Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort

Meierijse Schoutsrekeningen, 1368 - 1638

Uittreksel van de Meierijse Schoutsrekeningen ARA Brussel. Voor het totaal, zie Henk Beijers Archiefcollectie.


De Meierijse schoutsrekeningen zijn op het Algemeen Rijksarchief in Brussel verfilmd. Over genoemde periode zijn daarin een 6-tal typen rekeningen te vinden nl. die van de hoogschout van Den Bosch, de laagschout van Den Bosch en de kwartierschouten van de onderscheiden kwartieren Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland.


Ook hier komt de familienaam terug. Messentrekkers waren het die eerste generaties!


Periode augustus 1388 - februari 1389


010.1.3.2


Dit is die rekeninghe HEREN HENRICS VAN DER LECKE SCOUTHEIT VAN DEN BUSCHE ende sinre ghesellen beghinnenden op den irsten dach van oechst in den jaer van lxxxviii durende teint onser vrouwen dach purificatio in des anderen jaer den auden scilt voer ij gulden den franck voer xxxviii placken ende den hollantsche gulden voer xxx plcken hollantsch ende dobbelen voer l placken gherekent


inden irsten ontfaen JANS VAN GHEMERTS ONDERSCOUTHEIT binnen Den Busche binnen den tide voers.


010.1.3.10


item van HEYNEN VAN DEN AMERVOERT om dat hi teghent fonnisse dede tot minre vrouwen dele ii gulden


Periode Sint Jan Baptist 1390 - 24 februari 1391


013.1.1.2


inden irsten tontfaen JANS VAN GHEMART ONDER SCOUTHEIT binnen der stat van den Bosch inden tyde voirs.


013.1.2.2


OESTERWIJC


item WILLEM STVENS SOEN VAN DER AMERVOERT dat hi boven tfonnis gheischt had daer af bewijst metten vonnis iiiij gulden


Periode 1391 - 1392


016.1.2.2


Dit is die rekeninghe HEREN REYNERS VAN DER ELST SCOUTHEIT VAN DEN BUSCHE ende sijnre gesellen beghinnende op die irste van juli inden jair van xci duerende tot aprille toe in den selven jair den hollantsche gulden voer xxxiiii placken den francken voer xlvj placken den peter voer ij gulden den dobbelen voer lx placken ende den auden scilt voer lvi placken gerekent


016.1.2.8


Ontfaen HEINRIC BOEFS SCOUTHEIT VAN OESTERWIJC binnen den tide voirs.


in OESTERWIJC


item STEVEN VAN DEN AMERSFOERT van broeken ii gulden


in HUECKELEM


item MEEUS STEVENS SOEN VAN DER AMERVOERT oec van enen vredebreken die men hem aen seide geiffent voer den vonnis om xxx gulden boven een gelaech


Periode 1 augustus 1393 - 20 januari 1393


022.1.1.2


Dits rekeninge JANS HEREN VAN MEGEN ende VAN HOEPS SCOUTHEIT VANDEN BOSCH ende sijnre gesellen beghinnende opten irsten dach van augusto int jair ons heren MCCCXCIII ende weder uytgaende opten xx dach van januario int selve jair - drie aude scilde voer v gulden ii peters voer iii gulden iii francken voer iiii gulden hollants gerekent


022.1.1.3


Dits ontfaen HUBRECHT VAN GHEMERT ONDERSCOUTHEIT VANDEN BOSCH beghinnende opten lesten dach van september int jair voirscreven ende weder uytgaende opten xx dach van januario int selve jair


item MIJS VAN AMERSFOERT dincheftich geworden tegen GILIJS kinder VANDEN DOREN ende dat ghesleten biden vrienden voir tfonnis ende dair af geiffent om ii gulden


Periode 20 januari 1393 - 20 januari 1394


023.1.2.10


Dits dontfaen HENRICS VAN ELE SCOUTHEIT VAN OESTERWIJC binnen den tide voirscreven


OESTERWIJC


item STEVEN STEVENS SOEN VAN DER AMERVOIRT van mestrecken igulden


Periode 19 september 1395 - 14 mei 1396


025.1.3.2


Dits tontfaen JANS VAN GHEMERT ONDERSCOUTHEIT VAN DEN BOSCH binnen den tide voirscreven


inden irsten ERNTKEN VAN AMERSFOERT om dat hi WILLEM PASTEELS gequest hadde dair af gebetert om ii gulden


Periode 14 mei 1396 - 8 october 1396


026.1.5.2


Dits dontfaen JANS VAN GHEMERT ONDERSCOUTHEIT VAN DEN BOSCH binnen den tide voirscreven


item MAES VAN AMERSFOERT van mestrecken i gulden