Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort

Rechterlijk Archief Moergestel, 1455 - 1537

Uittreksel Rechterlijk Archief Moergestel, inventarisnummer 283 - 285, 1455-1483. Voor het totaal, zie Regionaal Archief Tilburg.
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 2001.

N.B. een katern uit groter geheel - bovenaan rechter pagina's staat blz nummer. zwaar gerestaureerd


dat. ut supra] R. 283, 1v (97v)
Jan vander Amervort en hem ghelt?
mr Henric Beys vanwege mr Jan van Spul 4 Rgld en 4 peters op St Jan baptist voor 2 mud rogge die mr Jan heffende is uit
- de hoeve en woenstede toebehorende hr Jan van H…ban? ende dat heeft Jan voors. ghel. als laet


145. R. 283, 1v (97v)
Henric gheheyten Stoeps nat.z. w. hr Arnt Stoeps pbr.
- een stuk land den Hesselberch hem toebehorende 2 L inc par. Ghestel bij Oesterwijc aende Broexzide < erf Laureys Bolleken en Elizabet n.d. Arts Wouter Nouwen > erf Reyners Arts z. vande Woude ^ erf Peter Peter Brouwers zoen v erf Jan Willem Vos g..te zoen
aankomst Art z.w. Wouter Nouwen overgegeven heeft Willem zijn wittige zoen en gheloeft heeft te waeren en voorn. Willem overgegeven aan Henrick Scoeps voors.
en op welk stuk land Jan van Ghilse Willems zoen Ghijsbrecht Godevaerts zoon vander Berthen Wouter en Alijt krn Arts Wouter Nouwen zoen Henric Jans zoen vander Eyghen en Jan vader Amervoert helmeling vertegen tbv Henric Scoeps in sch. br. van Gestel [fol. 2 (98) bovenaan Cxxxv]
overgegeven aan Henric nat.z.w. Willem Vos vander Donck
- datum annLvi des sondags voir Servacij


1468 ? oktober 13 Mgt, R. 284, 15v
Laurens z.w. Jan Bolleken
- een stuxken lands hem als hij zeede toebehorende 1 L in par. Ghestel tpl. de Hovel < ^ erf Dirc van Son en Jan vande Amervoert > Gherit Lodewijcs v Ghielis Voskens en Gherit Loywycs en ? ….
vendt Gherit z.w. Meeus Goeyaerts vande ..hoven
sch. Borchmans en Laur. Korstiaens
waarna Gherit voors. aan Laur. voors. 10 1/2 peter
Jan z.w. Henric Goedewaren? …..
sch. God. van der Stegen .. Goestouwen et Laur. ….


1468 ? november 12 Mgt, R. 284, 18v
Cont sij enyghelijken want Aert z.w. Aerts Wevers wedn. Kathelinen sijns wijfs d.w. Jan Leiten alsulcke tocht in alle erfgoederen daar w. Katelinen in bestarf wettelijk overgegeven Aernden sinen wittigen sone Jan z.w. Stevens vander Amervoert man van Kathelinen Dirck z. Henrick ? Thijs man van Elysabeth drs Aert en w. Kathelinen voors. in sch. br. Ghestel daarom ssijn gestaan voor schepenen onderschreven Aert Jan en Dirck voors. delen
aan Aert
- een stuck beempde dat Goerken in Ghestel tpl. de Cattendonc < Willem Aerts [in marge - hierbij? dat Gasthuys vanden bosch] ^ gemeynt v Aa
- nog stuk beemd aldaar < Willem Aerts > Dirck Emsen ^ Hadewych Sleeuwen
- nog een stuck landts 4 L aldaar in de ackeren van Heynsen < > Jan vande Noert ^ Jans Jongen v erf Peter Emsen kynderen
- [marge doorgehaald - 1/2 beemd inden Inslach of daaromtrent daer Mathijs Emsen 1 L van is houdende < Claren vanden Bosch > erf Gerit Lodewijcx]
belast met daar Jan voors. [sic] uit geldende zal Gijsbrecht vander Beerthen 6 L rogge erfpacht en Jacop Rijtwene?? 2 L rogge erfpacht en den heer van de gronde 1 vlaams erfcijns
aan Jan voors
- een stuck lands 3 L ? in voorn. par. tpl. die Houtvoert < Hadewijch Eellens erve > erf ..? Jans van Blaerthem ^ gem. straat v Hadewijch Eelkens? voors.
- nog een stuck lands dat Hoge Lant 1 1/2 L < erf Hadewijch voors. > Duc? Emsen ^ erf Jan vande Velde v Godevaert Rosen
- nog een stuck lands 2 1/2 L in par. voors. tpl. Heynsen < Duts? Gherits > Jan Vrients ^ een weg v gent., dat Corftken? …
- nog een stuck beempts aldaar < de zusteren van den bosch > Peter Goeyaerts ^ sGasthuys vanden Bosch v Hadewijch Eelkens
belast met hr Florys Ghijsbrechts 1 mud rogge erfpacht en Hadewijch Eelkens 4 1/2 L rogge en de helft van 5 vierdelvat? half rogge half garst en die … van 2 hoenderen en een hoen Jan van Brecht
[in marge nog Jan als man van zijn wijf alle voorn. erven Jan ten deel gevallen behalve de 2 1/2 L land tot Heynsen vendt Peter nat.z. w. Jan van Brecht
sch. Laur. Korstiaens en Vos aLxxi 2 augustus
nog in marge Jan en Aert z.Aerts voors. geloven Peter voors. als dat hij die kinderen Jans voors. thun mondigheid gekomen doen vertijen en Jan belooft Aert dat die onghehouden za;l blijven]
[nog in marge bovenaan fol. 19(123) Peter voors. sup. Jan voors. 72 1/2 peter dat 1/3 in onser vrouwendagh purificatione en 2/3 Lichtmis daaraanvolgend? en 36 peters ]
aan Dirck als man sijns wijfs en zolang zijn huysvrouw inde menscheyt leven sal
- een huys hof en toebehoren in par. Ghestel [doorgehaald bij de kercke aldaar] ad locum dictum die Houtvoert < Hadewijch Eelkens > Jan Stevens ^ ge, . straat v Dirc Emsen
- nog een stuk land 2 L < erf Dirc Emsen voors. > erf Hadewijch voors.
- nog een stuck erfs tot weyen ligghende gelegen aldaar < > erf Hadewijchen voors. ^ gem. straat v erf Peter Goens?
- nog een stuck lants die Biekat aldaar < Jan Jongen > Jan Peter Aerts
- nog een stuck lants den Oestacker in par. voorn. < Willem Heylen > Gherit vanden Houtvoert
- nog een stuxken lands dat Elsackerken 1 vierdevatsaet aldaar < erf Kathelien vande Royen > erf Alyten Jan Hixpoers dochter
- nog een stuck lands aldaar < Dirc Emsen > de Heyligen Geest vanden Bosch
welke erven voorn. Kathelinen Gheertruit en Adriaen kynderen Elysabeth voors. en w. Jan van Blaerthem voors. na dood van Elysabeth voors. ten erfrecht zullen houden en besitten en Dirc ter tochte van sinen vrouw
belast met Jan van Brecht erfgen. 2 hoenderen erfcijns 2 L rogge en 1 1/2 L garst in den Voesthen? pacht en een butken? den persoon van Ghestel tot jaergetijde?
sch. Borchman en Robbrecht de Gheister datum xii november
[hieronder - Aert z. Aert Tijcwevers ….]


1471 april 22 Mgt, R. 284, 22(126)
[naast 15v]
Jan z.w. Jans Lauwen
- een stuck lands tot hem als hij zeede behorende 1 1/2 L in par. Ghestel < erf Gheertruden wede Zeghers van Bree > erf Henric Tielmans ^ Jan Voskens kynderen v erf Ghijb Goeyaerts
vendt Dircken z.w. Gherit vanden Amervoert
sch. Henric Goetstouwen en Adriaen Brievincx datum smaendags nae beloken paschen xxij aprilis
Dirck vorn. gelooft Jan voors. 1/2 mud rogge jeep op lichtmis uit voorn. stuk land en nog uit
- een stuk land 3 1/2 L in par. voorn. < erf Jutten Willems dochter van Haeren > Henric Nelmans en Claeus Jan Vostens? sone ^ erf Reynier? Aerts van de Wou v gem. weg
sch. als voor


1471 juni 20 Mgt, R. 284, 22v
Dirc z.w. Gherit vander Amervoert gelooft Aert z.w. Wouter Nouwen 30 L rogge jeep op Lichtmis uit
- huse en hove met toebehoren in par. Gestel tpl. die Broeckzijde < Henric Eyschen > gem. straat
zolang Aert leeft en ev. lossen met 30 peters en elke peter voor 18 sch.
sch. Jan vander Donc en Willem Borchman datum annLxx xx junij


1471 ? december 14 Mgt, R. 284, 24v
Hadewych wede Jans Leeuwen dochter w. Elias vande Houtvoert alsulcke tocht in alle goederen daar w. Jan die Leeuwe in bestarf en hierin wtgescheden 5 mud rogge alsmen deselve Hadewycghen tot Beeck gheldende is uit zekere onderpanden volgens sch.br. enhiertoe nog
- een stuck beempt gheheiten Adermans? beempt in Ghestel tpl. die Houtvoert
daar dieselve Hadewych hoer recht in behouden sal item nog hiertoe
- een stuck beempt dat Werdelken gelegen in een stede die Gierlen?
daer Hadewich voors. hoeren wil … noch hiertoe
- enen boer? 3 of 4 R hoefs met enen appelboem hoer leven in te wonen oft hier belieft
en behoudelijc dat Hadewych jaarlijks hoer leven lanck 1 R moers van 8 torven .. te mogen doen delven in de moer dat Henric den Wit in sinen deylbrieve toeghedeilt sal werden - supt Henric z.w. Jans Zwitten man van Elysabetthen sijns wijfs Peter nat.z. q. Jans van Brecht man van Luytgaerden sijns wijfs dochteren derselver Hadewychen en w. Jans Leeuwen voors.
sch. Henric Goestouwen en Laureis Korstiaens
qufactHenric en Peter vors. hebben onder hen een erfdeling gemaakt hen na dood w. Jans Leeuwen hoers vaders bij versterf [25] en daar Hadewych als vor hoer tocht in af ghegaen is
aan Henric voors.
- een stuck erfs tot heyen en ytot lande liggende geheiten die Kerc?bocht 6 1/2 L in par. Ghestel tussen ………[verder hier niet afgewerkt, maar vervolg na volgende akte] < Lodewijck Pauwels > erf Jan Goeyaerts ^ v strathen
- nog stuk erf zland als weye 5 L in voorn. par. < erf Dirck Emsen > erf Peter van Brecht ^ weg en pael toe
- nog een stuxken erfs tot land liggende 1 1/2 L in voorn. par. < erf Dirck Emsen > erf Peter vors.
- nog de helft van een stuk erfs dat Horemstuck nl. de helft zuidw. waarvan de andere helft aan Peter voors. gelegen in par. voors. < erf Peter voors. dat daar tegen deelt > erf Dirc Emsen
- nog een stuck lands gent dat Voerlant [25v] 1 L in par. voors. < erf Renier Aert Melys > erf Jan vande Amervoert
- nog hiertoe een stuk lants gent dat Goechlant 6 L in par. voors. < > erf Dirc Emsen
- nog een stuck beempt die Cattendonc ende torftken tsamen 9 dagmaat mette weghe d.. strathen toe wt gelegen in Par. voors. < gem. stroom > erf Hadewych sLeeuwen en Peter van Brecht
- nog een beempdeken dat Cleyn Beempdeken in par. voorn. < erf Aert Tycwevers erfgenamen > erf Goeyaert vande Steghen
belast met 20 L rogge jeep uit de Kerckbosc ht en 1 mud rogge jeep den heyligen Gheest van Oesterwijc , uit Cattendonc ende? meeester Henric Bers? 1/2 mud rogge jeep ende Isabeel Tymmermans 7 L rogge jeep ten Bosch te leveren item nog hiertoe de helft van 28 L en 1 vat ? half rogge half garst den capittelen van Beeck nog aan hetzelfde capittel 1 L rogge en den rector van OLVr altaar in de kerk van Gestel 1 L rogge jeep en 3 d. outs jeec den heer van de gronde 3 d. zwert en 2 hoenderen erfcijns de erfgen. w. Jan van Brecht
hiertegen zal Peter hebben
- een huis en hof 1 L in par. Ghestel < erfgen. Lambrecht de Laet > Go..
- nog 33n stuck lands den Bogaert 4 L als voor < Aert Tycwevers erfgenamen > Dirck Emsen
- nog een stuck lands den Bremacker 5 L aldaar < erf Goyaert Royen? > erf Aert Ruhcwevers erfgenamen
- nog een stuck erfs tot driesch liggende 1 1/2 L aldaar < erf Gherit Jan Gerits > Aert Tijcwevers erfgenamen voors.
- nog de helft van een stuck erfs dat Hoven?stuck te weten de helft daaraf noertwaert < erf [onderaan 26(130)] Henric voors. dat daar tegen deelt > erf Jan vande Velde
- nog een stuck beempt den Hoghenbeempt [26v] 5 dagmaat in par. voorn. < erf gen. den Ant?mans beempt > erf Goeyaert Beerys
- nog een stuxken beempts metten weght ter straten toe wt aldaar < erf w. Goyaert Beerys > Aert Tycwevers erfgenamen daer Henric voers noch tussen gheet
belast met aan Claeus de Gruyter 3 mud rogge jeep en den H.Geest van Ghestel 6 L rogge jeep en de andere helft van de voorn. 28 L en 1 vierdelvat half rogge half garst den capittel van Beeck en den heer van de gronde in de iersten> 9 d. en 9 d. outs en 3 d. outs en nog 10 d. outs en deselve 12 d. zwart en nog 13 1/2 d. outs en de erfgenamen Jans van Brecht 3 d. zwart? en 3 hoender erfcijns en 18 st bosch payment hr Aert Beys jaarlijks van recht
sch. Jan vande Donc en Henric Goetstouwen

1472 april 14 Mgt, R. 284, 28
Wouter z. Willem Borchman
- een stuxken erfs hem toebehorende 1 L in par. Ghestel < erf Geertruden wede w. Zeger van Bree > erf Gielys Voskens
- nog een stuck lands daar enen gemeinen wech door gheet een sleit lopense gelegen aldaar < Gherit Loeywyns > erf Laur Bollekens
- nog een stuck lants 2 L aldaar gelegen < erf JAN VANDE Amervoert > erf Jan Loens?
- nog een stuck lants 2 L aldaar gelegen < > erf Jans vander Amervoert
- nog een stuck lants 1 1/2 L gelegen aldaar < erf Kathelinen vande Roeyen > erf Captulen van Beeck
aankomst welke voorn. erfpacht Wouter Wouter maes?? [of mids? ] enen coep des heren vande lande bij Willem Borchman - een vonnisbrief van de schepenen van Ghestel
supt Gheryt z.w. Lodewijch Snemen?
belast met 1/2 mud rogge Wouter voors.
scab. Borchman et Adriaen Brievinc xiiij aprilis annLXXij
waarna Gherit voors gelooft aan Wouter voorn. 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit voorn. erven

1472 mei 31 Mgt, R. 284, 30
cont sij want Willem z.w. Willem Borchman wegens gebrek jeep 1 mud rogge op Lichtmis uit
- een beemd gent. die Buender in par. Ghestel aen de Heysens gemeint < Steven Dirc? Gerit? vander Amervoert > Steven Mathijs Stevens ^ waterloop v Jans Brouwers
welke pacht Willem Borchman voorn. tegen Jan z. Bertholomeeus w. Wouters sone man van Heylwyghen d.w. Jan Ommens dochter gekocht had in sch. br. Ghestel anndomini millesimquadragesimo
gericht welk Reneer vorster tot Gestel volcomenlijcken volvuerde en verkocht aan Jacop Jans vander Elst
sc. Jan Donc Goeyaert vander Stegen Henri Goetstouwen Adriaen Brievinck Willem Borchman Laur. Korstiaens en Robbr. die Gheist. datum ultima may
waarna Jacob dit stuk beemd supt Willem Borchman voors. ad opus Wouter sijns soens


1472 juni 25 Mgt, R. 284, 30v
Henric z.w. Dirck Gherits vande Amervoert heeft gegeven en verleend Henric z.w. Henric Spelmaker om te heffen en te boren ende oft noet were metten recht te vervolghen alsulcken pachten renten chijnchen en schulden als eerstgenoemde Henric sculdig is oft sculdig werden sal tot wederzeggen
scab Henric Goetstouwen en Robbr. de Gheist. datum xxv juny


1470 november 26 Mgt, R. 284, 31(135)
[naast 30v]
Henric z. Gherit Tielmans en Luytgaert d.w. Jans vande Amervoert sijn wittige huysvrouwe hebben gheordineert testament tbv langstlevende alle goed
scab. Donc en Borchman datum annLxx xxvi novembris

1472 april 8 Mgt, R. 284, 34v
Cont sij want Goeyaert z. Ghijsbrecht Goeyaerts vander Beerthen in den brode sijns vaders wesende ghewonnen hadde zeker neringhe van bieen die hij noch heeft ende oec inden brode sijns vaders gheeft ? hadde xij L rogge jaarl. lijfpacht op Jan Melijs ende want Ghijsbrecht sinen vader voers aencomen sijn xx L rogge jeep die welc w. Dirck vande Amervoert gheloeft had te gelden uit zekere onderpanden nae inhout scepenbrieven
Korstiaen en Elysabeth sijnder zuster krn Ghijsbrecht voors. .. Jan Melys man van Elysabeth en Jan z.w. Peter Berten man van Gheertruden sijns wijfs en Andries z. Wouter Jan Hillen man van Kerstien sue uxoris krn Ghijsbrecht voors. en hebben gheconsenteert ghewillecoert ende overghegheven dat Goyaert voers. sine neringhe vande bieen ende allen neringhe die hij in handen heeft ende oic die voers xij L rogge lijftocht en oick sijn lijftocht nae doet sijns vaders in die xx L rogge besitten sal onwederseit vade voers. sinen mede erfghenamen in enige manieren ende dat Goeyaert voers niet te min nae doet sijns vaders mede deylen sal in alder gueden havelijcende erfelijc daer sijn vader in besterven sal
scab. Henric Goetstouwen en Rob. de Gheister datum annLXXij svrijdaghs?[doorgehaald] [in marge: donderdagh]
naede sondag Judica viij aprilis


1472 mei 22 Mgt, R. 284, 35
Mechtelt wede Peter Aerts alsulcke tocht in alle erfgoederen daer w. Peter Aerts in bestarf
supt Jan z.w. Peter Aerts voors. Wouter z.w. Wouter Anchems man van Heylwychgen en Barbaren drs derselve Mechtelde en w. Peter Aerts
belast met 2 mud rogge jeep die Mari Hoefmans met mede effgenamen schuldig is te gelden en Jan vander Amervoert 7 L rogge jeep en Willem Peter Brouwers 6 L rogge jeep en Gheryt Lodewijc Nennen 5 L rogge jeep
scab. Willem Borchman Adriaen Brievinc en …. datum xxij mey


1472 mei 22 Mgt, R. 284, 35v
Jan en Wouter als man van zijn hvr voor henzelven en voor Barbaren daar Wouter vor geloeft heeft delen na dood Peter Aerts hoer vader bij versterf en Mechtelt haar tocht afstond deling
aan Jan voors.
- een stuck beempts dat Buender in par. Ghestel int Hietven [Rietven?] < ^ Wouter Jan Hillen > Henric van Goch v gem. weg
- de helft van stuck gen. de Oude Stat ? in voorn. par. daar de andere helft af toebehorende is Aert Fiers ? < erf Aert Fiers voers > gem. Aa ^ Gheertrude Zegers v Jan voorn.
- een stuc aent voors. stuc beempts ghelegen < erf Jan voorn. en Aert Fiers > erf Gheertruut Zegers en krn ^ Gansbeempt v erf Aert Fiers
- stuk land 6 L in voorn. par. < erf Jan vander Amervoert > erf Ghijb Goeyaert en Rijners? kijnderen ^ Willem Melys v gem. weg
- een 2 stucken erfs aen een liggende tsamen 5 L gelegen aldaar < Wouter Jan Hillen z. en Melys Pauwels > Ghijb Goeyaerts Gheryt Goeyaerts c.s. ? ^ gem. weg v ?
- 1/3 in een stuk moers daer die 2 derden deelen af toebehorende is Wouter voors. gelegen opten Hilt dwelc w. Peter Aerts gekocht had tegen w. Willem Dicbier
- 1/3 in een stuk heyen en moers gelegen after Jan Cnoeps dwelc w. Peter Aerts tegen Zwevers? kinderen
- 1 mud rogge jeep
welke erven toegevallen zijn aan Jan
belast met de ghebunt? thuijn ? 4 1/2 ? ? 1/2 lib. pay. de erfgen. w. Henric vanden Doren en uit voorn. stuk land aan de rector van St Jorisaltaar in de kerk van Otw 1 vierdel? rogge jaarl.
aan Wouter ook wegens Barbara
- een huys en hof met toebehoren en erf daaraan soe lant als beempt als weye < gem. Aa > Ghijb Goeyaerts en Jan vander Amervoert ^ gem. straat en erf sGasthuys vanden Bosch v erf Melys Pauwels sGasthuys? .. voers. en gem. straat mette potingen daer voer staende
- stuck lants den Byecap? 5 L < sGasthuys vanden bosch [36(141)] ex un> [doorgehaald Aert Tycweverserfgenamen] Claes Scilders en Gherit Goeyaerts …. ^ proles Aert Tycwevers v ef Amelys Pauwels
- erf tot wqeye ligghende gen. dat Goeyken? < erf Henric Boeyens > erf Willem Meys ^ gem. straat v erf gen. Goutsmits hoeve
- een stuk land 2 L in par. voorn. < erf Reniers vande Wou > Peters Adriaens ^ erf Kathelinen Peters Anchems dochetr v gem. straat
- noch hiertoe een stuxken lands gen. dat Bochtken aent voers stuck lands < Amelys Pauwels > erf Jan Voskens kynderen
- een stuk weyland gen. den Hoghen Langbosch < erf Jan Voskens kynderen > Henric van Goch
- eenen acker lands 2 L gelegen aldaar < erf Jan de Jonghe > erf capittelen van Beeck ^ erf Jans Laers kynderen v erf Jan vander Amervoert
- een stuck lands 1 1/2 L < erf Dirck Gheryts kynderen > comm. aquaductam ^ erf gheheiten tSerle ven op die dorde zijde
- 1 L lands ghelegen bijde Wyntmolen aldaer < tGasthuys vanden Bosch > Liken? [kercken??] van Ghestel ^ Dirck? Gherits kynderen
- 1/4 van een stuxken beempts gent Bempts? Horst dwelck haerlijcs rijt teghen Jan vander Amervoert
- 2/3 in een stuk moers daer dat derdedeele af toebehorende is jan voers. gelegen opten Hilt dwelck w. Peter Aerts ghecoft hadde tegen w. Willem Dicbier
- 2/3 in een stuk heye en moers gelegen after Jan Cnoeps dwelck w. Peter Aerts tegen zWevers kynderen ghecreghen hadde
- dat ghebruyck van een stuck moers gen. dat oude Goet [of Goer?] dwelck w. Peter Aerts tegen de ghebuer van Gestel ghecreghen hadde enen tijt van jaer te ghebruycken
item noch hiertoe na dood Mechtelt voors. 2 mud rogge 2 L rogge als Wouter ook wegens Barbara ten deel gevallen is
belast met aan Jan van Brecht 1 capuyn en de kercke een can weyn? en de persoenscap van Ghestel 2 vl. erfcijns w. Peter Aerts en sijne huysvrouwe jaergheteyde mede te doen edn 3 oude zwert grondchijns en St Geertruden [36v] autaer KvOtw 4 mud rogge jeep en den H.Geest van Otw 10 L rogge jeep
behoudens dat Mechtelt voors. behouden zal haar leven lang een camer inden huse enen stoel inden heert en borringen en een coe haer leven lanck ghehoet en gheweit ende voer moesel in den hof
waarna Wouter voers geloeft aan Mechtelt sijnre zwegher voers 4 mud roge jaarlijks lijfpacht deen helft op St Jacob de andere helft op Lichtmis
Jan voors. geloeft sue matre 2 mud rogge lijfpacht

1472? juli 14 Mgt, R. 284, 37(142)
Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht vander Beerthen man van Efshen?? [Eycken?] d.w. Joerdens Jonckers alsulcke tocht als Ghijsbrecht voers. bezittende is in alle erfgoederen daer w. Eesch sijn huysvr. voers. in bestarf waar ook gelegen
supt Korstiaen z. desselfs Ghijsbrecht en w. Eeschen voors. Jan z.w. Aert Melys man van Elysabetthen sue uxoris Jannen z.w. Peter Beeren man van Geertruy sue uxoris Andries z. Wouter Jan Hillen man van Kerstien sue uxoris en Elysabetthen d. Ghijsbrecht en w. Eeschen voors. ook tbv Lambrecht en Peter krn w. Aerts Peters Deckers z. van deselve w. Aert en w. Heylwyghen d. Ghijsbrecht voors. behoudelijk dat Ghijsbrecht zijn tocht zal behouden in een camer in den huse en 3 R hoefs en het zevende deel in den bogaert en de helft van de byehuse
qufactKorstiaen Jan Jan Andries als mannen hoers wiven en Elisabeth en voor Lambrecht en Peter krn w. Aert Peter Deckers voors. daer Jan Melys voers. Ghijsbrecht vander Beerthen Wouter Peter Aert Zeghers soen en Henric Zeghers als momboren der voorn. krn delenna dood w. Eschen hoer moeder bij versterf en daar Ghijsbrecht zijn tocht afgestaan heeft
aan Korstiaen
- een stuk beemd gent den Goerbeemt in par. Ghestel bij thijs van Aelst … Henric Vos > gem. straat voert op allen zijden aenliggende
- stuk land den Clenen Brugacker 1 1/2 L < erf Wouter Jan Hillen > erf Jan Willem Snellen kynderen
- een stuxken land aen die Hovelaerstraet < erf Jan Goeyaerts > erf Wouter Willem Borchmans
- een stuxken erfs gelegen aldaar < erf Anchem Gosens erfgen. > erf p… Claes van Eygen
nog een stuk erf tot Driessen l;iggende gen. den Vluet? < erf Anchem Gosens erfgen. > Gherit van Aest
- noch 10 L rogge erfpacht die de krn w. Aert Peter Deckers voors. schuldig zullen zijn te ghelden uit
huse en hove daer Ghijsbrecht voors. nu in besittende is
belast met uit den Goerbeempt 7 d jeec
aan Jan Melys
- een stuck beemd gen. den Haechbeempt in par. Ghestel < erf Zeghers erfgenamen van Bree > gem. Aa ^ erf Jan vanden Donck v erf Aert Appel
belast met aan den heer van de gronde 3 d. zwart? en aan Elysabeth voors. 4 L jeep
aan Jan die Beer voors.
- een stuck beempt den Nuwenbeempt in par. Ghestel in die Heydestraet < Gheertrude Zeghers huysvrou van Bree > erf Pauwels erfgenamen van Goerle
- een s… beempts dat Borssken? in voorn. par. < ^ de heyligheest vanden Bosch > sGasthuis vanden Bosch
- een stuck beemd gen. tuots?? beempt in voorn. par. < erf Goeyaert Rosen > gem. straat
- stuk land den Leempoel in voorn. par. < erf Anchem Gosens erfgen. > heer Jans van Brecht en Wouter Borchman
- een stuck lants den Clenen huysacker 2 L in voorn. par. < erf Peter Zeghers van Bree > tgasthuys vanden Bosch
belast met 6 d jeec de heren van Tongherlen Jans erfgenamen van Brecht dat derdendeel van enen hoen jeec en den persoenscap van Ghestel 6 oude zwart van 6 jaargetijden en den heylighen Gheest van den Bosch deen jaar 6 st en dander jaar 3 st
aan Andries voorn. als man van sijns wijfs
- een stuck beempt gen. den Oekelmanschen beempt in par. voorn. < erf Zeghers erfgenamen van Bree > erf mr Jans erfgenamen van Spul
- een stuk land den Went?wissel in voorn. par. < erf Jan Peter Aert Peter Aerts en Jan Melys > Jan Platteymakers erfgenamen en Gielys Voskens
- de helft van 2 bunder heyen onbedeeld liggende daar de andere helft af toebedeeld is Elysabeth voors. in voorn. par. < Snel? haere kynderen > Jan Goeyaerts
- 10 L rogge jeep van de krn w. Aert Peter Deckers? uyten huyse te boeren ??
belast met uit de Oekelmansbeempt 18 oude zwert den heer van de gronde en uit voorn. Weerwyssel 1/2 .. erfcijns en uit de helft van voorn. heyvelde de helft van 2 oude grote jeec
aan Elysabeth voorn.
- een stuck landts gent den Dorenacker in voorn. par. < Peter Aerts erfgenamen > Renier vande Wou
- stuck lands den Langhenbosch in voorn. par. < erf Jan Vos erfgenamen > Laureys Bellekens
- een stuck lands dat Molenstucken? in par. voorn. < erf Claes kinderen van Eygen et quibisden a… ?? > Giellys Voskens en Willem Borchman
- een stuck lands [after] dat laer < Willem Snellen erfgenamen > Peter Goeyaerts
- de helft van de voorn. 2 bunder heyvelden daar Andries vors. de andere helft af toeghedeylt is
belast met uit den Dorenacker den capitel van Beeck 1 oude grote jeec en OLVr outaer KvGhestel 3 L rogge jeep nog 6 Peter eens en uit voorn. Langbosch 1 vleemsche van 5 jaergheteyden en uit de helft van voorn. heyvelden de helft van 2 oude gr. jeec
[in ondermarge - Elysabeth voors. dese voorn. erven haar toebedeeld supt Andries voors. - scab. Adriaen Brievinck en Laur. Korstiaens datum 6 januari
Andries voors. gelooft haar te gheven en te ghelden 2 mud rogge 6 L rogge jeep op Lichtmis uit
- den huyse en hove daar w. Ghijb Goeyars .. bestarf en uit voorn. erven ]
aan Lambrecht en Aert krn w. Aert Peter Deckers
- een huys en hof met sijnen gronden en toebehoirten en erf daaraan in voorn. par. < erf Peter Aerts erfgenamen > erf Laureys Bollekens en Melys Aert Melys en Renier vande Wou ^ gem. straat
- een stuck lands den Staern?acker in voorn. par. < erf Dirck Gherit kynderen vander Amervoert > H.Geest vanden Bosch [38v]
belast met uit den Straern? acker 1/2 mud rogge jeep aan rechthebbenden en Korstiaen hoeren oem voors. 10 L rogge uit voorn. huse en Andries voors. 10 L rogge jeep uit voorn. huse
scab. Jan vanden Donc en Robbrecht die Gheister dat. xiiij juli

1473 november 10 Mgt, R. 284, 40 (145)
Henric z.w. Boyens vander Hove man van Elysabetthen d.w. Jan vander Spaendonc
- een stuck lands 5 L gen. den Brede acker in par. Ghestel in die Heynse < Jan van den Amervoirt > Willem Claeus Witten krn ^ … Jan Voskens v gem. weg
vendt Willem z.w. Jan vander Spaendonc sinen zwager
belast met 3 L sgersten van 1 vierdel vanden houtst?? jaerlijcs van recht
scab. Adriaen Brievinck en Robbrecht die Gheyster datum x novembris


1483 februari 19 Mgt, R.285, 42v
Dirc z.w. Henric van Sonne
- een stuxken lants een sleic lopense in par. Ghestel in locdictafter den Hovel < erf Jan Goedweert > ^ erf Willem z. w. Jan Cnoep v erf Jan vander Amervoert
vendt Willem Cnoep voors.


1483 maart 14 Mgt, R.285, 43v
Wouter z.w. Willem Witten 5 L rogge op Lichtmis uit
- stuk land gent. den Doremaal in par. Ghestel < erf Wijter Ghijsbrechts > Elyas kynderen ? dander einde totte wterlaet toe gaende wt ten Serlevenne > erf Jan vande Amervoert
- stuxken lands < opten waterlaet > erf Jan vande Spaendonck
welke 2 stukken land voors. Willem z.w. Willem Sch…. ? van Jan gen. Brock z.w. Ghijsbrecht vander Berthen voor de voors. erfelijke pacht van 5 L in sch.br.Ghestel en Wouter met recht van versterf
vendt Elysabeth wede Gerit Witten en haar krn Elisabeth ter tocht en hoer kynderen ten erve
belast met 9 peter Eng? z.w. Jan brock?? en alle erfgenamen
sch. Wil. Borchman en Wouter vande Rijt dat. xiiij marty voir Pasche


1483 april 23 Mgt, R.285, 45
Willem en Wouter gebr. krn w. Willem Borchman
- een stuck lands hem toebehorende 5 of 5 1/2 L in par. Ghestel tpl. die Broeczijde < erf Jans vande Speelp.. en Gherit Dirc? vander Amervoert > ^ gem. weg v erf Aert Voskens
aankomst voors. Willem en Wouter tegen Amelys z.w. Aert Melys met cope in sch.br.Ghestel
supt Claeusen z.w. Jan Vos - scab. Aert van Enghelant en Feitman annLxxxiij xxiij aprilis nae pasen

1483 april 23 ? Mgt, R.285, 46
Aert en Claeus gebr. krn w. Jan Vos delen na dood w. Jan Vos hen vader en van w. Mechteld hoer moeder bij versterf erfelijk aangekomen
aan Aert
- een huys en hof met toebehoren 5 L in par. Ghestel aen die Broeczijde < erf Gherit Dirc de Jonghe > ^ gem. straat v erf Claeus Vos
- een stuck lands gen. den Oestacker 5 L < erf Cornelis Aerts Costers > erf Wouter Brouwers ^ erf Heylych Wevers? met haar krn v gem. weg
- een stuck lands die Kele? 2 L als voor < gem. weg > ^ gem. waterlaet erf Jan vander Veken
- een stuk land dat Langbosch 2 L als voor < erf Andries Wouter Jan Hollen > erf Wouter Anchems ^ erf Gielis Wouter Nouwen erfgen. v gem. straat
- lepken? erffs tot enen driesch ligghende < erfgen. Gielys voers > hr Wouter Anchems erfgenamen ^ erf Claeus Vos v hr Wouter Anchems
- een stuck beempt gent die Hage? 1 dagmaat < ^ erf Jan vanden Donc > erf Jan Wuestenborch v gem. de Heusen?
- de helft van een stuk erf gent Hollenweye nl de helft naast de oude hoeve < erf Claeus voorn. dat daartegen deelt ^ erf Gielys Voskens v gem. waterlaat
belast met aan erfgen. Jans vander Schuren? 20 L rogge en Gheraert Luyen 1 mud rogge en Gherit Loyen 4 L rogge en Gherit Lodewycs 1/2 mud rogge lijfpacht en Jan Slimmen? erfgen. ten Bosch 1 mud rogge en de H.Geest van den bosch 1 st en 1 vl. erfcijns en de heer van de gronde 1 vl. [46v] erfcijns en de persoenscap van Ghestel 2 1/2 vl. erfcijns en gedeelte van Hecken alsmen wten voorn. Oestacker sculdig is
aan Claeus
- een stuck lants den Molenacker 6 L in par. Ghestel in de Heysensche ackeren aen de Broeczijde < erf Wouter Jan Hillen > erf Gherit Loewijc ^ Wijtman Willems vande Wou v erf Jan vande Amervoert en een waterlaet?
- een stuck landts den Eppen brake 4 L als voor < erf Anchem Jan Anchems > tGasthuys vanden Bosch ^ erf Steven Snyer v erf Wouter Snellen
- een stuk land de Nuwe Bocht 1 1/2 L als vor < erf Hubrecht Herman Huben > gem. straat ^ erf mr Jan van Spul v erf Henric Tielmans van Voeren ?
-
- een stuck beempts dat Buender als voor < erf Wouter Jan Hillen > erf Adriaen Aerts Costers ^ Wouter van Eyghen v gemeint gent Heusens ghemeint
- stuck erf tSerlevenne? als voor < Willem Roef? > erf Wouter Jan Hillen
- de helft van voorn. Hollenweye < erf Goeyaert Plumen > erf Aert voors. daar dit tegen deelt ^ erf Gielis Vos v gem. waterlaat
- stuk land den Hesselberch < Aert? voors. > Claeus voors.
belast met 20 L rogge Yden Stevens 1 mud rogge Henricx erfgenamen van Merendonck ten Bosch 1 mud rogge en hr Geryt Hoernkens van Boschum? 4 L rogge jeep en Gerit Lodewyc 1/2 mud rogge lijfpacht en Willem Reneer tot Beeck 6 l rogge erfpacht en Gosen van Brecht 3 oude zw. erfcijns en de kerk van Ghestel 2 [doorgehaald? vl.] Willeken? tuyn? de Gheburen van de Heynsen 1 oude grote erfcijs en Adriaen Brievinck 2 Vl. erfcijns
waarna Aert vors. aan Claeus voors. 10 L rogge jeep op Lichtmis van
- huyse en hove etc. en uit voorn. stuk land die Hage
scab. Wil. .. et … datum xxiij april

1483 april 19 Mgt, R.285, 47
Cont sij want Laureys z.w. Korstiaen vander Veeken zijn gebrek jeep 1 mud rogge in erfpacht van 4 1/2 mud rogge op Lichtmis uit
- 3 gedeelten van een goed dwelc w. Jan vander Amervoert te wesen plach waarvan Rutger? van Oudenhoven? man van zijn vrouw dat 1/4 af hebbende is in par. Ghestel op de A..eschoer? dats te weten wt een [1/3?] …eelen van enen huys ende hove daer w. Jan vander Amervoert in bestierf < gemeint van Otw > Bartholomeus vanden Nuwenhuys Henric vander Heyen en Wouter Eynsen?
- 1/3? van een stuk beempts < erf Wouter Eysen > Gherit Maes beempt
- 1/3 ? van een w…. d.. en terug? noertwaert gelegen
- 3/4 deel van enen stuck beempt < d. erfgen. b…. w. Jans Margrieten ex un> Henric van Spul Henric wilner ?? sijns bruers Elysabeth sijns zusters ^ Peter Bolner z. ?? en Wouter zijn bruer z.w. [doorgehaald: Bartholomeus van der Amervoert] Jan Belaerss Jan Delyen sone w. Godevaert Delyen van Gherit en Jan gebr. zn w. Bartholomeus vander Amersvoert van Henric en Jan gebr. z. w. Steven? vander Amervoert wt ene erffp? ontv. hadde in sch. br. Ghestel datum annmillesimo? quadr…? predix.. [mogelijk xC ende ix] ……. j… dach
[47v] welke pacht vande mud rogge voors. tot … erfelijc comen is volgens sch.br. Gestel en welke pacht van de mud rogge voors. Laur. gebrak van 3 jaar en Jan de vorster tot Gestel volvoerde en vercoft Goerstolt? w. Hubrecht Herman Wyten?
belast met de H.Geest van Gestel 2 L rogge en Adriaen
en Margriet wede Goeyaert Korstiaens hoer tocht te behouden in de huse daer sij in woent
scab. et datum ut supra
Goetscalx voors. dese cope leg. sup Laur. Korstiaens voers. - scab. Jan de Wit en Wil. Borchman
warna Laur. voors. gelooft Go. Goetscalc voers. 4 R gld in festpurificatione

1483 ? mei 10 Mgt, R.285, 48
Jan z.w. Peter Scoep? 2/3 in
- stuk erf tot Lande en tot beemd tsamen 4 L in par. Ghestel daer Gherit die oude z. Dirck Gherit z. tussenbeide liggende < erf Jan Willem Heinen? > ^ gem. straat v Claeus Jan Voskens
vendt Jan z.w. Jan vander Amervoert - scab. Willem Andries en Gherit Meeus datum x.. [of prima?] may


1483 ? mei 22 Mgt, R.285, 48
Jan z.w. Peter Mathijs Gheylen
- een stuxken beempts 1 dagmaat in par. Ghestel < erf mr Jan van Spulle > gem. beempt ^ Dircx krn vander Amervoert v gem. Leyen toe
vendt Peter z.w. Willem Ceelen
belast met capitelen van beeck 12 L rogge - scab. Wil. Dries?? et Borchman datum xxij may

achterop

1483 mei 28 Mgt, R.285, 48v
Cont sij want Jan z.w. Henric Witten gemechtigd van Elysabeth zijn moeder en hoere kynderen van zijn gebrek jeep van 1/2 mud rogge in 13 L rogge uit
- huse en hove en toebehoren 2 L in par. Ghestel tpl. die Houtvoert < Henric Witten > erf Peter van Brecht ^ gem. straat v erf Dirc Emsen erfgenamen
- stuck erf tot weye liggende 2 L < > erf Henric Witten ^ gem. straat v erf Peter Goeyarts?
welke 13 L rogge erfpacht voors. Jan z.w. Jan Reniers ? tegen Adriana dochter Jan van Blaerthem? in cope in sch.br. Gestel - ann14?76 11 januari en voorn. Jan gebrak van 2 jaar en een vierde van 1 lop. ??
Jan de Jeger? vorster namens ….. verkocht [ Dirck - doorgehaald] Henric z.w. Dirc vander Amervoert
scab. …… xxviij maij

af.


1494 januari 16 (o.s.) Mgt, R.286, 4v
Ansem Mathijs Ansems momb. Margriet sijns wijfs Lambrecht Lambrecht Meyers momb. Lijsbetten sijns wijfs Jan Henrix Witten soen momb. Adrianen sijns wijfs Wouter Borchmans momb. ….. Pauwles Hessel Goyarts momb. Peteren sijns wijfs dochteren w. Gherart Meeus delen verstorven van Gherart Meeuss en Margriet sijns wijfs
aan Ansem Mathijs Ansemssmomb. van Margrietsijns wijfs dochter voors.
stuck lants den Bempt in par. Gestel < erf krn Peter Segers > Mari Jan Wuestenberchs dochter ^ gem. waterlaat v erf Jan Wuestenberch
stuk land Dommelstucksken < gem. wech > Jan Wuestenberch die jonghe ^ Mari Wuestenberch en voert den gemeyne wech
stuk land den Huysacker < Pauwels Reynkens > gem. wech ^ Peter Potters kynder v Willem Vos mma
stuk beemd dat Sarrenven [Farrenven?] < Peter Segers lrn > Jan van Amervoert mma ^ Gerardt van Aelst v Willem Roefs
stuk beemd den Gansbempt < Jan die Leeu > Ariaen Stevens? ^ die Aa v Gherart Dircks mma
stuk beemd den Ruym hovel < Griet van Gilse > Willem Jan Nevartss^ die Aa v Willem Peter Brouwers
een mud rogge Oorschotse maat aen Joerden den Brouwer tot Orschot te heffen
een mud rogge aen Jsn Henricks van der Vloten tot Orschot jaerlix te heffen
2 mud rogge op erff Wilem Suetrix tot Orschot
een mud rogge erfpacht Gestelse maat aan erf den erfgen. Peter vande Cameren
16 peters heft hij eens geg… voer 1/2 mud rogge
belast met den persoenscap van Gestel 1 ? blanck en aan den heer vanden dorpe 3 p outs item nog een clausule staende verte folium sub sign*
actum xiij dach in m..cij te Will. Borchman en Gerart Dircks annxCviij [deze datum en getuigen doorgehaald]
Lambrecht Lambrecht Meyerss als momb. Lysbette sijns wijfs
enen acker den Wouacker in par. Gestel < erf Eliaes Jacops Beren soen > Pauwels Reynkens en Willem Everarts ^ gem. wech v [doorgehaald en Peter Porss?.] v erf Willem Peters Potters
belast met 2 1/2 p heer van de gronde
stuk lants den Thijs hof < erf Jan Dircks > straat ^ Pauwels Reynkens v die herstraet
een ackerken den Uyendijck omtrent 1 zesterzaad < ^ Willem Wuestenberchs > Willem Dries ^ gem. straat v ..
[de helft in een] stuck bempts die Flaest < > tGasthuys vanden Bosch ^ Willem Dries v Gheertruyt Loychs
belast met 2 d. den heer van de gronde
item noch sal hij heffen jaerlicx aen Andries Wouterss 2 mud rogge item nog 1/2 mud rogge opte Berisbempt jaerlijks te heffen item nog 10 L rogge aen Gerart Dirckss item nog 18 L rogge aan Peter Jan Scerpenberchs tot Beeck item nog te hebben 1/2 mud rogge aan Gherarden van Aelst te heffen item enige pacht enige van de voorgaande erfgenamen afgeleet werden min dan xL peters dat sij dat malcanderen goetdoen sellen
[fol. 6 160 iiij] Adrianen d.w. Gherart Meeuss is te deel gevallen haer tot hoerder tochten en Margriet hoeren dochter vercregen bij Willemen Willem Borchmanss ter erffelicht
stuck lants dat Raylant in par. Gestel in die Heysens ackeren < Jan Wuestenberchs > ^ die Katusers vanden Bosch v gem. waterlaet
stuk beemd die Hage < Jan Wuestenberchs > Jan Jan van Amervoert mma ^ die Heysens gemeynt v Lambrecht Deckers kynderen
een stuk beemd den Boender < den Molenhorst > Gerart v.. acht ^ Jan Wuestenberch die jonge v Dirck van Eynde mma
stuk bempts die Spaendonck bij die Hagehorst < straet > Gerart v..acht mma ^ erf Wouter Willems mma v Lijsbet van Hese mma
belast met 4 1/2 st 1 ort
stuk beemd die Vloetbempt < Goyart Rosen mma > Gerart Dircks ^ Jan v.. Amervoert v stroem die Ley
stuk bempt die Biekemp < ^ Wout Ansems > Jan Hixspoer erfgen. v Aa
een mud roge aan Hessel van Waellom item nog aan Jan den Coster tot Beeck 12 L item nog 1/2 mud aan Ariaen Brievinck tot Beeck item nog sal sij gelden te grontchijns omtrent 1 ort den heer vanden dorpe (nog iets bij het *)
[7 161 v] x Pauwels Hessel Goyarts als momb. Peter sijns wijfs d.w. Gerart Meeuss
huys hof erf daaraan ca 1 mudzaad tot Gestel < Goyart Hixspoer > Griet Nenarts erfgen. en Peters erfgen. ^ straat v die hey
stuk land den Dries mette lande daaaraan < ^ gem. wech > Wilem Borchmans mma v Jan Goyarts
stuk land den Leempoel < gem. waterlaet > Jacop Lambrechts kynder mma ^ erf des Gasthuys vanden bosch v den katusers ten Vucht
belast met uit den huyse 10 L rogge aan rechthebbenden
stuk heyvelts < erf Jan Wuestenberch mma rontom gelegenb en is groet ca 2 boender
belast met 2 oude grote
22 lopen rogge aan Peter van Scerpenberch
1 mud rogge tot Diesen op Gosen Gerart Gosenss
15 L rogge op Peter Goyarts erfgenamen
belast met 1 1/2 st 1/2 ort den grontheer van het dorp nog 1 blank den persoen tot Gestel nog een clausule oner alsulcke teken *


1497 Mgt, R.286, 7v
Arnt Arnt Fierss heeft opgedragen Jan? Henric Witten soen
een stuck bempts gen. Vlaest tot Gestel < Ansem Thijs Ansems > Dirck Tielman ^ Willem Borchman v Jan van Amervoert mma ende dat hij oeck hebben sal enen erffwech over enen bempt geheyten den Onderstal [ouderstal?] daer hij wrselen? sal Wouter Nouwen een mud rogge ende Gosen Brecht een smael hoen
actum annxCvii op sunte Lenartsdach ts Borchman Gerart Dircks


1495 te half weduwe maent Mgt, R.286, 19v
Jan Henricks Witten z. man van Ariaen zijn wijf Gerart Meeus d. ter eendere en Margriet d.w. Willem Willem Borchmans met Wouter haar momboor delen verstorven van Willem Willem Borchmans en Adrianen Gerart Meeus dochter
aan Jan Henricx als man van Adriana sijns wijfs t.t. en daarna erfelijk Margriet voors.
een husinge hovinge en erff daaraan in par. Gestel bij Otw tsamen met den dries ca 9 L < erf Margriet Willems Borchmans d. daer dit afgedeylt wordt > erf Jacop Lambrecht kynderen? en Willem Borchmans ^ gem. Hovelstraet v gemeyn ackerstraet
nog stuck lants ca 2 1/2 L < gem. wech > Wouter Borchmans mma
nog de helft van een stuk beemd die Haghe welke helft groot is ca 2 dagmaet e n geheel gelegen < erf den gueden Jans vande Amervort > erf Wouter Ansems mma ^ die Heijsens gemeynt v erf Lambrecht die Decker
[20 - 174 xviij] nog een stuk beemd ca 1 dagmaet gent Biekept < erf Wouter Ansems > erf de krn Jan Hickspoers ^ erf tGasthuys van den Bosch v erf Wouter Ansems
nog stuk weyvelt die Spaendonck op die Hagehorst < Ael van Aelst mma > Wouter Willems kynder mma ^ Gerart van Aelst mma v gemeynt
belast met uit voorn. erf 1 mud rogge OLValtaer tot Gestel nog uit de stede 3 st ca en uit een beemd die Spaendonck 4 1/2 st 1 ort
item sal hij ook heffen jaerlijks de helft van een mud rogge aan Peter Lijn Cele? en de helft van 1/2 mud rogge aan Ariaen Brievinck tot Beeck en de helft van 12 L rogge aan Jan des Costers Sacharias soen - item sal hij jaerlix gelden ten Bosch de helft van een helen bossche mud rogge en de helft van 1/2 mudde rogge Gestelse maat daaraf hebbende sunte Anna 4 L en de 4 biddende orden 4 L
actum te half weduwe maent annxCv ts Willem Dries Willem Borchman Gerart Dircks Jacop vanden Doren
item heeft Margriet voers oeck afgedeylt denselven Jan allen die haeflijke gueden te weten perde coye scape en alle beste .. en scare wtgenomen die have binnen den huse wesende
[20v] item is Margriet d.w. Willem Willem Borchman te deel gevallen
een stuck lants die Veldacker ca 8 L < tGasthuys vanden Bosch > tgoet van Spul ^ den gemeyne wech v den Leempoel
nog stuck lants gen. dat Raylant < tgoet van Spul > Jan Wuestenberchs ^ opten waterlaet
een stuck lants ca 2 L < Willem Borchmanmma > Jan Goyarts ^ Jan Wuestenberchs v Pauwels Hessels
een dries ca 3 L < gem. straat > Jan Henricks Witten soen daer dit nutertijt afgedeeld wordt
de helft van ene bempt die Hage ca 2 dachmaet < Jan vander Amervoert > Wouter Ansems mma ^ gemeynt van Heysen v erf Lambrecht Arts Deckers
stuck beempts die Vloet bempt < Goyart Rosen mma > ^ Jan ver amervoertv Gerart Dircks
een stuck bempts den Boender omtrent 4 dachmaet < Jan Wuestenberch > Dirck vanden Eynde ^ Wouter Borchmans v Gerart van Aelst
belast met 1 mud rogge OLVr altaar noch 1/2 in een mud rogge Bossche maat nog de helft van 1/2 mud rogge Gestelse maat daaraf zal hebben Sunte Anna autaer 4 L en de vier biddende orden 4 L noch uit den veldakker 3 wilhelmustuyn den H.Geest vanden bosch en Gosen van Brecht wten dries 4 hoenderen en enen wilhelmus tuyn tot Oesterwijck enen autaer
item noch sal hij oeck jaerlix heffen die helft van enen mud rogge aen Peter Lijn Celen en de helft van 1/2 mud rogge aen Ariaen Brievincks tot Beeck en die helft van 12 L aen Jan die Coster s ac… arians soen


1499 mei 30 Mgt, R.286, 206v
Want Wouter vanden Boer voer Hesselne en voer Arden sijnen brueder en voor Margriet sijnder suster heeft opgedragen met een scepenbrief van Gestel Clause z.w. Otten Wouter Ottensoen alsulcke 1/2 mud rogge sjaers jeep mate van Gestel als Wouter jaarlijks heffende was uit
stuk beemd in de par. Gestel aen een water geheyten die Ley < erf Heyn Verlynden > ^ Groet tGasthuis vanden Bosch v erf Jan vander Amervoert
actum penultian may ts Willem Willem Feytman


1499 mei 30 Mgt, R.286, 207v
Willem Borchman heeft opgedragen met een helmelinge Willem Vos vanden Donck
een stuk beemd tot Gestel bij Otw aen die Heysens gemeynt < erf Gerart Dircks vander Amervort > Aleyt Jans Brouwers dochter ^ Wouter Borchman v gemeynt
actum ts Andries Gerart Feytmans penultiam maij


1499 juni 10 ? Mgt, R.286, 210v
Franck Jan Wijnss heeft opgedragen met helmelinge Jan Janss Witten soen alsulcke 4 L rogge sjaers mate van Gestel als Franck aemcomen met enen testament ghemaect van Michiel Jan Wijns sijnen brueder (doorgehaald: op Lichtmis uit alsulke erf hierna geschreven en Jan w. Anchem Snellarts soen sculdig is)
welke pacht van 4 L gesproten sijn uit alsulke halve mud rogge mate van Gestel als Jan w. Anchem Snellartss sculdig was te gelden uit
stuk land geheyten Smaelne ? tot Gestel < erf Snellen Haex en Heylwigh vanden Bosch > erf Jans kynder van Ghilse en Dircks kynder vanden Boer ^ erf Yken Starts
noch wt enen stuck lants geheyten cleyn Smacken ? < erf Wouter Janss vanden Loe Z
noch een stuck erffs geheyten den Breacker < erf Jans vander Amervort > Jan van Goerle
noch een driesselken aen dat eynde neven die erff Jan kynder van Gilse > Claus kynder van Eygen
als Jan w. Anchem Snellarts gepacht hadde tegen Joerden w. Jan Meijers soen
Franck voors met hem Jan sijn soen gelovende
actum deciam? junij ts cornelis ende Hickspoer


1499 Mgt, R.286, 213v
om in toecomende tijden te bewijsen den jongen onmondigen kynderen Thonis Theeus scenckelss hoe wat en waer om Heylich weeuwe wilner Thonis Theeus voers moeder derselver kynderen met Jan Willem Artss en met Embrecht Theeus Scenckelss als mombaren derselver Heylich en hore kynderen voers. vercoft hebben die erffenisse en gueden derselver kynderen nae doot desselfs Thonis dat is te weten
1. vercoft eenen acker geheyten den cleynen acker omtrent 6 L
2. eenen acker daarbij gelegen 3 L
3. eenen acker in den Inslach 6 L
4. noch twee huyskens aen die kerck metten erff daeraen ca 2 L
5. noch twee ackerkens gelegen in die Kerckackeren omtrent tsamen 2 L
6. noch eenen beemd geheyten den Blynderick
7. noch eenen bempt geheyten den Wytkens bempt
8. noch eenen bempt geheyten die Strype daerinne niet meer dan 13 boene ad daer omtrent ?
9. noch eenen beempt geheyten Cam..mans bempt
10. noch een velt geheyten Hollenwey
11. noch een [214 60 xix] wey gelegen achter der erff heer [of Henrick?] Willem Artss
12. nochThonis gedeelt in een heyvelt geheyten tgoer
13. noch sijn gedeelt in de moer opte Hilt gelegen
item wt desen voers erffenis soe plach Anthonis Theeus der voergen. onm. krn vader jarlix te gelden
1. den Heyligeest tot Gestel 22 L rogge jeep
2. item Margriet van Ghilse 1 1/2 mud rogge
3. Janne Ykens 10 L rogge
4. Jan vanden Steen 1 mud rogge
5. Jan Lewes 1 mud rogge dat te lossen staet niet min dan (20 L) voer 32 (peters) etc.
6. noch 1 mud rogge in Besoyen en tot Oesterwijck Angnese Toyts 4 L rogge en aan de erfgen. hr Willem Vos 3 Rgld 7 st chijns ten Bosch en Jan van Engellant en sijne susteren 1 mud rogge en hr Henrick van Esch 40 enckel gulden en Wouter Ansem 12 L rogge en Henrick Hoernkens 28 .. rogge en den sinloes huis 12 L item noch in gront …(in den ierste wte goer 2 st 1 ort) soe voel alsmen jerlix w. erff. gilt in eender groter somme na inhout den chijnsboeck
Item soe beliepen die verlopene pachten diemen sculdich was en andere scult diemen sculdich was inden ierste den Heylige Geest tot Gestel 4 1/2 mud rogge Mergriet van Gilse vierde.. mud rogge Janne Ykens 14 L Henrick Hoernkens 3 1/2 mud Adriaen Brievincks erfgen. 40 L rogge Hessel vande Wale erfgen. 10 pont payments Jan vande Steen 3 mudde roge Mathijs Feytmans een mud in Besoyen 2 mud int Sinloes huys 2 mud 4 L Jan van Engellant mete suster 2 mud Gielis die Lersmeker 1/2 mud en 4 peter Willem van Os 9 Rgld Jacop vanden Doren 2 peters (214v) Art die Rover 2 peters der kercke 3 R.. Jan Vos mette scayen 17 R.. Goyart Reymbouts 1 1/2 peter Dirck Willeme Artss 1 1/2 R… Peter Otten 2 1/2 R Jan die Stopper 2 R Lemmen Scoemekers 12 st Pauwels Gosens 9 st Reymbout Adriaenss 48 st ten Bosch 32 st joffr. van Haren 3 R. tot Oesterwijck 13 st Jan van Aelst 1 R. Theu Emmens 3 R. danel van Vlierden 3 Rgld Willem Andries 10 R gevalueert en want dese vors. erffs eensdeels opgewonnen voorden recht en oeck sommige opgewonnen waren opter moeder der voorn. krn en henne goederen en erffenisse alsoe dat hen docht en die voerg. moeder wn mombare te houden soe dat Heylich Jan en Embrecht wt raet en bijstant van vrienden en magen gheven andere naedere bete.. raet en wiste dan die vorn. gueden en erff te vercopen de om de scult mede te betalen
actum den derden dach ba sunte Lauwreys ts Gerart Cornelis en Mathijs
item noch aen een stuxk lants aen die Leempoel ontrent twe L < erf Wouter Borchman > gem. waterlaet ^ erf Danel van Vlierdenc
noch huys hof erff daeraen aen dat Sprengelaer < Art Appels voert die straet
noch een stuck lants geheyten den Ameracker < Wouter … > Gherart Dircks en voert de straet
noch een stuck erffs in die Heysens acker ca 1 L < erfc Thijs Rosen < Dircks vande Amervoert ^ Willem Borchmans
noch een stuck lants ca 1 sleyck L < Kerck van Gestel erve > Willem die Brouwer ^ Thijs Rosen v Gielis? Willem Wijns soen
noch een bemdeken geheyten Molenhorst < Wouter Borchman > Jan Goyarts ^ Thijs Rosen v Jan Wuestenberch


1499 juni 30 Mgt, R.286, 215 (61 xx)
Loywych Willems man van Mechtelden Henrick Lemmens dochter heeft scout ende gebreck betoent met eenen scepenbrief van Gestel van 27 1/2 peter 18 st voer elcke peter als Wil Knoep gheloeft hadde op alzijn goed aan Peter Gherarts man van Mechtelden zijns wijfs d.w. Henrick Lemmens van alsulcke versterf als Mechtelden voors aencomen en verstorven is van w. Laureys Bollekens en Marien zijn hvr die vors. somme te betalen van alder heyligendach naestcomende over drie jaren etc. en hierboven nog 11 L rogge - orconden hebben hierover geweest scepenen in Gestel Jan die Wit en Gherart Dircks vander Amervoert die den segel hons gemeyns scependoms desen brief aen hebben gehangen die daet duysent vierhondert tachtentich ende negen op alderheyligenavond - op welk betoon en heeft Loy een pant gelevert op
een stuck bempts in die Houtvoert tot Gestel < Jan Goyarts ^ gemeynt van de Heysen v Griet van Gilse
Art die volvuerde tpant - Jan die Wit na den coop voer tgebreck voors. en voor de costen van recht - actum penultiam junij ts oes scabini in judicio


1500 januari 14 Mgt, R.286, 227
Wouter Boyens wegens gebrek met sch.br. van Gestel achterstallige pacht 3 mud rogge jeep mate van Gestel een jaar tachter welke pacht Jan vander Amervoert z.w. Bertelmeus en Jan zijn soen van den voerbedden die hij verkregen heeft bij w. Mechttelden zijn voerwijf hebben ontvangen van Henrick z.w. Peter vander Kynder horen swager man van Elisabetsijns wijfs d. Jan vander Amervoert ook van den voerbedde die hij gewonnen en ghecregen heeft bij Mechtelden zijn voerwijf all gueden die Henrick en Lisbet toecomen en verstorven zijn van w. Mechtelden voors. Elisabeth moeder was en hen toecomen mohgen na dood Jan van der Amervoert horen vader zover Jan vander Amervoert in tocht bezit alsulcke gueden gelegen op die Dongen bij den Bosch als de voors. Elisabeth sijne wuve verstorven van Mari horen auden moeder soe Henrick voors. sede van de voors. Jan vander Amervoert en van zijn zoon deze voorn. goederen in erfrecht te besitten met alle cijnzen en pachten daaruit te gelden die Jan van der Amervoert en Jan zijn soen hier jarlijks voer af gelden sellen en voorts om een jeep van 3 mud rogge op Lichtmis van Jan vander Amervoert en Jan zijn zoon en horen nacomelingen Henrick horen swager en zijn nacomelingen te gelden behoudelijk dat Henrick die 2 mud rogge jeep van deze 3 mud meteen heffen of boren sal op de eerste Lichtmis na Jans dood sijns sweders
en heeft de voors. gueden de voors. Jan vander Amervoert zijn sweder en Jan sijnen soen overgegeven en opgedragen met afgaen en vertyen en hebben dezelfde Jan van der Amervoert en Jan zijn zoon gesamenderhant als principaal schuldenaren hen te geven en te gelden den voorn. Henric horen swager en zijn nacomelingen deze 3 mud rogge op Lichtmis de data xiiij C ende xxix des anderen dages na onser vrouwen dach alsmen kerssen dreet
en heeft heer Wouter een pant gelevert aen
een stuck beempts geheyten die Horenvoert < > erf Ghjerart Dircks ^ gemeynt van Heysen v Jans Leeuwen kynderen Art die Rover vuerden tpant gherart Dircks na den coep voerden gront chijns en voer xxi st voer enen autaer tot Oesterwijck en voer 1/2 mud rogge om daarmede te betalen dem autsten pacht en voer scay van recht actum xiiij januarij ts Oes scabini in judicio
(a 228 74) verder leeg ook versleeg)


1500 maart? 27 Mgt, R.286, 239v
actum den xxvij maij ts Willem a..dr.. ende Appels
Joestken d.w. Jacop Dirck Hessels met Jan Gotstuwe en Petrer Huben hore ghecoren momboren ook voor Mariken hoere suster met consent van Jan Melissoen en Melis Meliss hoer oude omen opgedragen Aelbrecht Arden Appels
huys hof erff [240 86 vij] daeraen ca 1/2 mudzaad in par. Gestel < erf Grietken Willem Willeme Borchmans d. > erf Eliaes Jacops Beren soen en sijn krn ^ gem. wech v erf voers
noch twee stuxkens lants teynden aan voers husinge en erff ytsamen ca 2 1/2 L < erf Grote Gasthuys vanden bosch > erf geheyten den goet van Spul ^ gem. wech v aan dat voorn. huys en erff
noch een stuck lants ca 6 L < Willem Borchman > erf geheyten tgoet van Spul
noch stuck lants geheyten die Leempoel ca 4 L < thgoet van Spul > erf Willem Peter Potters ^ waterlaet v tgasthuys vanden bosch
stu ck lants ca 3 1/2 L < tgasthuys vanden bosch > Jan Roefs ^ waterlaat v erf der kerke van Gestel
stuck lants ca 1 L < Mari Blo…daels > erf Jan veramelvoert ^ v gem. wech
belast met aan Wouter Maess 1 1/2 L ende terddel van enen halve mudde rogge mate van Gestel en Wouter Wilems erfgen. 6 L rogge en Melis Nouwen 4 L rogge en Willem Borchmans 3 mud rogge en noch Willem Borchman voers. een? mud rogge en nog 4 oude grote den H.Geest vanden Bosch
hierbij gestaan Willem Borchman onze mede schepenen onse mede scepengeloeft den voern. Aelbrecht Arnden Appels dese voors. erff te waren


1500 Mgt, R.286, 242 (88 ix)
scepen in Gestel tugen onder onsen ghemeynen segel dat tanderen tyden voer ons gecomen is in eender gebannender vuerschare Wouter Wouter Boyenss ende heeft scout en gebreck bethoent met enen scepenenbrief van Gestel 3 mud rogge sjaers jeep mate van Gestel welke pacht Jan vander Amervoert en Jan sijn soen erffelijc geldende hadden Henrick Peterss vande Kijnderen honnen swager op Lichtmis uit alle goederen die Henrick vander Kynderen en Lisbeth zijn wijf die dochter was van Jans vander Amervoert vanden voerbedden die hij vercregen hadde van Mechtelde sijne voerwijve toebehoerende en toecomende verstorven sijn van mechtelt der voers. Lisbette moeder was en die hem noch aen comen en versterven moghen van Janne vander Amervoert horen vader waar ook gelegen zver Jan van der Amervoert die gueden in tochten besittende is uitgenomen alsulcke gueden als daer gelegen sijn op die Dunghen bijden Bosch als der voers. lisbette sijnder wijve verstorven waren van Marien hoerder auder moeder soe Henrick voers. sede - geen ondertekening


1500 mei 27 Mgt, R.286, 242
Scepen in Gestel tugen in gebannen vierschaar Wouter Wouter Boyenss dat hij tanderen tijde in der bancke van Gestel hadde doen lesen seker scepen brief van Gestel sprekende van 3 mud rogge jeep mate van Gestel van enen jaer tachter welcken pacht voertijts Jan vander Amervoert en Jan sijn soen van den voerbedde die hij vercregen heeft bij Mechtelden sijn voerwijf sculdig waren te gelden Henricken (242v) z.w. Peters vander Lynderen man van Lisbette sijns wijfs d. Jan vander Amervoert voers. oeck vanden voerbedde die hij gewonnen en vercregen heeft bi Mechtelt sijn voerwijf voers. uit alsulcke goederen als hierna bescreven steet ende Jan vander Amervoert en Jan sijn soen vercregen hadden van den voers. Henrick vander Kynderen dat is te weten alle goederen die Henrick en Lisbette sijnen wive comen en verstorven sijn van w. Mechtelden de4r voers. Lisbette moeder was en hen versterven mogen van voorn. Jan vander Amervoert horen vader in wat steden ende plaetsen die gueden gelegen mogen sijn en Jan vander Amervoert in tochte bezit volgens sch.br. van Gestel vanden daet duysent vierhondert ende negenende tweyntich des anderen dages na onser vrouwen dach alsmen kerssen dreet
clagende alsoe die voern. Wouter van sijnen gebreck en met vonnis die panden verkocht maar heeft sijn begreck niet gemaect nu opnieuw clagende nu de volgende onderpanden aangewezen [243 89 x]
een husinghe hovinge en erff daaraan ca 5 L in par. Gestel aen die Broecksyde < > gem. straat ^ v erf Gherart Dircks
noch stuxksken hoef geheyten dat hoefken ca 1/2 L tegen voorn. huzinge over die straet < Willem Borchman > straat
nog een hoefken 1/2 L < die Aa > ^ v straat
nog een stuxken bempts geheyten die Hoef < straat > Gherart Dircks mma
nog een bemdeken geheyten den vloetbempt < Willem A…..> Gerart Dircks
nog tweedeeel in een stuck lants ca 8 L geheyten Bruggelaer < ^ den gasthuys vanden bosch mma > Gherart Dircks mma v gem. waterlaet
nog een stksken hey?velts ca 1 B < H.Geest vanden bosch mma > Gerart Dircks
een stuk weyvelts geheyten sLeeuwen weij < ^ gemeynt vande Heysen > Gerart Dircks v erf Yken Wouter Hillen dochter
nog een stuk land ca 1 1/2 L < Dirck Gerart Dircks > Everart Peter Artss ^ Thijs Rosen v Andries Wouterss als Jan vander Amervoert toebehoorden
met welke onderpanden Arnt die Rover voert gevaren heeft inde voerschare en is ten Bosch geveylt en Willem Borchmans heeft den coep daeraf genomen voer tgebreck en de kosten van recht en daartoe voer 2 1/2 mud rogge jeep mate van Gestel geldende Wouter Boyens en Gerart Gelaesmeker 1 mud rogge [doorgehaald nog jaarlijks 3 mud rogge hr Willem vande Doveloe en mede erfgenamen en nog de pater van Malle mette sijnen veneten? 1 1/2 mud rogge ] en Gherart ghelaesmeker 1 mud rogge jeep
actum annxvC den xxvij dach in meye testes .. [omnes] in judicio
vervolg 243v
den pater van Mal 1 1/2 mud rogge hr Willem vanden Dommele 3 mud rogge en tot Beeck 2 1/2 L garste en 4 st 1 ort gewincijns den H.Geest van den bosch
en noch den capittel van Beeck 4 1/2 L garst jeep en 4 st en 12 voeder houts ende hen vierdel van een voeder en aen Loych van Hersel 20 L rogge jeep en Margriet van Gilse 1 mud rogge en Willem Andries Comans 1 mud rogge en 2 L rogge jeep en hr Wouter v.Loe? tot enen autaers tot Beeck gelegen 8 L ende een … [st?] tot Oesterwijck inden wildercijns en Gosen van Brecht 6 oude zwert gewioncijns en nog zal hij gelden 1 mud rogge jeep mate van Gestel Angnesen Hadewigen en horen kynderen
welke pachten en cijnzen Willem Borchman geloeft heeft - volgens uitspraak besegelt in een schepenbrief van Gestel
actum annxvC den xxvij sten dach in meye


1500 Mgt, R.286, 248v
Loywych van Hersel heeft met een schepenbrief van den Bosch opgedragen Willemen Borchman onsen mede scepen alsulcke 15 sester rogge mate van gestel als Jan en Gerart gebr. krn w. Berte;lmeeus vande Amervoert sculdig waren te gelden Rutger van Audenhoven als man van Lisbette sijns wijfdt d.w. Jan Nennekens soen op Lichtmis uit erven en gueden als die selve Rutger van Audenhoven te pacht gegeven hadden den voorn. Janne en Gherarden nl.
een stuxken hoefs geheyten Dlanderen hoveken in par. Gestel tpl. Amervoert < gem. straat > Melis Nouden
nog stuk beemd Vloebempt in voorn. par. ter Amervoert
nog stuk land den Dorenacker
nog stuk land den Brugacker 1/2 mudzaad
nog 1/5 hem toebehorende in stuck weyen dat Eeusel geheyten dat Bruykerslaer
nog 1/4 van een beemd die Vlaest
nog 1/3 hem toebehorende in een hossat en husinge en hovinge met toebehoren < erf Jan en Gerart gebr. voers. > ggem. straat
in sch.br. sBosch xiiijC ende drie des donderdages nadden hoechtijt van Pasche - actum op beloken Paeschavont Willem Dries en Cornelis Appels


1501 juni 8 Mgt, R.286, 261v
Willem Borchman heeft scout ende gebreck bethoent met sch.br. van Gestel van 10 L rogge erfpachtr en 10 L tachter soe hij sede uit jeep van 30 L rogge mate van Gestel als Rutger geheyten van Audenhoven man van Lisbette sijns wijfs d.w. Jan Dirck Nennekenss? geldende hadde uit alsulcke erff als hier na beschreven sijn en die selve Rutger te pacht gegeven hadde Janne vander Amervoert en Gerarden sijnen brueder kynder w. Bertelmeeus vander Amervoert voer die voergenoemde 30 L rogge jeep en voorden cijns vande gronde dat is te weten [262 108 vij]
enen hof geheyten dLanderen Hoefken in par. Gestel bij Oesterwijck tpl. Amervoert < gem. straat > Melis Nouden
nog een stuck bempts den Vloetbempt < erf Peter Wellekens > Melis Haecken en sijn gesellen
nog een stuck bempts daer een water doer geet geheyten die Leij
nog een stuck lants geheyten den Doren acker < erf den kynderen Aleyt Sibben > Gielis van Eeten
nog een stuck lants geheyten den Brugacker < Melis Nouden > erff Jan en Gerarts vander Amervort
nog dat derdde gedeelt hem toebehorende in een stuck lants geheyten den Bruga…. 1/2 mudxzaad < erf Jan vander Amervoert en Gerarts sijns brueders > erff hr Jan Marinen priester
nog 1/5 hem toebehorende in een stuck weyen geheyten een eeusel geheyten dat Bruekerslaer ende daeraf die vier gedeelten Janne van der Amervoert en Gerarden sijnen brueder toebehorende sijn
nog dat 1/4 in een beemd geheyten die Vlaest daer die drie gedeelten af toebehorende Janne en Gerarden voers.
nog 1/3 in hoffstat huys en hof met sijnen toebehoerten in par. Gestel < erff Jan en Gerart gebruederen voors. > gem. straat
in sch. br. sBosch de date xiiijC ende drie des donderdages na beloken Paschen q… latine post octavas Pasche ende heeft alsoe die here Willeme Borchman een pant gelevert na inhout sijnen scepenenbrief r.. Art die Rover vuerden pant als gemechticht ende heeft die selver Arnt alleen vercoft
dat stuck lants geheyten den Brugacker ca 8 L in par. Gestel < erf Jan vander Amervoert en Gherart sijns bruedersw > erf hr Jan geheyten Marinen priester
daeraf Dirck Gerarts den coeper van? voer x lopen rogge erfpacht mate van Gestel en 10 L rogge achterstellige pacht en voer een bosch plack en voer scay van recht en daertoe geloeft Gherart te betalen allen die ghene die auder van daet weren dan den daet des briefs der 30 L rogge voorn. ende is ten Bosch gheveijlt actum viij junij ts Oes? Scabinij


1500 december 3 Mgt, R.286, 270 [116 xiiij]
Willem Andries Comenss heeft gebrek bethoent met een schepenbrief van Gestel van 10 L rogge jeep van 4 jaar tachter min 4 L welke pacht Art Wouter Nouwen soen erfelijk geloeft had en die selve gericht aan
2 L in een stuk land geheyten den Elsacker in die Heysen ackeren < Wouter Borchman mma > Willem Borchman ^ erfgen. Jan Wuestenberch v gem. wech
nog stuk weyvelts tot Heysen < die Heystraet > Jan Nenarts mma en voert erf Dirck Gerartss van Amelvort
en is ten Bosch geveylt Art die Rover vuerden tpant als gemechticht van Willem Andries Comanssoen na den coep voer 1/2 mud rogge jeep en vpoor 2 1/2 mud achterstels en scay van recht - in prefestBarbara annxv C ts oes. in …


1501 augustus 14 Mgt, R.286, 272 [118 xvi]
Danel sone wilneer Jans van Vlierden heeft opgedragen Wouter Wouter Ansems
een stucksken lants ca 3 L of vierdalff geheyten die Biekept in par. Gestel < gem. weg > H.Geest sBosch mma ^ erf Dirck Gherartss v Gielis Voskens
nog stuk lants ca 2 L den Petershof < ^ Wouter Coper voors. > erf Andries Wouters v gem. straat
nog een streepken lants ca 1 L < > ^ erf Wouter coper vors. v gem. wech
aankomst als Danel gecoft en vercregen heeft van Arnden den Rover vorster tot [doorgehaald Oirschot] Gestel en Art opgewonnen had met vonnis en gemachtigd van Willem Andries Comans .. sijn waeldagenscap
belast met aan Peter … 1 mud rogge mate van Gestel nog 7 L rogge aan hem selven te houden welcken pacht der 7 ? L en 1 mud rogge Wouter geloeft
als dat allen d… ander gueden Jans vander Amervoert te wesen plagen daer ewelijc ongelast af sellen bliven - actum xvC ende een den xiiij sten dach in augustts Willem Willem en Gerart


1501 mei 27 Mgt, R.286, 274 [120 xviij]
Kenlijck sij allen en enen yegeliken die desen brief sellen sien ofte horen lesen dat tanderen tijden opgewonnen sijn met vonnis en recht der bank van Gestel al de goederen van Jan van Amervoert volgens diverse sch. vonnisbr.
soen sijn comen en ghestaen de volgende personen die de coop genomen hebben en hebben geloofd op al hun gueden dat elk van hen jaarlijks gelden zal alsulcke pachten chijnsen en houden allen erfwegen erfwaterlaten en allen banynden en banscouwen die genoemt steet op elcks gedeelt
in den iersten sal jaerlijcx gelden en betalen Willem Borchman onsen medescepen aen Wouteren Boyenss 2 1/2 mud rogge Gestelse maat losbaar met 1 1/2 mud rogge de mud met 39 peter en thalf mud na advanand noch zal Willem mogen lossen aan Wouter .. een mud rogge voor 31 peters
Item Gherart Dircks zal mogen lossen aan Wouter Boyens 1/2 mud rogge met 18 peters en die 1 1/2 peter die daarbij horen die sal Willem daarbij leggen als Gerart dat 1/2 , mud rogge lost aen Wouter Boyens
Item Willem Borchmans sal noch jaarlijks gelden aan her Willemen [274v] van Dommelen 3 mud rogge die hij af sal mogen quijten elk mud met de vollen pacht en 31 peters
Item zal hij gelden de erfgenamen Jan Scuerman 1 1/2 mud rogge en te gelden Gerarden Gelaesmeker een mud rogge en aen Loych van Hersel 20 L rogge en Margriet van Gilse een mud rogge en te mogen lossen met 31 peters en te gelden Willem Andries Comans een mud en 2 L rogge en te lossen elke mud met 36 peters en zal Willem gelden hr Wouter van den Loe 1/2 mud rogge en dat te mogen lossen met 15 1/2 peters en te gelden 2 1/2 en 4 1/2 L garste de capittel van Beeck en nog denzelve capittel 4 st en noch een half en een vierdel voeder houts den capittel van Beeck tot tot Oesterwijck in den wildercijns een stuiver
item noch aen Angnees Hadewighen een mud rogge en dat te mogen quyten met 31 peters
item noch te gelden aan de H.Geest vanden bosch 4 st een ort gewinchijns
open stuk - niet gedateerd geen schepenen
Item sal Daniel van Vlierden jaerlix gelden en betalen Mathijs Beerten een mud rogge en te mogen lossen met 36 peters
item her Janne Appels of sijne erfgen. een mud rogge en losbaar met 39 peters
item Meeus Mathijss vanden Nuwenhuys een mud rogge en losbaar met 36 peters en te gelden Gheertruyt vande Nuwenhuys een mud rogge en te mogen lossen met 36 peters en Gherart des Costers kynder een mud rogge en te mogen lossen met 36 peters en Willem Wouters soen 1/2 mud roge [275 111 xix] en losbaar met 19 1/2 peter en enen autaer tot Oesterwijck 3 L rogge en den capittel van Beeck 3 L garste en denselven dat vierdel van enen meyverken en tot Oesterwijcxk inden wildercijns een st.
Item Gherart Dircks sal jaerlix gelden aen Wouter Boyens een half mud rogge losbaar met 18 peters en dat daeraen gebreckt te weten 1 1/2 peter die .. Willem Borchman daerbij leggen als Gerart wil lossen
Item noch 4 st gewincijns den heer van den gronde en 21 st enen autaer tot Oesterwijck
Item Wouter Wouter Ansems sal gelden Peterken Loijens een mud rogge welck mud huden des dages gelost en gequeten heeft en sal Wouter aen hem selven oeck houden 7 L rogge
Item sal Jan Jans Wittensoen gelden jaerlix 2 L rogge en geven daervoer en lossen wil hij met 4 1/2 peter
en dese voerg. persoenen gelijck sij voers. staen hebben voert geloeft elck van hon


1502 januari 31 Mgt, R.286, 278 (124 xxij)
Mathijs Berten z.w. Henrick Berten heeft met sch.br. en alle recht opgedragen Danelen van Vlierden 1 mud rogge erfpacht mate van Gestel op Lichtmis uit
sekere erffenisse die voermaels toe plagen te behoren Janne vande Amervoert dat is te weten enen stuck lants geheyten den Snellarts hof in par. Gestel < erf Art Melis Nouwen soen > erf Willem Timmermans ^ gem. straat v erf Peter Artss
nog stuck lants geheyten den Timmershof < gem. wech > erf der erfgen. Peter Meliss
nog uit de helft van enen bempt geheyten die Hage < gemeynt > erf Lisbeth Goyarts en hore kynderen ^ erf Jan van Gilse v erf Lisbeth Goyarts voors.
zoals in sch. br. sBosch xiiijC xxxi den leste dach in februarien hierbij gedstaan Ghijsbert Berten en Jan die Smit als mombaren der krn Mathijs Berten vors. hebben geloeft wegens de krn Danelen voors. dit opdragen namens de krn te doen houden - actum annxvC ende een ultra january ts Gherart Anthonis


1502 januari 2 Mgt, R.286, 288 (134 vij)
[bovenste helft van de blz. leeg]
Willem Borchman heeft erffelijck geloeft Willem Ad…. Comans 18 L rogge sjaers erfpacht mate van Gestel op Lichtmis uit
huys hof en erff daaraan omtrent 2 mudzaad groot < Wouter Timmers mma > erf Heyn Mathijss van Son ^ gem. straet v erf Gherart Meeus mma
en hiermede zulen zijn betaald 18 lopen roge als Jan Veramervoert plachte gelden Willem Andries voers. - en losbaar met 36 peters te 18 st tegen de mud gerekend - actum ij januarij ts Gerart Bere


1502 januari 24 Mgt, R.286, 288v
Willem Andries jendt en lijdt dat Danel van Vlierden heeft gelost gequeten en afgeleet alsulcken 18 L roge Gestelse maat als Andries heffende was op erf die nutertijt toebehorenDaniel voorn. en voertijts toe plagen te behoren Jene vande Amervort en Willem Andries opgewonnen hadde met vonnis en recht der backe van Gestel en Danel voorn. den coep daeraf genomen hadde en geeft Wilem daaraf quitantie
actum altea Pauli ts Borchman Jan Beren
 
1503 maart 29 Mgt, R.286, 323v
Jan z.w. Jan Wuestenberchs en Thomaes Henrick Thomaess ALS MOMB. VAN Lisbette en Cornelia jonge onmondige dochetren Willem Jan Wuestenberchs soen vercregen bij K?erstijne d.w. Henrick Thomaes voors. ende hebben vanden kynde wergen voers. opgedragen Gherarden Dirckss vander Amervoert
de helft van enen huse ende erf daraan ca 6 L int geheel en noch de helft in een weyvelts daeraen ca 4 L en de helft van een stuck lants daaraan ca 4 L in de par. Gestel aen den Hovel < gem. wech > erf Jan Peter Potters en Beatris Jan Wuestenberchs dochter ^ erf Danel van Vlierden v gem. straat
noch de helft van enen heyvelts ca 2 boender groet < erf Pauwels Hessels > Herman vanden Borgelen ^ erf coper v erf Art Willems
item wt den voers. heyvelts sal hij gelden jaerlix die helft van 2 oude groet item wt dien anderen erff die helft van 10 L rogge mate van Gestel en Peter Potters kynderen die helft van 2 mud rogge ende alsulcke helft van chijns alsmen wte helen erff met recht jaerlix geldende isende Jan en Thomaes voors. hebben voert geloeft vande kynderen wegen - actum coram eisdem


1503 maart 29 Mgt, R.286, 324r (168 viij)
Gherart Dircks vande Amervoert heeft geloeft Jan Wuestenberchs en Thomaes Henric Thomaes tbv Lysken en Cornelia onm. krn Willem Jan Wuestenberchs bij kerstijne sijne wyve 15 L rogge tsjaers jeep mate van Gestel op Lichtmis over een jaar op Lichtmis uit de helft van voorn. erven
en mach die 15 L rogge lossen altijd op Lichtmis ten vollen pacht als hijt 3 (of 1/2?) jaer te voren seet met 36 peter te achtien st.
Gherart Dircks vander Amervoert heeft dese voers. erff weder opgedragen Janne z.w. Jan Wiestenberchs dese voors. huysinge en erff en alle commer van sijnen wegen daerin af te doen en dat Jan voors. alsoe jarlijks sal gelden alle pachten en chijnzen uit deze helft


1504 januari 31 Mgt, R.286, 342r-2
Aelbert Mychghiel alenz. heeft zijn tocht overgegeven sijne wittige krn te weten Dierken en Michgielen en Goessen sijnder dochter die hij ghecregen hadde bij Yda Dierx dochter vander Amervoert alsulcken halven mud rfogge als hem verstorven was van Lijsbetten D… dochter vander Amervoert en aer geldende was Jan Eysen int jaer xvC ende vier den lesten dach januarij Wit ….


1504 januari 31 Mgt, R.286, 342r-3
Gheryt Henrick kynder diercx vander Amervoert en Dier… Alen voer hem selve en voer Michgielen sijn bruer en v.. Goessen sijnder suster als ghemechtich hebben wittelijck ende .. vercoft en overghegeven Matijsen Goeiaert Roesens. alsulcke enen mud mud rogge als hon Jan Dierck Eisen huiden dees da… gheldende is ende hon aen verstorven is vander doet Lijsbette honder suster Diercx dochter vander Amervoert ende gheloeven Gheryt ende Henrick en Dierck voers. commer van honnen .. af te doen en ghevent meten auwen brieven over den daet en schepen als voer


1504 januari 31 Mgt, R.286, 342v-1
Henrick Diercx vander Amervoert en Dierck Alen ook voor Michiel sijnen brueder en Joesten sijnder suster (sic) hebben overgegeven en opgedragen Gheryden Diercx vander (Amervoert) … orten Dierken Gheryts soen den jongen die heelft in
Sleeuwen wey < Willem Vos mma > Wouter Boerchmans ^ ghemeint van Heisen v Jan Wouters die jonge
en voert hebben vercoft Henrick en Dierck voers. als ghemechticht voer Michgielen sijnen bruer en voer Goesen sijn suster (aan) Gheryden Diercx vander Amervoert
een stuck beems geheieten den Gaers hof < dem. Aa > ^ gem. straat
nog stuk land 4 L den brugeecker < Andries Wouters > denselven Gheryden ^ Dierck Gheryts den jonge v dat heylaer
ende voert dat Henrick en Dierck als ghemechtich voer bruer en suster voers. aenverstorven is van Lijsbette Diercx d. vander Amervoert behoudenlijuck dat Gheryt Diercx voers. die oude geldende en betalende sal wt den Brugecker en wt den Ganshof alle pachten en alle sijsen daerinne die van recht wegen sculdich is te betaelen de dsaet en schepenen als voer


1504 februari 2 Mgt, R.286, 352v-1
Danel van Vlierden kendt en lijdt dat hij ontvangen heeft van Jan dien Wit 5 peters te 18 st tstuck die Jan schuldig was van 2 lopen rogge vanden gueden Jans vande Amervort en dat na inhout eender wtsprake en enen vonnisbrief - actum Lichtmisse annxvC iiij ut m.. appor..am ts Pauwels Hessels en Bere


1504 juli 27 Mgt, R.286, 368r-1(211 xxix)
Item Lisbette Aelbrecht Goyarts dochter en Gerart Dirck Beriss van Oerle tbv van Engelen nat.d. Anthonis Michiels van Wyfelet en Pauwels Reyner Peters namens Jan Jacop Coremans daeraf dat hij dat gedeelt gecoft heeft en Jan Jacops Berensoen tbv Adriaan nat.d. Gheerlick die Rover is te deel gevallen
een stuck lants geheyten dat Wynt..nen? in par. Gestel in die Heysens … dat Lemmen Gotstuwen te wesen plach < erf Willem Borchmans kynder> gem. wech
noch stuck lants den Ermgarden acker opte Molenw…< > erf der krn Willem Borchmans en Thomas Dircks ^ erf Thijs van Tefelen v gem. wege toe
noch een stuck beempts die Cleyn Vlaest die van Jan vander Amervoert gecomen is < Jan Melis > Gherart Dircks ^ Hessels erfgen. ..walom v Jan Henrick Witten soen
noch een stuck lants mette weye geheyten den Blommendael < Lemmen die Meyer > Jan Dirck Ansems
belast met ij deel van enen auden groten en in iij p? outs
xxvij julij


1504 juni 15 ? Mgt, R.286, 371r-1
Henrick Dircks vande Amervoert voor hemzelf Dirck Alen voor hemzelf en als gemachtigde van Michiel zijn brueder en van Joesten sijne suster en hebben opgedragen Gerarden Dirckss vander Amervoert en Dirck Gerartss den jonge die helft in
een weye geheyten sLeuwen wey in par. Gestel aen die .. gemeynt vande Heyse < .. Willem Vos mma > erf krn Aelbrecht Dirckss
actum des anderen dages … sunte Anthonis dach (Hicspoir) Bere Wit


1504 juni 15 ? Mgt, R.286, 371r-2
Henrick Dircks vander Amervoert en d…. alen voer hem selve en voer Michielen sijnen brueder en Joesten sijnder … en hebben opgedragen Gerarden Dirckss vander Amervoert
.. stuck beemps geheyten den Garshoff < die Aa > gem. straet
noch een stuck lants ca 4 L M erf Andries Wouterss > erf der erfgen. Willem Borchman ^ dat Heylaer
aankomst verstorven van Lisbette honder suster
Henrick voor hemzelve en Dirck voor hem en voor zijn brueder en sustere voors. - actum ts (Hicspoir Bere) Jan Jacops Berens. en Jan Janss Wittensz.


1504 juli 27 Mgt, R.286, 374v-1
wij scepenen tugen dat zij hebben horen lezen een schepenbrief van Gestel:
Cont sij enen yegeliken want Juet weduwe Wouter Snellen met horen mombaer alsulcke tocht ende recht van tochte als Juet vors. besittende was in
enen stuck lants 3 L in par. Gestel in die Heysense acker < erf des Gasthuys vanden Bosch > erf des Gasthuys vanden Bosch mma
noch een stuck lants 1 L < erf Peter Willem Celen soen > erff Wouter Borchman mma
noch in enen stuck lants 1 L < erf der erfgen. Wouter Jan Hillensoen
noch een stuck lants 1 L < erf Wouter Jan Hillen > erf Jans vande Wuestenberch
stuck lants 3/4 L < erf krn Lambrecht Gotstuwen > erf Wouter Borchman
een stuck bemps in par. voers. < erf des gasthuys vanden Bosch> erf Jan vander Amervort
een stuk beemps in par. voors. op te Ruymhovel < erf .. Willem Nenarts en hore krn > erfgen. Margriet van Gilse
opgedragen Clause Wil… en Janne gebr. Aleyte en Pau… gesusteren kynderen derselveren en Wil… Wouter Snellen voers. tbv hen.. en tbv Jans haers brueders sonen… Wouters Snellen voers. gelijck dat in scepenbr. van Gestel begrepen is
daarom soe sijn voor scepenen Claus Claus vo… Jan Aleyt en Pauweels met haren momb. en voer Janne haren brueder hebben overgegeven Willem z.w. Andries .. met afgaen en vertijden en hebben geloeft Claus Willem Jan Aleyt Pauwels met horen mombaer op al hone gueden
scepen in Gestel bij Oesterwijck Willem Borchman en Wouter Ansems die den segel hoer gemeyn scependoms desen brief openen aen hebben doen hangen ony jaer ons Heren dusent vierhondert Lcccv sesse dage in septembri
daarbij gestaan Jan Janss van Gilse heeft geloeft Symon Everartss man van Asleyte sijns wijfs dat hij deze brief zal bewaren actum xxvij july ts Gerart Dircks en Bere


1530 februari 8 Mgt, R.290,44v-1
Henrick Goijart Rosen soen heeft geloeft Yken d.w. Gherart Dirckss vander Amervoert 54 st sjaers erfgelt op Lichtmis uit
* huys hof erff daaraan in par. Gestel tpl. aenden Wynckenberch < ^ erve Lisbet weeu Anthonis Rosen > gem. straat v erve den heyligen geest vanden Bosch
actum opten achten dach in februarits Rosen Jan Peterss - losbaar met 1/2 jaar opzeggen met 50 ka gld ts Matijs Goyart Rosenss en Jan Peter Ansemss


1532 februari 25 Mgt, R.290,113r-1 (ixL)
Henrick Peter van Hetsroy heeft erfelijk geloeft Lissabette en Jenneke gezusteren drs w. Willem Wouters vanden Loe 19 st sjaers erfgels gelijck te deylen ende in desen te leggen dat vuerstael drie blancken den dubbelen st. voer 2 st op Lichtmis te gelden uit
* huys hof en erff daaraan < gem. straat > erf Jan Claess en Art Appels ^ gem. ackerstraet v erve Art Veramervort eb voertijts Andries Wauters toe plach te behoren
belast met 2 mud rogge en 8 1/2 Rgld uit zijn andere erven en goederen
actum annxvC xxxij altea Mathie ts Jan Ansemss Henric Wit
en hij mag het lossen op Lichtmis met een half jaar tevoren opzeggen 19 Rgld


1532 januari 6 Mgt, R.290,124r-1 (vi)
(duplyck) Haych weeu Andr. Wouters met horen momb. en Art Art Amelvortss t.a.z. hebben met malcanderen een erfmangelinge gedaen - Haeych heeft opgedragen Arnden Art Amelvortss
* een stede huysinge hovinge en erff daeraen in par. Ghestel < ^ erve Jan Claess > erff Henrick van Hetsroij v gem. straat
Art Artss heeft wedde3rom opgedragen Gaywyghe voors.
* de helft van enen acker lants in par. Gestel daer dander helft derselver Haywigen af toebehorende is den helen acker < Hessels Berch die die selver Haych oeck aen reendt
actum annxxxij opten derttienavondt ts Jan Henrick Swittenss en Henrick Jan Swittenss
waarna Art Artss vander Amelvoert erfelijk geloeft Hayghen weeu Andries Wouterss 42 st sjaers erfgels op Lichtmis uit de huizinge etc. losbaar met 42 gld mits 1/2 jaar tevoren opgezegd


1532 april 8 Mgt, R.290,154r-1 (xxvij)
Kenlijck sij allen dat is comen in eender gebannen vierscharen voer schotet en scepenen tot Ghestel bij Oesterwijck Jan Gerart Dirckss ende begeren aende heer en scepenen hom te wilen gonnen een conde te leyden van scepenen ende andere goede mannen op ene besegelden brief oft vonnis der scepenen watmen hem sculdich weer te doen
schepen wijzen vonnis tot eender conden en Jan brengt een schepenbrieff van Gestel besegelt bijden protocolle daer den selven besegelden brief wt gemaect was ende begeren den brief tegen dat protocolle gheviseteert te hebben welke brief staat op het 27 blad waarmee de brief van woord tot woord accordeert. De brief is van het jaar tachtig wat duister. wat gestaafd werd door Jacop Emmen en Embrecht vanden Brekelen als raetsheren tot Oesterwijck nadat ze de bezegelde brief tegen het protocol gecollationeerd hadden en is den daet van tachtentich ende sesse des anderen dages nae sunte mertten Tuygen Jan Wuestenberch en Jacop Wuestenberch als raetsheren tot Ghestel die diyt bevestigen en waarbij zij aanwezig waren
Tuyght Cornelis Smeeds als secretaris tot Ghestel dat hij bijden collationeren vanden besegelden brief tegen den protocolle Tuyght ook Art Art Appels scepen tot Ghestel
en is geschreven metter hant Jacops Verelst voertijts secretaris tot Oesterwijck ende Ghestel ende is ongecancelleert ongheraseert enz. hele uitleg hoe dat allemaal gaat bij het protocolleren - actum annxvC xxxij opten achten dach inde aprille in judici
waarna volgt: desen brief hoer voer te staen inde condbrief
Aelbrecht z. Michiel Aelen man van Yken sijns wijfs d.d. w. Dircks vander Anelvoert
* een stuk lants geheyten den Scorenacker 2 1/2 L in par. Gestel < erf Wouter Jan Hillensoen > erf vAndries Wouterss vande Loe
* stuck beempt hom toebehorende geheyten die Horenvoert beempt in par. voors. < erf Jan vande Amelvoert > erf Ansen Goesens mma
aankomst als Aelbrecht vors. in een wittige deylige toecomen is en en tusen krn w. Dircks [157r xxviij - hiertussen zit vroeger los papier dat aangevezeld is tot heel blad 156r wit aan weersziijden] vander Amelvoert volgens schpenebrieven
dit stuk land en beemd verkocht aan Gerarden z.w. Dircks vander Amelvoert
orconden hebben hier overgeweest scepenen in Gestel bij Oesterwijck Willem Andries Comanss ende Willem borchmans die den segel hoers gemeyns scependoms op ende aen hebben ghehangen int jair ons heren suysent vier hondert tachtentich ende ses tsanderdaegs na sunte mertteyn versleeg


1535 maart 22 ? Mgt, R.291, 233r-1 [xiiij]
…. Gestelmans heeft opgedragen Janne die Lose een half mud rogge jeep als Marten z.ew. .. Boshovens geloeft had Janne z.w. Henrick Roestenberch uit
* huys hoff gronfden en toebehoerten en erff daaraan in par. Gestel aen een stede geheyten die Caterstraet < erf erfgen. w. Wouter ..shovens W > erfgen. w. Willem Claes Witten N ^ erfgen. Wouter Boshovens dats te weten Robbrecht van Grevenbroeck Luytgaert en Aleyte drs w. Wouter? Boschovens v Z aen sHerenstraat
Haywich? weduwe Andries Wouters heeft opgedragen Arde? Artss vander Amelvoert
* al alsulcke een helft van een stuck lants in par. Gestel daer dander helft oerck toebehorende derselver weduwe en dese selve Haywich voers. dese selve een helft vande ecker voers. vercregen hadde van de selve Arde voers. ende dat met eenre erfmegelinge gelijck die scepen brieven daer aff sijnde
welcke heele ecker gelegen is inde Hesselberch van welcke brieve dat daer begrijpt int jaer ons heren dusent vC ende xxxij opten dertienavont - annxxxv altera palmarum


1535 april 9 Mgt, R.291, 235r-1 [xvi]
alsArt Hoppenbrouwer met vonnis van de bancke van Gestel opgewonnen
* zeker huys scuer hoff en erff daeraen zdat Peter Dirck Dictus z. te gebruycken plach ende in erffelijckheden besittende was
en dat voor zijn gebrek sijns pachts daer Gerit Corsten Geritss den coop affgenomen hadde ende de selve coop weder omme overgegeven hadde Arden de Hoppenbrouwer - bejaert en bedaecht -
soe is dese selve Art Hoppenbrouwer ende heeft doen …eggen een verbuet omme dese erve voers te vercopen - Gosen Jacops vanden Doiren als hoogste bieder die deze erve weder opgedragen had
soe is comen deselve .. Hoppenbrouwer voers. en heeft deze erve opgedragen Janne Dirckss
* gelegen par. Gestel aen die Broecksijde < erf Laureys Jan Bollekenss > straet geheyten Molleners straet ^ erff [Willem van de Pol doorgehaald] nutertijt Jan Coper v Jan vder Amelvoert
en noch alsulcke chijns alsmen daer jaarlijks schuldig is uit te gelden - actum ann… optenix dach inde april testes Henrick Wit Melis? Reymbouts Art Appels Willem Mathijs Rosen
in marge en hier moet hij jaarlijks uit blijven gelden 3 mud rogge aan rechthebbenden