Cornelis Appels ander einde
zoals hij zeide.
Hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed etc. en alle kommer en calangies daarop etc.

1553, maart 14 n.st. | R 298/111v.
Cornelis zoon van wijlen Wouter Jan Wouters weduwnaar van Elijsabet dochter van wijlen Andries Henricks, uit kracht en macht hem gegeven en verleend in een testament, door hem en Elijsabet zijn huisvrouw toen die leefde, eendrachtig voor schepenen van Tilburg gemaakt, heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Henrick Laureijs Zwijsen ten behoeve van Zwaenke, dochter van de voors. Cornelis en Elijsabet, en dat in de plaats en ter recompensatie van al het huwelijksgoed, dat de voornoemde Cornelis aan zijn andere kinderen gegeven heeft en wat Zwaentje voors. tot nog toe niet gehad heeft, een jaarlijkse en erfelijk pacht van 1 mud rogge te betalen elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een stuk land genaamd de Willich Acker, groot ca 7 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt in die Hasseltsche Ackeren tussen:
een gemeijn gebuur akkerweg en de erfenis van Wouter Jans een zijde
erfenis van Jan Gherit Hermans met zijn kinderen en Cornelis Cornelis Wouters met nog anderen ander zijde
erfenis van Willem Veramelvoirt met zijn kinderen een einde
erfenis van Wouter Jans voors., Henrick Cornelis Heijnen en Michiel Gherit Jans met zijn kinderen ander einde,
zoals hij zeide. Cornelis voors. heeft verder geloofd uit kracht als boven super se et bona sua etc. te waren zoals gebruikelijk en het voors. stuk land altijd goed, zeker genoeg etc. en alle kommer en calangies daarop komende voor haal allemaal af te doen, onder voorwaarde echter, dat de voornoemde Cornelis gelover en zijn nakomelingen de voors. erfpacht zullen mogen aflossen en hun goederen daarvan vrijen altijd met lichtmis met 70 karolus gulden, 20 stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen, samen met de jaarpacht en achterstel, wat dan ten achter en onbetaald staat, zonder arglist.

1553, maart 24 n.st. | R 298/115v-116r.
voor pasen
Kond zij eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens voor hemzelf en Cornelis zoon van wijlen Wouter Goeens als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van Jan en Heijlke, broer en zuster, onvolwassen kinderen van wijlen Henrick voors., waar Cornelis en Jan als momber en toeziener voors. voor instonden en geloofden, welke kinderen voors. Henrick voors. verwekt en verkregen had bij wijlen Anna zijn vrouw dochter van wijlen Cornelis sBeren en ze hebben van de erfelijke goederen, cijnsen en pachten, hen aangekomen en verstorven van hun vader en moeder voors., een zekere erfdeling en erfscheiding gemaakt als hierna volgt.
Zo zal Denijs voors. erfelijk hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten een stedeke te weten huis, hof en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
de gemeijn straten een zijde en einde
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Nog hiertoe een stuk land gelegen in de parochie en plaats voors. in die Langhestraet aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een einde
die Langhstraet voors. ander einde,
zoals ze zeiden.
Item nog zal hij hebben, houden en erfelijk bezitten een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers, die Steven zoon van wijlen Claeus Stevens als schuldenaar geloofd en gevest had aan Cornelis zoon van wijlen Wouter Marien als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBerens als toeziener van Denijs en Jan, gebroeders, en Heijlke hun zuster, onmondige kinderen van wijlen Henrick zoon van wijlen Wouter Marien voornoemd en welke cijns te los staat met 50 karolus gulden volgens schepenbrieven van Tilburg, die daarvan zijn.
Nog hiertoe een jaarlijkse en erfelijke pacht van 4 lopen rogge in een erfpacht van een half mud rogge, welke erfpacht van dat half mud rogge eertijds Matheus vanden Oudenhoven placht te betalen en nu zijn kinderen, ook volgens schepenbrieven, die daarvan zijn.
Op welk huis, hof, erfenis daaraan liggende, stuk land en op de cijns en pacht voors. de voornoemde Cornelis als momber en Jan zoon van wijlen Cornelis sBeren als toeziener van de onvolwassen kinderen voorschr. vertegen hebben ten behoeve van Denijs voornoemd samen en op de brieven en het recht etc. met overgeven en afgaan, promittentes ut debitores principales super se et bona sua etc. (Gelovende als voornaamste schuldenars op zich en op hun goederen etc.) deze erfdeling en dit ver-tijen, overgeven en afgaan altijd vast en stendig te houden en in de naam van de onvolwassen kinde-ren voors. te doen houden etc. en alle kommer en calangies van hunnentwege daarop komende alle-maal af te doen, behalve dat Denijs voors. daaruit moet betalen:
12 lopen rogge erfpacht en ca 3 hollandse penningen erfcijns aan de Tafelen van de Heilige
Geest in Tilburg.
ca 1 braspenning erfgrondcijns aan de nakomelingen van Lucas van Amerzoijen.
Welke pacht en cijnsen voors. Denijs voors. zo zal betalen en geloofd heeft super se et bona sua etc. die zo te betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald, dat er voor de voornoemde Jan en Heijlke daar nooit meer hinder, kommer of last van komen zal.
Met voorwaarden hierbij, dat als er voor Denijs voors. op dit deel enige andere kommer of last met recht zou komen, die voor niet genoemd is, of als hij daarin enigszins ontwaard zou worden, dat zij deelslieden voornoemd die kommer of last, als die komt, en die ontwaarding elkaar gelijk zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar in de naam en op verbintenis als voor beloofd hebben, zonder arglist.
Schepenen Berijs en Ghijben.

1553, maart 24 n.st. | R 298/117r-117v.
Denijs (zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens) voors. heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Jan zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, zijn broer, een jaarlijkse en erfelijke cijns van 60 stuivers elk jaar op Onze Lieve Vrouwedag lichtmis uit een huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca 3 vierde-vaetsaet gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
de gemeijn straten een zijde en einde
erfenis van Jan Cornelis sBeren voornoemd ander zijde
erfenis van Peter Wouter Vermee ander einde.
Nog uit een stuk land groot ca 2 lopensaet gelegen in de parochie en plaats voorschreven in die Langhstraet aldaar tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen een einde
die Langhstraet voors. ander einde
zoals ze zeiden.
Et promistit warandiam more solito (En hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors. on-derpanden altijd goed, zeker genoeg en weldogende te maken en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
In margine: Gelost anno 58 dus vervallen.

1553, april 26 | R 299/4v-5r.
Adriaen zoon van Steven Willem Stevens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Adriaen Cornelis van Spaendonck, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende, groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen:
erfenis van Adriaen Cornelis van Spaendonck een zijde
en ook van dezelfde Adriaen Corneliszoon en Adriaen verkoper voors. een einde
erfenis van Elijsabet weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen ander zijde
erfenis van Aert Wouter Thonis ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Met voorwaarden hierbij, dat Adriaen verkoper voors. en zijn nakomelingen dit stuk land zullen mogen lossen en kwijten op het eind van de eerste vier jaren en binnen 6 jaren nu a.s. beginnende van de eerste dag van mei a.s. en vr de voors. vier jaren, noch ook na de voors. 6 jaren niet, maar daartussen ten schoonste op de 1ste dag van mei en dat met de somma van 33 karolus gulden, per stuk 20 stuivers gerekend of die waarde in ander lopend geld daarvoor, daarbij echter, dat Adriaen verkoper voors., de voors. los doende zoals voors. staat van de somma voors., zal mogen inhouden 10 karolus gulden, waarvan hij dan voortaan zal geloven en goed bescheid zal doen aan Adriaen koper voors., daarvan te betalen jaarlijks van elke karolus gulden een braspenning als cijns en dat zolang Steven de vader en Heijlwich de moeder van Adriaen verkopers voors. zullen leven en na de dood van Steven en Heijlwich voors. die voors. 10 karolus gulden samen met alle onbetaalde achterstel te betalen en als de voors. los gedaan is zal Adriaen koper voors. van het voors. stuk land scheiden met de oogst daarna komende aan die stoppelen, zoals hij dit nu aanvaarden zal.
Ingeval de voors. Adriaen verkoper voors. los niet zal doen en dus het voors. stuk land aan Adriaen koper voors. zal blijven dan zal Adriaen koper aan Adriaen verkoper voors. geven en betalen 2 karolus gulden eens, zonder arglist.

1553, mei 9 | R 299/5r.
Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lijsbet dochter van wijlen Mathijs van Gorp, wettige huisvrouw van Adriaen Jan Peter Ghijben een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uiteen huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren een zijde
die gemeijn straten ander zijde en een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee met zijn kinderen ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Driesacker, groot ca 2 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors. in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
de gemeijn straat genaamd die Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.

1553, april 26 | R 299/4v-5r.
Adriaen zoon van Steven Willem Stevens heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Adriaen Cornelis van Spaendonck, met afgaan en vertijen, een stuk land hem toebehorende, groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Velthoven tussen:
erfenis van Adriaen Cornelis van Spaendonck een zijde
en ook van dezelfde Adriaen Corneliszoon en Adriaen verkoper voors. een einde
erfenis van Elijsabet weduwe van Gherit de Bont met haar kinderen ander zijde
erfenis van Aert Wouter Thonis ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, afgaan en vertijen altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Met voorwaarden hierbij, dat Adriaen verkoper voors. en zijn nakomelingen dit stuk land zullen mogen lossen en kwijten op het eind van de eerste vier jaren en binnen 6 jaren nu a.s. beginnende van de eerste dag van mei a.s. en vr de voors. vier jaren, noch ook na de voors. 6 jaren niet, maar daartussen ten schoonste op de 1ste dag van mei en dat met de somma van 33 karolus gulden, per stuk 20 stuivers gerekend of die waarde in ander lopend geld daarvoor, daarbij echter, dat Adriaen verkoper voors., de voors. los doende zoals voors. staat van de somma voors., zal mogen inhouden 10 karolus gulden, waarvan hij dan voortaan zal geloven en goed bescheid zal doen aan Adriaen koper voors., daarvan te betalen jaarlijks van elke karolus gulden een braspenning als cijns en dat zolang Steven de vader en Heijlwich de moeder van Adriaen verkopers voors. zullen leven en na de dood van Steven en Heijlwich voors. die voors. 10 karolus gulden samen met alle onbetaalde achterstel te betalen en als de voors. los gedaan is zal Adriaen koper voors. van het voors. stuk land scheiden met de oogst daarna komende aan die stoppelen, zoals hij dit nu aanvaarden zal.
Ingeval de voors. Adriaen verkoper voors. los niet zal doen en dus het voors. stuk land aan Adriaen koper voors. zal blijven dan zal Adriaen koper aan Adriaen verkoper voors. geven en betalen 2 karolus gulden eens, zonder arglist.

1553, mei 9 | R 299/5r.
Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien heeft geloofd als schuldenaar te betalen aan Lijsbet dochter van wijlen Mathijs van Gorp, wettige huisvrouw van Adriaen Jan Peter Ghijben een jaarlijkse en erfelijke cijns van 30 stuivers, elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. uiteen huis, hof, grond en erfenis daaraan liggende, groot ca 1 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aan die Hasselt tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren een zijde
die gemeijn straten ander zijde en een einde
erfenis van Peter Wouter Vermee met zijn kinderen ander einde.
Nog uit een stuk land genaamd die Driesacker, groot ca 2 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voors. in Sterts Hoeve tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren voors. een zijde
erfenis van Willem Veramelvoert met zijn kinderen ander zijde
de gemeijn straat genaamd die Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde.
zoals hij zeide.
Hij heeft geloofd te waren zoals gebruikelijk en de voors. onderpanden altijd goed, etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal af etc.

1531 - R 301/losblad bij 8r
Anno XXXI heeft Willem Veramelvoert van het nabed uit de havelijke (goederen) gebeurd het derde deel n paar ossen 6 gulden, nog van 11 schapen gebeurd het derde deel van 35 st.
Hierop uitgegeven het derde deel van 36 gulden aan Goijaert Aerts.
Den vs. intressen afgelost een loop rogs 3 gulden 5 st.
Nog tegen Goijaert Aerts inde brandschat 45 st.
Item Willem heb 18 gulden van de Ven gebeurd en deze is gelegd in de brandschat van mijn huis.
Anno 38 is Margriet Willems dochter van d'Amervoert te huwelijk gekomen aan Cornelis Cornelis Wouters ende Willem heeft zijn dochter bewezen 5 lopensaat erfs.
Dit heeft Willem vs. also naar zijn beste verstand verklaard geschied te zijn voor schepenen Ghierl en Ghijben, ultima septembris anno 56.
En dat was toen verkocht door Engel mijn huisvrouw.
Anno 12 is Willem Jans Veramervoerts heiveld toegekomen aan Adriaen Hendrick de Haen dochter; hem is beloofd 60 gulden. Jan Veramervoert heeft onder genomen van dat Dongens Goet 100 gulden, hieraan afgelost 16 lopen rogge aan Agnees Adriaen Smolders aan Gherit Reijnen 9 lopen aan Heijn Stevens 5 lopen rogge; anno 13 heeft Willem zijn huwelijks goed ontvangen .....
Margriet Jan Veramervoert .... gestorven. Willem is proprietaris gekozen van in beuren, uitgeven land en pachten ....verkoper.
Anno 19 is Adriaen Willems gestorven.
Anno 22 heeft Willem zijn tweede huisvrouw genomen.
Anno 23 heeft Jan Veramervoert aan Margriet voordochter van Willem gevest 10 lopensaet erf voor 120 gulden met de wasdom met toestemming van zijn kinderen. Jan is gestorven.
Aert heeft van Willem zijn broer voor stee gebeurd 40 gulden. Nog de helft van 3 lopensaet land. Willem heeft de andere helft gehouden.
Cornelis, Willem en Aert hebben de beemd en de havelijke (goederen) in 3 delen gedeeld. Willem heeft 15 gulden van het voorbed aanvaard en aan de havelijke (goederen) gelegd.

1555, juni 15, - R 301/11r
Cornelis zoon van wijlen Ghijsbrecht Cornelis van Boerden legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Claes Steven Reijnen met afgaan en vertijen etc. de helft hem toebehorende in een stuk beemd, het gehele stuk voors. groot ca 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) int Reck aldaar tussen:
die Lantscheijdinge des landts van Breda en Tilborch een zijde
de Aert van Lichtenbergh ander zijde
erfenis van Willem Veramelvoirt met zijn kinderen een einde
erfenis van Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniels met haar kinderen ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen vs altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen behalve dat men 'sHeren schouwen van de Broecksloot aldaar lopende moet onderhouden naar oude gewoonte. Datum de 15e Juni. Schepenen Meijnaerts en Ghierl.

1556, januari 22 n.st. - R 301/40r
Dezelfde Dionijs voorschr. legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer voornoemd met afgaan en vertijen etc. een stuk land hem toebehorende gelegen in de pasrochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in Sterts Hoeve in alle grootte als het aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan zoon van wijlen Cornelis de Beer een zijde
erfenis van de nakinderen van Willem Veramelvoirt ander zijde
de gemeijn straat genaamd die Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters cum pueris (met zijn kinderen) ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum en schepenen als boven.

1556, januari 24 - R 301/40v
Cornelis zoon van Cornelis Wouters als man en momber van Margriet sue uxoris (zijn huisvrouw) , dochter van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het eerste huwelijk voor de ene helft en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), hun zuster, allen kinderen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt uit het tweede huwelijk elk voor een vijfde deel in de andere helft van een huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in alle grootte zoals dat daar gelegen is tussen:
de gemeijn straat een zijde
en ook een einde
erfenis van Anthonis Jan Gherit Hermans ander zijde
erfenis van Jan en Aerdt, gebroeders, zonen van wijlen Meeus Vermee met hun kinderen ander einde
En nog in en uit een stuk erf in land en weiland gelegen in alle grootte als dat daar gelegen is tussen:
erfenis van de Heilige Geest binnen Tilburg een zijde
erfenis van Jan en Aerdt, gebroeders, zonen van Meeus Vermee voors. met hun kinderen ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander einde,
ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals ze zeiden en ze hebben dit wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. en hebben beloofd Cornelis Wouters voor de ene helft en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, en Jan hun zwager, verkopers voors. elk voor een vijfde deel in de andere helft als schuldenaars op hen en op al hun goederen, hebbende en verkrijgende, aan Dionijs, koper voors., dit huis, hof, schuur met de grond en toebehoren en de erfenis daaraan liggende en het stuk erf voors. te waren los en vrij etc. behalve dat Dionijs koper voors. uit het gehele huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en uit het stuk erf voors. moet gelden drie en een halve karolus gulden en twee en een halve stuiver erfcijns te betalen aan Henrick Cornelis Heijnen, te los staande met negen en zestig karolus gulden volgens de brieven die naar hun zeggen daarvan waren, terwijl de verkopers voornoemd beloven op verbintenis als voor dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden en in hun naam te doen houden zonder enig wederzeggen en alle andere kommer en calangies, die daar meer op komen, elk tot zijn deel voors. toe voor hem allemaal af te doen.
Datum de 24e januari, schepenen Meijnaerts en Ghijben.
Kosten 3 st. en 1 oirt.

1556, januari 24 n.st. - R 301/41r
Dionijs voorschr. heeft beloofd als schuldenaar te gelden en te geven en goed te betalen aan Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, zijn zwagers, een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf karolus gulden en acht stuivers, de karolus gulden voors. voor 20 stuivers per stuk gerekend of die waarde in ander goed geld, zoals dat ten tijde van de betaling gewoonlijk koers en gang zal hebben en van hand tot hand goede betaling zal zijn, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwe dag Lichtmis en voor de eerste termijn van Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis nu a.s. over een jaar en dat uit een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ca drie lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aen die Hasselt tussen:
de gemeijn straat aldaar een zijde en een einde
erfenis van Anthonis Jan Gherit Hermans ander zijde
erfenis van Jan en Aerdt gebroeders zonen van wijlen Meeus Vermee met hun kinderen ander einde.
Nog uit een stuk erf nu ter tijd in land en weide liggende ook groot ca drie lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse voornoemd, aldaar tussen:
erfenis van de Heilige Geest binnenTilborch een zijde
erfenis van Jan en Aerdt gebroeders voors. met hun kinderen ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen en ook de voors. onderpanden altijd goed, zeker genoeg en van waarde te houden etc.
Datum en schepenen als boven.
In margine:
Item Cornelis en Gherit in deze begrepen en Jan Gherit sBonten als man van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van Willem Veramelvoirt voors. hebben bekend en beleden, dat een derde deel in deze cijns vs. hen aangekomen en verstorven van Peter, hun broer en zwager, door Denijs voors. is gelost en gekweten, gelovende daarnaar nooit meer te talen etc.
Datum de 2e februari ao 57, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

1556, januari 24 n.st. - R 301/41r-41v
Geheel te mogen lossen altijd met negentig karolus gulden, twintig stuivers of die waarde in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors. te rekenen en deze los te mogen doen in n keer of in drie maal te weten aan elk zijn derde deel in de cijns voors. met het derde deel van de gehele som voors. samen met de jaarcijns en alle achterstallige rente, ten tijde dat men lossen zal ten achter zijnde en onbetaald staande, behalve dat Dionijs voors. en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met sint Jansmis tevoren op te zeggen als ze met Lichtmis daarna de voors. los zullen willen doen en ook als de voornoemde Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders voorschreven, het nodig zullen hebben of zullen begeren elk zijn derde deel in de hoofdsom te hebben en dat aan Dionijs of zijn nakomelingen bijtijds met sint Jansmis tevoren opgezegd en verkondigd zullen hebben, zo heeft Dionijs voors. beloofd en hij belooft bij deze super se et bona sua etc. (op zich en zijn goederen etc.)de voors. hoofdpenningen elk voor zijn derde deel samen met de achterstallige rente en de jaarcijns met Lichtmis daarop volgende op te brengen en te betalen, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra. (Datum em schepenen als boven).

1556, januari 24 n.st. - R 301/41v
Cornelis Cornelis Wouters als man en momber van Margriet sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem Jan Veramelvoirt van het eerste huwelijk, voor de ene helft, en Peter, Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem voors. uit het tweede huwelijk, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke sue uxoris (zijn huisvrouw) en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana sue uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem voors. uit het tweede huwelijk voor de andere helft, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts met afgaan en vertijen etc. een stukje beemd hun toebehorende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Blootbeempden in alle grootte als dat stukje beemd voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Peter Sijmon van Zon een zijde
erfenis van Cornelis Peter Berijs en Jan van Ghierl ander zijde
erfenis van Gherit Denijs Meijnaerts een einde
erfenis van Korstiaen zoon van wijlen Willem Stelaerts ander zijde
ut dicebat et promiserunt (zoals hij zeide en hebben geloofd) de verkopers voornoemd te weten Cornelis Cornelis voors. voor de ene helft en de andere voornoemden voor de andere helft als schuldenaars super se et bona etc. warandiam more solito (op zich en hun goederen etc. te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 1 n.st. - R 301/49r-49v
Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem voorschr. legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hen toebehor4ende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in alle grootte als dat stuk land aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Jan de Vet beide zijden
erfenis van Peter Wouter Vermee een einde
erfenis van de kinderen van Peter Mathijs vanden Eijndt ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk tot zijn vijfde deel voor hem allemaal af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 1 n.st. - R 301/49v
Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet met afgaan en vertijen etc. een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hasselt in die Langhstraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Cornelis sBeren beide zijden
de voors. Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde,
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen .
Datum et scabini ut supra. (Datum em schepenen als boven).

1556, februari 1 n.st. - R 301/49v
Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke, zijn huisvrouw, en Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens als man en momber van Adriana, zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Veramelvoirt legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt, hun zwager, met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk land gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in die Creijenvenschestraet in alle grootte als dat stuk land voors. aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan Jan de Vet een zijde
erfenis van Jan Claes Henrick Verhoeven ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Cornelis Gherit Hermans ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig te houden etc. en alle kommer en calangies daarop komende elk voor zijn vijfde deel allemaal af etc.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 1 n.s.t. - R 301/50r
Peter zoon van wijlen Willem Veramelvoirt en Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem voors., legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Goeens met afgaan en vertijen etc. elk een vijfde deel hem toebehorende in een stuk erf in weide liggende gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Hoevensche Strate in alle grootte als dat stuk erf aldaar gelegen is tussen:
erfenis van Jan van Ghierl met zijn kinderen en Gherit Adriaen Meeus een zijde
erfenis van Herman Gherit Hermans ander zijde
de voors. Hoevensche straet een einde
erfenis van Gherit Adriaen Meeus en Herman Gherit Hermans, beiden voornoemd ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito dempto (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Dionijs, koper voors., uit de voors. twee vijfde delen moet gelden het twee vijfde deel in vier lopen rogge erfpacht te betalen aan Jan van Ghierl voors. en ook twee vijfde deel in ca zeven oirt stuivers grondcijns te betalen aan de Heer van Tilburg, terwijl de verkopers voornoemd verder beloven dit verkopen, over-geven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast etc. en alle andere kommer en calangies daar meer op komende elk voor zijn vijfde deel allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, 's anderendaags voor papenvastenavond - R 301/los bl. bij 88r
(1556, 11 februari n.st.)

Aleijdt dochter van wijlen Willem sBrouwers weduwe van Sijmon Gherit Huijben cum tutor (met haar voogd), Willem en Jan gebroeders zonen van wijlen Peter Willem sBrouwers voor hen zelf en voor Thomas en Willem gebroeders en Jacoba hun zuster, kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers voors., waar zij zich sterk voor maakten en gelofte deden, Aerdt zoon van wijlen Jan Veramelvoirt als man en momber van Jenneke d'oudste suae uxoris (zijn huisvrouw), Frans zoon van wijlen Jan Brouwers als man en momber van Kathelijn suae uxoris (zijn huisvrouw), Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van Jenneke de jongste, Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Willem sBrouwers vs, voor hen zelf en de voornoemde Aerdt Jans Veramelvoirt als momber van Jan onmondige zoon van Cornelis Gherit Emmen, door deze Cornelis uit wijlen Thomaes suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem sBrouwers voors. verwekt, waar Aerdt voors. voor instond en gelofte deed.
Aleijdt voors. zal hebben een mud rogge erfpacht, welke Mechtelt weduwe van Willem sBrouwers te heffen placht op de goederen gekomen van wijlen Gherit Huijben Smitten in die Velthoven, welke Aleijdt met haar kinderen nu ter tijd bezit en verder met rogge daaruit tot nog toe gegeven.
De kinderen van Peter Willems zullen hebben de helft in een stuk beemd gelegen aent Broeck, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Huijbrecht Smitten.
Aerdt voors. zal hebben een half mud rogge op Bertout Jaspaers en op de goederen van Claes Piers 9 lopen rogge.
Heijliger 12 lopen rogge te Gestel op Willem Aelbrechts.
Jan Cornelis zal hebben een mud rogge op Willem Laureijs.
Frans 12 lopen rogge ook op Willem Laureijs.
Het kind van Cornelis Gherits een mud rogge erfelijks te Gestel op Jan Willem Lemmens.
Gepasseerd voor schepenen Meijnaerts en Ghijben des anderendaags voor Papenvastenavond.
Opmerking:Papenvastenavond viel in 1556 op 12 februari. Pasen op 5 april.
De gewone vastenavond was toen dus op dinsdag 19 februari. Papenvastenavond was zodoende een week eerder voor pasen en niet de zevende zondag na pasen, zoals vermeld in het Middelnederlands Handwoordenboek van J.Verdam.

......... R301/los blad bij 88r
(onvolledige akte)
den heelen beempt een bunder of daaromtrent begrijpende of zo groot en klein als deze gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) Achter Broechoven, aldaar tussen erfenis van de jonkvrouwe Beatris van Coulsteren aan de ene zijde en tussen erfenis van de kinderen van Jan Cornelis Heijmericks en Jan Ghijsbrecht van Oerl aan de andere zijde strekkende van de Leije aldaar tot de erfenis van de kinderen van Elen Gherit Jan Beerten, ut dicebant (zoals ze zeiden), los en vrij deze helft.
[Opmerkimg: behoort bij voorgaande akte en de beemd is toegevallen aan de kinderen van Peter Willems (sBrouwers)].
1556, februari 11 n.st. - R 301/94r-94v
Kond zij eenieder dat gecompareerd en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Aleijdt dochter van wijlen Willem sBrouwers, weduwe van Sijmon Gherit Huijben cum tutore (met haar voogd) etc., Willem en Jan, gebroeders, zonen van wijlen Peter zoon van wijlen Willem sBrouwers voors., voor hen zelf en ook voor Thomas en Willem, gebroeders, en Jacoba, hun zuster, niet tegenwoordig zijnde kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers voors., waar Willem en Jan, gebroeders eerstgenoemd, zich sterk voor maakten en gelofte deden, Aerdt zoon van wijlen Jan Veramelvoirt als man en momber van Jenneke de Oudste suae uxoris (zijn huisvrouw), Frans zoon van wijlen Jan sBrouwers als man en momber van Katherina suae uxoris (zijn huisvrouw), Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van Jenneke de jongste suae uxoris (zijn huisvrouw) en Heijliger zoon van wijlen Jan Willem Berijs als man en momber van Lijsbet suae uxoris (zijn huisvrouw), dochters van wijlen Willem sBrouwers voors., voor henzelf en de voornoemde Aerdt Jan Veramelvoirt nog momber van Jan onmondige zoon van Cornelis Gherit Emmen, door deze Cornelis en uit wijlen Thomaes suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Willem sBrouwers voorschr., verwekt, waar Aerdt voors. voor instond en gelofte deed, welke kinderen van wijlen Willem sBrouwers voornoemd deze Willem verwekt en verkregen had uit wijlen Mechteld suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen [niet ingevuld] en ze hebben van de zekere erfenissen en erfpachten, hun aangekomen en verstorven zijnde van de voors. wijlen Willem sBrouwers en Mechteld zijn huisvrouw, een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt zoals hierna volgt.
Tengevolge hiervan is aan de voors. Aleijdt ten deel gevallen n mud rogge erfpacht, wat Mechteld de weduwe van Willem sBrouwers voornoemd placht te heffen op de goederen gekomen van wijlen Gherit Huijb Smitten aan die Velthoven gelegen, welke Aleijdt voors. met haar kinderen nu ter tijd bezit en het voors. mud rogge tot nu toe daaruit vergolden heeft, zoals de voors. Aleijdt met de andere haar mede erfgenamen dat gezamelijk verklaarden en bekend maakten. En de andere deelslieden, allen bovengenoemd, hebben elk in de naam en in de kwaliteit als boven op het voors. mud rogge erfpacht volkomen vertegen ten behoeve van Aleijdt voorschr. tegelijk ook op de brieven, die daarvan mentie maken en gewag doen, en op al het recht hun enigszins daarin toebehorende en ze hebben dat overgegeven en zijn er afgegaan op de manier in deze gewoonlijk zijnde, gelovende als principaal schuldenaars op hen en op al hun goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen. Met condities en voorwaarden hierbij, als er voor de voors. Aleijdt op dit haar deel enige kommer of last zou komen of als ze daarvan met rechte ontwaard zou worden, dat de deelslieden bovengenoemd deze kommer, last of ontwaarding, als die zou komen, elkaar dan elkaar gelijk en in gelijke porties zullen helpen dragen en betalen. Wat de deelslieden allen voornoemd elkaar op verbintenis als voor beloofd hebben zonder arglist.
Datum de elfde februari, schepenen Meijnaerts en Ghijben.

1556, februari 11 n.st. - R 301/94v-95r
Hiertegen is aan de kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers voornoemd ten deel gevallen de helft in een stuk beemd, de gehele beemd groot ca 1 bunder, waarvan de andere helft toebehoort aan Jan Huijbrecht Smitten, gelegen in de parochie van Tilburg achter Broeckhoven tussen:
erfenis van de Tafelen van de Heilge Geest
in de kerk van Tilburg een zijde
erfenis van Peter Erit Peter Engelen zoon ander zijde
erfenis van Jan Zwijsen een einde
de gemeijne stroom aldaar ander einde.
Welk stuk beemd voors. eertijds de voornoemde Jan Huijbrecht Smitten en Mechtelt weduwe van Willem Peter sBrouwers en haar kinderen samen gekocht en verkregen hadden van Aleijt dochter van wijlen Gherit Berijs van Oerle en de voors. Aleijt had dit stuk beemd gekocht en verkregen van Engelbeer dochter van wijlen Berijs van Oerle, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen. En de andere deelslieden, allen bovengenoemd, hebben elk in de naam en de kwaliteit als boven op de helft van het stuk beemd voors. volkomen vertegen ten behoeve van de kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers voornoemd, samen ook op de brieven voors. en andere letteren, daarvan mentie makende en gewag doende, en op al het recht hen enigszins daarin toebehorende en ze hebben dat overgegeven en zijn er afgegaan op de manier, die daartoe gewoonte is, belovende als principaal schuldenaars op hen en op al hun goederen, nu hebbende en nog later te verkrijgen, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors. altijd vast en stendig te houden en in de naam als voor te doen houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangies elk van zijnentwege daar op komende allemaal af te doen. Met condities en voorwaarden hierbij, als er voor de voors. kinderen van wijlen Peter Willem sBrouwers op dit hun deel etc. omnino ut supra (alles als boven).
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 11 n.st. - R 301/95r-95v
Hiertegen is aan de voors. Aerdt als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) voors. ten deel gevallen een half mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, te vergelden ieder jaar op Onze Vrouwendag Lichtmis uit en van een huis, hof met de grond en toebehoren, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd Coestraet tussen:
erfenis van de kinderen van Willem van Heijst een zijde
erfenis van de Heren van Tongerlo ander zijde
erfenis van Willem vanden Gheijn een einde
de straat ander einde.
Welk half mud rogge erfpacht voorschr. eertijds Hillegont dochter van wijlen Jan Huijben als principaal schuldenares geloofd en gevest had aan Willem Peter sBrouwers, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen. Nog hiertoe zal dezelfde Aerdt voor. hebben en is hem bij deze ten deel gevallen een jaarlijkse en erfelijke pacht van negen lopen rogge te vergelden elk jaar op Onze Vrouwendag Purificatio uit en van een stuk land, groot ca drie en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg tussen:
erfenis van Sijmon Jan zoon van moeder Yda een zijde
erfenis van Aerdt Holcs ander zijde,
welk stuk land Aerdt Holcs voors. van Jan Jan Peijman voor de voors. erfelijke pacht van negen lopen rogge voors. tot een erfpacht ontvangen had, zoals dat in schepenbrieven van Oisterwijk, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen en welke pacht van de negen lopen rogge voors. Mechtelt de weduwe van Willem Peter sBrouwers met haar kinderen erfelijk verkregen had van de kinderen en erfgenamen van wijlen Mathijs Henrick Beerten en Katherijna suae uxoris (zijn huisvrouw), dochter van wijlen Jan Smeets en de voors. Kathelijn dochter van wijlen Jan Smeets met Jan haar broer en Elijsabet haar zuster hadden deze pacht van de negen lopen rogge voors. erfelijk verkregen van Marten zoon van wijlen Adriaen Peter Heijnen als man en momber van Geertruijt suae uxoris (zijn huisvrouw) dochter van wijlen Everaert Jan Everaerts en de voors. Everaert Jan Everaertszoon had die verkregen van Jan Lambrecht Roelofs en van Matheus, Jan en Adriaen, gebroeders, kinderen van wijlen Jan Peijman, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen. En welk half mud rogge erfpacht voors. nu ter tijd geldende is Bertout Jaspar Backs en de voors. negen lopen rogge de erfgenamen van Claes Jan Piers ut dicebant (zoals ze zeiden).
En de andere deelslieden allen bovengenoemd hebben elk in de naam en in de kwaliteit als boven op de voors. twee erfelijke pachten van het halve mud en de negen lopen rogge voors. volkomen vertegen ten behoeve van Aerdt zoon van wijlen Jan Veramelvoirt voors. als man en momber van Jenneke zijn huisvrouw voors. samen ook op de voors. en andere schepenbrieven, daarvan mentie makende en gewag doende, en op al het recht etc. omnino ut supra (alles als boven), belovende op alle manieren als voor, met condities en voorwaarden hierbij, als er voor de voors. Aerdt op dit zijn deel etc. omnino ut supra (alles als boven).
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, febrari 11 n.st. - R 301/95v-96r
Hiertegen zo is aan de voors. Frans als man en momber van Katherijnen zijn huisvrouw ten deel gevallen een jaarlijkse en erfelijke pacht van twaalf lopen rogge, te vergelden elk jaar op Onze Lieve Vrouwendag Purificatio uit en van een stuk land, genaamd de Malacker gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd die Broecksijde tussen:
erfenis van Aerdt van Broeckhoven een zijde
efenis van de erfgenamen van Claes Zibben ander zijde
die Malstraet een einde.
Welke pacht voors. eertijds Jan Wouter Daneelszoon, Peter Ghijsbrecht van Boerden, Sijmon Henrick Timmermans, Laureijs Henrick Loeijs, Jan Ghijsbrecht van Ellaer en Henrick Andries vande Laer als mombers en toezieners van Anthonis en Ghijsbrecht, gebroeders, Elijsabet en Kathelijn, gezusters, kinderen van wijlen Goijaert van Ellaer, nog onmondig zijnde, als principaal schuldenaars geloofd en gevest hebben gehad te gelden aan Thomas en Mechtelt, zijn zuster, natuurlijke kinderen van wijlen Pauwels Matheus Maes Woutgeers zoon, zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daar op gemaakt, breder en meer volkomen is begrepen. En welke erfpacht voors. nu ter tijd uitreikt en betaalt Willem zoon van wijlen Willem Laureijs zoals ze zeiden.
En de mede deelslieden allen bovengenoemd hebben elk in de naam en in de kwaliteit als boven op de voors. erfpacht van de twaalf lopen rogge volkomen vertegen ten behoeve van Frans voors. als man en momber van Kathelijn zijn huisvrouw voors. samen ook op de voors. en alle andere schepenbrieven, die daarvan mentie maken etc. omnino ut supra (alles als boven) gelovende op alle manieren ut supra (als boven), met condities en voorwaarden ook op de manier als boven.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 11 n.st. - R 301/96r-96v
Hiertegen is aan de voors. Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van zijn huisvrouw voors. ten deel gevallen een mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht, eertijds geweest zijnde in de maat van Oisterwijk en nu zijnde in de maat van Tilburg en dat uit en van een erfpacht van drie mud rogge, te vergelden elk jaar op sint Thomas dag apostel en dat uit en van een huis, hof met zijn grond en toebehoren, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aent Broeck, groot ca vijf en twintig lopensaet, waar wijlen Willem Laureijs op wonende is geweest, gelegen tussen:
erfenis van Jan de Wolf een zijde
erfenis van de erfgenamen van Adriaen Denijs ander zijde
erfenis van Jan de Wolf een einde
erfenis genaamd dat Goet ter Wagen, met meer anderen ander einde.
Item nog uit een akkerland genaamd den Rijacker en een stuk erf genaamd den Malacker, met nog andere goederen en onderpanden voor de erfpacht voors.
Welke pacht van het mud rogge voors. Willem Peter sBrouwers voornoemd met overgeven erfelijk verkregen had van Willem Laureijs zoon en de voors. Willem had dat erfelijk verkregen van Goijaert zoon van wijlen Henrick van Werckendam en welke erfpacht van dat mud rogge voors. eertijds Henrick genaamd van Eel verkocht en opgedragen heeft gehad aan meester Goijaerdt van Rode ten behoeve van Henrick genaamd vander Bruggen van Helvoirt,verver, zoals dat allemaal in verscheidene schepenbrieven van 'sHertogenbosch eensdeels en eensdeels in schepenbrieven van Tilburg meer volkomen en breder is begrepen. En welk mud rogge erfpacht voors. de voors. deelslieden aangekomen en verstorven is van de voors. Willem Peter sBrouwers, hun vader, schoonvader en grootvader, en waarvan nu ter tijd uitreikende en betalende is Willem Willem Laureijs zoals ze zeiden.
En de andere deelslieden, allen bovengenoemd, hebben elk in de naam en kwaliteit als boven op de voorschr. erfpacht van dat mud rogge volkomen vertegen ten behoeve van Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt als man en momber van zijn huisvrouw voors., samen ook op de voorschreven en alle andere schepenbrieven en voorwaarden, die daarvan gewag maken etc. ut supra (als boven), gelovende op alle manieren ut supra (als boven), met condities en voorwaarden ook op de manier als boven.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februar 11 n.st. - R 301/96v
Hiertegen is aan de voorschr. Heijliger als man en momber van Lijsbet zijn huisvrouw voors. ten deel gevallen een jaarlijkse en erfelijke4 pacht van twaalf lopen rogge, te vergelden elk jaar erfelijks op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis, welke pacht voors. eertijds Peter en Cornelis, kinderen van wijlen Peter Potters als principaal schuldenaars geloofd en gevest hebben gehad aan Willem en Lijsbet, kinderen van wijlen Peter vanden Dijck, uit en van een huizing, hoving en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, gelegen in de parochie van Gestel, ter plaatse genaamd Hovel aenden Herstal tussen:
erfenis van Sijmon Tijmmers een zijde
die gemeijn straat ander zijde
erfenis van Willem Dries een einde
de gemeijn straat ander einde,
zoals dat in schepenbrieven van Ghestel bij Oisterwijk, daar op gemaakt, meer volkomen is begrepen. Welke twaalf lopen rogge erfpacht de voornoemde deelslieden aangekomen en verstorven is van wijlen Willem Peter sBrouwers, hun vader, schoonvader en grootvader en welke de voors. Willem aangekomen was van zijn ouders en welke twaalf lopen rogge erfpacht voors. nu ter tijd jaarlijks geldende en uitreikende is Willem Borchmans, ut dicebant (zoals ze zeiden).
En de andere deelslieden allen bovengenoemd hebben elk in de naam en in de kwaliteit als boven op de voors. erfpacht van twaalf lopen rogge voors. vertegen ten behoeve van Heijliger voors. als man en momber van zijn huisvrouw voors., samen ook op de voorschreven schepenbrieven en alle andere brieven en voorwaarden, daarvan mentie makende en gewag doende, en op al het recht hun enigszins etc. ut supra (als boven), gelovende ook op alle manieren ut supra (als boven), met condities en voorwaarden ook op alle wijzen als boven etc.
Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1556, februari 11 n.st. - R 301/96v-97r
Hiertegen is aan Jan onmondige zoon van Cornelis Gherit Emmen ten deel gevallen een jaarlijkse en erfelijke pacht van n mud rogge, te vergelden ieder jaar op sint Jan Baptist dag uit en van een huis en hof met zijn grond en toebehoren, gelegen in de parochie van Ghestel ter plaatse genaamd Heijnsen tussen:
erfenis van Ermgaerd huisvrouw van Reijner Molders een zijde
erfenis van het Gasthuis van den Bosch ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Henrick Goetstouwen ander einde.
Welke pacht voors. eertijds Jan zoon van wijlen Jan Lodens geloofd heeft gehad aan Peter zoon van wijlen Jan sBrouwers, te vergelden elk jaar op sint Jans Baptistdag uit en van het huis en de hof met zijn grond en toebehoren voors., hem door de voors. Peter ten pacht uitgegeven, zoals dat in schepenbrieven van Ghestel bij Oisterwijk, daar op gemaakt, meer volkomen is be begrepen en welke erfpacht voors. Willem Peter sBrouwers erfelijk aangekomen en verstorven was van de voors. Peter, zijn vader, eensdeels en welke hij deels met overgeven erfelijk verkregen had van Jan Jans vande Vloet als man en momber van Lijsbet zijn vrouw, dochter van wijlen Peter sBrouwers voorschr. zoals dat ook in schepenbrieven van Gestel scheen begrepen te zijn. En van de voors. Willem Peter sBrouwers is deze erfpacht voors. verstorven en gedevolueerd op de deelslieden voornoemd en waarvan nu ter tijd geldende en uitreikende is Jan Lambrecht Nijsz van Gestel ut dicebant (zoals ze zeiden).
De andere deelslieden allen bovengenoemd hebben elk in de naam en in de kwaliteit als boven op de voors. erfpacht van dat mud rogge erfelijk vertegen ten behoeve van Jan onmondige zoon van Cornelis Gherit Emmen voornoemd, samen ook op de voors. schepenbrieven en alle andere brieven en voorwaarden, die daarvan mentie maken en gewag doen, en op al het recht hun enigszins daarin toebehorende etc. ut supra (als boven), gelovende ook op alle manieren ut supra (als boven), met condities en voorwaarden ook op de wijze als voor
Datum et scabini Ut supra. (datum en schepenen als boven).

1556, 20 april - R 301/2v-3r
ante pascha (voor pasen)
dit is foutief moet zijn: post pascha, na pasen.
Adriaen zoon van wijlen Jan van Ghestel legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Herman Cornelis Hermans en aan Pauwels Laureijs Aerdt Lensen met afgaan en vertijen etc. een stuk erf in akkerland en weide liggende, hem toebehorende, in alle grootte als dat gelegen is in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) die Hoeven tussen:
erfenis van het Convent van Tongerloe, waar een gemeijne waterlaat doorloopt een zijde
erfenis van Aerdt Jan Veramelvoirt en van de abt van Tongerloe ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Jan Jan Sijmons de jonge ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito dempto (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk behalve) dat Herman en Pauwels verkopers voors. daaruit moeten gelden drie en twintig lopen rogge erfpacht te betalen aan Claeus Henrick van Ghierl, anderhalve stuiver grondcijns te betalen aan de erfgenamen van Jacob Emmen in Oisterwijk op sint Thomaesdag en 'sHeren schouwen van de voors waterlaat moeten ze onderhouden naar oude gewoonte en ook dat ze moeten laten wegen de erfenis van Jan Jan Sijmons de jonge voornoemd, die aan een einde is gelegen, in zoverre men schuldig is dat daarover te laten wegen en anders niet. Adriaen koper voornoemd heeft verder beloofd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors. altijd vast en stendig etc. en alle andere kommer en calangies, daar meer op komende, allemaal voor hem af te doen.
Datum den XXen aprilis ante pascha (moet zijn post pascha), scabini Meijnaerts, Ghierl et Ghijben
(Datum de 20e april voor pasen (moet zijn na pasen), schepenen Meijnaerts, Ghierl en Ghijben).
Duplicatur si opus sit ambo (Wordt gedupliceerd indien nodig voor beiden).
In margine: Pauwels Laureijs Aert Lenssen heeft deze koop aan Herman alleen overgelaten en heeft dat opgedragen en daarop vertegen ten behoeve van Herman voors. Datum de 21e december anno '60 schepenen Ghierl en Ghijben.

1556, juni 10 - R 302/11r
Jan zoon van wijlen Claes Steven Reijnen legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Willem zoon van wijlen Wouter van Baest met afgaan etc. de helft hem toebehorende in een stuk beemd, het gehele stuk beemd groot ca zes lopensaet gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) int Reck aldaar tussen:
die landtscheijdinge des landts van Breda en Tilburg een zijde
de Aert van Lichtenbergh ander zijde
erfenis van de kinderen van Willem Veramelvoirt een einde
erfenis van Corneliske weduwe van Cornelis Cornelis Daniels met haar kinderen ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdagen, afgaan etc. en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen, behalve dat Willem koper voors. 'sHeren schouwen van de Broecksloot aldaar lopende moet onderhouden naar oude gewoonte. Datum et scabini ut supra. (Datum en schepenen als boven).

1557, mei 17 - R 303/6v
Dionijs zoon van wijlen Jan Reijnkens heeft geboden zijn blijkende penningen, waarvan hij verklaarde, dat het zijn eigenste waren, te weten godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdpenningen, om te lossen en te kwijten met recht van naarderschap alzulke helft in een stuk beemd, dat Jan zoon van wijlen Claes Steven Reijnen verkocht en gevest had aan Willem zoon van wijlen Wouter van Baest, het gehele stuk beemd voors groot ca zes lopensaet, gelegen in de parochie van Tilburg ad locum dictum (ter plaatse genaamd) in het Reck, aldaar tussen:
de Landscheiding van het land van Breda en Tilburg een zijde
de Aerdt van Lichtenberch ander zijde
erfenis van de kinderen van Willem Veramelvoirt een einde
erfenis van Corneliske weduwe van Cornelis Cornelis Daniels met haar kinderen ander einde,
zoals dat in schepenbrieven van Tilburg, daarop gemaakt, meer volkomen is begrepen. Verder heeft Dionijs voors aangeboden en beloofd alles daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege schuldig is te doen, tot alle tijd als hij het van rechtswege schuldig zal zijn te doen.
Datum de 17e mei, schepebnen Meijnaerts, Ghierl en Ghijben.

1558, maart 2 n.st. - R 303/58r-58v
Cornelis en Gherit, gebroeders, zonen van wijlen Willem Jan Veramelvoirt, Jan zoon van wijlen Gherit de Bont als man en momber van Jenneke suae uxoris (zijn huisvrouw) en Denijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien als man en momber van Adriana suae uxoris (zijn huisvrouw, dochters van wijlen Willem Jan veramelvoirt voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgeveven) aan Jan de Vet Jans zoone, met afgaan en vertijen etc, al alzulk vijfde deel zoals dat hun aangekomen en verstorven is van wijlen Peter, hun broer en zwager, zoon van wijlen Willem Jan Veramelvoirt voors in een stuk land in alle grootte zoals dat stuk land voors gelegen is in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hasselt in die Langhstraet aldaar tussen: erfenis van Jan Cornelis de Beer een zijde
erfenis van dezelfde Jan voors en van Gherit Adriaen Meeus ander zijde
de voors Langhstraet een einde
erfenis van Michiel Gherit Jan Wouters met zijn kinderen ander einde,
ut dicebant et promiserunt warandiam more solito (zoals ze zeiden en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan en vertijen voors altijd vast en stendig te houden etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 2e maart, schepenen Meijnaerts en Ghierl.

1558, maart 2 n.st. - R 303/58v
Dezelfde Cornelis en Gherit, gebroeders voornoemd, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan Jan de Vet voornoemd, de ene helft van het vijfde deel voors en aan Dionijs zoon van wijlen Henrick Wouter Marien, hun zwagers, een heel vijfde deel en de andere helft van een vijfdedeel voors, met afgaan en vertijen, het vijfde deel hen toebehorende in een stuk land pro ut supra in precedentibus literis (zoals boven in voorgaande brief) et promiserunt warandiam more solito (en ze hebben beloofd te waren zoals gebruikelijk) en dit verkopen, overgeven etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra. Duplicatur pro Johanne et Dionijsio emptoribus.
(datum en schepenen als boven. Er moet een copie gemaakt worden voor Jan en Dionijs kopers).

1558, april 1 voor pasen n.st. - R 303/78v
Jan Anthonis Jan Smolders heeft beloofd als principaal schuldenaar te gelden, te geven en goed te betalen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijfentwintig stuivers, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een stuk land, toebehorende aan de voors Jan Anthoniszoon, groot ca 6 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven buijten den Dreijboom, aldaar tussen:
de gemeijnt van Tilborch een zijde
en ook aan een einde
erfenis van de Prelaat van Tongerloe en de erfenis van Jan Meeus Vermee ander zijde
erfenis van de Prelaat van Tongerloe voors ander einde
ut dicebat et promisit desuper warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft bovendien beloofd te waren zoals gebruikelijk) en het voors stuk land altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum prima aprilis ante pascha, scabini (datum de eerste april voor pasen, schepenen) Berijs en Ghijben.

1558, paril 1 n.st. - R 303/78v
Te mogen lossen ten schoonste altijd met Lichtmis met vijftig karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld dat nu gevalueerd is voor elke karolus gulden voors te rekenen, simul cum censu anni redemptionis et arrestadiis (samen met de jaarcijns en alle achterstand) behalve dat Jan Anthoniszoon en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dit met sint Jansmis tevoren op te zeggen etc.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1559, februari 13 n.st. - R 304/45v-46r
Jan zoon van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons heeft gelofte gedaan als principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Cornelia weduwe van Jan Aerdt Jacops, voor haar in recht van vruchtgebruik maar voor haar kinderen blijft het erfrecht daarvan, een jaarlijkse en erfelijke cijns van zeven en een halve karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gangbaar geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer vijf lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven aldaar tussen:
erfenis van Aerdt Jan Veramelvoirt een zijde
erfenis van de Prelaat van Tongerloe ander zijde
en ook aan een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit en van een stuk land gelegen in de parochie en ter plaatse voors, groot ongeveer vier lopensaaet, gelegen aldaar tussen:
erfenis van de Prelaat en van het Convent van Tongerloe voors beide zijden
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Herman Cornelis Hermans ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors onderpanden altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 13e februari, schepenen Berijs en Wit.
In margine gelost ergo vacat (Gelost dus vervallen).

1559, februari 13 n.st. - R 304/45v-46r
Jan zoon van Jan zoon van wijlen Jan Sijmons heeft gelofte gedaan als principaal schuldenaar te gelden, te geven en wel te betalen aan Cornelia weduwe van Jan Aerdt Jacops, voor haar in recht van vruchtgebruik maar voor haar kinderen blijft het erfrecht daarvan, een jaarlijkse en erfelijke cijns van zeven en een halve karolus gulden, twintig stuivers of de waarde daarvan in ander goed gangbaar geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis uit en van een huis, hof, schuur met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer vijf lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ad locum dictum (ter plaatse genaamd) aen die Hoeven aldaar tussen:
erfenis van Aerdt Jan Veramelvoirt een zijde
erfenis van de Prelaat van Tongerloe ander zijde
en ook aan een einde
de gemeijn straat ander einde.
Nog uit en van een stuk land gelegen in de parochie en ter plaatse voors, groot ongeveer vier lopensaaet, gelegen aldaar tussen:
erfenis van de Prelaat en van het Convent van Tongerloe voors beide zijden
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Herman Cornelis Hermans ander einde
ut dicebat et promisit warandiam more solito (zoals hij zeide en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors onderpanden altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en alle kommer en calangies daarop komende allemaal voor hem af te doen.
Datum de 13e februari, schepenen Berijs en Wit.
In margine gelost ergo vacat (Gelost dus vervallen).

1560, februari 28 n.st. - R 305/71v-72r
Peter zoon van wijlen Gerijt Jan Peter Gijben voor hemzelf en Adriaen zoon van wijlen Jan Peter Gijben als momber van Cornelis, Pauwels en Catherina, broers en zuster, minderjarige kinderen van Gerijt Jan Peter Gijben voornoemd, daar de voors Adriaen zich als momber sterk voor maakte en gelofte deed, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Jan zoon van wijlen Gerijt Jan Peter Gijben, hun broer, simul cum dictis literis et jure (samen met de genoemde brieven en het recht), met afgaan en vertijen etc, vier vijfde deel aan de voors Peter en zijn broers en zuster samen toebehorende in een huis, hof, schop met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer 3 lopensaeat en 8 roeden, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aende Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van Berijs Peter Berijs een zijde
erfenis van Jan Meeus Vermee ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Jan Wouter Jans een einde
voor aan de gemeijn straat ander eind.
En nog in ongeveer 2 lopensaet en 6 roeden land gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
erfenis van Jan Meeus Vermee voornoemd een zijde
erfenis van Jenneke weduwe van Marten Adriaens cum pueris (met haar kinderen) ander zijde
een gemeijne waterlaat aldaar lopende een einde
erfenis van Henrick Appels ander einde
zoals zij zeiden en welke voors vier vijfde delen in het huis, hof, schop en erfenis daaraan liggende en het stuk land voornoemd aan dezelfde Peter en zijn broers en zusters toegekomen en verstorven was van Gerijt hun vader en wat deze in een koop erfelijk gekocht en verkregen had van Cornelis Jans Veramelvoirt pro ut in literis de (zoals in brieven van) Tilborch.
De voornoemde Peter [beloofde] op hemzelf en op al zijn goederen en de voors Adriaen als momber op verbintenis van de goederen van de voors minderjarige kinderen, hebbende en verkrjgende, dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en in de naam als voor te doen houden zonder etc en alle kommer en calangies vanwege de voors Peter en zijn broers en zuster daarop komende allemaal af te doen behalve dat Jan koper voors daaruit moet blijven gelden, te weten uit de stede, het deel van de verkopers in een half blanck per jaar gewincijns te betalen aan de erfgenamen van Lucas van Amerzoijen en uit de 2 lopensaet mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan enkelen in den Bosch en aldaar te leveren en verder moet hij 'sHeren schouwen van de waterlaten aan beide erfenissen onderhouden naar oude gewoonte, zonder arglist.
Datum ut supra scabini (datum als boven, schepenen) Meijnaerts en Berijs.

1560, april 9 n.st. - R 305/88r-88v
Berthout zoon van wijlen Jaspar Backx als man en momber van .....[niet ingevuld] dochter van wijlen ........ [niet ingevuld] legitime et hereditarie supportavit (heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) aan zijn wettige kinderen met afgaan en vertijen etc, het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik, dat hij had en bezat en alle goederen zowel huis, hof en land, zand, weide en heide, waar en tussen wie deze goederen gelegen zijn ut dicebat (zoals hij zeide), belovende als principaal schuldenaar super se et bona sua (op zich en zijn goederen) etc dit overgeven, opdragen, afgaan en vertijen etc van vanwege vruchtgebruik daar nooit meer aanspraak op te maken noch te laten maken, voor geen enkele rechtbank, geestelijk noch wereldlijk, en alle kommer en calangie daar van zijnentwege op komende allemaal af te doen.
Toen dit alzo gedaan was zijn gestaan voor schepenen ondergeschreven Jaspar en Zeger, gebroeders, Gherijt zoon van wijlen Gherit Wijten als man en momber van Heijlwich diens huisvrouw en Aert Jan Smolders als man en momber van Jenneke diens huisvrouw, voor henzelf, ook vervangende Anna en Anna, gezusters, echter tegenwoordig staande, allen kinderen van Berthout zoon van wijlen Jaspar Backx voors, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Laureijs zoon van wijlen Aert Leijten, met afgaan en vertijen etc, een huis, hof met de grond en erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, groot ongeveer vijf lopensaet min 6 roede, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd op het einde van de Hoevel in de Koestraet tussen:
erfenis van het Godshuis van Tongerloe een zijde
erfenis van Berthout Jaspar Backx voornoemd ander zijde
erfenis van Herman Wouter Willems een einde
de Koestraet ander einde
zoals ze zeiden.
De verkopers voornoemd en met hen Berthout hun vader en schoonvader hebben beloofd super se et bona sua etc warandiam more solito (op zich en hun goederen etc te waren zoals gebruikelijk) behalve dat Laureijs koper voornoemd hieruit moet blijven gelden acht lopen roge per jaar erfpacht te betalen aan Aert Veramelvoirt; nog twee tuijn per jaar gewincijns te betalen aan de heer van Tilborch en hij moet onderhouden de schouw van de waterlaat volgens oude gewoonte. De verkopers hebben verder beloofd onder de verbintenis en op de manier als voornoemd dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle andere kommer en calangies die daar meer op komen elk van zijnentwege allemaal voor hem af te doen.
Datum de 9e april '59 o.st., schepenen Meijnaerts en Reijnbouts

1560, mei 31 - R 306/9v
Bastiaen zoon van wijlen Claes Willems als man en momber van Beatris zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Peter van Spaendonq heeft wettelijk verkocht en als een principaal schuldenaar wederom beloofd te gelden te geven en wel te betalen aan Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt een jaarlijkse en erfelijke pacht van zeventien lopen rogge, elk jaar te vergelden op Onze Lieve Vrouwedag Lichtmis en voor de eerste termijn met Lichtmis a.s. uit en van een stuk zaailand, groot ongeveer drie en een halve lopensaet, gelegen in de parochie van Tijlborch ter plaatse genaamd de Schijve bij 't Hagelcruijs, aldaar tussen:
erfenis van Henrick van Spaendonq een zijde
erfenis van Peter Willems ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Henrick de Wijse een einde
erfenis van de kerk van Tijlborch ander einde
zoals hij zeide et promisit warandiam more solito (en hij heeft beloofd te waren zoals gebruikelijk) en de voors onderpanden altijd goed, zeker genoeg en waardevast te maken etc en kommer en calangies daarin zijnde allemaal voor hem af te doen.
Datum de 31e mei, schepenen Meijnaerts en Ghierll.

1560, mei 31 - R 306/9v-10r
Te mogen lossen niet eerder dan na de dood van Jan zoon van wijlen Cornelis Veramelvoirt voors en Johanna zijn huisvrouw en daarna ten schoonste altijd met Lichtmis met acht en vijftig Karolus gulden, 20 st of de waarde daarvan in ander goed gevalueerd geld voor elke karolus gulden voors te rekenen, samen met de jaarpacht en alle achterstallige betaling, die alsdan ten achter en onbetaald staat, behalve dat Bastiaen voornoemd en zijn nakomelingen gehouden zullen zijn dat met sint Jansmis tevoren op te zeggen en wettelijk te verkondigen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1561, januari 24 n.st. - R 306/57r
Herman zoon van wijlen Cornelis Gerijt Hermans legitime et herditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven aan Anthonis zoon van wijlen Laureijs Jan Berthouts, met afgaan en vertijen etc, een stuk erfenis in akkerland en weide liggende, groot ongeveer zeven lopensaet en zeven roeden min een vierde roede, gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd aende Hoeven, aldaar tussen:
erfenis van het Convent van Tongerloe, waar evenwel een gemeijne waterlaat tussen door loopt een zijde
erfenis van Aert Jan Veramelvoirt en van de Abt van Tongerloe ander zijde
de gemeijn straat een einde
erfenis van Jan Jan Sijmons de Jomge ander einde
zoals hij zeide. Et promisit warandiam more solito dempto (en hij heeft beloofd te waarborgen zoals gebruikelijk behalve) dat Anthonis koper voors hieruit moet blijven gelden 23 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan Claes Henrick van Ghierll, 1 stuiver grondcijns te betalen in Oisterwijck op sint Thomaesdag aan de erfgenamen van wijlen Jacop Emmen en hij moet sHeren schouwen van de voors waterlaat onderhouden naar oude gewoonte en ook moet hij laten wegen de erfenis van Jan Jan Sijmons voornoemd gelegen aan het ene einde in zoverre met daaarover schuldig is te laten wegen en anders niet. De verkoper voornoemd heeft verder beloofd dit verkopen, overgeven, opdragen etc en alle andere kommer en calangie daar meer op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1561, februari 4 n.st. - R 306/67r-68r
Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Sib zoon van wijlen Jan Anthonis en Willem zoon van wijlen Gerijt Zibben als man en momber van Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Anthonis voornoemd en ze hebben van de erfelijke goederen, hun gezamelijk van Jan Anthonis hun vader schoonvader voornoemd aangekomen en bestorven. een zekere erfdeling en erfscheiding gedaan en gemaakt zoals hierna volgt.
Tengevolge hiervan is aan de voornoemde Sib ten deel gevallen een stuk erfenis zijnde de helft van de aanstede daar wijlen Jan Anthonis toen hij leefde placht te wonen, in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd de Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van Laureijs Henrick Zwijssen een zijde
erfenis van Willem Gerijt Zibben, dat hiervan afgedeeld en afgepaald is ander zijde
de gemeijn straat een einde
scherp uitlopende ander einde.
Nog de helft in een akkerland genaamd die Avenbraeck gelegen bij de Berckdijck in de Schijve, aldaar tussen:
erfenis van Willem voors, dat hiervan afgedeeld en afgepaald is een zijde
erfenis van Bastiaen Joist Berijs ander zijde
erfenis van Willem voors, hem tevoren al toebehorende een einde
erfenis van Sijmon Peter Swagemakers ander einde.
Nog een stukje land gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd Corvel, aldaar bij de Moelen tussen:
erfenis van Henrick Jan Swagemakers een zijde
erfenis van het kind van Jan Dionijs Mutsairts ander zijde
erfenis des Heijligen Geests van Tilborch een einde
een gemeijne Kerckwech ander eijnde.
En nog 6 lopensaet uit 10 lopensaet beemd gelegen in de Ghilze Vucht, aldaar tussen:
erfenis van Laureijs van Gorp met meer anderen een zijde
erfenis van de erfgenamen van Wouter Gerijts uit Riel ander zijde
erfenis van Willem voors te weten die 4 lopensaet een einde
erfenis van Jan Peter Cleijs ander zijde.
Nog hiertoe 3 karolus gulden per jaar erfcijns op de erfenis van Jan Peters op Broeckhoven, ter kwijting staande met 50 karolus gulden en nog 30 stuivers per jaar loscijns die Marike weduwe van Meeus Peter Driess uit haar erven uitreikende is, ter kwijting staande met 24 karolus gulden. Nog 12 lopen rogge per jaar lospacht, die Gerijt Thonis Jan Adriaen Smoelders uitreikende is, ter kwijting staande met 32 karolus gulden en nog een half mud rogge per jaar lospacht, die Cornelis Gerijt Smoelders uitreikende is, te los staande met 25 karolus gulden, alles volgens inhoud der losbrieven, die daarvan zijn, zoals zij zeiden.
Op al deze erfenissen, losrenten en lospachten voornoemd de voors Willem Gerijt Sibben als man en momber van Heijlwich zijn huisvrouw voornoemd vertegen heeft ten behoeve van Sib zijn zwager voornoemd met overgeven en afgaan zoals dat daartoe behoort, belovende op zichzelf en op al zijn goederen, die hij nu heeft en nog namaals hebben en verkijgen zal mogen, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en stendig te houden en in zijn naam te laten houden etc en alle kommer en calangie van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen met voorwaarden daarbij, dat als er voor de voornoemde deelslieden van beide zijden op hun deel enige andere kommer of last met recht zou komen dan hun hier is benoemd, dat zij die last en kommer als die komt elkaar zullen helpen dragen en betalen, wat zij elkaar aan beide zijden zo ook beloofd hebben op verbintenis als voor zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als boven).

1561, februari 4 n.st. - R 306/68r-68v
Hiertegen is aan Willem zoon van wijlen Gerijt Zibben ten deel gevallen een huis, hof, schop met de grond en de helft van de erfenis daaraan liggende en daartoe behorende, daar wijlen Jan Anthonis in te wonen placht tijdens zijn leven, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd den Berckdijck, aldaar tussen:
erfenis van Wouter Adriaen Geenen een zijde
erfenis van Sib voors, dat hiervan afgedeeld en afgepaald is ander zijde
erfenis van de erfgenamen van wijlen Laureijs Henrick Zwijssen een einde
voor aan de gemeijn straat ander einde.
Nog de helft in een akkerland genaamd die Avenbraeck bij de Berkcdijck in de Schijve, gelegen tussen:
erfenis van Sib voors, dat de andere helft is een zijde
erfenis van Willem voornoemd, hem tevoren toebehorende ander zijde en een einde
efenis van Sijmon Peter Swagemakers ander einde.
Nog vier lopensaet uit 10 lopensaet beemd gelegen in de Ghilze Vucht, aldaar tussen:
erfgenamen van Wouter Gerijts in Riel een zijde
erfenis van Laureijs van Gorp met meer anderen ander zijde
erfenis van Henrick Cornelis Appels een einde
erfenis van Sib zijn zwager, dat hiervan afgedeeld en gepaald is ander einde.
Nog 2 lopensaet beemd gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd `t Houtlaer, aldaar tussen:
erfenis van Peter Gerijt Adriaens een zijde
erfenis van Adriaen Dionijs Meijnaerts ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Laureijs Henrick Zwisen een einde
erfenis van Jan Cornelis Veramelvoirt ander einde.
Nog hiertoe 6 karolus gulden per jaar loscijns, die de voors Willem tot nu toe uitreikte uit zijn stede, die hem tevoren toebehoorde, die ter kwijting staan met honderd karolus gulden. Nog 35 stuivers per jaar loscijns, die Jacop Willem Dionijs uit zekere erfenissen van hem uitreikt, te los staande met 38 karolus gulden. En nog 10 stuivers per jaar loscijns op de erfenissen van Thonis Jan Verbunt en zijn kinderen, ter kwijting staande met 10 karolus gulden, alles nog volgens inhoud van de losbrieven, die daarvan zijn zoals ze zeiden.
Op welke stede te weten huis, hof, schop met de grond en andere erfenissen en cijnsen voornoemd de voors Sib vertegen heeft ten behoeve van Willem zijn zwager voornoemd met overgeven en afgaan, zoals dat behoort. Hij beloofde op zichzelf en op al zijn goederen, die hij nu heeft en nog later zal mogen hebben en verkrijgen, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en etc en alle kommer en calangies van zijnentwege daarop komende allemaal af te doen, behalve dat Willem voornoemd hieruit moet blijven gelden te weten uit de voors stede een half mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Laureijs Henrick Zwijsen en nog vier thuijn per jaar gewincijns te betalen aan Dierck Borchgrave en uit de voors 4 lopensaet beemd in de Ghilze Vucht een halve braspenning in Ghilze te betalen. Welke pacht en cijnsen de voornoemde Willem zoon van wijlen Gerijt Sibben zo moet gelden en betalen en ook beloofd heeft zo te gelden en te betalen ter plaatse en termijn daartoe gezet en bepaald, dat er voor Sib zijn tegendeelsman daarvan nooit meer hinder, kommer noch last van zal komen, daarvoor al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, verbindende. Met voorwaarden hierbij, dat als er voor de voornoemde deelslieden aan beide zijden op hun deel met recht enige andere kommer of last zou komen, dan hem hier benoemd is, dat zij die last of kommer als die komt elkaar zullen helpen dragen en betalen, wat ze elkaar van beide zijden alzo op verbintenis als voor beloofd hebben, zonder arglist,
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1562, februari 20 n.st. - R 307/69r
Willem zoon van wijlen Gerit Sibben als man en momber van Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Jan Thonis Diercx, legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) aan Cornelis zoon van wijlen Jan van Raeck, met afgaan en vertijen etc, de helft hem toebehorende in 4 lopensaet beemd, gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd het Hautlaer, aldaar tussen:
erfenis van Adriaen Dionijs Meijnairts een zijde
erfenis van Jacop Willem Denijs cum aliis (met anderen ander zijde
erfenis van de erfgenamen van Laureijs Zwisen een einde
erfenis van Jan Veramelvoert ander einde
zoals hij zeide. Warandiam more solito ([hij heeft beloofd] te waren zoalsa gebruikelijk en dit verkopen, overgeven, opdragen, afgaan etc en alle kommer en calangie daar op komende allemaal voor hem af te doen.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1563, februari 8 n.st. - R 308/64v-66r
Bekend zij aan eenieder, dat gekomen en gestaan zijn geweest voor schepenen ondergeschreven Michiel zoon van Willem Willem Laureijs Anssems, door deze Willem en uit wijlen Aleijd diens huisvrouw, dochter van wijlen Mathijs Henrick Beerthen samen verwekt en verkregen, voor de ene helft, Willem zoon van wijlen Mathijs Willem Willem Laureijs Anssems voornoemd en dezelfde Michiel nog en met hem Willem Joost Berijs als door de heer aangestelde momber en toeziener van Jan, Berijs, Peter, Joost, Adriaen en Cornelia, broers en zuster, onmondige en minderjarige kinderen van wijlen Mathijs zoon van Willem Willem Laureijs Anssems voornoemd, daar de momber en toeziener voors zich sterk voor maakten en gelofte deden, voor de andere helft en ze hebben van de erfelijke goederen hun van Aleijd hun moeder en grootmoeder aangekomen en bestorven zijnde en waarin Willem hun vader en grootvader voornoemd heden ten dage van het vruchtgebruik en al het recht vanwege vruchtgebruik is afgegaan, een zekere erfscheiding en erfdeling gedaan en gemaakt op de manier hierna volgende.
Omwille van deze erfscheiding en erfdeling zal Michiel voors hebben, houden en erfelijk voor zijn deel bezitten de oude stede, te weten huis, hof, schuur, schop, schaapskooi, bakhuis met de grond en erfenis in weide daaraan liggende en daartoe behorende, samen groot ongeveer 17 lopensaet, gelegen in de parochie van Tilborch ter plaatse genaamd aen de Broeckzijde, aldaar tussen:
erfenis aan de kinderen van wijlen Mathijs zijn broer
ten deel gevallen een zijde
en met meer anderen ook ander zijde
erfenis van meester Franchois van Hanenberch een einde
voor aan de Malstraet ander einde;
nog een stuk land genaamd den Hoeffacker, het Stoppelvelt en die Drije Lopensaet samen groot ongeveer 27 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, aldaar tussen:
erfenis van meester Franchois van Hanenberch voornoemd beide zijden
erfenis van het kind van wijlen Jan Dionijs Mutsairts een einde
de voors stede ander einde;
nog de helft in een stuk land genaamd de Malacker, het geheel groot ongeveer 9 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors tussen:
erfenis van Jonkheer IJsbrand van Merode een zijde
erfenis van meester Franchois voors ander zijde
erfenis van de kinderen van Mathijs zijn broer, dat hiervan en tegen gedeeld en afgepaald is een einde
de Malstraet ander einde;
nog een stuk land groot 2 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors genaamd de Nouwelijn tussen:
erfenis van mr Franchois van Hanenberch voornoemd een zijde en beide einden
erfenis van de kinderen van Mathijs zijn broer, dat hiervan
afgedeeld is ander zijde;
nog een stuk beemd, groot ongeveer 1 bunder, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, genaamd Smeijerman, tussen:
erfenis van Elizabeth weduwe van Anthonis Dionijs Meijnairts een zijde
het andere erf van de voor Michiel, daar zijn stede op staat ander zijde
erfenis van de kinderen van Mathijs zijn broer een einde
efenis van mr Goeswijn vander Stegen ander einde;
nog een stuk beemd groot ongeveer 2 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, genaamd Peter Meeus Beempt, tussen:
erfenis van de voors mr Goeswijn vander Stegen een zijde en een einde
erfenis van de erfgenamen van mr Henrick Zwijssen ander zijde
erfenis van de kindern van Mathijs zijn broer voors ander einde;
nog een stuk beemd groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen in de parochie voors ter plaatse genaamd bij Maesdijck, aldaar tussen:
erfenis van Lenairt Adriaen Mutsairts een zijde
erfenis van de erfgenamen van Dionijs Crillairts ander zijde
de lopende stroom genaamd de Leije een einde
de gemeijnte van Tilborch ander einde;
Nog de helft onbedeeld in een stuk heiveld groot ongeveer 13 lopensaet gelegen in de parochie en ter plaatse laatstvoorleden, aldaar tussen:
erfenis van Lenairt Adriaen Mutsairts voornoemd een zijde
erfenis van de erfgenamen van Michiel Otten met meer anderen ander zijde
de lopende stroom genaamd de Leije een einde
erfenis van Goijairt Jan Michiels cum aliis (met anderen) ander einde
en hiertoe nog de helft bedeeld in een stuk heiveld, het gehele stuk groot ongeveer 25 lopensaet, gelegen in de parochie en ter plaatse voors, genaamd Dierck Backs Heiveld, aldaar tussen:
erfenis van de kinderen van Mathijs zijn broer, dat het andere deel is een zijde
de gemeijnt van Tilborch ander zijde en een einde
erfenis van Cornelia weduwe van Cornelis Cornelis Daniels cum pueris (met haar kinderen) ander zijde
zoals zij zeiden.
Op welke stede met de andere erfenissen voornoemd de voors Willem voor hemzelf en de momber en toeziener uit de naam van de voors onmondige kinderen vertegen hebben ten behoeve van Michiel voornoemd, met overgeven en afgaan, op de manier die daartoe gewoonte is, terwijl de voors Willem beloofde op hemzelf en op al zijn goederen en de voornoemde momber en toeziener op verbintenis van de goederen van de onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en afgaan voors altijd vast en stendig te houden en elk in de naam als voor te laten houden zonder enig wederzeggen en alle kommer en calangie vanwege de voors Willem en de voornoemde momber en toeziener vanwege de onmondige kinderen daarop komende allemaal af te doen behalve dat Michiel voors hieruit moet gelden twee derde delen in een mud rogge per jaar erpacht te betalen aan de Taeffelen des Heijligen Geests binnen Oisterwijck; nog een mud rogge per jaar erfpacht te betalen aan Jan Cornelis Veramelvoirt en 12 lopen rogge per jaar erfpacht te betalen aan Frans Brouwers; nog zes karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan het Gilde van Sint Peters Altaar in de kerck van Tilborch, ter kwijting staande met honderd en negen karolus gulden; nog twee karolus gulden per jaar loscijns te betalen aan de erfgenamen van Anthonis Dionijs Meijnairts ter kwijting staande met 45 karolus gulden; nog 92 stuiver per jaar loscijns te betalen aan Jacop Jan Corstkens ter kwijting staande met 70 karolus gulden; nog twee karolus gulden per jaar te betalen aan Thonis Goiairts ter kwijting staande met 33 karolus gulden; nog 2 karolus gulden per jaar te betalen aan Jan Gerit Bastiaens, ter kwijting staande met 40 karolus gulden, alles volgens inhoud en begrip van de losbrieven die daarvan zijn, nog de helft in 8 stuivers, 1 ort per jaar gewincijns uit de voors stede te betalen aan de Heer van Tilborch en daartoe nog 1 stuiver ongeveer gewincijns aan dezelfde heer van Tilborch te betalen uit de beemd aan Maesdijck. Daarbij moet hij nog alle schouwen en waterlaten onderhouden zoals men die schuldig is en behoort te onderhouden.
Welke pachten en cijnsen de voors Michiel zo moet gelden, betalen en ook aflossen en beloofd heeft zo te gelden te betalen en ook af te lossen ten dage en termijne daartoe staande en bepaald, dat er vopor de kinderen vcan Mathijs zijn broer voors nooit meer hinder, kommer noch last van komen zal, daarvoor zichzelf en al zijn goederen verbindende, hebbende en verkrijgende, met conditie en voorwaarde hierbij dat als er voor de voornoemde deeldleiden van de ene of andere kant op hun deel met recht enige andere kommer of last zou komen dan hem benoemd is, dat zij die kommer, hinder en last als die komt elkaar zullen helpen dragen en betalen, wat zij elkaar zo op verbintenis als voor beloofd hebben, zonder arglist.
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).

1563, april 5 n.st. R308/91v-92r
Hiertegen zal Cornelis Cornelis sBeren voornoemd hebben, houden en erfelijk voor zijn portie bezitten een stuk beemd, groot ongeveer 6 lopensaet, gelegen binne de parochie van Ghils in het Land van Breda ter plaatse genaamd voorden Nijeuwen Sloot bij den Elsbeempt, aldaar tussen:
erfenis van Aert Jan Veramelvoert een zijde
erfenis van Henrick Appels ander zijde
erfenis van Henrick Wouter Adriaens een einde
erfenis van Aert Wouter Thonis ander einde;
hiertoe zal deze Cornelis nog hebben alle alzulke penningen bedragende 31 karolus gulden en 17 stuiver eenmaal, zoals Jan Peter Gerit Jan Maes Geenen met zekere schepen belofte van wijlen Gerit Reijnen zijn zwager voornoemd onder zich genomen had en nu met Lichtmis a.s. zullen inkomen en verschijnen en daartoe nog 21 karolus gulden eenmaal zoals Jan Wouter Willems van dezelfde Gerit Reijnen onder schepenbelofte onder zich genomen heeft en ook nu met Lichtmis a.s. vervallen en verschijnen zullen, zoals ze zeiden.
Op welk stuk beemd en de andere uitstaande penningen voornoemd zijn andere tegendeelslieden voors vertegen hebben met overgeven en afgaan op de manier die daartoe behoort en recht is, belovende op henzelf en op al hun goederen en de voors mombers en toezieners respectievelijk onder verbintenis der goederen van de voors onmondige kinderen, hebbende en verkrijgende, deze erfdeling en dit vertijen, overgeven en etc en alle kommer en etc, behalve dat de voornoemde Cornelis uit de voors beemd moet gelden een halve braspenning per jaar grondcijns te Ghils op Sint Maartensdag te betalen aan de Heer van Breda. Welke cijns de voors Cornelis alzo moet gelden en betalen ten dage voors dat er voor de andere zijn tegendeelslieden voornoemd nooit meer hinder, kommer noch last van komen zal, verbindende daarvoor zichzelf en al zijn goederen, hebbende en verkrijgende, met conditie en voorwaarde hierbij omnino ut supra (alles als voor).
Datum et scabini ut supra (datum en schepenen als voor).
Solvit (heeft betaald) 12 stuivers.