Genealogie van de familie Van Amelsfort

Genealogie van de
familie Van Amelsfort

Bosch Protocol 's-Hertogenbosch, 1408 - 1810

Uittreksel van het Bosch Protocol met betrekking tot 's-Hertogenbosch. Voor het totaal, zie Heemkundekring 'De Kleine Meijerij'.

Bewaarplaats: Stadsarchief in 's-Hertogenbosch, Bossche protocollen.

6. 14-02-1409 1186 / 87v-3 en 4
Walterus der Kijnder lapicida droeg over aan Heijlwigis Johannis de Dorhout een erfpacht van 4 lopen rogge, die Willelmus zvw Walterus Poijnenborch aan eerstgenoemde Walterus leverde, met lichtmis, gaande uit een stuk land in Oisterwijk nabij eertijds Jacobus des Beckers.
87v-4.
Voornoemde Walterus droeg over aan voornoemde Heijlwigis een erfpacht van 7 zester rogge, die Henricus Paggen en Godefridus Stephani van der Amervoirt leveren aan voornoemde Walterus, met lichtmis, gaande uit een beemd en houtgewas in Udenhout.


10. 21-03-1409 1186 / 112-3
Gerardus de Dijnther man van Hilla van den Poel dvw Walterus Snijder gaf uit aan Goeswinus Goeswini Matheeus zoon van Oesterwijc een zester land onder Oiesterwijk, naast Hilla van der Amerfoirt en naast Engbertus Smijter, strekkend aan Elizabet ....... en aan ....... ......., voor een erfpacht van 6 lopen rogge, met lichtmis te leveren.


45. 20-05-1410 1186 / 396-8 t/m 10
Nycholaus Nycoel man van Margareta, Walterus der Kijnderen lapicida man van Elizabet, dochters van wijlen Mathijas Poijnenborch en wijlen Margareta Godefridi Zadelmaker, verkochten aan Hilla Henrici van den Amervoirt
1. een stuk land in Oisterwijk, naast Henricus Bloijs en naast Godefridus die Smijt, welk stuk land voornoemde wijlen Mathijas vernaderde van Arnoldus Coppen zoon,
2. erfpacht die voornoemde wijlen Godefridus en Mathijas uit voornoemd stuk land beurden.
396-9.
Paulus die ?Wit zag af van vernadering.
396-10.
Voornoemde verkopers verkochten aan Ghibo Jacobs van Eel een akker in Oisterwijk nabij de waterlaat genaamd de Nedervonder, nabij de Molenakker en naast Johannes van der Eijnde, en de erfpacht die voornoemde Godefridus en Mathijas daaruit beurden.


50. 03-09-1410 1186 / 457v-7
Henricus die Wijse wonend in Oisterwijk verkocht aan Henricus Hack smid een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren, gaande uit een beemd genaamd de Berkdonk in Oisterwijk, naast Hilla van der Amervoert en naast Arnoldus de Laerhoven, strekkend van erfgoed van de verkoper tot aan de Aa.


74. 24-02-1412 1187 / 345v-3 en 4
Gerardus de Aa, zvw Gerardus de Aa en wijlen Elizabeth, droeg over aan Hilla van der Amervoert een erfpacht van 2 mud rogge, uit een erfpacht van 15 mud rogge, welke erfpacht van 15 mud Elizabeth Coptiten wv Nycholaus Coel Walteri Colen soen de Buscoducis beurde uit een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, welke hoeve behoorde aan Henricus Jans van der Amervoert de Ghestel, en welke 2 mud rogge voornoemde wijlen Elizabeth Coptiten in haar testament vermaakt had aan voornoemde wijlen Elizabeth vrouw van voornoemde wijlen Gerardus de Aa.
345v-4.
Johannes Dicbier zag af van vernadering.


91. 05-01-1413 1188 / 60-1 t/m 5
Hermanus Johannis Horssen gaf in erfpacht uit aan Hermanus Wijten zv Hermannus Wijten Luers zoon
1. een stuk land genaamd de Hoeve, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast Arnoldus de Laerhoven en naast de gemeint,
2. een stuk land, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast Hilla van der Amervoert en naast Johannes van den Eijnde,
3. een stuk land aldaar, naast Wolterus van de Loe en naast Theodericus Wange van den Dovenloe,
4. een stuk land genaamd dSmisstuk in Haaren in de jurisdictie van Oisterwijk, naast Petrus van den Loe en naast de Groenstraat,
5. de helft van een beems aldaar, ter plaatse op het Ruet, naast Theodericus Rover en naast de Aa, welke helft jaarlijks gedeeld wordt (rijdt) tegen de andere helft die behoort aan Elizabeth Henrici,
welke erfgoederen tezamen 4 bunder omvatten.
Uitgifte voor een erfcijns van 20 schelling ....... aan de h.geest in Oisterwijk, een erfpacht van 2 mud rogge, een erfpacht van 3 mud rogge, en thans voor een erfpacht van 12 lopen rogge met lichtmis te leveren. Voorts belast met een erfcijns van 10 holland gulden die Gerardus Zeberti Nerinc hieruit aan voornoemde Hermanus beloofde.
60-2.
Genoemde Hermanus Horssen verkocht aan voornoemde Hermanus Wijten zv Hermanus een erfcijns van 10 holland gulden die Gerardus Zeberti Nerinc aan voornoemde Hermanus beloofde, met lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve van voornoemde Gerardus, genaamd de Brake, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, naast de gemeint en naast erfgoed genaamd het Nieuwelijn behorend aan Arnoldus de Laerhoven. De koper mag deze cijns manen op de stukken land in de brief vermeld en op de stukken land die vandaag door voornoemde Hermanus aan de koper in erfpacht werden gegeven.
60-3.
Arnoldus van den Hoeve zag af van vernadering.
60-4.
Genoemde koper beloofde aan de verkoper 60 gulden, op zondag letare aanstaande te betalen.
60-5.
Genoemde koper beloofde aan de verkoper 60 gulden, Met Remigius aanstaande te betalen.


99. 13-06-1413 1188 / 189-4 en 5
Godefridus zv Johannes Goijarts de Ghemert man van Jutta Jacobi Pauwels droegen over aan Wolterus Coptiten ten behoeve van hem en van Jacobus Tijt een erfpacht van 1 mud rogge, in een erfpacht van 1½ mud rogge, welke erfpacht van 1½ mud Petrus Stephani van der Amervoert en zijn broer Bartholomeus Stephani leverden aan Egidius Coptiten man van Yda Henrici Bloijs, gaande uit
1. een hoeve die eertijds was van Arnoldus de Bruheze, in Oisterwijk nabij de Kreiten Molen
2. twee bunder, in Oisterwijk,
3. de helft van 7 bunder beemd ter plaatse Leendonk in het Haarense Broek,
4. een heideveld dat bij voornoemde hoeve hoort, in Venloon,
hiervan uitgezonderd de Geselse Beemd, in Esch, welke goederen voornoemde broers Petrus en Bartholomeus in erfpacht kregen van
1. Jacobus Pauwels man van Margareta Henrici Bloijs,
2. Henricus Willelmi van den Borchacker man van Yda dvw Jutta zvw voornoemde Henricus Bloijs,
3. voornoemde Egidius Coptiten,
en welke 1 mud rogge Yda eertijds vrouw van Egidius Coptiten in haar testament vermaakt had aan voornoemde Jutta.
189-5.
Hiervan een instrument maken.


105. 26-10-1413 1188 / 279v-1
Hermanus Wijten zv Hermanus Wijten Luers verkocht aan Willelmus de Kuijck gewantsnijder een erfpacht van ½ mud rogge maat van Oisterwijk, met lichtmis te leveren, gaande uit een huis, erf, tuin en aangelag, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, naast Arnoldus de Laerhoven en naast de gemeint van Haaren, strekkend van de gemeint van Haaren tot aan Hilla van der Amervoirt.


177. 11-01-1419 1191 / 48v-1 en 2
48v-1.
De broers Goeswinus Steenwech en Henricus Steenwech, kinderen van wijlen Goeswinus Steenwech, verkochten aan Johannes van der Amervoirt, ten behoeve van Hilla Henrici Bloijs weduwe van Henricus van den Amervoirt, een erfpacht van 2 mud en 2 zester rogge, uit een erfpacht van 15 mud rogge, welke pacht van 15 mud Elisabeth Coptiten weduwe van Nycolaus (=Coel) Wolteri Colen soen de Buscoducis beurde uit een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, welke hoeve behoorde aan Henricus van den Amervoirt van Gestel, en welke pacht van 2 mud en 2 zester aan hun vader Goeswinus Steenwech aangekomen was en daarna, middels erfdeling van de goederen van hun broer Theodoricus Steenwech, aan de broers.
48v-2.
Jacobus Jacobi Steenwech zag af van vernadering.


181. 09-02-1419 1191 / 72v-5
Johannes van den Stael man van Luijtgardis Hughemanni van Wijck droeg over aan Jacobus Pauwels soen man van Margareta Henrici Bloijs een erfpacht van 1 mud rogge, uit een erfpacht van 1½ mud, welke pacht van 1½ mud rogge Petrus Stephani van den Amervoirt en zijn broer Bartholomeus Stephani moesten leveren aan Egidius Coptiten, gaande uit
1. een hoeve eertijds van Arnoldus van Bruheze, in Oisterwijk,
2. 2 bunder beemd in Oisterwijk,
3. ½ van 7 bunder beemd ter plaatse Loondonk,
4. de heide, behorend bij genoemde hoeve, in Venloon,
welke pacht aan genoemde Luijtgardis overgedragen was door de broers Jacobus Tijt en Wolterus Coptiten. Verplichtingen van de zijde van de verkoper en zijn vrouw worden afgedaan, alsmede verplichtingen van wijlen Egidius Coptiten, van wijlen Godefridus Johannis Goijarts soen van Gemert en zijn vrouw Jutta Jacobi Pauwels soen, van Jacobus Tijt en van Wolterus Coptiten.


215. 26-10-1419 1191 / 411v-3 en 4
411v-3.
Johannes Petri Brock droeg over aan zijn broer Henricus Petri Brock 1/3 in alle erfgoederen van Johannes die Haen, te Oisterwijk en Enschot, welke erfgoederen voornoemde Johannes en Henricus met Willelmus Martini Brock verworven hadden van voornoemde Johannes die Haen.
411v-4.
Kinderen van wijlen Martinus Brock,
1. Petrus,
2. Johannes,
3. Henricus,
4. Martinus,
5. Gertrudis, gehuwd met Johannes van der Amervoert,
droegen over aan voornoemde Henricus Brock 1/3 deel in voornoemde erfgoederen, hen aangekomen van
6. wijlen Willelmus Martini Brock.


216. 14-11-1419 1191 / 416-3 t/m 6
416-3.
Hermanus Wijten zvw Hermanus Wijten Luers soen droeg over aan Johannes Johannis Steijmpel
1. een stuk land genaamd de Hoeve met de gebouwen, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven,
2. een stuk land in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen Hilla van der Amervoert en een stuk land aldaar,
3. een stuk land genaamd D....sstuk, in Haaren,
4. ½ van een beemd aldaar, ter plaatse op het Ruet, welke helft jaarlijks rijdt tegen de andere helft die aan Elizabeth Henrici behoort,
welke erfgoederen samen 4 bunder omvatten, en welke erfgoederen eerstgenoemde Hermanus in pacht verworven had van Hermannus Johannis Hoerssen.
416-4.
Genoemde Hermanus Witen beloofde dat zijn onmondige dochter Aleijdis afstand zal doen.
416-5.
Genoemde Hermanus Wijthen droeg over aan voornoemde Johannes Johannis Steijmpel een erfcijns van 10 gouden hollandse gulden, die Gerardus Zeberti Nerinc beloofd had aan Hermanus Johannis Horssen, te betalen met lichtmis, gaande uit een hoeve van Gerardus, genaamd de Brake, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen de gemeint en tussen erfgoed genaamd het Nieuwelijs behorend aan Arnoldus van Laerhoven, en welke cijns eerstgenoemde Hermanus Wijten verworven had van voornoemde Hermanus Horssen.
416-6.
Voornoemde Hermanus Witen beloofde dat zijn onmondige dochter Aleijdis hiervan afstand zal doen.


290. 03-02-1423 1193 / 305-4 en 5
305-4.
Thomas Stephani van den Amervoirt droeg over aan Johannes van Katwijc al zijn beesten, landvruchten en vorderingen.
304-5.
Genoemde Thomas droeg over aan Johannes van Katwijck al zijn erfgoederen, pachten en erfelijke goederen in Oisterwijk.


306. 28-04-1423 1193 / 499v-6
Theodoricus Johannis van Dordrecht droeg over aan Henricus van Amerzoijen
1. 1/5 in een erfcijns van 25 oude schilden, te betalen met Johannes geboorte, gaande uit
a. allodiale en cijnsgoederen, genaamd ter Aa, in Boxtel ter plaatse ?Zelizel en uit akkers, beemden, weiden en andere aangehorigheden van die goederen,
b. 17 bunder broekland ter plaatse Eilde, genaamd Heren Willems Boenre, behorend bij voornoemde goederen,
welke cijns de heren Johannes van der Horst en Heijmericus van den Velde priesters, executores testamenti van wijlen Johannes van Dordrecht ten behoeve van kinderen van genoemde wijlen Johannes en zijn vrouw Elizabeth de Lijt,
1. Johannes,
2. Theodoricus,
3. Elzebena (=Elza),
en ten behoeve van hun natuurlijke kinderen
4. Henricus,
5. Elizabeth,
verworven had van Aleijdis weduwe van Martinus Monics, en haar kinderen Arnoldus, Martinus en Jacobus,
2. 1/5 in een erfcijns van 5 pond, te betalen ½ met Johannes geboorte en ½ met kerstmis, gaande uit een huis en erf van Johannes Hoet van Mechelen in 's-Hertogenbosch aan de Kolperstraat, tussen Theodoricus Mangelant en tussen eertijds Hermanus Berze, welke cijns Reijnerus Scaden ten behoeve van Henricus, Johannes, Theodoricus, Elizabeth en Elsbene, kinderen van Johannes de Dordrecht verworven had van Heilwigis, dv Mechtildis en wijlen Andreas van ?Ouderichem,
3. 1/5 in een erfpacht van 3 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een hoeve van wijlen Johannes van Gemert in Nisterlo, waarin Theodoricus Gerits soen woonde, welke cijns meester Godefridus van Rode ten behoeve van Henricus, Johannes, Theodoricus, Elizabeth en Elsbena, kinderen van wijlen Johannes van Dordrecht verworven had van Gerlacus van ?Gerven,
4. 1/5 in een erfpacht van 2 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit
a. een hoeve in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen de gemeint en tussen het Nieuwland dat aan Arnoldus van Laerhoven behoort,
b. 4 lopen land, het Smijstuk, in Haaren, nabij de straat,
c. 2 lopen land aldaar, tussen Hilla van den Amervoirt en tussen Johannes van den Eijnde,
d. 1 lopen land aldaar, tussen Wang van den Doveloe en tussen Wolterus van den Loe,
e. een erfcijns van 10 hollandse gulden, welke wijlen Gerardus Zeberti Nerinc beloofd had aan Hermanus Johannis Horsen, gaande uit genoemde hoeve,
welke pacht Reijnerus Scaden ten behoeve van Henricus, Johannes, Theodoricus, Elizabeth en Elsbena, kinderen van wijlen voornoemde Johannes de Dordrecht verworven had van Harmanus en Ghibo, kinderen van wijlen Johannes Horsen.
(16-08-1423 onder aan folium:) Johannes Johannis van Dordrecht droeg op overeenkomstige wijze over aan aan Henricus van Amerzoijen 1/5 in genoemde cijns van 25 oude gouden munten.
Theodoricus Johannis de Dordrato zag af van vernadering.


327. 16-03-1424 1194 / 181v-6 t/m 9
181v-6.
Henricus Egidii van Eten gaf uit aan Mathias Johannis Thijs vier stukjes land in Moergestel ter plaatse de Biest,
1. Duppenbraak, tussen Willelmus Snellen en tussen erfgenamen van Yda van der Stegen,
2. het Varenstuk, tussen Wouterus Scoenmekers en tussen Johannes van der Spaendonc,
3. het Sarreven, tussen Johannes van den Amervoert en tussen Anselmus Goessen,
4. tussen de Oostakker en tussen Johannes sDrossaten,
voor een erfpacht van 20 lopen rogge, te leveren met lichtmis.
181v-7. 23-08-1619.
Op verzoek van de heer Gisbertus Adriani van Roij priester. rector van het beneficium van St.Joris in de kerk van Oisterwijk werd deze brief voor de tweede keer geïngrosseerd, daar de oorspronkelijk brieven zo slecht waren, dat ze niet meer gelezen konden worden.
181v-8. 16-03-1424.
Genoemde Mathias beloofde genoemde Henricus 18 arnemse gulden en 6 lopen rogge met lichtmis aanstaande.
181v-9.
Genoemde Henricus gaf uit aan Franco Johannis van Eijgen een stuk land, de Leempoel, in Moergestel, tussen Johannes van Eijghen en tussen Mechteldis Eijgemans, strekkend aan de waterlaat, voor een erfpacht van 10 lopen rogge, te leveren met lichtmis.


335. 30-03-1424 1194 / 287v-7
Henricus Wijten droeg over aan Henricus Stephani van den Amervoert een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met Martinus, gaande uit 12 bunder land in Oisterwijk ter plaatse Udenhout, tussen Stephanus van den Amervoert en tussen Jacobus Coptiten en uit de gebouwen daarop, welke pacht genoemde Henricus verworven had van Arnoldus Houtappel. Na overlijden van genoemde Henricus komt de pacht aan zijn kinderen, verwekt bij Aleijdis Mijchaelis Starts.


30. 20-08-1425 1195 / 139v-1 en 2
Dijonisius Godefridi Kueijlart droeg over aan Johannes die Bie zvw Johannes die Bie van Belver de Akker ter Stegen in Oisterwijk achter de molen ter Nedervonder, tussen Wolterus Jan Maes soen en tussen erfgenamen van Hillegundis van den Amervoirt (met een waterlaat ertussen), strekkend aan eertijds Henricus sWijsen en aan kvw Hillegundis van der Amervoirt, welke akker genoemde Dijonisius in pacht verworven had van Wolterus Arnoldi Langerbeens man van Elisabeth Johannis Maes soen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
139v-2.
Genoemde Dijonisius droeg over aan Johannes die Bie zvw Johannes die Bie van Belver de Akker ter Stegen in Oisterwijk achter de molen ter Nedervonder, tussen Wolterus Arnoldi Langerbeens en tussen kvw Johannes Maes, strekkend aan eertijds Henricus sWisen en aan de oude Henricus Smans, welke akker genoemde Dijonisius in pacht verworven had van Wolterus Johannis Maes soen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.


66. 14-03-1426 1197 / 152v-1
Henricus Johannis Wijtmans man van Mechteldis Henrici Elie die Wise verkocht aan Johannes Lodevici die Bie een erfpacht van ½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit 1 bunder beemd in Oisterwijk tussen Oisterwijk ter plaatse de Emelaar, tussen meester Johannes van Tichelt en tussen kinderen van wijlen Hilla van der Amervoirt, strekkend van de Aa tot aan de heer Ghisbertus Jacobi van Eel.


67. 26-03-1426 1197 / 154v-1 en 2
154v-1.
Johannes Willelmi van der Heijden man van Elisabeth Henrici die Wijse droeg over aan Gerardus Buck zvw Leonardus van Scuijlenbroeck een erfpacht van 1 mud rogge en 1 zester rogge uit een erfpacht van 5 mud rogge, welke pacht van 5 mud rogge Arnoldus Tielmanni van Boschoven beloofd had aan Johannes Willelmi van der Heijde te leveren met lichtmis, gaande uit 4 stukken land in Oisterwijk,
1. tussen Johannes Willelmi van der Heijde en tussen Henricus van der Amervoert,
2. tussen genoemde Henricus van der Amervoert en tussen kinderen van Gerardus Hoersen,
3. tussen genoemde kinderen van Gerardus Hoersen en tussen Henricus Noerkens,
4. tussen Henricus Noerkens en tussen Jacobus van Ele,
welke stukken Arnoldus Tielmanni van Boschoven voor de erfpacht van 5 mud rogge verworven had van Johannes Willelmi van der Heijden en welke pacht van 5 mud rogge wijlen Henricus die Wijse vervolgens van genoemde Johannes Willelmi van der Heijden verworven had, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
154v-2.
Johannes Bijster zvw Willelmus Schenckel zag af van vernadering.


113. 30-01-1428 1198 / 262v-7 en 8
262v-7.
De broers Gerardus en Henricus, kinderen van wijlen Henricus Willelmi Godefridi van der Vloet, droegen over aan Henricus die Mombair
1. een huis en tuin in Oisterwijk, tussen huis en tuin van Nycolaus van den Dael en zijn zuster Margareta en tussen Wolterus Mersmans,
2. 5 lopen land op de Hupperingen, tussen Arnoldus Emmen en tussen een waterlaat,
3. een stuk beemd in de Dieze, tussen de Aa en tussen Henricus van der Dijesen en eertijds Henricus van der Amervoirt,
4. 1 bunder heide, tussen Johannes Smijds en tussen erfgenamen van genoemde wijlen Henricus van den Amervoirt,
welke goederen genoemde wijlen Henricus Willelmi Godefridi van der Vloet gekocht had van
a. Wautgherus Boert zvw Engbertus Dircs soen,
b. Reijmboldus Lamberti van Waelwijc man van Gertrudis,
c. Petrus Wijns nzvw Tielmannus van Hukelem priester, man van Aleijdis,
zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
262v-8.
Genoemde Henricus die Mombair verhuurde deze goederen aan genoemde broers Gerardus en Henricus, door hen hun leven lang te bezitten voor de lasten.


116. 05-01-1429 1199 / 50-1
Kinderen van Gerardus Vos en wijlen Metta (die later hertrouwde met wijlen Hermanus Hoerssen),
1. Godefridus Vos,
2. wijlen Margareta, haar weduwnaar Nycholaus van Deijl, kremer,
droegen over aan Gerardus Nycholai van Deijl een erfpacht van 1 mud rogge, die Arnoldus Johannis van Laerhoven leverde aan Arnoldus Wolteri Doermans, te leveren met lichtmis, gaande uit 4 lopen land in Oisterwijk, ter plaatse den Doorn, tussen eertijds Willelmus van Haren en tussen Hillegundis van den Amervoirt en haar kinderen, van welke erfpacht Margareta weduwe van Gerardus Zeelkens haar deel overgedragen had aan genoemde wijlen Hermanus Hoerssen, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.


127. 27-04-1429 1199 / 224v-5
Henricus Hack smid droeg over aan Gerardus Engberti van den Hezeacker een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een beemd genaamd de Berkdonk in Oisterwijk, tussen Hilla van der Amervoert en tussen Arnoldus van Laerhoven, strekkend van Henricus die Wise tot aan de Aa, welke erfpacht Henricus Hack gekocht had van Henricus die Wijse.


137. 21-04-1429 1199 / 323v-2
Gerardus Nycolai van Deijl, zijn vader Nycolaus en Godefridus Godefridi Vos deden ten behoeve van ten behoeve van Jacobus Johannis van Laerhoven afstand van een erfpacht van 1 mud rogge, die Arnoldus Johannis van Laerhoven leverde aan Arnoldus Wolteri Doerman, te leveren met lichtmis, gaande uit 4 lopen land in Oisterwijk ter plaatse de Doorn, tussen eertijds Willelmus van Haren en tussen Hillegondis van den Amervoirt en haar kinderen (doorgehaald: welke pacht genoemde Gerardus verworven had van Godefridus Godefridi Vos).


202. 07-08-1432 1202 / 136v-1
Ermgardis weduwe van Hermanus Witen droeg over aan Henricus Rutgeri Buerinx van Essche een akker in Oisterwijk in de gemene akkers van Haaren, beiderzijds tussen eertijds Henricus van der Amervoirt nu zijn erfgenamen, strekkend van Arnoldus van Laerhoven tot aan een weg, welke akker genoemde Ermgardis in pacht verworven had van meester Godefridus van Rode als h.geestmeester van 's-Hertogenbosch. Belast zoals in de brieven vermeld.


311. 01-12-1436 1207 / 20v-11 t/m 21-3
20v-11. Wolterus Henrici Toijt Vannijs soen man van Engelberna Petri van den Schoer droeg over aan Laurencius Laurencii Henrici Toijt Vannijs soen
1. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met kerstmis, gaande uit 1 bunder broek van wijlen Martinus Brocken in Oisterwijk in Udenhout ter plaatse de Groenstraat niet ver van de Gomelaarstraat, welke erfpacht Petrus Peters soen ten behoeve van zijn zuster Engelberna Petri van den Schoer, en kinderen van haar en Wolterus Henrici Toijt Vannijs soen, verworven had van Johannes Henrici van der Amervoert,
2. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen in Oisterwijk in Berkel, tussen ?heer de ?Morre en tussen ?Johannes Brocken, welke erfpacht Wolterus Henrici Toijt Vannijs ten behoeve van Engelberna Petri van den Schoer, en kinderen van haar en genoemde Wolterus, verworven had van Stephanus Henrici Stevens soen van der Amervoert,
3. een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren de dag voor allerheiligen, gaande uit
a. een huis en tuin van wijlen Henricus de Beke Jans soen, onder Oisterwijk, tussen Willelmus Cupers en tussen een weg,
b. een stuk roggeland van 4 lopen in Oisterwijk in de akkers tussen Oisterwijk en Kerkhoven,
c. 1 lopen land van eertijds Henricus Bierbuucs in voornoemde akkers, tussen Arnoldus Emmen en tussen Elisabeth Beijs,
welke erfpacht genoemde Engelberna Petri van den Schoer ten behoeve van haar, en kinderen van haar en Wolterus Henrici Toijt Vannijs, verworven had van Johannes Henrici van der Amervoirt, zoals in verschillende schepenbrieven van Oisterwijk.
21-2. Vervolgens droeg genoemde Laurencius Laurencii deze 3 erfpachten over aan Wolterus Henrici Toijt Vannijs soen en zijn vrouw Engelberna, onder voorwaarde dat zij, direct na overlijden van hen beiden, op hun kinderen overgaan.
21-3. Genoemde Wolterus en Engelberna droegen over aan genoemde Laurencius Laurencii al hun beesten en haaflijke goederen.


417. 29-12-1438 1209 / 282v-4 t/m 283-13
4. Godefridus Johannis van den Schueren en Willelmus Wijtmanni Willelmi Grijeten soen beloofden aan de propositus van St.Gertrudis te Leuven 31 mud rogge, met Andreas op de spijker van de propositus te Oisterwijk te leveren.
5. Johannes Wolteri Brock, Henricus Johannis Wijllen, Johannes Henrici Johannis Wijllen, Ghijbo Arnoldi Leijen soen, Henricus Ghijbonis Arnoldi Leijen soen, Hermanus Wolteri Loet, Henricus Johannis van den Brekelen, Willelmus Wijtmanni Willelmi Grijeten soen en Petrus Wolteri van den Pasch beloofden de propositus 72 mud rogge.
6. Henricus Johannis van Buedel, Johannes Petri Beij, Danijel Danielis Pijers soen en Bartholomeus Bartholomei Stephani van den Amervoirt beloofden aan de propositus 43 mud rogge.
7. Jacobus Hessellonis Jacops soen en zijn zoon Petrus beloofden aan de propositus 25 mud rogge.
8. Bartholomeus Stephani van den Amervoirt en Johannes Amelii Walravens soen beloofden aan de propositus 41 mud rogge.
9. Genoemde Bartholomeus en Johannes Amelii beloofden aan de propositus 234 arnoldus gulden (2 rijders voor 5 arnoldus gulden of 1 willems hollands schild voor 2 arnoldusgulden), 1/3 te betalen met Johannes et 2/3 met allerheiligen.
10. Willelmus Wijtmanni Willelmi Grijeten soen en Arnoldus Johannis Langherbeen beloofden aan de propositus 322 arnoldus gulden.
11. Hermannus Wolteri Loet, Godefridus Johannis van den Schueren, Ghijbo Arnoldi Leijten soen, Henricus Ghijbonis Arnoldi Leijten soen, Henricus Johannis Willen, Johannes Henrici Johannis Willen, Danijel Danijelis Pijers soen en Gerardus Gerardi Wolteri Back beloofden aan de propositus 540 arnoldus gulden.
12. Henricus Godefridi Back beloofde aan de propositus 25 mud rogge.
1. Johannes die Yegher zvw Johannes die Cuper beloofde aan de propositus 33 + 3/4 arnoldus gulden.
2. Henricus Johannis van Buedel, Bertholdus Wolteri Berthouts soen en Johannes Johannis die Bont beloofden aan de propositus gedurende 3 jaar, elk jaar 28½ mud rogge.
3. Jacobus Hessellonis Jacobs soen, Petrus Jacobi Hessellonis Jacobs soen en Stephanus Wolteri van den Loo beloofden aan de propositus 102½ gouden peters.
4. Henricus Johannis van Ghijlze beloofde aan de propositus 144 arnoldus gulden.
5. (05-02-1439). Hessello Jacops, Johannes Hessellonis Gobels en Henricus Gerardi van den Voert beloofden aan de propositus 90 gouden peters.
6. (19-02-1439). Wolterus Ghijbonis van Ghijerle beloofde aan de propositus 31½ arnoldus gulden.
7. (26-02-1439). Willelmus Aelberti de Beke en Ghibo Wolteri de Haren beloofden aan de propositus 366½ arnoldus gulden.
8. Lodovicus Johannis Brocken beloofde aan de propositus 15 + 3/4 arnoldus gulden, te betalen met remigius.
9. Willelmus Aelberti de Beke en Ghibo Wolteri de Haren beloofden aan de propositus 36 mud rogge.
10. (05-03-1439). Ghisbertus van den Hever en Johannes Arnoldi Heijmans soen beloofden aan de propositus gedurende 3 jaar, elk jaar 12 mud rogge.
11. (07-05-1439). Henricus Bloijs zvw Jacobus van den Aker, Johannes Arnoldi Berwout en Bartholomeus [..vervaagd..] Willems soen beloofden aan de propositus 95 arnoldus gulden.
12. (datum onbekend). Gerardus Geldens, Ghisbertus Hugonis Hubrechts en Johannes Arnoldi Scheenken beloofden aan de propositus 27 arnoldus gulden.
13. (datum onbekend). Henricus Claus soen van Aerle beloofde aan de propositus 34 arnoldus gulden.


505. 07-12-1441 1212 / 16-3 en 4
16-3.
Jonkvrouw Katharina, weduwe van Johannes Arnoldi Hoernken, droeg over aan haar zoon, meester Gerardus Hoernken, het vruchtgebruik in de helft (namelijk de helft van wijlen Arnoldus Hoernken) van 4 bunder erfgoed van de gemeint van Oisterwijk in Oisterwijk, achter de Beemden van der Diesen, tussen Henricus van der Amervoert en tussen de gemeint, strekkend tot aan een beemd van de heer Willelmus Coster en met het andere eind aan de gemeint, welke 4 bunder Katharina Henrici Vroeden vrouw van wijlen Arnoldus van der Eijken en Arnoldus Hoernken verworven hadden van schepenen en gezworenen van Oisterwijk.
16-4.
Vervolgens droegen genoemde meester Gerardus Hoernken en Johannes Johannis Rolofs soen van den Venne voornoemde 4 bunder over aan Willelmus Erardi van Kuijck voor een helft en voor de andere helft aan Arnoldus Willelmi van der Heijden en Petrus Wolteri die Beer.


547. 14-02-1443 1213 / 181-1
Johannes Johannis die Koeijter, man van Hilla Gerardi van Dijnther, droeg over aan Henricus Engberti van Riel een erfpacht van 6 lopen rogge, welke Goeswinus Goeswini Matheeus soen van Oesterwijck beloofd had, gaande uit 1 sester land onder Oisterwijk, tussen Hilla van der Amerfoirt en tussen Engbertus Smijter, welk sester land genoemde Goeswinus Goeswini Matheeus soen van Oesterwijck ten erfpacht verkregen had van Gerardus van Dijnther.


580. 12-05-1444 1214 / 89-4 t/m 7
89-4. (4 en 5 waren doorgehaald)
Het zij eenieder bekend dat destijds meester Gerardus Hoernken en Johannes Johannis Roelofs soen van den Venne 4 bunder erfgoed van de gemeint van Oisterwijk, in Oisterwijk, achter de Beemden van de Dieze, tussen Henricus van der Amervoirt en tussen de gemeint, strekkend tot aan de beemd van de heer Willelmus die Custer en tot aan de gemeint, overgedragen hadden aan Willelmus Erardi van Kuijck voor een helft en voor de andere helft aan Arnoldus Willelmi van der Heijden en Petrus Wolteri die Beer; thans droeg genoemde Arnoldus van der Heijden zijn helft over aan genoemde Petrus die Beer.
89-5.
Vervolgens droeg genoemde Willelmus van Kuijck zijn helft in de 4 bunder erfgoed van de gemeint over aan Godefridus Godefridi Buckinck en zijn zoon Johannes.
89-6.
Willelmus Erardi van Kuijck droeg over aan Godefridus Buckinc en zijn zoon Johannes zijn helft in 4 bunder erfgoed van de gemeint van Oisterwijk, in Oisterwijk, achter de Beemden van de Diesen, tussen Henricus van den Amervoirt en tussen de gemeint, strekkend tot aan de beemd van de heer Willelmus Costers en aan de gemeint, welke 4 bunder genoemde Willelmus voor een helft en Arnoldus Willelmi van den Heijden en Petrus Wolteri die Beer voor de andere helft verworven hadden van meester Gerardus Hoernken en Johannes Johannis Roelofs soen van den Venne.
89-7.
Arnoldus van den Heijden droeg over aan Petrus Wolteri die Beer ¼ deel in genoemde 4 bunder.


610. 10-06-1445 1215 / 205-7
Arnoldus Willelmi van der Heijden droeg over aan Petrus Wolteri die Beer de helft van de helft van 4 bunder erfgoed van de gemeint van Oisterwijk, in Oisterwijk, achter de Beemden van der Diesen, tussen Henricus van den Amervoert en tussen de gemeint, welke 4 bunder Willelmus Erardi van Kuijck voor een helft en Arnoldus Willelmi van der Heijden en Petrus Wolteri die Beer voor de andere helft verworven hadden van meester Gerardus Hoernken en Johannes Johannis Rolofs soen van den Venne.


619. 25-03-1445 1215 / 298-13 t/m 298v-2
298-13.
Heijlwigis, weduwe van Goeswinus van der Borch, droeg over aan Heijlwigis dochter van voornoemde Heijlwigis en Goeswinus, het vruchtgebruik in 1/3 deel van
1. een huis, erf en tuin onder Oisterwijk, tussen Engbertus Engberti die Smijter en tussen Margareta Hessels, strekkend van een weg tot aan de gemeint genaamd de Vloet,
2. een stuk land van 7 lopen, in Oisterwijk, ter plaatse de Schijf, beiderzijds tussen Laurencius van der Heijden, strekkend van een weg tot aan Elisabeth weduwe van Henricus van Amerzoijen en haar kinderen,
3. 2 beemden en 1 heideveld, aaneengelegen, in Oisterwijk, ter plaatse de Dieze, tussen Wolterus Thome Hessels soen en tussen de Aa, en tussen eertijds Hilla van den Amervoirt en meer anderen,
te weten die derde gedeelten welke Heijlwigis dochter van voornoemde Heijlwigis en Goeswinus, aangekomen zijn door de dood van haar vader Goeswinus en welke haar aan zullen komen door de dood van haar moeder Heijlwigis.
298v-1.
Vervolgens verkocht Henricus Johannis Zadelmeker, man van genoemde Heijlwigis, dochter van voornoemde Heijlwigis en wijlen Goeswinus, aan Engbertus Goeswini Matheus soen een erfpacht van 1½ mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit voornoemde derde gedeelten.
298v-2.
Reijnerus Willelmi Reijners soen deed afstand van zijn recht tot vernaderen.


645. 09-09-1446 1216 / 113v-4
Gerardus Engberti van den Hezeacker droeg over voor een helft aan Petrus Wolteri die Beer en voor de andere helft aan Katharina, weduwe van Gerardus Buck, een erfpacht van 1 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit een beemd, genaamd de Berkdonk, in Oisterwijk, tussen Hille van der Amervoert en tussen Arnoldus van Laerhoven, welke pacht genoemde Gerardus van den Hezeacker verworven had van Henricus Hack smid.


45. 1220/224v-7/15-05-1450. Solvit.
Heilwigis, weduwe van Goeswinus Goeswini Matheeussoen, droeg over aan Heilwigis, dochter van Heilwigis en van wijlen Goeswinus, het vruchtgebruik in 1/3 deel van
1. een stuk land in Oisterwijk, in de Schijf, beiderzijds tussen erfgoed van Laurencius van der Heijden, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van Elisabeth weduwe van Henricus van Amezoijen
2. twee beemden en een heideveld in Oisterwijk, in de Dieze, tussen erfgoed van Willelmus Wolteri Maes en Arnoldus van den Wiel en tussen erfgoed van eertijds Johannes van den Amervoert, Johannes die Leeuwe, jonkvrouw Mabelia weduwe van Arnoldus Wolphardi, strekkend van de Aa tot aan erfgoed van de erfgenamen van wijlen Arnoldus Hermans en genoemde jonkvrouw Mabelia,
welk deel aan haar dochter Heilwigis aangekomen is door de dood van genoemde Goeswinus, haar vader, en welke zij zal krijgen na de dood van genoemde Heilwigis, haar moeder.


48. 1220/229-2/06-06-1450. Duplicetur. Solverunt omnes.
Willelmus Johannis Stempel en zijn zuster Katharina Johannis Stempel gaven voor een pacht aan hun broer Bertoldus Johannis Stempel, 2/5 deel in
1. een huis, erf, schuur, tuin en erfgoed, aaneengelegen, genaamd de Hoeve, in Oisterwijk, ter plaatse Kerhhoven, tussen erfgoed van Stephanus van der Amervoert en tussen een openbare weg, strekkend tot aan erfgoed van eertijds Johannes van den Eijnde,
2. een stuk land, genaamd Lamberts Gelookt, in Haaren, tussen erfgoed van eertijds Wolterus van den Loe en tussen voornoemd stuk land de Hoeve, strekkend van een openbare weg tot aan erfgoed van eertijds genoemde Wolterus van den Loe,
3. een stuk land in Haaren, in de Gemene Akkers, tussen erfgoed van genoemde Stephanus van der Amervoert en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Priems, strekkend tot aan de gemeint, genaamd de Ve....,
4. een stuk land aldaar, tussen erfgoed van Johannes die Bije en tussen erfgoed van Johannes Stijnen, beiderzijds strekkend tot aan erfgoed van Heilwigis van den Eijnde,
belast met
1. een erfcijns van 10 oude schellingen en een penning,
2. erfpachten van 3 mud en 7 sester,
en thans met een erfpacht van 6 sester rogge.


199. 1224/55v-7/28-03-1454. Solvit.
Jutta weduwe van Arnoldus Willelmi van der Heijden droeg over aan mij, Lambertus, het vruchtgebruik in een erfpacht van 1½ mud rogge, welke Nycolaus Jacobi Sceijven beloofd had aan Arnoldus Willelmi van der Heijden, gaande uit
1. een akker en weiland aan genoemde Nycolaus behorend, die eertijds waren van Hille van der Amervoert,
2. een beemd, genaamd de Geitskooi.


335. 1227/372-2/23-02-1457. Solvit.
De kinderen van Johannes Thome Stevens en Elisabeth Gerardi Vendijcs:
1. Gerardus,
2. Gertrudis, gehuwd met Martinus Brocken,
3. Maria, gehuwd met Laurencius Wolteri Vrancken,
en de kinderen van Henricus Godefridi Langheijnensoen en genoemde Elisabeth:
4. Mechteldis,
5. Heilwigis,
6. Elisabeth,
7. Margareta, gehuwd met Mathias Johannis van den Ghoer,
8. Yda, gehuwd met Johannes die Boijter,
droegen over aan Johannes Bartholomei Stevenssoen van der Amervoert, een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een huis en tuin, in Oisterwijk, in Udenhout, nabij de molen te Kreiten, tussen erfgoed van Johannes Moens Stevenssoen in het oosten en tussen erfgoed van Mechteldis Brocken en haar kinderen in het westen, welke pacht Elisabeth Gerardi Vendijcs verworven had van Arnoldus Stephani Stevenssoen van der Amervoert.


424. 1230/111-3/19-07-1460. Solvit(?: onzeker; in margine staat veel tekst die niet goed te ontcijferen is.)
Engbertus Arnoldi die Meijer, man van Elisabeth Johannis Henrici van den Amervoirt, verkocht aan Johannes Henrici van den Doeren een beemd met heideveld behorend aan ....... ....... in Oisterwijk, in de Dieze, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Jacobus ....... van Ele en tussen erfgoed van Heijlwigis _______ en haar kinderen, welke beemd en heideveld Henricus Bloijs zoon van wijlen Henricus van den Amervoirt vermaakt had aan Johannes van den Amervoirt, en welke beemd en heideveld thans gelegen is tussen erfgoed van Arnoldus Arnoldi Appels en erfgoed van Willelmus sBeren en tussen erfgoed van Heilwigis _______ en haar kinderen en erfgoed van Henricus Rutgeri Brievinx, strekkend van de gemeint van Oisterwijk tot aan de Aa. Het goed was belast.


515. 1232/233-L/25-06-1463. Solvit.
Willelmus Johannis Stempel droeg over aan Lambertus Arnoldi van Uden de helft van een erfpacht van 6 sester rogge, welke pacht Bertoldus zoon van genoemde Johannes Stempel beloofd had aan genoemde Willelmus en hun zus Katharina, gaande uit 2/5 deel van
1. een huis, erf, schuur, tuin en stuk land, genaamd de Hoeve, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Stephanus van den Amervoirt en tussen een openbare weg,
2. een stuk land, genaamd Lombar(vervaagd) in Haaren, tussen erfgoed van eertijds Wolterus van den Loo en tussen een stuk land genaamd de Hoeve,
3. een stuk land (vervaagd) in Haaren in de Gemene Akkers, tussen erfgoed van gennoemde Stephanus en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Priems (?vervaagd),
4. een stuk land aldaar, tussen erfgoed van Johannes die Bije en tussen erfgoed van Johannes Stijnen,
welke 2/5 delen genoemde Bertoldus verworven had van voornoemde Willelmus en Katharina voor genoemde pacht en voor meer andere lasten.


697. 1238/178-4/12-01-1469. Solvit.
Wolterus Petri Wolteri sBeren droeg over aan de zusters van Oisterwijk
1. een beemd, de Berkdonk, onder de Hoogborg en de Amerlaar, tussen erfgoed van Gerardus Backs en tussen de Aa, met recht van weg naar deze beemd, welke beemd Petrus Wolteri sBeren verworven had van Henricus Johannis Wijtmans,
2. de helft van een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een beemd, de Berkdonk, in Oisterwijk, tussen erfgoed van Hille van den Amervoert en tussen erfgoed van Arnoldus van Laerhoven, welke pacht Petrus Wolteri die Beer voor een helft en Katharina weduwe van Gerardus Buck voor de andere helft verworven had van Gerardus Engberti van den Hezeacker,
belast met een erfpacht van ½ mud rogge, welke genooemde Wolterus aan Adrianus Henrixsoen van Beke beloofd had.


738. 1239/110v-3/04-09-1470. Niets in margine.
Willelmus Johannis Stempel droeg over aan Lambertus Arnoldi van Uden de helft in een erfpacht van 6 sester rogge, welke pacht Bertoldus zoon van genoemde Johannes Stempel beloofd had aan genoemde Willelmus Stempel en aan zijn zuster Katharina, gaande uit 2/5 deel, toebehorend aan genoemde Willelmus Stempel en zijn zuster Katharina, in
1. een huis, erf, schuur en tuin en stuk land daaraan gelegen, genaamd de Hove, in Oisterwijk, ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Stephanus van den Amervoert en tussen een openbare weg,
2. een stuk land, genaamd Lombarts Gelookt, in Haaren, tussen erfgoed van eertijds Wolterus van de Loe en tussen genoemd perceel de Hove,
3. een stuk land in Haaren in de Gemene Akkers, tussen erfgoed van genoemde Stephanus van den Amervoert en tussen erfgped van de kinderen van wijlen Johannes Priems,
4. een stuk land aldaar, tussen erfgoed van Johannes die Bije en tussen erfgoed van Johannes Stijnen,
welke 2/5 delen genoemde Bartholdus verworven had van genoemde Willelmus Stempel en zijn zuster Katharina voor genoemde pacht van 6 sester rogge en voor meer lasten.


869. 1242/68-4/03-06-1473. Solvit.
Philippus Johannis Philipssen en zijn vrouw Theodorica Willelmi van Haenvelt bekenden ontvangen te van Beatrix, weduwe van wijlen Nicolaus van Diest eertijds weduwnaar van Weijndelmoedis Theodorici van der Heijden, een schepenbrieg van 's-Hertogenbosch, melding makend van een erfcijns van 40 schellingen, gaande uit een huis, erf en tuin en stuk land, in Oisterwijk en uit 2 bunder broekland aldaar, welke cijns genoemde Weijndelmoedis gekocht had van Bartholomeus Bartholomei Stevenss van der Amervoirt.


42. 1245/88-5/07-02-1476. Solvit.
Petrus Poijnenborch, man van Margareta dochter van Jacobus van den Aker en van wijlen Katharina Johannis Stempels, droeg over aan Goeswinus Willelmi Goessens van Uden, een erfpacht van 3 sester rogge uit een erfpacht van 6 sester rogge, welke pacht van 6 sester Bartholdus Johannis Stempel beloofd had aan Willelmus Stempel en zijn zuster Katharina, kinderen van genoemde wijlen Johannes Stempel, gaande uit 2/5 deel, aan Willelmus en zijn zuster Katharina voornoemd, toebehorend in
1. een huis, erf, schuur en tuin en stuk land, aaneengelegen, genaamd de Hoeve, in Oisterwijk ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Stephanus van den Amervoert en tussen een openbare weg,
2. een stuk land, genaamd Lombarts Gelookt, in Haaren, tussen erfgoed eertijds van Wolterus van den Loe en tussen voornoemd stuk land, genaamd de Hoeve,
3. een stuk land in Haaren in de Gemene Akkers, tussen erfgoed van genoemde Stephanus van den Amervoert en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Priems,
4. een stuk land, aldaar, tussen erfgoed van Johannes die Bije en tussen erfgoed van Johannes Stijnen,
welke 2/5 delen genoemde Bartholdus verworven had van Willelmus en zijn zuster Katharinam voornoemd, voor een aantal lasten en voor genoemde pacht van 6 sester rogge.


137. 1248/174v-3/11-01-1479. Solvit.
Bartholomeus Stephani van den Amervoert, man van Godestoda Franconis Arnts van Baest, droeg over aan Goeswinus Gerardi Goessens een erfpacht van ½ mud rogge uit een erfpacht van 1½ mud rogge, welke 1½ mud rogge genoemde Franco beloofd had aan genoemde Bartholomeus en genoemde Godestoda, bij het ??sluiten van hun huwelijk, gaande uit alle goederen van genoemde Franco, onder zekere voorwaarden, .......; de erfgenamen van genoemde wijlen Franco behouden het recht dit ½ mud rogge weder te verkopen met 18½ peters.


179. 1250/160v-5/28-05-1481. Solvit.
Henricus Stephani van den Amervoert verkocht aan Andreas Johannis Wijtmans een beemd, in Oisterwijk ter plaatse Wippenhout, tussen erfgoed van Jutta weduwe van Arnoldus van den Heijden en tussen erfgoed van Johannes Corten, strekkend met beide einden tot aan erfgoed van de erfgenamen van wijlen Johannes van den Loe.


191. 1250/295v-5/10-05-1481. Solvit.
Petrus Johannis van Haeren naastte, in afwezigheid van Arnoldus Petri Stevenss van der Amervoert, opgaand eikenhout, staande en groeiende op een erfgoed van jonkvrouw Margareta van Dongen en van haar zoon Rodolphus, in Oisterwijk nabij de watermolen, welk hout genoemde Arnoldus gekocht had van Arnoldus Lonarts namens genoemde Rodolphus van Dongen voor schepenen in Oisterwijk; hij droeg het over aan Henricus Stephani van den Amervoert.


617. 1261/503v-6/27-07-1492. Solvit.
Petrus Wolteri Toijts als man van Yda Johannis van den Eijnde, droeg over aan Petrus Johannis Wijtmans een erfpacht van 12 lopensaat, welke pacht Hermanus Wijten beloofd had aan Hermanus Johannis Horssen, gaande uit
1. een stuk land, genaamd die Hoeve, in Oesterwijck ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Arnoldus van Laerhoven en tussen de gemeint,
2. een stuk land in Oesterwijck ter plaatse Kerkhoven, tussen erfgoed van Hille van den Amervoert en tussen erfgoed van Johannis van den Eijnde,
3. een stuk land aldaar, tussen erfgoed van Wolterus van den Loe en tussen erfgoed van Theodoricus van den Dovenoe,
4. een stuk lland, genaamd dat Smijssestuk, in Haaren onder de iurisdictie van Oesterwijck,
5. de helft van een beemd, aldaar, ter plaatse op dat Ruet, tussen erfgoed van Theodoricus Rover en tussen die Aa, welke helft jaarlijks afgedeeld wordt met Elizabeth Henrici, ....... ........ 4 bunder,
en welke pacht meester ?Rutman van Aoemeren (???) ten behoeve van Henricus Engberti van den Eijnde verworven had van genoemde Hermannus Johannis Horssen.


748. 09-08-1498 1266 / 384v-2
Adrianus Stephani van den Amelvoert verkocht aan Aleijdis Henrici Goessenss 4 lopen rogge erfpacht uit een erfpacht van 12 lopen gaande uit een huis met zijn grond te Oisterwijk, tussen Johannes Gerardi Vrients (waartussen een weg), tussen Henricus van Buedel en Wolterus Pluijm, welke pacht genoemde Adrianus gekocht had van Theodoricus Back.


758. 28-01-1499 1267 / 119v-3
Adrianus Stephani van den Amelvoert verkocht aan Aleijdis Henrici Goessens een pacht van 8 lopen rogge, uit een pacht van 12 lopen rogge, lang geleden eigendom van Theodoricus Back, gaande uit een huis en grond te Oisterwijk, tussen Johannes Gerardi Vrients, hiervan gescheiden door een weg, en tussen Henricus van Budel en van Wolterus Pluijm, welke pacht van 12 lopen gezegde Adrianus kocht van Theodoricus Back.


805. 31-10-1501 1269 / 349v-3
Henricus, Walterus, Johan en Johannes, gebroeders, zonen van Henricus Mermans en van Hillegondis Stephani van Amersfort, verkochten aan Stephanus Walteri Peijneborch een erfpacht van 1 mud rogge, gaande uit een stuk land te Oisterwijk, genaamd den ?Henghekken, in de Schijf bij de Paddenpoel, zoals destijds Henricus van de Amersfort die verwierf van Theodoricus Blieck.


111. 1503 april 8 sH,R.1271,367
Willem z.w. Willem van Meyelsfoirt bij w. Heilwige d.w. Pauli dicti w. Jacobi Pouwels soen en Paulus z.w. Adriani vanden Akar z.w. Pauli z.w. Jacobi Pouwels 1/2 ad ipses et suos coheredes jeep 9 1/2 mud rogge en 1 1/2 mud rogge
welke 9 1/2 mud rogge Petrus z.w. Stephani vander Amervoirt en Bartholomeus zijn zoon
Henricus z.w. Willem vanden Borchacker
en de 1 1/2 mud rogge Egidius Coptiten man van Yde d.w. Henrici Bloys op Lichtmis uit
manso qui fuert w. Arnoldi de Bruheze in par. Otw prope molendini den Creytenmolen etc.
supt Willelmus z.w. Willem z.w. Henrici vanden Borchacker voor 1/3 Henrico z.w. Thome vande Ameyen ook tbv zijn moeder en broers en zusters 1/3 en Henrico z.w. Petri vander Hamsvoirt ook tbv Cormnelie zijn moeder en br. en z. 1/3
367v - Willem van Meyelsfoirt 7 mud rogge - Otw als voor
368 - Willem van Borgakker diverse pachten - Otw als voor


457. 1510 november sH,R.1280,23
Henric van Amervoert 1 mud rogge
Otw Udenhout
Peter Toelinx tp tselve


478. 1564 juli 1 sH,R.1384,394
fol. 393 Maria sBruynen vrouw van Willelmus Vos z.w. Engberti Vos Henricx bij Hillegonde
[ook voor ? quondam Henrici n.z. w. Willelmi Vos z.w. Henrici Vos Moers? ]
quo super tanq.. heres w. Engelberne wede Henrici Moers
1/4 in 10 L rogge Otw maat op Lichtmis uit
huis en hof bvvo t huis van Claas van den Daele en zijn zuster Margriet t erf Wouter Mersman
5 L land op de Hupperinge t Aert Emmen t waterloop
beemd op de Diese t aan de Aa t erf Henrici van Dijck en erf w. Henrici van Amervoirt
1 B heyde bij voorn. beemd t erf Johannes Smyts t erf erfgen. Henrici van Amervoirt
welke pacht Gerardus de Haeren n.z. w. Willelmi de Haeren bij w. Luytgarde d.w. Henrici Wijtmans aan? Engelberne wede Henrici Moers
supt aan Andries Embert Vos


481. 1564 juli 26 sH,R.1384,417
Lambert z. Boudewini Suerincx man van Heylwigis d.w. Emberti Vos Henricx bij w. Hillegonde erfgen.? Marcus z.w. Johannes Votus? bij w. Anna d. gen. Engberti en Hillegonde als Lambert en Marcus ook voor? Johannes en ... suo fratribus acMartina sorore krn w. Johannes en Anna ook voor? Jaspar en Anna sua sorore krn w. Jaspar de Spanen?borch bij gen. w. Anna als erfgen. w. Engelberne wede Henrici Moers de helft in 10 L rogge op Lichtmis uit
huis en hof bvvo t huis van Claas van den Daele en zijn zuster Margriet t erf Wouter Mersman
5 L land op de Hupperinge t Aert Emmen t waterloop
beemd op de Diese t aan de Aa t erf Henrici van Dyesen en erf w. Henrici van Amervoirt
1 B heyde bij voorn. beemd t erf Johannes Smyts t erf erfgen. Henrici van Amervoirt
welke pacht Gerardus van Haeren n.z. w. Willelmi de Haren bij w. Luytgart d.w. Henrici Wijtmans aan Engelberne wede Henrici Moers
supt Andree z.w. Engberti en Hillegonde


663. 1571 oktober 31 sH,R.1395,269
Lambertus z.w. Boudewini Suterincx man van Heylwich d.w. Engberti Voss Henricx bij Hillego en Marcus z.w. Johannes Votier? bij Anna d. w. Engbert en Hillegondis en Lambertus en Marcus voor Johanne et Francisco gebr. en Martina hun zus krn w. Johannis en Anna voorn. ook voor Jaspar en Anna zijn zus krn w. Jasper de Spannenberch? bij w. Anna d,w. Engbert en Hillegonde ook voor erfgenm. Engelberne wede Henrici Moers in 10 L rogge op Lichtmis uit
domo orto suis fundis et attinentibus bvv Otw t huis en hof Nijcolij van den Dale et Margarete eus sororis t erf Waltheri Mersman
petia terre 5 L op die Hupperinge t Arnoldi emmelen t comm. aqueducte
prati in voorn. par. in die Diese t aquaducte die Aa r erf Henrici vander Diese et heredicum w. Henrici vander Amervoert
bonario terre mericalis juxta petiam prati voorn. t erf Johannes Suuts? t erf erfgen. Henrici vander Amervoert
supt Andree z.w. Emberti et Hillegondis voorn.
die supt dicto domino Petro Paludis pbr en beneficiaat St Jan ev. sBosch waarna Andreas z.w. Egberti z.w. Henrici Voss en Lambertus Suerincx z.w. Baudewini Suerincx man vabn Heylwigis d.w. Egberti Voss z.w. Henrici Voss als w. Heylwigis bij test. aan Andreas en Lambertus voor Willelmo z.w. Egberti Voss voorn. en voor krn w. Anne d.w. Egberti Voss etc.
[onzekere lezing]
[ van hier af niet te vinden op de fiches]


593. 1612 maart 30 sH,R.1472,249v
Aart z.w. Gijsbert z. Aert Hoppenbrouwers en Wierich z.w. Jan Willems van der Biestraet bij Adriana d.w. Gijsbert z. Aert Hoppenbrouwers jeep 1 mud rogge in 3 mud welke gehele pacht Willem van den Pollen z.w. Willem van den Polle geloofd had Jan gen. vander Schueren op Lichtmis uit
huys hoff gronden toebehoren met een stuck lants daeraen gent Sullenacker par. Gestel bij Otw t Laureyns Jan Bollekens t strate gent Molenstraete v Willem van den Pol voorn. t erf Jan van der Amervoort sch. br. Gestel 1423 op St Huybrechtsdag bisschop
en welk mud bij succ.
opgedr. hr Gijsberden Adriaens van Gestel pbr beneficiaat St Jan evangelist sBosch tbv convent Marienburg sBosch opten Ulenborch
want aldus geschiet Art Gijsberts Hoppenbrouwers Gijsbrecht en Wierich zn w. Jan Willems vander Biestraet en Adriana zijn hvr voorn. renunctiatie
daarna Gijsbert en Wierich gebr. als voor aan suster Jenneken d.w. Daniel z. Peter Corstiaens bij Daniel en voorn. w. Adriana zijn hvr geprofeste sustere voorn. convent lijfrente 3 ka gld uit al hun goederen
nog 412½ gld aan het convent


170. 1634 juli sH,R.1511,419v
Mathijs z.w. Henrick Hagemans bij w. Elisabeth d.w. Peter Hoets van Venloe? bij w. Elisabeth Belarts d. Rutger Antonis Belarts wnd opten Geldersschen wert Willem Kerckwijck scholtet tot Didam int graeffschap Bergh man van Margriet d. Henrick en Elisabeth en Reynerus van Stade predicant tot Wychen man van Sara d. Wouter van Dael bij Welken? d. Peter Hoets en Elisabeth voorn. ook voor Elisabeth van Dael d. Wouter van Dael en Beelken voors. (proc. stad Nieumegen) als erfgen. voors. Peter Hoets en Elisabeth Belaerts (fol. 414) 2 mud in 3½ mud in 7 mud rogge als Eymbert vanden Eynde en Elisabeth zijn dochter geloofd hadden aan Peterken gent van Baest op Lichtmis uit
- de helft die voorn. Peterken van Baest plach toe te behoren int goet van w. Henrick gent Blois in par. Otw bij de erffenis van w. Jacob Coptiten en in beemden weiden en andere rechten waar ook gelegen en in heyland in par. Loen etc.
nog 1 mud in 9½ mud als Peter en Bartholomeus krn w. Steven vander Amervoert geloofd hadden Jacob gent.? Pauwels voor de helft en Henrick z.w. Willem vanden Borchacker de andere helft en nog 1½ mud aan Gielis Coptiten op Lichtmis uit
- twee hoeven lants eertijds toebehorende Arnden van Bruheeze in par. Otw bijden molen aldaer gent Creytenmolen etc.


420. 1631 november sH,R.1542,579v
Anselmus vanden Kerkhove (574) inw. borger sBosch namens sr Dominicus vanden Leemputte schepen stad Breda 1 malder rogge nl. de helft van jjep van 1 mud uit 16 sesteren rogge als Goyaert Stevens van der Amervoirt geloofd had aan Roelof en Bertken krn w. Ghijsbert die Vette voor 2/3 en Jan en Weyndelmoet krn w. Henric Heyst 1/3 op Lichtmis uit
- stuck lants par. Otw tpl. Udenhout bij de Groenstraat t erve Geerardts Wijnen soon t erve w. Lamberts vander Rijt
den voors. Goyaert voor den voors. pacht en andere lasten ten pacht uitgegeven donderdag nae onser Liever Vrouwen geboirten dach anno 1403